Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Сутність та класифікація грошового потоку підприємства Економіка України розвивається за економічними законами ринку, що передбачає прояв ринкових відносин між різними суб'єктами господарювання. Кожний з них має свої економічні інтереси, які можуть не збігатися. Заставою виживання й основою стабільного положення підприємства служить розумна організація грошових потоків, що робить істотний вплив на кінцеві результати його господарювання. Термін «грошовий потік» - cash-flow (англ.) – з’явився в іноземній літературі по фінансовому аналізу та фінансовому менеджменту наприкінці 50-х років минулого сторіччя. Початково термін використовувався виключно у процесі визначення вартості фінансових активів та оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Пізніше грошові потоки набули значно ширшого значення та використання у фінансовій практиці. Останнє було зумовлено поступовим переходом від всебічного дослідження показників прибутковості до розгляду ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, тощо. Тобто визначальним етапом у розвитку економічної категорії «грошовий потік» став перехід до вирішення дилеми «ризик-прибутковість» як запобіжника ймовірного банкрутства та фінансового краху. В науковій та навчально-практичній літературі з економічного аналізу, фінансовому менеджменту та управління питанню визначення сутності грошових потоків в останній час приділяється чимало уваги. Не дивлячись на те, що поняття «грошовий потік» широко використовується в теорії та практиці економіки, єдиного загального визначення цього поняття немає. До того ж, відсутня єдина термінологія. Так, поряд з визначеннями, що відповідають економічній сутності грошових потоків словосполученнями «грошові потоки», «грошовий потік», «рух грошових коштів» для позначення грошових потоків підприємства використовуються більш широке поняття «фінансові потоки», український варіант англійського визначення «кеш-фло» або «кеш-флоу» та, навіть, така тавтологія, як «рух грошових потоків», «рух потоків грошових коштів». Така невизначеність значно ускладнює сприйняття питань, що досліджуються, та іноді призводе до зниження практичного значення теоретичних розробок. Питання сутності грошових потоків та методів управління ними з різним ступенем теоретичного та практичного висвітлення розглянуто в багатьох іноземних перекладних виданнях останнього часу: В. Ковальова, Дж. К. Ван Хорна, Є. Брігхема, Е. Нікбахта, Є. Стоянової, І. Балабанова, Т. Райса та інших. Так, Е. Нікбахт та А. Гроппеллі наводять спрощене визначення грошового потоку як «міри ліквідності компанії», що складається з «чистого доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування». Наведене тлумачення грошового потоку, з одного боку, розкриває його сутність, з іншого — основні його складові. Відповідно до М(С)БО 7 «Звіт про рух грошових коштів» основні елементи поняття грошового потоку визначаються як «надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів». При цьому, «грошові кошти складаються із готівки в касі та депозитів до запитання», а «еквіваленти грошових коштів – це короткострокові високоліквідні інвестиції, що вільно конвертуються в відомі суми грошових коштів і яким властивий незначний ризик зміни вартості».

Згідно М(С)БО7 трактування «грошових потоків» в вузькому значенні, оскільки розглядає інвестиції як еквівалент грошових коштів лише у випадку короткого терміну їх погашення, наприклад, протягом трьох місяців. Спеціалістами з фінансового менеджменту поняття грошовий потік трактується в більш широкому значенні. Відомий спеціаліст в галузі фінансового менеджменту Е.Ф. Брігхем дає наступне визначення даному поняттю: «Грошовий потік – фактично чисті грошові кошти, які надходять на фірму (або витрачаються нею) на протязі певного періоду». І.А. Бланк визначає грошовий потік як «основний показник, що характеризує ефект інвестицій у вигляді повернених інвестору грошових коштів. Основу грошового потоку за інвестиціями складають чистий прибуток та амортизація матеріальних та нематеріальних активів». Також він відмічає, що «грошовий потік підприємства представляє собою сукупність розподілених у часі надходжень та виплат грошовий коштів, які генеруються в процесі його діяльності». З позиції менеджменту підприємства з метою управління ліквідністю грошові потоки поділяють на два види: вхідні і вихідні — надходження і видатки, що знаходять своє відображення у Звіті про рух грошових коштів (П(С)БО 4). Здійснення практично всіх видів господарських операцій генерує певний рух грошових коштів у формі їхнього надходження або витрати. Це рух грошових коштів функціонуючого підприємства в часі являє собою безперервний процес і визначається поняттям &quo ;грошовий потік&quo ;. На сучасному етапі керуванню грошовими потоками підприємства приділяється, усе більше уваги й на цьому шляху вже досягнуть певний прогрес. Подальший розвиток систем і механізмів керування грошовими потоками підприємства постійно вимагає поглиблення теоретичних досліджень цієї найважливішої для фінансового менеджменту категорії, і в першу чергу - всебічного розгляду визначальних її істотних характеристик. З урахуванням викладеної мети дослідження сформульовано основні характеристики грошових потоків підприємства як об'єкта фінансового менеджменту, які комплексно відбивають істотні сторони цієї категорії. 1. Грошовий потік як об'єкт фінансового керування господарської діяльності підприємства. Процес руху грошей відбиває грошові відносини підприємства, які входять у сферу його фінансової діяльності. Цей зв'язок між грошовими потоками підприємства й сферою його фінансової діяльності підкреслюється багатьма економістами - по найбільше широко вживаному визначенню фінанси підприємств являють собою систему економічних відносин пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням коштів у процесі здійснення ними господарської діяльності. Грошовий потік підприємства відбиває його відносини як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. До зовнішніх варто відносити відносини підприємства з бюджетами всіх рівнів і позабюджетних фондів; з інфраструктурою фінансового ринку; з партнерами по операційній діяльності; з органами виробничої інфраструктури. До внутрішніх варто відносити грошові відносини між материнськими й дочірніми підприємствами; між різними структурними підрозділами; підприємства з його засновниками, з персоналом.

2. Грошовий потік підприємства як процес, безпосередньо пов'язаний з функціонуванням грошей і грошової системи країни. Змістом грошового потоку підприємства є рух особливого виду його активів - грошей й їхнього еквівалента. Гроші являють собою один з найбільш важливих елементів будь-якої економічної системи й у значній мірі відбивають національні особливості розвитку економіки окремих країн. 3. Грошовий потік підприємства як процес, пов'язаний з формуванням, розподілом і використанням його капіталу. Основу грошового потоку підприємства становить рух грошових активів, що належать йому на правах власності, тобто власний капітал у грошовій формі. У цій якості власний капітал у найбільш узагальненому виді характеризується як раніше накопичений запас грошей й їхніх еквівалентів на певний момент часу. Іншими словами грошовий потік на конкретну дату можна розглядати як дискретну величину капіталу підприємства в грошовій формі, характеризуемую розміром запасу його грошових активів. 4. Грошовий потік підприємства як процес, що відбиває використання підприємством різних форм кредиту. Рух грошових коштів підприємства нерозривно пов'язане з рухом використовуваного їм позичкового капіталу, приваблюваного для здійснення господарської діяльності у формі кредиту. Цей зв'язок обумовлений тим, що в сучасних умовах кредит є найважливішим джерелом задоволення попиту підприємства на грошові ресурси. Ефективне керування грошовими потоками підприємства вимагає знання особливостей і форм позичкового капіталу, механізму формування ставки відсотка на кредитному ринку, а також специфіки організації кредитної системи країни. 5. Грошовий потік підприємства як процес, що характеризує оборот і трансформацію окремих видів його активів. Використовувані підприємством грошові активи перебувають у постійному русі, що супроводжується постійною зміною їхніх видів і форм. Процес такого постійного руху й трансформації, що характеризується в економічній теорії терміном &quo ;оборот активів&quo ;, здійснюється у вигляді певних повторюваних циклів. Під циклом обороту активів розуміється період повного завершення кругообігу окремих їхніх функціональних груп і видів, у результаті чого вони повертаються до вихідної своєї форми грошовим активам. 6. Грошовий потік підприємства як процес, що забезпечує генерування економічного ефекту. Здатність генерувати економічний ефект є однієї з найважливіших характеристик грошового потоку підприємства. Де б не використалися кошти підприємства (його капітал у грошовій формі) - в операційній або інвестиційній його діяльності, вони завжди потенційно здатні формувати позитивний економічний ефект за умови раціонального їхнього застосування. Основною формою економічного ефекту, що генерується грошовими потоками підприємства, виступає &quo ;чистий грошовий потік&quo ; (різниця між сукупними обсягами позитивного й негативного грошового потоку). Рівень чистого грошового потоку характеризує здатність капіталу в грошовій формі забезпечувати різний ступінь самозростання його вартості. 7. Грошовий потік підприємства як процес, що відбиває форми й обсяги функціонування підприємства на товарному й фінансовому ринках.

Така класифікація характерна для України, і хто цього не бачить і не розуміє процесів, що відбуваються в нашій державі, той уже нічого й ніколи не зрозуміє. Проте що ж ми отримаємо, якщо перейдемо на мислення у воєнних координатах? Багато проблем, що їх ми не можемо до сьогодні розв'язати, перестануть існувати. Втрати України в Четвертій світовій війні Четверта світова війна ведеться особливо жорстоко на нашій рідній землі проти українського народу. Руйнується державність як основа життєдіяльності суспільства. Вщент зруйновані економіка, наука, освіта, охорона здоров'я. Триває розпродаж військової техніки, розвалюється армія. Порушені всі норми честі, совісті, моралі. У народу стирають історичну пам'ять, народ вимирає, злидарюють книговидавці, бібліотекарі, не розвивається мова та література. Все стає товаром. Культурна інверсія під керівництвом ідеологів юдо-лібералізму веде український народ до деградації. Що дається натомість? Жуйка, примітивні американські фільми, порнографія, наркоманія, культ «золотого теляти» і зухвалість можновладців

1. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

2. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

3. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

4. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

5. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

6. Сутність та зміст сучасного менеджменту
7. Сутність витрат та методи їх зниження
8. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

9. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

10. Сутність демократії та її основні цінності

11. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

12. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

13. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

14. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

15. Поняття та сутність ефективності управління

16. Сутність лідерства та управління

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

17. Предмет політології, сутність та зміст

18. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

19. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

20. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

21. Сутність і призначення санації підприємств

22. Сутність та призначення фінансів
23. Антимонопольна політика держави та її сутність
24. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

25. Сутність та види прибутку

26. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

27. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

28. Сутність і значення соціального страхування

29. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

30. Сутність токсикоманії

31. Облік та амортизація необоротних активів

32. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Поняття, сутність і зміст права

34. Сутність держави

35. Сутність і форми експертної профілактики

36. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

37. Сутність маркетингу

38. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)
39. Міжнародні контракти: сутність структура види
40. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

41. Сутність корпоративної культури

42. Сутність планування і етапи планування

43. Болонський процес - сутність, концепції, методика

44. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

45. Сутність педагогічного спілкування

46. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

47. Сутність лібералізму

48. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

49. Сутність соціальної роботи

50. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

51. Сутність протестантської філософії

52. Сутність державного фінансового контролю

53. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

54. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України
55. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління
56. Сутність керування ризиками

57. Сутність нагромадження капіталу

58. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

59. Поняття права природокористування та його види

60. Поняття організації та її ознаки

61. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

62. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

63. План реконструкції підприємства Дніпропетровське обласне комунальне підприємство "Облпаливо"

64. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

66. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

67. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

68. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

69. Отруйні речовини та їх класифікація

70. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
71. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення
72. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

73. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

74. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

75. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

76. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

77. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

78. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

79. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

80. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные

81. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

82. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

83. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

84. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

85. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

86. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва
87. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів
88. Газові мережі: класифікація та їх трасування

89. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

90. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

91. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

92. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

93. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

94. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

95. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

96. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические

97. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

98. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

99. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.