Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Робота 4. Дослідження магнітного кола постійних струмів 4.1 Мета роботи Вивчити методи та прилади вимірювання магнітної індукції і магнітного потоку та дослідити вебер-амперні характеристики магнітних кіл постійного струму. 4.2 Короткі теоретичні відомості Частину електротехнічного пристрою, призначеного для створення в його робочому об’ємі магнітного поля заданої інтенсивності і конфігурації, називають магнітним колом. Магнітне коло складається з елементів, які збуджують магнітне поле (котушки, в яких протікає струм, постійні магніти) і магнітопроводів, по яким замикається магнітний потік. Елементи, які збуджують магнітне поле за аналогією з електричним колом, називають магнітно-рушійними силами (м.р.с.) або намагнічуючими силами. Магнітопроводи виконують роль “провідників” магнітного потоку подібно провідникам електричного струму в електричних колах. Магнітні властивості речовин визначаються величиною магнітної проникності . Вона є фізичною константою. В залежності від величини магнітної проникності всі речовини поділяють на діамагнетики (мідь, свинець, ртуть, алюміній та інші, ); парамагнетики (кисень, вуглець, деякі солі кобальту та інші, ) і феромагнетики (залізо з домішками, нікель та інші, , де Гн/м - магнітна проникливість вакууму). Феромагнетики використовують для виготовлення магнітопроводів магнітних кіл. Чим вища магнітна проникність, тим кращим є магнітний матеріал, бо при тій же м.р.с. буде більшим магнітний потік. Силовою характеристикою магнітного поля, яке є однією із форм електромагнітного поля, є магнітна індукція В - середнє значення макроскопічного магнітного поля, яке утворюється в даній точці простору як струмами провідності, так і наявними мікрострумами в тілі намагніченого магнітопроводу. Магнітне поле, яке створене струмами провідності (рухом вільних носіїв електричних зарядів) і яке не залежить від магнітних властивостей середовища, характеризується вектором напруженості магнітного поля . Залежність між індукцією і напруженістю магнітного поля визначає магнітна проникність речовини: . /5.1/ Одиницею виміру магнітної індукції є тесла (Тл), а напруженості - ампер на метр, (А/м). Величина напруженості магнітного поля залежить від величини струмів, які збуджують це магнітне поле в магнітному колі. Тому при одній і тій же напруженості Н величина магнітної індукції В буде різною в магнітних колах з різних матеріалів. Щоби мати великі значення індукції, магнітопроводи виготовляють з феромагнетиків з великими значеннями магнітної проникності (електротехнічна сталь, пермалой, ферити тощо). Особливістю феромагнетиків є нелінійна залежність між магнітною Рис.5.1.індукцією і напруженістю магнітного поля, тобто магнітна проникність не є сталою величиною, а залежить від напруженості магнітного поля. Цю залежність називають кривою намагнічування. Її знімають експериментально для кожного феромагнетика, і в довідниках вона представлена у вигляді графіка В = f(H) або відповідних таблиць. На рис.5.1 наведені залежності B = f(H) для електротехнічної сталі і вакууму, для якого . З наведених графіків знаходимо, що при напруженості магнітного поля 200 А/м індукція в сталі , а у вакуумі , що в 4000 разів менше.

Отже , магнітопровід із електротехнічної сталі посилює магнітну індукцію в 4000 разів у порівнянні з вакуумом. При розрахунках магнітну проникність повітря приймають рівною . Магнітне коло більшості електротехнічних пристроїв (електромашин, реле, контакторів та інше) складається з магнітопроводів і повітряних проміжків. Наприклад, магнітопроводи і повітряні проміжки між статором і ротором електричних машин. а) б) Рис.5.2. На рис.5.2 зображено просте послідовне магнітне коло з повітряним проміжком l0. Магнітне поле в сталевому осерді 1 збуджується котушкою зі струмом 2, магніторушійна сила якої F = IW, /5.2/ де І - струм в провідниках котушки, А; W - кількість витків у котушці. Магніторушійна сила F збуджує в сталевому осерді довжиною lF та в повітряному проміжку довжиною l0 відповідно магнітні індукції BF і . Якщо магнітну індукцію в поперечному перерізі магнітопровода вважати постійною величиною, то магнітний потік в осерді , /5.3/ де SF - площа поперечного перерізу магнітопровода, м2. При невеликих значеннях повітряних проміжків (l0 &l ; 0,001 м) можна нехтувати замиканням (“розпертям”) магнітного потоку з боків магнітопровода (рис.5.2, б) і вважати, що , /5.4/ де Sl - поперечний переріз повітряного проміжку. Так як і , то Вl = ВF, тобто магнітна індукція в сталевому осерді і в повітряному проміжку l0 вважаються рівними: ВF = Вl = В. Напруженість магнітного поля в магнітопроводі , а у повітряному проміжку - . Оскільки , то напруженність HF значно менша напруженності Нl:. Розрахунки магнітних кіл за аналогією з розрахунками електричних кіл проводять на підставі законів Ома і Кірхгофа, прирівнявши намагнічуючу силу F до е.р.с., а магнітний потік Ф - до сили струму І. Тому закон Ома для нерозгалуженого магнітного кола матиме вигляд , /5.5/ де Ф - магнітний потік; - магнітний опір кола. Магнітний опір складається із магнітних опорів ділянок кола. Магнітний опір ділянки залежить від магнітної проникливості ділянки і від її геометричних розмірів: , /5.6/ де lд - довжина магнітних силових ліній в ділянці; Sд - поперечний переріз ділянки. Для кола, наведеного на рис.5.2, магнітні опори ділянок ; і рівняння /5.5/ можна представити у вигляді . /5.7/ Виразу /5.7/ відповідає заступна схема, наведена на рис.5.3. На підставі заступної схеми можна визначити величину магнітного потоку, а знаючи його, визначають магнітну індукцію, або, задавшись величиною В, визначають намагнічуючу силу котушки ІW. Рис. 5.3. де - потокозчеплення котушки; І і W - відповідно струм та число витків котушки Розрахунок або експериментальне дослідження магнітного кола дозволяє визначити такий дуже важливий параметр електромагнітних пристроїв як індуктивність котушки , /5.8/ Дослідження магнітних кіл зв’язане з вимірюванням магнітного потоку і магнітної індукції. Вимірювання магнітного потоку ґрунтується на використанні явища електромагнітної індукції. Рис.5.4. На рис.5.4. зображена електрична схема вимірювання магнітного потоку індукційно-імпульсним методом. Вона складається із котушки з числом витків Wк, опору Rд і балістичного гальванометра з внутрішнім опором Rг.

Якщо котушку помістити в магнітне коло, а потім швидко видалити з нього, то зміна магнітного потоку, який пронизує котушку, спричинить виникнення в ній електрорушійної сили . /5.9/ Під дією е.р.с. eк в колі буде протікати струм , /5.10/ де R = Rк Rд Rг - загальний опір кола котушки, доти, доки відбувається зміна магнітного потоку, який пронизує котушку. Цей струм буде імпульсним і оцінити його можна за кількістю електричних зарядів (носіїв струму) за час зміни потоку від Ф до нуля, тобто можна записати, що . /5.11/ Заряд q, протікаючи через балістичний гальванометр, зумовить відхилення його стрілки. Отже, ступінь відхилення стрілки гальванометра буде мірою магнітного потоку. Прилади, які призначені для вимірювання магнітного потоку описаним вище методом, називаються мілівеберметрами. Крім стрілочних, випускають і цифрові мілівеберметри. Стосовно вимірювання магнітного потоку мілівеберметром формулу /5.11/ можна представити у виді , /5.12/ де Сф - ціна поділки мілівеберметра, - кількість поділок, на яку відхиляється стрілка. При вимірюванні магнітного потоку електромагнітів можна не видаляти вимірювальну котушку з магнітного поля, а вмикати (вимикати) струм котушки, яка збуджує магнітне поле. Для вимірювання магнітної індукції використовують ефект Холла, який полягає в тому, що в пластинці з металу або з напівпровідникового матеріалу, в якій протікає струм І і яка знаходиться в магнітному полі, вектор якого перпендикулярний до вектора струму, виникає електричне поле, направлене перпендикулярно до векторів і . Напруженість цього поля (поле Холла) , /5.13/ де d - товщина пластинки; Rx - стала Холла, яка залежить, в основному, від концентрації носіїв струму (рис.5.5). Рис.5.5. Із рівняння /5.13/ знаходимо, що магнітна індукція , /5.14/ тобто В буде пропорційна Ех за умови І = co s . За допомогою вимірювальних перетворювачів Холла можна вимірювати магнітну індукцію в межах 0,001.2 тесла. Прилад, який побудований на використанні ефекту Холла і який призначений для вимірювання магнітної індукції, називається тесла-метром. Він складається з стрілкового або цифрового приладу, щупа, в який вбудовано давач Холла, і джерела живлення постійного струму зі стабілізованою напругою, щоби забезпечити І = co s при вимірюванні. 5.3 Програма роботи 1. Вивчити будову та принципи дії мілівеберметра і мілітесламетра. 2. Вивчити лабораторну установку дослідження характеристик Ш-подібного електромагніта. 3. Експериментальним шляхом зняти вебер-амперну характеристику електромагніта . На підставі експериментальних даних провести необхідні розрахунки і побудувати криву намагнічування B = f(H) і залежності і Lк =f(Iк). 4. Зняти експериментально і побудувати характеристики, які вказані в п.3, якщо повітряний проміжок між ярмом і якорем електромагніта = 1 мм. 5. Зняти залежність магнітної індукції в повітряному проміжку від його величини і побудувати залежності і . 6. Зробити висновки щодо кривої намагнічування і впливу величини повітряного проміжку на характеристики і параметри магнітного кола. 5.4 Опис лабораторної установки Лабораторна установка складається з Ш-подібного електромагніта, переносних мілівеберметра і мілітесламетра та джерела живлення з регульованою напругою.

Так характеристики були притаманн й ншим племенам степу  лсостепу. А от мурома, радимич, вятич, сверо та н. були накшими: «живяху зверским образом, живуще скотски: и убиваху друг друга, едуще все нечисто, и браченье в них не быша, но умыкают у воды девиц» [Там само]. Ц племена «окультурювалися» пзнше, в IXXII столттях, вже у рамках Киворусько мпер за визначального впливу наших материнських народв. У «Повст врем'яних лт» до таких «некультурних» племен вднесен й древляни. Переконаний, що це було зроблено пзншими лтописцями так звано Лаврентвсько школи на догоду династ Ярославичв-Рогволдв, як ненавидли князя Володимира  його древлянський рд (по матер). Помилковим  також твердження про те, що древляни були вчними ворогами полян [Див.:Шамбаров В. Е.Русь: дорога из глубин тысячелетий.М., 1999.С. 430]. На наш погляд, найбльш правильно податься сторя древлян у дослдженнях А. Кура [Див.: Кур А. А. Из истинной истории наших предков]. У даному контекст цлком доречним  питання: а хто ж були батьки наш, тобто народи, як виступили чоловчим (заплднюючим) началом у процес зародження русько-укранського суперетносу? Таку роль у цьому сторичному «акт» виконали тиверц. ¶ н в якому раз не готи  не царськ скфи, як думають деяк сторики

1. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

2. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

3. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

4. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

5. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

6. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"
7. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу
8. Дослідження харчування

9. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

10. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

11. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

12. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

13. Метеорологічні дослідження

14. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

15. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

16. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды
Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

18. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

19. Методи та етапи статистичного дослідження

20. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

21. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

22. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)
23. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.
24. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

25. Клавіатура ПК. Накопичувачі на жорстких магнітних дисках

26. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

27. Дослідження методів чисельного інтегрування

28. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

29. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

30. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

31. Медичні дослідження Герофіла

32. Дослідження активних фільтрів

Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки

33. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

34. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

35. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

36. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

37. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

38. Використання Internet у маркетингових дослідженнях
39. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки
40. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

41. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

42. Маркетингові дослідження

43. Маркетингові дослідження діяльності фірми

44. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

45. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

46. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

47. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

48. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки

49. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

50. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

51. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

52. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

53. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

54. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків
55. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті
56. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

57. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

58. Методи психофізіологічних досліджень

59. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

60. Променеве дослідження молочної залози

61. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

62. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

63. Променеве дослідження щитоподібної залози

64. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

65. Дослідження ділової кар’єри менеджера

66. Дослідження мотивації на досягнення

67. Методи дослідження затрат робочого часу

68. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

69. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

70. Методологія науково-педагогічного дослідження
71. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
72. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

73. Технології навчання як дослідження

74. Організація і структура наукових досліджень

75. Методи політичних досліджень

76. Дослідження рухів зубообробного вестата

77. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

78. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

79. Предмет дослідження соціальної психології

80. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

82. Дослідження тривожності п’ятикласників

83. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

84. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

85. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

86. Педагогічний експеримент як метод дослідження
87. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту
88. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

89. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

90. Програма соціологічного дослідження

91. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

92. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

93. Дослідження однофазного трансформатора

94. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

95. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

96. Дослідження фототранзистора

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

98. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

99. Прогностичні дослідження маїбутнього


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.