Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Виробництво зерна, його економічна ефективність

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ .5 Розділ 1. Організація обліку виробничих витрат і виходу зерна 8 Організація облікової роботи в господарстві .8 Первинний облік виробництва зерна .13 Аналітичний і синтетичний облік витрат виробництва і виходу зерна.18 Калькуляція собівартості зерна .27 Комп’ютерні форми бухгалтерського обліку .34 Розділ 2. Стан і економічна ефективність виробництва зерна .37 Сутність і методика вивчення економічної ефективності виробництва зерна 37 Виробничі ресурси сільськогосподарського підприємства і їх використання в СТОВ «Щербашенське» 44 Динаміка розвитку виробництва зерна .52 Економічна ефективність виробництва зерна .55 Розділ 3. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна.65 Інтенсифікація виробництва .65 Впровадження прогресивних форм організації і оплати праці на виробництві зерна .68 Впровадження передового досвіду і досягнень науки при виробництві зерна 71 Висновки і пропозиції .78 Список використаної Вступ У соціально-економічному розвитку країни сільське господарство посідає особливе місце. Воно забезпечує населення продуктами харчування, товарами першої необхідності і є першою умовою розвитку суспільства. Продукти сільського господарства і промислові товари із сільськогосподарської сировини становлять 75 % фонду народного споживання. Україна за виробничим потенціалом - аграрна країна, тому розв'язання аграрного питання - це шлях до відродження та розвитку економіки нашої країни. Сільське господарство України останніми роками зазнало багато змін. Відбулося стрімке зменшення виробництва всіх видів продукції, галузь перебуває в кризовому стані. З цієї складної ситуації можна вийти при поєднанні зусиль держави, а також керівників, спеціалістів та працівників підприємств усіх форм власності і господарювання. Наявна законодавча база створює реальні можливості для докорінних перетворень в системі АПК України, які вже розпочалися. Всі вони спрямовані на розвиток різних форм власності та господарювання та створення реального господаря на селі, підвищення зацікавленості працівників у високопродуктивній праці. Виробництво зерна в Україні традиційно належить до стратегічних галузей розвитку не тільки сільського господарства, а й усього народногосподарського комплексу країни. Зернове господарство відноситься до основних пріоритетів розвитку продовольчого сектора економіки країни, є важливим джерелом прибутковості сільськогосподарських підприємницьких структур. Це зумовлюється наявністю сприятливих грунтово-кліматичних умов для вирощування зернових культур, споконвічною високою хліборобською майстерністю працьовитого українського селянства, вигідним економічним та геополітичним положенням України. Протягом тривалого історичного періоду зернові культури займають близько 50% посівних площ, а за обсягом валових зборів зерна і його виробництва на душу населення Україна завжди знаходилась в числі перших 6-7 країн світу. Впродовж кількох років внаслідок глибокої системної економічної кризи держава переживала значні складності у розвитку зернового господарства, що призвело до значного спаду виробництва зерна, проте це слід розглядати як тимчасове явище.

Для подолання цієї кризи проводиться багатогранна організаційно-економічна та техніко-технологічна робота як на макроекономічному рівні державними законодавчими і виконавчими владними структурами, так і на місцях трудовими колективами в організаційно-правових господарських формуваннях. Завдання, що стоять перед сільським господарством для досягнення запланованого рівня валового збору зерна та розв'язання продовольчої проблеми, вимагають від спеціалістів економічного профілю глибоких знань і правильного застосування економічних законів, удосконалення планування й економічного стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, вміння виявляти резерви найбільш ефективного використання землі виробничих ресурсів, зниження собівартості, поліпшення якості продукції та підвищення рентабельності, зростання продуктивності праці з урахуванням регіональних умов сільськогосподарського виробництва. Досліджувана тема роботи та вивчення її на рівні сільськогосподарського підприємства є надзвичайно актуальною, адже відродження зерновиробництва на загальнодержавному рівні залежить від його відродження на рівні первинної ланки економічної системи – підприємства. Лише забезпечивши високу економічну ефективність виробництва зерна в кожному сільськогосподарському підприємстві, можна розраховувати на потужне, високоефективне зернове господарство країни в цілому. Завданням даної бакалаврської роботи є аналіз економічної ефективності виробництва зерна в СТОВ «Щербашенське» Богуславського району Київської області та обґрунтування шляхів її підвищення. Водночас метою дослідження є вивчення стану та організації обліку виробничих витрат та виходу зерна в сільськогосподарському підприємстві. Розділ 1. Організація обліку виробничих витрат і виходу зерна 1.1 Організація облікової роботи в господарстві Бухгалтерський облік забезпечує отримання і опрацювання потрібної інформації на підставі безперервного документального відображення фактів господарської діяльності підприємства і є функцією управління. Основними завданнями бухгалтерського обліку в сучасних умовах є: забезпечення контролю за виконанням зобов'язань, наявністю і рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів; своєчасне запобігання негативним явищем у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів; формування повної, достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства, необхідної для оперативного керівництва і управління, а також для використання інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, фінансовими, податковими, статистичними та банківськими установами. Бухгалтерський облік зазначається як процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. 16.07.1999 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України &quo ;Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні&quo ;. Він надає підприємству право самостійно: визначати облікову політику підприємства; обирати форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; розробляти систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначати права окремих працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджувати правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку; виділяти на окремий баланс філії, представництва та інші підрозділи, які повинні вести бухгалтерський облік, з наступним включенням показників їх бухгалтерської звітності до фінансової звітності підприємства.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджується їхня наявність, стан і оцінка. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність, яку підписують керівник та головний бухгалтер підприємства. Фінансова звітність підприємства включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. При організації бухгалтерського обліку на підприємстві слід враховувати необхідність наявності раціональної чисельності облікових працівників, розподіл між ними службових обов'язків. Штатна чисельність працівників апарату управління повинна відповідати тенденціям удосконалення всієї системи управління підприємством, забезпечення створення раціональної структури і оптимального навантаження роботи на керівників і спеціалістів. Штатний розпис СТОВ «Щербашенське» передбачає наявність на підприємстві обліково-фінансового відділу та його наступний склад: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, бухгалтер з обліку виробництва (рослинництва), бухгалтер з обліку виробництва (тваринництва), бухгалтер з обліку праці та зарплати, бухгалтер по автопарку, касир-фінансист. Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь у оформленні матеріалів щодо нестачі та відшкодування втрат від нестач, крадіжки і псування активів підприємства. Він приймає звіти від рядових бухгалтерів, перевіряє правильність обліку всіх рахунків, веде облік по розрахунковому рахунку, складає баланс. Заступник головного бухгалтера веде облік товарно-матеріальних цінностей по центральному складу, облік паливо-мастильних матеріалів, розрахунки з постачальниками, зведену відомість та журнал обліку по товарно-матеріальних цінностях господарства, облік основних засобів. Бухгалтер з обліку виробництва (рослинництва) обробляє первинні документи, такі як Відомість руху зерна та іншої продукції, реєстри відправлення зерна та іншої продукції з поля, ТТН, Дорожні листи вантажних автомобілів, Реєстри приймання зерна вагарем, Талони, накладні внутрішньогосподарського призначення, акти на списання насіння та садивного матеріалу, акти на списання добрив, засобів захисту рослин, рахунки-фактури та ін. Він складає виробничі звіти, розрахунки обчислення собівартості продукції, Відомість доведення планової собівартості до рівня фактичної та ін. Бухгалтер з обліку виробництва (тваринництва) обробляє такі перинні документи, як Відомості руху молока, Журнал надою молока, ТТН, Журнали обліку витрат кормів, Щоденник надходження сільськогосподарської продукції, Акти на оприбуткування приплоду тварин та ін.

Збройний мир мав знищити вйну, але якраз вйна вийшла з нього. Взамна економчна залежнсть нацй (interdipendenza economica) мала перешкодити вйн, якраз вона викликала конкуренцю, що привела до вйни. ¶снувала соцялстична теоря: соцялстичний нтернацонал мав принести спротив вйн, але з соцялзму, який поборював насильством нацональн суспльност, вийшла також вйна: виникла революця, з яко вийшла вйна. ¶снувала теоря буржуазного космополтизму. Дифузя культур цивлзацй мала вбити дух мж народами саму вйну, але ця теоря також привела до вйни. Виродження й зтендтнення кляс нацй спровокувало варварв на вйну. Вйна в млтаризм в пацифзм, в сил, в слабост, в вдваз, в трусост в здоровлю в дегенерац, в варварств в цивлзац, в species взагал, species войовнича по самй свой природ[292]. Змцнювати волю нац до життя, до влади, до експанс, означив я як першу пдставу нацоналзму, який тут протиставляю драгоманвщин. Другою такою пдставою нацонально де здорово нац повинно бути те стремлння до боротьби, та свдомсть х конечности, без яко не можлив н вчинки герозму, н нтенсивне життя, н вра в нього, ан трюмф жадно ново де, що хоче змнити обличчя свту

1. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

2. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

3. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

4. Економічна ефективність організації виробництва пальто

5. Економічна ефективність рослинництва

6. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"
7. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
8. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

9. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

10. Економічна ефективність ринкових структур

11. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

12. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

13. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

14. Економічна сутність виробничих запасів

15. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

16. Економічна сутність та форми оплати праці

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

17. Економічна сутність монополізму

18. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

19. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

20. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

21. Зовнішня економічна діяльність

22. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання
23. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту
24. Економічна рівновага і циклічність

25. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

26. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

27. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

28. Економічна теорія предмет і методи вивчення

29. Економічна інтеграці в АТР

30. Інтегральна ефективність діяльності

31. Міжнародна економічна система та її головні елементи

32. Хімічна промисловість України

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

34. Економічна оцінка кредитного процесу

35. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

36. Економiчна ефективнiсть виробництва зерна

37. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

38. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
39. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі
40. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

41. Хімічна промисловість України

42. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

43. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

44. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

45. Економічна думка Древнього Сходу

46. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

47. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

48. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

49. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

50. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

51. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

52. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

53. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

54. Економічна характеристика країн Африки
55. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі
56. Світова економічна інтеграція

57. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

58. Ефективність праці і її показники

59. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

60. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

61. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

62. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

63. Економічна природа дефіциту бюджету

64. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

66. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

67. Ефективність заходів по покращенню якості води

68. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

69. Економічна глобалізація

70. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ
71. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова
72. Економічна історія

73. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

74. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

75. Економічна оцінка екологічних збитків

76. Економічна роль держави в ринковій економіці

77. Економічна теорія

78. Економічна теорія фізіократів

79. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

80. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Ефективність використання ресурсів підприємства

82. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

83. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

84. Продуктивність і ефективність праці

85. Виробництво та його роль в житті суспільства

86. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"
87. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
88. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

89. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

90. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

91. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

92. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

93. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

94. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

95. АПК, його галузева структура і необхідність формування

96. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

97. Ґрунт та його родючість

98. Планування виробництва насіння зерна

99. Харчова цінність та оцінка якості зерна


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.