Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Законодавчо-правове регулювання надання платних послуг оздоровчого характеру 1.1 Право на надання платних послуг оздоровчими центрами 1.2 Захист прав споживачів комерційних послуг оздоровчих центрів РОЗДІЛ 2. Методичне забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру 2.1 Мета та завдання оздоровчих центрів 2.2 Основні типи і зміст роботи оздоровчих закладів 2.2.1 Фітнес-клуби 2.2.2 Басейни 2.2.3 Спортивні клуби 2.3 Принципи організації роботи з клієнтами оздоровчих центрів 2.4 Матеріально-технічне забезпечення функціонування оздоровчих центрів РОЗДІЛ 3. Рентабельність діяльності комерційних оздоровчих закладів 3.1 Принципи розрахунку економічної доцільності 3.2 Особливості досягнення прибутковості у сфері оздоровчих послуг ВИСНОВКИ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ БІБЛІОГРАФІЯ ВСТУП Проблема. Cпад життєвого рiвня, залишковий принцип фiнансування системи охорони здоров`я, економiчна неефективнiсть iснуючої системи фiнансування охоронооздоровчих заходiв збільшення інтенсивності і тривалості праці суттєво погiршили здоров`я населення України. Фактичним проявом цього є те, що iз року в рiк зростає смертнiсть та падає народжуванiсть в Українi. Аналiзуючи смертнiсть населення України за останнi роки, можна вiдзначити рiзницю смертностi залежно вiд статi для осiб працездатного вiку. Тому успiшне перетворення всiх ланок народно-господарського комплексу України вимагає якiсно нових пiдходiв до вирiшення проблем охорони здоров`я, створення гнучкої i ефективної системи управлiння охороннооздоровчими закладами, iнтенсивного розвитку мережi оздоровчих центрiв, пiдвищення ефективностi витрат на охорону здоров`я. Актуальність. Діяльність оздоровчих центрів по задоволенню потреб населення у послугах оздоровчого характеру для нейтралізації вражаючих факторів соціального середовища. Об`єкт дослідження – законодавчо-правове поле в Україні щодо регулювання надання платних оздоровчих послуг. Предмет дослідження – Закони України і директивно інструктивні матеріали Мінохорони здоров`я, Мінмолодьспорту, які регламентують функціонування оздоровчих центрів. Робоча гіпотеза – знання змісту і функції правових актів у галузі комерції охорони здоров`я сприятиме формуванню системної уяви про умови відкриття та діяльності центрів оздоровчого спрямування для різних верств населення. Мета дослідження: скласти ієрархію правових актів і директивно-інструктивних матеріалів, потрібних для відкриття приватного ОЗФ центру. Завданнями роботи є: провести аналіз законів України, які регулюють надання платних послуг оздоровчого характеру; дати характеристику відомчим директивно-інструктивним матеріалам наданню платних послуг оздоровчого характеру; з`ясувати умови досягнення рентабильності у діяльності комерційних оздоровчих закладів. Методика дослідження: аналіз законів України і правових актів щодо підприємництва, а також інструктивно-директивних відомчих документів; систематизація документів за напрямками діяльності; класифікація їх функціонального значення. Інноваційна новизна. В практиці фахової підготовки студентів за спеціалінсю «Фізична культура і спортивно-масова робота» та «Фізична культура та туризм» не включені матеріали по наданню оздоровчих послуг на комерційній основі, що широко застосовуються в практиці надання платних послуг.

Теоретико-методичнезначення теми: аналізуючи діяльність оздоровчих центрів комерційного типу можемо прослідкувати рівень надання послуг населенню та спроможність населення даними послугами користуватися. Для людини в сучасному суспільстві досить актуальним стало питання підтримання свого здоров`я, тому багато людей віддає перевагу користуватися послугами оздоровчих центрів, ніж займатися намооздоровленням, надання консультацій кваліфікованим спеціалістами набуває все більшої популярності серед населення України, зокрема та набирає все більших обертів на світовому ринку послуг. Матеріали роботи можуть бути використані у відповідній навчальній темі фахової підготовки пр спеціальностям. РОЗДІЛ 1 ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ОЗДОРОВЧОГО ХАРАКТЕРУ 1.1 Право на надання платних послуг оздоровчими центрами Надавати платні послуги оздоровчого характеру можуть суб`єкти підприємницької діяльності. Суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути: громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності; (Абзац другий статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом 1807-III від 08.06.2000) юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України “Про підприємницьку діяльність”; об’єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні на умовах угоди про розподіл продукції. (Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом 1807-III від 08.06.2000) Щодо юридичних осіб та громадян, для яких підприємницька діяльність не є основною, цей Закон застосовується до тієї частини їх діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою. Найменування суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи повинне містити відомості про його організаційно-правову форму та назву. У найменуванні суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи забороняється використання повних або скорочених найменувань органів державної влади, органів місцевого самоврядування та похідних від цих найменувань, а також найменувань, тотожних найменуванню іншого суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи чи об’єднання громадян, внесених до відповідних реєстрів. (Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом 2356-III від 05.04.2001) Не допускається заняття підприємницькою діяльністю таких категорій громадян: військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств. (Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом 762-IV від 15.05.2003) Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками підприємницької організації, а також займати в підприємницьких товариствах та їх спілках (об’єднаннях) керівні посади і посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю.

Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству. Особливості регулювання окремих видів підприємництва встановлюються законодавством України. Перелік видів діяльності, підприємництво в яких не застосовується у зв’язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та необхідністю централізації функцій управління, встановлюється Верховною Радою України. (Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом 304/95-ВР від 13.07.95, в редакції Закону 1775-III від 01.06.2000 — набирає чинності 02.11.2000) Підприємництво здійснюється на основі таких принципів: вільний вибір видів діяльності; залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян; самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів вироблюваної продукції, встановлення цін відповідно до законодавства; вільний найм працівників; залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством; вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, установлених законодавством; самостійне здійснення підприємцем — юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд. Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, визначених законами України, на вибір підприємця. (Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом 1987-III від 21.09.2000) Порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації окремих організаційних форм підприємництва визначається відповідними законодавчими актами України. У разі коли цей порядок спеціальним законодавством не встановлено, підприємець керується цим Законом і своїм статутом. Відносини, пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності, регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України. Умови здійснення підприємницької діяльності Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, крім об’єднань юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції, проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі — органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб’єкта, якщо інше не передбачено законом. Забороняється реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, найменування яких суперечать вимогам частини третьої статті 2 цього Закону. Відомості про зареєстровані суб’єкти підприємницької діяльності вносяться до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності. Порядок його ведення визначається Кабінетом Міністрів України. (Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами 1807-III від 08.06.2000, 2356-III від 05.04.2001) Для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи подаються такі документи: рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства).

Цілком закономірно, що, розробляючи плани повалення радянської влади, керівництво ППШ докладало зусиль до перетворення повстанського руху на організовану, боєздатну силу, здатну не тільки готувати УСРР як потенційний театр воєнних дій, але й протистояти регулярним частинам Червоної армії і держбезпеки. ППШ постійно приділяв увагу кадровому забезпеченню повстанських формувань, постановці перед ними конкретних бойових завдань в умовах підпілля та відкритих бойових дій, підготовці відповідних інструктивно-директивних документів, формуванню організаційно-штатної структури й територіальної мережі повстанських угруповань, матеріально-бойовій підтримці партизан. Органом безпосереднього керування повстанським рухом в УСРР у рамках Штабу був його організаційний відділ, до складу якого входили секції: організаційна, яка призначала співробітників на керівні посади в штабах повстанських формувань, підтримувала кур'єрський зв'язок між ними і Штабом, інструктувала командування повстанських угруповань; облікова - поточний облік повстансько-підпільних сил в УСРР; етапова - налагодження каналів оперативного зв'язку між ППШ і повстанцями; постачання і транспорту - матеріально-технічне забезпечення повстанських формувань

1. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

2. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

3. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

4. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

5. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

6. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
7. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці
8. Основні принципи і типи організаційної культури

9. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

10. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

11. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

12. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

13. Організація надання міжнародних експедиторських послуг

14. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

15. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

16. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения

17. Правова організація працевлаштування громадян

18. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

19. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

20. Інформаційне забезпечення діяльності організації

21. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

22. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення
23. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом
24. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

25. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

26. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

27. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

28. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

29. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

30. Організація приймання товару в аптеці

31. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

32. Організація праці

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

33. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

34. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

35. Організаційна система управління природокористуванням України

36. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

37. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

38. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
39. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі
40. Рельєф та ландшафтна організація

41. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

42. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

43. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

44. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

45. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

46. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

47. Організація касових операцій у банківських установах

48. Організація ресурсної бази банків в Україні

Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные

49. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

50. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

51. Організація охорони праці на виробництві

52. Організація робочого місця бухгалтера

53. Рівні організації організму людини

54. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
55. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
56. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

57. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

58. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

59. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

60. Етапи організації бухгалтерського обліку

61. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

62. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

63. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

64. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

65. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

66. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

67. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

68. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

69. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

70. Організація і методика аудиту
71. Організація і методика аудиту доходів підприємства
72. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

73. Організація облікового процесу на підприємстві

74. Організація обліку

75. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

76. Організація обліку власного капіталу підприємства України

77. Організація обліку запасів на підприємствах

78. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

79. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

80. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

81. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

82. Організація складського обліку запасів в установах

83. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

84. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

85. Організація управлінського обліку на підприємстві

86. Основи організації бухгалтерського обліку
87. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації
88. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

89. Становлення професійних бухгалтерських організацій

90. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

91. Аудит в організації

92. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

93. Громадські організації як вид об’єднань громадян

94. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

95. Організації (органи) господарського керівництва

96. Організація роботи Верховної Ради України

Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт

97. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

98. Правове забезпечення інтелектуальної власності

99. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.