Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Культурологія як наука

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст 1. Предмет і метод культурології 1.1. Культурологія як тип соціальної теорії 2. Людина, культура, взаємодія матеріальної і духовної культури 2.1. Особа як суб’єкт культурології. Функції культури в людській діяльності 3. Культура і цивілізованість. Культура і суспільство 4. НТР і доля культури 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД КУЛЬТУРОЛОГІЇ Культурологія як тип соціальної теорії Поняття про культуру виникло ще в античності. Воно позначало стан суспільства і особи протилежне варварському. Саме слово &quo ;культура&quo ; перекладається з латині як &quo ;обробіток&quo ;, &quo ;обробка&quo ; і первоначально служило для характеристики землеробства, тобто рівня розвиту виробництва. Поступово його значення розширялося . У середні століття поняття &quo ;культура&quo ; стало служити для якісної оцінки особових і суспільних творчих сил . Шлях від варварства до культури, ототожнюється з християнським віросповіданням, розвертається в часі і дає картину еволюції суспільства від створення миру, від язичества - до повної християнізації людства . Поштовхом до виникнення власне культурології послужила невіра в ідею направленого поступального прогресу, з появою нових технічних засобів, розвитком науки і освіти . Сумнів в ідеї механічного, приреченого прогресу створив передумови для принципово нових підходів до аналізу соціальних явищ. Специфічне розуміння культури пов'язане із становленням в кінці ХVIII - початку ХIХ ст. романтизму як художнього напряму і специфічного бачення миру. У своєму пошуку ірраціональної, духовної романтики прагнули виявити неповторну своєрідність національних рис в характері, побуті, способах існування і діяльності народу . Саме в надрах національної філософії зародилася культурологія . Як соціальна теорія культурологія розглядає суспільство як результат реалізації специфічних духовних принципів, зафіксованих в релігії, філософії, мистецтві т.і. Предметом культурології, являється, сама культура . Але під культурою розуміється унікальний соціальний організм, що має власні закони існування, які обумовлені специфікою перевалюючих цінностей орієнтацій. Історія в культурології предстає не як початкова керівна ідея, а як проблема. Під питання ставиться і саме розуміння історії як послідовного одноманітного процесу розвитку суспільства, і можливість здійснення такого процесу в майбутньому. Звідси виникає і проблема взаємодії культур, яку загострює диффузіонізм (жорстка концепція культурології заперечує можливість взаємопроникнення культур). Тут же виникає проблема вивчення культури з інших соціальних явищ. Проблема ускладнюється тим, що все попереднє соціальне знання організоване як опис безперервного історичного процесу. В цій ситуації необхідно визначити суть культури . Оскільки історичні стереотипи долаються насилу, багато дослідників обмежуються створенням типології культур. Якщо основною задачею історизму є вивчення рушійних сил історії і виявлення основного ( загального ) закону розвитку людства, то перед культурологією стоїть безліч конкретніших проблем : вивчення рушійних сил і особливостей розвитку кожної окремої культури .

Найважливіша особливість культурології полягає у тому, що вона допускає ідею неминучої смерті культури, тобто кожного окремого соціального організму . Основна задача культурології - встановити причини смерті культури або основу її існування, секрет довгожительства. Культура не існує поза людиною. Вона спочатку пов'язана з людиною і породжена тим, що він постійно прагне шукати значення свого життя і діяльності, удосконалювати себе і мир, в якому він живе. Людина не народжується соціальною, а лише в процесі діяльності cтановиться такою. Освіта, виховання - це ні що інше як оволодіння культурою, процес передачі її від одного покоління до іншого. Отже, культура означає залучення людини до соціуму, суспільства. Будь-яка людина, дорослішаючи перш за все оволодіває тією культурою, яка вже була створена до нього, освоює соціальний досвід, накопичений його попередниками. Оволодіння культурою може здійснюватися у формі міжособових відносин і самоосвіти. Величезна роль засобів масової інформації-радіо, телебачення. Освоюючи накопичений раніше досвід, людину може внести свій власний внесок в культурний шар. Процес соціалізму - це безперервний процес оволодіння культурою і разом з тим індивідуалізації особи, цінність культури лягає на конкретну індивідуальність людини, його характер, психічний склад темперамент - менталітет. 1. Основні стадії і тенденції розвитку культурології Паралельно з формуванням загальнофілософської культурологічної концепції, метою якою являється створення типології культур ( їх класифікація ), з кінця ХIХ століття йшла кристалізація культурології як самостійної науки, яка розглядає духовні і матеріальні продукти діяльності як носій символічної інформації про дану культуру. Слідуючи звичній схемі виникнення науки, культурологія народжувалася з узагальнення емпіричного знання перш за все в області археології, етнографії, мистецтвознавства, пізніше - соціології . Але необхідність синтезувати дані всіх цих (і інших ) наук в рамках спеціальної науки примушує говорити про філософський характер культурології. Основним предметом культурології є суть культури . У найбільш монолітних класичних навчаннях можна виділити дві основні тенденції, два основні підходи до вивчення соціального організму . Перший підхід породжений організмом і його умовно можна назвати морфологічним, оскільки він направлений на вивчення зовнішніх форм організації суспільства . Цей підхід характерний перш за все для функціоналізму, який розуміється під культурою сукупність діючих соціальних інститутів, а також для англійського структуралізму, який бачить суть культури в політичній структурі суспільства. Визнання духовних фактів визначаючими у функціонуванні культури веде до усвідомлення специфічності методів її дослідження . Вибір методу залежить від того, яким духовним чинникам надається найбільше значення . Так, М. Шеллер вважає, що релігія, філософія і наука - не стадії розвитку духу, а форми його існування . Таким чином, культури слід розрізняти по превалюючій формі свідомості. Проте більшість культурологів визнає визначаючими для будь-якої культури до раціональної форми свідомості.

Звідси визнання йде від романтиків традиції “вживання” у культуру, проникнення в неї через особистий психічний досвід. Такого роду тлумачна методика, одержала назву герменевтики (В. Дільтей) На якому - то етапі теорія культури стулилася з філософією науки . Проблема розуміння виявилася загальною для гносеології і культурології і зазнала деякі зміни. Герменевтика цікавиться самим процесом розуміння як основою раціональної діяльності. Мова признається виразом психічного досвіду, а отже, і культури . Під розумінням мається на увазі інтерпретація, переклад з одної мови на іншу. Таким чином, можна виділити три основні школи культурології: функціональну, аксиологічну і інтуїтивістську. У цих школах проблема суті культури перетворюється на проблему методу її збагнення, а в герменевтиці, крім того - в проблему передачі інформації про культуру . 2. ЛЮДИНА,КУЛЬТУРА, ВЗАЄМОДІЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ І ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ . Роль і місце культури в діяльності людини вельми чітко можна зрозуміти на основі уявлень про те, що діяльність людей носить, в кінцевому рахунку, відтворювальний характер. Суспільне відтворення включає відтворення особи, всієї системи суспільних відносин, зокрема технологічних і організаційних, а також культуру. Суттю, головним змістом і призначенням сфери культури є процес суспільного відтворення і розвитку самої людини як суб'єкта різносторонньої соціальної діяльності і суспільних відносин. Культура, узята як необхідний елемент суспільного відтворення і одночасно як найважливіша характеристика суб'єкта діяльності, розвивається в єдності з відтворювальним процесом в цілому у всій його історичній конкретності. Наочна діяльність людини є основою, справжньою субстанцією реальної історії людського роду: вся сукупність наочної діяльності виступає рушійною передумовою людської історії, всієї історії культури. І якщо діяльність є способом буття суспільної людини, то культура — спосіб діяльності людини, технологія цієї діяльності. Можна сказати, що культура є історично і соціально обумовленою формою людської діяльності, що вона є тією, що історично змінюється і історично конкретизується сукупністю тих прийомів, процедур і норм, які характеризують рівень і спрямованість людської діяльності, всієї діяльності, узятої у всіх її вимірюваннях і відносинах. Іншими словами, культура — спосіб регуляції, збереження, відтворення і розвитку всього суспільного життя. Саме в цьому ключ в науковій філософії при розгляді виробництва суспільством людини “як можливо більш цілісного і універсального продукту суспільства” використовується термін “культивування всіх властивостей суспільної людини”. Це значить, що людина повинна уміти користуватися безліччю “речей”, тобто предметами зовнішнього світу, своїми відчуттями, думками. Іншими словами, кожен окремий індивід лише тоді може вважатися “культурною людиною”, коли він володіє способами користування досягненнями суспільства, в якому живе. Адже суспільне виробництво виступає і як умова, і як передумова діяльності людини, культура же є свого роду принципом зв'язку суспільства з індивідом, способом його входження в соціальне життя.

Многие эссе и рассказы художника своим стилем напоминают древние сказания, написанные фактически белым стихом. Завораживающий ритм повествования целиком захватывает внимание читателя, делая его как бы участником описываемых событий… Во многих своих произведениях — стихах и прозе — Рерих отразил и таинственный процесс общения с его духовным Учителем, Махатмой М. Таков сборник его стихов «Цветы Мории», который фактически предваряет первую книгу из серии Агни Йоги — «Листы Сада М.». Говоря об особом значении и месте, принадлежащих Н. К. Рериху в отечественной литературе, нельзя не упомянуть тот факт, что Рерих-писатель стал известен миру раньше, чем Рерих-художник. Первые литературные труды Николая Рериха увидели свет, когда их автору едва минуло пятнадцать лет. Литературное наследие великого мастера живописи удивительно разнообразно: стихи и научные статьи, общественно-политические и художественные очерки, эссе и рассказы, исторические и художественные повести, путевые заметки и очерки, работы по истории, археологии, искусствоведению, этнопсихологии, философии, культурологии, истории науки, естествознанию и многим другим темам

1. Культурология как наука

2. Історія розвитку анатомії як науки

3. Культурология как наука

4. Культурология как наука

5. Санітарна мікробіологія як наука

6. Зміст та структура документознавства як науки
7. Педагогіка як наука про виховання людини
8. Політологія як наука і політика як суспільне явище

9. Психологія як наука

10. Психологія як наука про поводження. Видатні вчені

11. Культурология как наука. Сущность, структура и функции культуры

12. Соціологія як наука про суспільство

13. Діалектика як наука про найзагальні закони розвитку і взаємозв’язку

14. Агроекологія як наука

15. Прикладна екологія як наука

16. Макроекономіка як наука

Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

17. Культурология как самостоятельная наука

18. Людина як система з позиції валеологічної науки

19. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

20. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

21. Релігієзнавство як галузь науки

22. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки
23. Солнечная система в центре внимания науки
24. Греция: Политика. Искусство. Наука

25. Образование и наука конца 19 начала 20 века

26. Советская наука в годы Великой Отечественной войны

27. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

28. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

29. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

30. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

31. Кроссворд по культурологии

32. Культурология (Шпоры - Экзамен. вопросы 4-курс)

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

33. Ответы на вопросы к зачету по курсу культурологии

34. Предпосылки возникновения и этапы развития науки

35. Несколько рефератов по культурологии

36. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии

37. Культурология (шпаргалка)

38. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)
39. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)
40. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

41. Ломоносов и его вклад в развитие химической науки

42. Развитие науки и техники в России в первой половине XVIII века

43. Наука в истории культуры

44. Наука, 340-493 гг. Греция

45. О кризисе современной исторической науки

46. Развитие исторической науки в России

47. Наука в Башкортостане

48. Просвещение и наука эпохи Петра 1

Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

49. Развитие Российской науки в 18-19 вв.

50. Методология науки криминалистики (Контрольная)

51. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

52. Высшая школа и продвижение в науке

53. Практические смыслы педагогической науки

54. Политология в системе общественных наук
55. Метрология - наука о измерениях
56. Роль воображения в науке

57. Социальная психология как наука

58. Предмет и задачи психологии как науки

59. Классификация наук

60. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

61. Религия и наука в контексте культуры

62. Социология - наука об обществе

63. Социология как наука. Предмет и функции социологии

64. Огюст Конт как основатель позитивной науки об обществе - социологии

Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки

65. СИНЕРГЕТИКА КАК НАУКА О САМООРГАНИЗАЦИИ

66. Механицизм в науке и философии

67. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

68. Философия и наука

69. Взаимодействие наук

70. Искусство и наука. Союзники или соперники ?
71. Наука и власть. Наука в условиях тоталитаризма и доктринальной идеалогии
72. О соотношении философии и науки в мировоззрении русских философов

73. Философия как наука и тип мировоззрения

74. Идея развития в философии и науке

75. Наука и философия. Проблема соотношения. Варианты решения

76. Наука в системе образования

77. Парапсихология: наука, или псевдонаука?

78. АДАМ СМИТ КАК ОСНОВАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

79. Квалиметрия как наука

80. Школы науки управления: процессный подход к управлению производством

Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

81. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

82. Экономика: наука об ограниченности и выборе. Проблема выбора и альтернативная стоимость

83. Экономика науки в России в сравнении с Индией и другими странами

84. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА

85. Наука - экономика

86. Предмет и метод экономической науки
87. Экономический анализ и смежные науки
88. Этапы развития экономической науки

89. Парадигмы постсоветской исторической науки: всяк сам себе историк?

90. Проблемы, возникшие перед наукой в период военно-стратегического паритета (1976-1985 гг.)

91. Наука и кризис цивилизации

92. Религия и нравы. Литература, науки, искусство в Древнем Риме

93. Академия наук и становление научного знания в России

94. Постмодернізм та українська історична наука

95. Шпора по истории и культурологии

96. Средние века в исторической науке

Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50
Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная

97. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

98. Мультимедиа-технологии в исторической науке и образовании Казахстана.

99. Успехи вычислительных наук


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.