Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ ВПЛИВ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1906 - 1914 рр.) План 1. Передумови впровадження столипінської реформи в губерніях Правобережжя. 2. Специфіка реалізації положень реформи в умовах домінування подвірного землеволодіння. 3. Вплив реформування АПК на основні галузі економіки Правобережної України. 4. Державна допомога селянським господарствам. Поширення прогресивних форм землеробства. Підсумки та уроки реформи П. Столипіна. 5. Використана література. 1. Передумови впровадження столипінської реформи в губерніях Правобережжя. Понад дев'яносто років віддаляє нас від столипінської аграрної реформи, яка продовжила перетворення у сільському господарстві Російської імперії, в т.ч. України, розпочаті ще у XIX ст. після скасування кріпосного права. За цей часовий відрізок у соціально-економічному і політичному житті України відбулися величезні зміни. Сьогодні Україна переживає труднопц переходу до ринкової економіки, і тому не випадковим є ПОСИЛЄННЯ інтересу до історичного досвіду початку XX ст. Сільське господарство в економічному житті України завжди відігравало велику роль (про це свідчать і економічні пріоритети сучасної держави). Реформування земельних відносин сьогодні стикається з рядом проблем. Тому важливого значення набуває не лише критична оцінка різних соціально-економічних та політичних аспектів реформи, а й висвітлення її впливу на розвиток сільського господарства, промисловості, торгівлі і транспорту та посилення взаємозв'язків між ними в умовах збільшення ємкості внутрішнього ринку. Розглядаючи питання про вплив столипінської аграрної реформи на розвиток сільського господарства Правобережної України, необхідно передусім проаналізувати особливості соціально-економічного розвитку цього регіону перед реформою. По-перше, правобережна Україна характеризувалася інтенсивним розвитком капіталістичних відносин у сільському господарстві після скасування кріпосного права у 1861р. Цей регіон наприкінці XIX ст. був центром капіталістичного цукробурякового виробни­цтва, вирощування зерна та хмелю. Середньозважені збори зернових хлібів з однієї десятини у 1899-1906 рр. на Правобережній Україні були найбільшими порівняно з іншими регіонами України — 65,2 пуд. (Лівобережна Україна - 48,9 пуд., Степ - 41,7 пуд.).2 Крім зернових, підвищ;увалася частка посівних площ під технічні культури, зокрема, цукрові буряки. Важливою рисою селянського землеволодіння тут була майже повна відсутність общини та перевага подвірно-спадкової його форми, коли земля перебувала у володінні всього двору. Забезпеченість землею селян на Правобережжі була перед реформою такою: до 5 дес. на Волині мали 27,2% селян, на Поділлі — 78,6%, Київщині - 55,5%; від 5 до 10 дес. - відповідно 50,6%; 19,8%; 35,4%; понад 10 дес. - 22,2%; 1,6%; 9,1%.3 З наведених даних видно, що менш забезпеченими землею були селяни Подільської губернії. Селянське господарство Правобережної України у кінці XIX -- на початку XX ст. поступово втягувалось у виробництво продукції на ринок. Набула пош;ирення оренда надільних та поміщицьких земель селянами, що дозволяло декому зосереджувати значні земельні площі.

Земля дворян поступово перетворювалась в умовах розвитку капіталізму на товар, стаючи об'єктом купівлі-продажу. Цьому сприяло створення у 1883 р. Селянського Поземельного банку, який прискорював процеси переходу землі в руки заможних селян. За час з 1862 до 1902 р. приватне землеволодіння селян України зросло на 4603 тис. дес; на Правобережжі селяни з 1877 до 1905 р. купили 773 тис. дес.' характеризуючи розвиток поміщицьких господарств, слід підкреслити, що переважаючою тут перед столипінською реформою була капіталістична система ведення господарств. Зокрема, панівною вона була у Київській губернії, де поміщики перед аграрною реформою 1906 р. володіли на правах приватної власності 36,4% земель. Характерною рисою для поміщицького господарства Правобережної України було створення власних цукрових і винокурних заводів, які входили до складу маєтку. На них часто виробництво сільськогосподарської продукції поєднувалось з її промисловою переробкою, що свідчить про здатність поміщиків вчасно пристосуватись до змін в економічному розвитку держави. В цілому для Правобережжя, як і для всієї України, був характерний процес поступового зменшення розмірів поміщицького землеволодіння, починаючи від скасування кріпосного права. Так, у 1905 р. порівняно з 1877 р. Площа поміщицьких земель у Волинській губернії скоротилася на 15,6%, Київській — на 16,7%, Подільській — на 16,4%. У 1905 р. питома вага поміщицького землеволодіння складіиіа на Правобережжі 34,8%, а в середньому по Україні ~ 24,5%. ' 2. Специфіка реалізації положень реформи в умовах домінування подвірного землеволодіння. Реалізація аграрної реформи 1906 року на Правобережній Україні мала свої особливості. Якщо протягом 1906-1914 рр. по всій Російській імперії закріпили землю в особисту власність майже чверть усіх селянських господарств, то тут цей процес охопив 48,6% господарств. Це пояснювалось тим, що община на Правобережжі ще у XVI ст. перестгша існувати у багатьох місцевостях і їй на зміну прийшло подвірне землеволодіння. Наприклад, у Київській губернії на 1906 р. община існувала переважно в Уманському повіті, а в цілому нараховувалось 56 громад, які об'єднували 23 454 селянські двори. Вже на 1 грудня 1908 р. до особистої власності на землю перейшла у повному складі 41 громада, з яких 23 — на відруби, що значною мірою було наслідком сусідства цих селян з подвірниками. Звіти повітових землевпорядних комісій свідчать, що пік їхньої діяльності припав на 1908-1909 рр., коли більшість селян усвідомила необхідність переходу до особистої власності иа землю. При проведенні землевпорядних робіт по всій Україні найбільш інтенсивне утворення хуторів та відрубів відбувалося на Волині: у 1911 р. тут нараховувалось 1 139 хутірських господарств; на 1 січня 1912 р. найбільша кіль­кість одноосібних господарів (13 709) була у Житомирському повіті. Діяльність землевпорядних комісій на Поділлі мала успіх там, де було можливо за допомогою Селянського Поземельного банку придбати землю і тим самим збільшити площу розверстання. За період з вересня 1909 р. по січень 1912 р. землевпорядні роботи були виконані на 14 400 дес.

землі. Важливим джерелом для розуміння ходу аграрних перетворень у цьому регіоні є матеріали Наради: губернаторів та селянських діячів Південно-Західного краю, яка відбулася у листопаді-грудні 1910 р. Нарада визнала за необхідне вести боротьбу з інертністю населення, звичкою його до далекоземелля, черезсмужжя, переконувати його у перевагах нових форм землеволодіння, підкресливши, що для успіху землевпорядних робіт необхідний тісний взаємозв'язок у діях землевпорядних комісій та селянських установ, пошук у кожному випадку шляхів та засобів найбільш справедливого розподілу землі між господарями, організація агрономічної допомоги, головним чином, на міс­цях одноосібним господарствам. За 1907-1914 рр. на Волині було утворено 42 091 одноосібне господарство, на Поділлі — 11 597, у Київській губернії - 36 192. За цими показниками виділялась Волинська губернія, займаючи 7-е місце в імперії. Реформи -- це складний і часто суперечливий процес, особливо відчутний у соціальній сфері суспільства, і тому закономірним було неоднозначне ставлення селянства до нових аграрних перетворень. Вони торкнулися докорінних інтересів селян, вимагали зміни їхньої психології у переході до нового типу господарства. Столипінська реформа привела до руху в самому селянстві, підвищенню його підприємливості, господарської ініціативи і, як наслідок, подальшої його диференціації. Цілком зрозуміло, що малоземельному селянству було складніше вирішувати проблеми господарювання у нових умовах, а тому воно й стало основним незадоволеним елементом села в роки реформи. Про це свідчать: Собківська справа в Уманському повіті Київської губернії, справа про самоправні дії селян села Ледянки Ізяславльського повіту Волинської губернії; скарги селян села Залужжя Каменецького повіту на Поділлі про примусові дії землевпорядних комісій стосовно переходу на хутори; скарга селян села Борятин Луцького повіту Волинської губернії з приводу неправильної нарізки відрубів тощо. Часто більшість сільської громади займала вороже став­лення до виділенців. Відносно заможних селян, які жили краще своїх збіднілих сусідів, нерідко застосовувались підпали. В. О. Кудь, наприклад, зазначає, що підпалювачами заможних були батраки, безробітні, бідні селяни, при засудженні яких виявлялось, що вони не мають ніякого майна. Продовжувалась і боротьба з поміщиками: так, на Волині була найбільшою кількість випасів та потрав поміщицьких земель, пов'язаних із сервітутами (угіддями спільного користування селян та поміщиків) &quo ;- 44,3% тощо. Між тим, приміром, у цій же губернії, масові та групові виступи селян проти поміщиків :імєншились з 105 у 1906 р. до 28 у 1914 р., що, безперечно, було і свідченням змін у психології селянства при переході до нових умов господарювання та відносного соціального спокою на селі. 3. Вплив реформування АПК на основні галузі економіки Правобережної України. Важливе значення має аналіз змін, що відбулися у цей період у двох головних галузях сільського господарства Правобережної України — землеробстві і тваринництві. Помітні зрушення відбувались в першу чергу у землеробстві, яке в умовах подальшого розвитку ринкових відносин набувало головного значення у селянських господарствах.

Напрями української політичної думки // Історичні есе. — Т. 2. — К., 1994. — С. 73–76, 502–503. 209 Див., напр.: Мейс Д., Солдатенко В. Ф. Національне питання в житті й творчості Миколи Скрипника // Український історичний журнал. — 1996. - № 2. — С. 74–86; № 3. — С. 130–142. 210 Шаповал Ю. І. Україна 20-х — 50-х років: сторінки ненаписаної історії. — К., 1993. - 352 с.; Кульчицький С. В. Політичні суперники державної партії // Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). — К., 1996. — С. 242251; Новохатько Л. М. Проблеми соціально-економічного і культурного розвитку України в контексті національної політики (20-30-ті рр. XX ст.). — К., 1998. - 320 с.; Українізація 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. — К., 2003. — С. 207–223; Дорошко М. С. Компартійно-державна номенклатура УРСР у 20-ті — 30-ті роки XX століття: соціоісторичний аналіз. — К., 2004. - 154 с. 211 Нагорний В. І. Більшовизм та український націонал-комунізм в добу революції (1917–1920 рр.) — Дис…канд. іст. наук. — К., 1995. -227 с. (Автореф. — 16 с.); Сергієнко Ю. Г

1. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

2. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

3. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

4. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

5. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

6. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях
7. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
8. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

9. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

10. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

11. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

12. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

13. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

14. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

15. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

16. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки

17. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

18. Історія соціально-економічної географії світу

19. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

20. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

21. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

22. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
23. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року
24. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

25. Соціальноекономічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

26. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

27. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

28. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

29. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

30. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

31. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

32. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики

33. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

34. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

35. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

36. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

37. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

38. Економічний розвиток Індії
39. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
40. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

41. Столипін та його аграрна реформа в Україні

42. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

43. Економіка праці та соціально-трудових відносин

44. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

45. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

46. Економіка праці й соціально-трудові відносини

47. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

48. Столыпинская аграрная реформа

Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

49. Аграрная реформа П.А.Столыпина

50. Аграрная реформа Столыпина

51. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

52. Аграрная реформа Столыпина и ее последствия для экономики России

53. Аграрная реформа П. Скоропадського

54. Аграрные реформы
55. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
56. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

57. Вплив російської кризи на економіку України

58. П. А. Столыпин: аграрная реформа и Сибирь

59. Право як спеціальне соціальне явище

60. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

61. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

62. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

63. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

64. Соціальне та особисте страхування

Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

65. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

66. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

67. Розвиток соціальної географії в СРСР

68. Державна соціальна допомога

69. Земельная и аграрная реформа в современной России

70. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення
71. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
72. Правовідносини у сфері соціального захисту

73. Соціальна держава

74. Соціальна обумовленість державної служби

75. Соціальна цінність права

76. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

77. Сутність та соціальне призначення держави

78. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

79. Мова як символ соціальної солідарності

80. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки
Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Историография Столыпинской аграрной реформы в Беларуси

82. Отношение общественно-политических сил к аграрной реформе Столыпина в Беларуси

83. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

84. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

85. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

86. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
87. Столыпинская аграрная реформа
88. Судьба столыпинской аграрной реформы

89. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

90. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

91. Соціально-філософські погляди І.Франка

92. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

93. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

94. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

95. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

96. Ожиріння як медико-соціальна проблема

Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

97. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

98. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

99. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.