Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

КУРСОВА РОБОТА „Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства” (на матеріалах ВАТ «Дніпропетровськгаз») ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Економічна суть моделювання в прогнозуванні показників діяльності підприємства 1.2 Економічні моделі та їх класифікація РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 2.1 Суть, принципи побудови та складання фінансової звітності підприємства 2.2 Оцінка і аналіз операційної діяльності підприємства ВАТ “Дніпропетровськгаз» у 2005 - 2007 роках з використанням основних елементів звітності РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ В ПРОГНОЗУВАННІ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУПМоделювання господарської діяльності підприємства як об’єкта дослідження передбачає розробку певних економіко-математичних моделей для найбільш повного і достовірного відображення процесу функціонування як суб’єкта господарювання в цілому, так і окремих його структурних підрозділів. Щодо системи управління підприємством, то реалізація найважливіших її функцій може бути формалізована через показники планування, нормування, обліку, контролю та економічного аналізу ресурсів (трудових, матеріальних, засобів виробництва), які споживаються, для одержання певних фінансових результатів. У свою чергу, загальна модель реалізації функціональної підсистеми економічного аналізу полягає в перетворенні економічної інформації в аналітичну, яка має бути використана для прийняття відповідних науково обґрунтованих управлінських рішень. Процес такого роду перетворення передбачає розв’язання комплексу стандартних аналітичних завдань за певними аспектами економічної діяльності: характер використання виробничих ресурсів, собівартість товарної продукції, фінансовий стан підприємства. Предметом курсового дослідження є моделювання показників діяльності підприємства для використання в прогнозному плануванні. Об’єктом курсового дослідження була фінансова звітність підприємства ВАТ “Дніпропетровськгаз” за 2005 2007 роки. Метою курсового дослідження була побудова на основі економічного аналізу діяльності підприємства регресійно-кореляційної економічної моделі прогнозування його основних характеристик на період 2008 – 2010 рік та надання рекомендацій по управлінню розвитком підприємства. РОЗДІЛ 1. МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Економічна суть моделювання в прогнозуванні показників діяльності підприємстваПрогноз (від гр. prog ōsis — передбачення) — це спроба визначити стан якогось явища чи процесу в майбутньому. Процес складання (розробки) прогнозу називають прогнозуванням. Прогнозування розвитку (стану) підприємства або організації — це наукове обґрунтування можливих кількісних та якісних змін його (її) стану (рівня розвитку в цілому, окремих напрямків діяльності) в майбутньому, а також альтернативних способів і строків досягнення очікуваного стану . Процес прогнозування завжди базується на певних принципах.

Головними з них є такі: • цілеспрямованість — змістовий опис поставлених дослідницьких завдань; • системність — побудова прогнозу на підставі системи методів і моделей, що характеризуються певною ієрархією та послідовністю; • наукова обґрунтованість — усебічне врахування вимог об'єктивних законів розвитку суспільства, використання світового досвіду; • багаторівневий опис — опис об’єкта як цілісного явища і водночас як елемента складнішої системи; • інформаційна єдність — використання інформації на однаковому рівні узагальнення й цілісності ознак; • адекватність об'єктивним закономірностям розвитку — виявлення та оцінка стійких взаємозв'язків і тенденцій розвитку об'єкта; • послідовне вирішення невизначеності — ітеративна процедура просування від виявлення цілей та умов, що склалися, до визначення можливих напрямків розвитку; • альтернативність — виявлення можливості розвитку об'єкта за умови різних траєкторій, різноманітних взаємозв'язків і структурних співвідношень. Система методів прогнозування формується через фіксацію можливих і структурованих за певними ознаками методів розробки прогнозів майбутнього стану того чи того суб’єкта господарювання. Залежно від джерел інформації, технології її обробки та одержаних результатів економічні методи прогнозування поділяються на дві порівняно великі групи: 1) фактографічні; 2) евристичні. Фактографічні методи прогнозування базуються на використанні фактичних матеріалів, що детально характеризують зміни в часі всієї сукупності чи окремих ознак (показників) об'єкта прогнозування. Основними в цій групі є методи: екстраполяції, функцій, кореляційно-регресійних моделей. Метод екстраполяції є одним з основних для прогнозування розвитку складних виробничих систем; у його основу покладається припущення про незмінність чинників, що визначають розвиток об'єкта дослідження. Відтак сутність методу екстраполяції полягає в поширенні закономірностей розвитку об'єкта в минулому на його майбутнє. Метод функцій належить до математико-статистичних методів прогнозування, що базуються на використанні так званих авто-кореляційних функцій (автокореляція — вираження взаємного зв'язку між сусідніми членами часового ряду). Процес прогнозування з використанням авто-кореляційних функцій полягає у виконанні двох послідовних дій. Спочатку формулюють завдання прогнозування й визначають критерій його вирішення, а потім, використовуючи часовий ряд, який відображає процес розвитку параметрів виробничої системи в часі, визначають прогнозовану величину на перспективний період за умови мінімізації середньоквадратичних похибок передбачення. Методи кореляційних і регресійних моделей також порівняно широко застосовуються в економічному прогнозуванні. Прогнозування з використанням кореляційних моделей (методів) полягає в пошуку математичних формул, що характеризують статистичний зв'язок одного показника з іншим (парна кореляція) або з групою інших (множинна кореляція). Обов'язковою умовою можливості та доцільності застосування таких методів є встановлення ступеня надійності кореляційних формул на підставі логічного аналізу достатності статистичної вибірки (масиву даних).

Форму взаємозв'язку прогнозованих явищ з іншими явищами та процесами можна зобразити у вигляді регресійного рівняння типу y= f(x1, x2, , x ). Значення прогнозованого показника визначається способом підстановки в таке рівняння значення ознак (чинників) та оцінки очікуваного середнього значення результативної ознаки. У процесі розв'язання кореляційних і регресійних рівнянь здійснюється пошук кількісних значень параметрів вихідних залежностей, що їх можна визначити за допомогою способу найменших квадратів. Сутність цього способу полягає в тім, щоб мінімізувати суми квадратичних відхилень між величинами, що спостерігаються, та відповідними величинами, розрахованими за підібраними рівнями зв'язку. Евристичні методи прогнозування передбачають здійснення прогнозних розробок за допомогою логічних прийомів і методичних правил теоретичних досліджень. Конкретні методи прогнозування цієї групи охоплюють дві підгрупи — інтуїтивні та аналітичні. З-поміж основних методів першої підгрупи виокремлюють методи експертної оцінки й «мозкової атаки», а другої — методи морфологічного аналізу, побудови «дерева цілей», інформаційного моделювання, оптимізації. За браком достатньої статистичної інформації або за її непридатності для прогнозування певних явищ доводиться користуватися методом експертних оцінок. В його основу покладено спосіб збирання необхідної інформації переважно шляхом анкетування. При цьому експертну анкету треба скласти в такий спосіб, щоб можна було одержати: 1) кількісно однозначні відповіді на запитання, що пропонуються експерту; 2) формалізовані відомості щодо характеру джерел аргументації, ступеня впливу кожного із джерел на відповідь експерта; 3) кількісно визначену експертом оцінку рівня його знання предмета, що пропонується для аналізу та висновків. Метод морфологічного аналізу ґрунтується на використанні комбінаторики, тобто дослідженні всіх можливих варіантів, виходячи із закономірностей побудови (морфології) об'єкта прогнозування, що вивчається та аналізується. Прогнозна оцінка розвитку підприємства (організації) здійснюється комбінуванням можливих варіантів розвитку об'єкта. Метод побудови «дерева цілей» застосовується в прогнозуванні з метою поділу основних завдань на підзавдання і створення системи «виважених» за експертними оцінками зв'язків. Для відбору чинників до прогностичної моделі та побудови системи зв'язків широко використовуються матриці взаємовпливу і теорія графів. Специфічним методом прогнозування є метод інформаційного моделювання. Він базується на тім, що характерні особливості масових потоків інформації створюють умови для прогнозування розвитку конкретних об'єктів на підставі таких джерел інформації, які містять необхідні, логічно впорядковані документи в певній послідовності. Одним з типових способів прогнозування є метод оптимізації рядів параметрів конкретних об'єктів на засаді аналізу максимально можливої кількості чинників, що зв'язані з виробництвом і фінансово-економічними показниками та враховують міру їхньої взаємодії. Можливі й інші методи прогнозування розвитку підприємств та організацій.

Тому ми проти росйського комунобльшовизму  проти нмецького нацонал-соцалму. УПА проти того, щоб один народ, здйснюючи мпералстичн цл, визволяв, брав пд охорону, пд опку нш народи, бо за цими лукавими словами криться огидний змст поневолення, насильство, грабунок. Тому УПА бореться проти росйсько-бльшовицьких  нмецьких загарбникв поки не очистить Украну вд усх опкунв  визволителв, поки не здобуде Укрансько Самостйно Держави (УССД), в якй селянин, робтник  нтелгент могтиме вльно, заможно  культурно жити та розвиватися. УПА за повне визволення укранського народу з-пд московського бльшовицького ярма, за побудову УССД без помщикв, капталств та без бльшовицьких комсарв, енкаведиств  партйних паразитв. В укранськй держав влада вважатиме за найвищий обовязок нтереси народу. Не маючи загарбницьких цлей та поневолених кран  пригноблених народв у свой держав, народна влада Украни не витрачатиме часу, енерг та коштв на творення апарату гноблення. Укранська народна влада вс економчн ресурси та всю людську енегрю спряму на побудову нового державного порядку, справедливого соцального ладу, на економчне будвництво крани та культурне пднесення народу

1. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

2. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

3. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

4. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

5. Примітки до фінансової звітності

6. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
7. Аудит фінансової звітності
8. Оцінка фінансового стану підприємства

9. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

10. Аналіз фінансового стану підприємства

11. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

12. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

13. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

14. Оцінка фінансового стану підприємства

15. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

16. Фінансовий стан підприємства

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

17. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

18. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

19. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

20. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

21. Фінансова звітність

22. Фінансова звітність підприємства
23. Економічне моделювання в економічному аналізі
24. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

25. Аналіз фінансового стану підприєсвта

26. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

27. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

28. Фінансові ресурси підприємства

29. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

30. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

31. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

32. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки

33. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

34. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

35. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

36. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

37. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

38. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
39. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці
40. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

41. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

42. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

43. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

44. Економічне районування України

45. Основні напрямки фінансового аналізу

46. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

47. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

48. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

49. Економічне вчення Д. Рікардо

50. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

51. Ринок фінансових послуг

52. Облік і аналіз фінансових результатів

53. Фінансовий аудит

54. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку
55. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
56. Методики оцінки фінансового стану банків України

57. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

58. Оцінка фінансового стану комерційного банку

59. Поняття фінансового інжинірингу

60. Ринок фінансових послуг

61. Фінансова надійність страхової компанії

62. Фінансова стійкість комерційного банку

63. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

64. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

66. Державний фінансовий контроль (ревізія)

67. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

68. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

69. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

70. Попередній фінансовий аналіз підприємства
71. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"
72. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

73. Аналіз та аудит фінансового стану

74. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

75. Правове регулювання ринків фінансових послуг

76. Предмет і система фінансового права

77. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

78. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

79. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

80. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

81. Економічне становище України в роки Хмельниччини

82. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

83. Моделювання і прогнозування споживчого попиту

84. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

85. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

86. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами
87. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність
88. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

89. Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво

90. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

91. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

92. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

93. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

94. Техніко-економічне обґрунтування водогосподарських комплексів

95. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

96. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие

97. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

98. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

99. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.