Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Джерела права та правова система Запорізької Січі

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат ДЖЕРЕЛА ПРАВА ТА ПРАВОВА СИСТЕМА ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ Під джерелом права прийнято розуміти зовнішню форму виразу змісту норм права.1. Різновиди вживаних у певній державі джерел права дозволяють стверджувати про належність її до певної правової системи (так англо-саксонській правовій системі характерним є прецедент, романо-германській системі – нормативно-правовий акт, системі мусульманського права – норми Корану, а системі релігійно-традиційного права – правові звичаї, етичні норми релігії тощо). Світовий досвід свідчить, що, зазвичай, в існуванні кожного суспільства першою застосовуваною правовою системою є система релігійно-традиційного права, котра згодом може трансформуватися в одну з інших вказаних систем. Визначення сутності правової системи Запорізької Січі є важливою засадою з’ясування однієї з основних віх становлення романо-германської системи в Україні. Особливої актуальності дане дослідження набирає у наш час, коли реформування вітчизняної правової системи ні в якому разі не повинно ігнорувати українську правову традицію, вагомою частиною котрої власне і було право Запорізької Січі. Сьогодні дослідження української давнини супроводжуються зростанням інтересу до минулого нашої держави, як в історичному, так і в правовому відношенні. Тим не менше, більшість сучасних досліджень права на Запорізькій Січі не ставлять перед собою мету розглянути її джерела та систему права. Отже, завданнями даної праці є: з’ясувати джерела права Запорізької Січі; визначити основні джерела права Запорізької Січі; дати характеристику правовій системі Запорізької Січі. Дослідженню даної проблематики було присвячено праці багатьох дослідників, як вітчизняних, так і зарубіжних. Так ще Ж.-Б. Шерер y XVIII ст. у своїй праці “Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців” вважав за необхідне дати огляд законів та права запорізьких козаків.2. У ХІХ ст. дослідженню права на Запорізькій Січі присвятили свої праці Л. Падалка, А. Скальківський, М. Сумцов, Д. Яворницький.3. Серед сучасних дослідників, котрі займаються дослідженням окресленої проблематики, слід відзначити В. Ластовського, котрий звертає увагу на роль канонічного права на Запорізькій Січі4; Г.К. Швидько, чиє дослідження значною мірою присвячене суддівству на запорізькій вольниці5; також дослідження І. Грозовського6; Г. Гайдая7 та Л. Вербинця8. Значний внесок у дослідження права на Запорізькій Січі зробив С. Кульчицький9. Однак, правовій системі та джерелам права Запорізької Січі, на наш погляд, приділено недостатньо уваги. Заповнити деякі прогалини у з’ясуванні цих понять і покликана дана розвідка. Перш за все, необхідно окреслити сутність поняття козацького права. Так І.Б. Усенко вважає, що козацьким правом був увесь комплекс звичаїв, що виникли на Січі10. П. Музиченко назвав козацьке право “своєрідною народною Конституцією”11. Таким чином, одним з джерел права на Запорізькій Січі було власне козацьке право. Саме ним, очевидно, найбільше регламентувалося звичайне життя запорожців. Тим не менше, козаки часто брали участь у міжнародних протистояннях (зокрема європейських війнах)12.

Таким чином, незаперечним є той факт, що, окрім козацького права, правовідносини на Запорізькій Січі визначалися й іншими правовими нормами, зокрема міжнародними договорами (наприклад, про участь козаків у певному збройному протистоянні) та нормами права “метрополій” (тобто Московії чи Польщі), яким правовідносини Запорізької Січі формально мали відповідати. Прикладом впливу права “метрополій” можна вважати зміни реєстру, що значною мірою впливало на кількість козаків та їхній правовий статус (зокрема верстви випищиків, реєстровців, привілеї останніх і т.п.); акти Москви чи Польщі щодо міжнародних відносин (так, наприклад, польський король Володислав IV видав 1632 р. едикт – “Пакт Конвента”, котрий забороняв відрядження всякого війська з Польщі до іноземних держав, тобто в даному разі заборонялася участь козаків у Тридцятилітній війні)13. Значну роль у житті Запорізької Січі відігравали такі джерела права як рішення козацької ради та рішення, прийняті козаками шляхом прямої демократії (вибори гетьмана, отамана та розгляд інших важливих питань). Отже, джерела права Запорізької Січі були досить різноманітними, зокрема серед них можна виділити такі основні види: 1) правові звичаї (“давні вольності” і т.п.), що були запозичені від різних народів, представниками яких і утворювався поліетнічний склад Січі (це підтверджують теорії походження козаків – черкаська, чорноклобуцька, татарська та ін.); 2) деякі види соціальних норм, зокрема, норми канонічного права та моральні норми, котрі визначалися своєрідним “кодексом честі” козаків14; 3) рішення козацької ради; 4) акти волевиявлення козаків шляхом прямої демократії (тобто вибори деяких представників старшини, своєрідний “референдум” в разі розгляду важливих питань і т.д.); 5) міжнародні договори, тобто правочини, котрі визначали взаємини Січі з іншими державами, участь козаків у війнах і т.д.; 6) право “метрополій”, котре мало як безпосередній вплив на Запорізьку Січ (у т.ч. на козацький реєстр), так й опосередкований вплив (своєрідна рецепція козаками деяких правових норм); 7) нормативно-правові акти, що видавалися гетьманом або військовою адміністрацією, хоча власне на Січі вони не мали широкого застосування, оскільки козаки ставилися насторожено до писаних документів, бо вважали, що вони зможуть обмежити їхні права та вольності. Цікавою особливістю деяких джерел права була форма їхнього вираження. Найрозповсюдженішою з них, очевидно, була усна. Джерела права, що мали особливо значущий зміст могли виражатися письмово (міжнародні договори, акти гетьмана). Цікавою формою вираження волі козаків була конклюдентна (тобто коли зміст виражався конкретними діями, наприклад, підкиданням шапок при виборах старшини або голосуванням у той же спосіб). Джерела права Запорізької Січі могли вдосконалюватися завдяки рецепції права іноземних держав (так відомим є вплив польського, російського, татарського права). В даному контексті доцільно згадати, що право Запорізької Січі також мало вплив на навколишні території.

Особливого значення воно набувало під час народних повстань, коли демократичні засади устрою Запорізької Січі швидко розповсюджувалися на українські землі, підконтрольні Польщі. Таким чином, внаслідок повстань, джерела права Запорізької Січі з локального могли набувати загальнодержавного характеру. Тим не менше, особливе значення з усіх названих джерел права Запорізької Січі, безперечно, належить релігійно-традиційним нормам15, котрі самими козаками визнавалися пріоритетними. Значення правового звичаю полягало у тому, що він спирався на давні права, тобто сприяв збереженню власне української правової традиції давнини. Крім того, враховуючи свободолюбиву сутність козаків, правовий звичай видавався їм найзручнішим джерелом права, оскільки широкі можливості його тлумачення навряд чи могли створити підстави для обмеження прав козаків. Збереження козаками давніх звичаїв, щоправда, у дещо специфічний спосіб, створило в майбутньому підґрунтя для збереження норм українського права при його кодифікації вже у XVIII столітті16. Великий вплив на право Запорізької Січі мали норми канонічного права, вагомого джерела права козацької вольниці. Так, канонічне право було важливим механізмом, котрий дозволяв поєднати норми традиційного права з реаліями життя за допомогою гуманності та відносної гнучкості (відомо, наприклад, що смертна кара не застосовувалася під час посту і т.п.); отже ним і звичаями обґрунтовувалися мораль та законність17. Досліджений матеріал дозволяє зробити такі висновки щодо особливостей джерел права Запорізької Січі: 1) правові норми, виражені у джерелах права, ймовірно тлумачилися розширено, оскільки вони були неписаними і не могли передбачити усі правовідносини, що виникали у суспільстві (у підтримку судження про розширене тлумачення можна навести призов козаків керуватися традиціями та “здоровим глуздом”)18; 2) важливого значення серед джерел права Січі набували різноманітні соціальні (зокрема релігійні) норми, котрі часто могли суттєво вплинути на здійснення правосуддя; 3) джерела права Запорізької Січі постійно могли зазнавати впливу права сусідніх держав або перебувати з ним у взаємодії (міжнародні договори, вплив права “метрополій” - Москви та Польщі); 4) більшість правових норм носили неписаний характер, що пояснюється самою сутністю правового звичаю, що домінував на Запорізькій вольниці; 5) джерела права Січі могли прямо залежити від чисельних збройних конфліктів, оскільки сама сутність Січі може бути визначена як “мілітаризована демократія”. Це пояснюється насамперед тим, що Січ часто знаходилася у ворожому оточенні на кордонах із Кримським ханством, бойові дії були принциповою засадою існування Січі (оскільки значну частину запорожців складали біглі від шляхти селяни, котрі боронили південні кордони України, а одним з основних видів “доходів” була військова здобич); 6) відсутнім був принцип розподілу влад, тобто законодавча влада не відокремлювалася від виконавчої та судової. Це сприяло відсутності на Січі писаного законодавства, оскільки не було спеціальних державних органів, котрі займалися б законотворенням, тобто створенням джерел права.

Большинство из них формировали представления о хозяйственном праве, его месте в правовой системе, но такие концепции не всегда отличались четкой выраженностью идей и их направленностью на определение места хозяйственного права в правовых системах зарубежных стран (Гольдшмидт, Румпф, Родэ и др.). В иностранной юридической литературе получили распространение теории, которые не признают хозяйственное право отраслью права (Жакомен, Шранц). В последнее время наиболее популярны теории обосновывающие комплексность хозяйственного права, куда включаются финансовое, трудовое, административное право, право обществ, право конкуренции, право интеллектуальной собственности, страховое право (Амель, Лагард, Хеглер-Прахер, Байройтер) Характерные особенности гражданского права зарубежных стран хорошо подчеркивает динамика его развития в странах правового классицизма. В современном Гражданском кодексе Франции закреплены нормотворческие традиции французского законодателя, которые позволяют выявить и проследить тенденции развития французского гражданского права, в том числе применительно к таким источникам гражданского права как законодательные акты

1. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

2. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

3. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

4. Основные политические права и свободы граждан

5. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

6. Основные принципы международного публичного права
7. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды
8. Основные причины и закономерности появления государства и права

9. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

10. Волейбол. Основные правила самостоятельного освоения двигательных действий ("от простого к сложному", "от простого к неизвестному», "от освоенного к неосвоенному")

11. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения

12. Основные правила грамматики русского языка

13. Международное налоговое право: понятие, основные принципы

14. Основные принципы международного права

15. Основные институты русского частного права до 17 г.

16. Основные правила штрихового кодирования товаров на территории Российской федерации

Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

17. Основные положения гражданского права Российской Федерации

18. Понятие и виды основных прав и свобод, классификация

19. Основные кодификации буржуазного гражданского права

20. Право власності на землю в Запорозьській Січі

21. Применение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в судах России

22. Мерзляков А.Ф. - основные правила краткой риторики
23. Основные понятия и принципы права
24. Основные понятия трудового права

25. Европейская Конвенция по правам человека и основным свободам и российское законодательство

26. Основные положения и общие правила совершения исполнительных действий

27. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

28. Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

29. Колонтитулы, основные правила их набора и размещения

30. Основные понятия страхового права

31. Основные правила составления документов

32. Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі

Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки
Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

33. Коллизионные нормы в международном частном праве. Основные формулы прикрепления

34. Конституция - основной источник конституционного права

35. Нормативный правовой акт как основной источник российского права

36. Основні поняття авторського права

37. Основні теоретичні аспекти торгового права

38. Основные изменения в праве стран Запада
39. Основные наказания в уголовном праве Российской Федерации
40. Основные положения международного гуманитарного права, применяемые в вооруженных конфликтах

41. Основные положения наследственного права

42. Основные положения трудового права

43. Основные понятия европейского права

44. Основные понятия и функции государства и права

45. Основные понятия наследственного права

46. Основные прав и свободы человека и гражданина

47. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Республике Молдова

48. Основные принципы избирательного права

Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

49. Основные проблемы защиты прав интеллектуальной собственности

50. Основные социальные права человека и гражданина в Российской Федерации (на примере Чеченской Республики)

51. Основные теории происхождения права

52. Основные формы реализации права

53. Понятие и основные правила квалификации преступлений. Конкуренция норм в уголовном праве и ее практическая реализация

54. Понятие и признаки основных (конституционных) прав, свобод и обязанностей граждан России
55. Права женщин как основные права человека
56. Правонарушения и юридическая ответственность как основные категории публичного права

57. Предмет, метод, система и основные принципы трудового права

58. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

59. Основные правила орфографии английского языка

60. Військова організація Запорізької Січі

61. Джерела права Великого князівства Литовського

62. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

63. Ліквідація царизмом Запорізької Січі та її наслідки

64. Основные правила подбора вин к блюдам

Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Государство как основной субъект международного права

66. Джерела та форми права

67. Основные положения, правила и оценка соответствия однородной продукции

68. Предмет и метод социологии права. Основные этапы становления социологии права

69. Основные правила перевозок групп детей в железнодорожном транспорте

70. Джерела міжнародного права навколишнього середовища
71. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права
72. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

73. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

74. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

75. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

76. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

77. Административное право

78. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

79. Административное право (шпаргалка)

80. Государственное и административное право (Контрольная)

Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие

81. Проблемы избирательного права современной России

82. Административное право

83. Предмет, метод, источники Административного права

84. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

85. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

86. Административно-процессуальное право РФ
87. Природа и система административного права
88. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

89. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

90. Банковское право

91. Учебник по банковскому праву

92. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

93. Авторское право

94. Субъекты гражданского права

95. Защита авторских прав

96. Авторское право

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Брачно-семейное право мусульман

98. Вещно-правовые способы защиты права собственности

99. Гражданское и семейное право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.