Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Сутність держави

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат Теорія держави і права На тему: Сутність держави ЗМІСТ1. Загальна характеристика державної влади 2. Основа та прояви державної влади 3. З’єднання і поділ влади 4. Функції і механізм держави 5. Державний орган Список літератури 1. Загальна характеристика державної влади Загальна характеристика влади. Влада – це здатність і можливість однієї людини нав'язувати свою волю іншій. Категорія здатності і можливості означає уміння, основу або фізичну здатність здійснювати владу. Уміння – наявність у того, хто має владу необхідних навиків для її здійснення. Основа – наявність у того, хто має владу, опори, на яку можна обпертися. Основа влади може бути економічною (особисте матеріальне багатство), соціальною (наявність підтримки у певних соціальних груп), морально-ідеологічною (особиста харизма лідера) або легальною (наявність законних основ для володаря здійснювати владу). Фізична можливість – відсутність у того, хто має владу перешкод, зв'язаних із здоров'ям, що здатні перешкоджати цій особі здійснювати владу. Структура влади складається з трьох елементів: Інтерес – особа зацікавлена в отриманні влади. Інтерес може виявлятися подвійно: влада заради влади (характерно для правління Гая Юлія Цезаря) і влада заради досягнення мети (характерно для правління В.І. Леніна, що прагнув до світової революції і побудови комунізму). Воля – здатність досягти влади. Сила – здатність утримати владу. Виділяється три різновиди сили: Сила авторитету – особиста харизма лідера; Сила прямого примусу – насильство над людьми (терор); Ідеологічна сила – утримання влади за допомогою ідеології. Державна влада та методи її здійснення. Усе вищесказане відноситься до так званої політичної влади, тобто влади як здатності суб'єктів політичної діяльності нав'язувати свою волю масам. Елементом політичної влади є влада державна. Державна влада – здатність держави нав'язувати свою волю громадянам країни. Це визначення можна вивести з визначення самої влади. Методами здійснення державної влади признаються ті прийоми, за допомогою яких відбувається це нав'язування. Традиційно теорія держави і права виділяє два методи здійснення державної влади: Переконання – це метод активного впливу на волю і свідомість людини ідейно-моральними засобами для формування в неї поглядів і уяв, заснованих на глибокому розумінні сутності державної влади, її цілей і функцій. Переконання має місце там, де особа, що піддається переконанню, внутрішньо погоджується з протилежними доводами, тобто коли особа подумки відзначає, що опонент правий. Державний примус – психологічний, матеріальний або фізичний (насильницький) вплив повноважних органів і посадових осіб держави на особу із метою примусити її діяти з волі пануючого суб'єкта, в інтересах держави. Державний примус буває двох типів: Правовий примус – державний примус, вид і міра котрого строго визначені правовими нормами і який застосовується в процесуальних формах (чітких процедурах). Наприклад, кримінальна відповідальність за скоєне навмисне вбивство. Неправовий примус – державна сваволя. 2. Основа і прояви державної влади Економічна, соціальна і морально-ідеологічна основа державної влади.

Економічною основою державної влади є майно, що знаходиться в державній власності Її становить національний доход, валютний резерв, податки тощо. Соціальною основою державної влади є суспільство з його класами і соціальними групами. В будь-якій країні діють соціальні верстви, що підтримують державну владу. Морально-ідеологічною основою державної влади служать уяви у суспільстві про державну владу, як зразково моральну, навіть якщо це не відповідає дійсності. Ця основа забезпечується пануючою в суспільстві ідеологією і виявляється в леґітимності державної влади. Державна влада й ідеологія. Державна влада, що спирається лише на насильство і примус не міцна і недовговічна. Тому вона об'єктивно потребує ідеології Ідеологія – система ідей, тісно пов'язаних з інтересом пануючого суб'єкта. Існує два головних види ідеологій: Релігійна – заснована на релігійних вченнях і міфах (іслам в Ірані й Афганістані; синтоїзм у Японії). Світська – заснована на пануючих у суспільстві теоріях і націлена на досягнення певних міфічних ідеалів (світле комуністичне майбутнє, Велика Американська Мрія). Леґітимність і легальність державної влади. Леґітимність – це прийняття населенням країни законної влади, а також визнання її права управляти соціальними процесами, готовність їй підкорятися. В даному випадку категорія законності влади передбачає її утворення відповідно до процедури, що передбачена правовими нормами. Нелегітимна влада визнається узурпаторською. Узурпація – насильницьке протизаконне захоплення влади будь-якою особою або групою осіб, а також присвоєння собі чужих владних повноважень. Прикладом узурпації є Чилі в період дії хунти генерала Піночета. Юридичним виразом легітимності влади служить її легальність, тобто нормативність, здатність втілюватися в нормах права, обмежуватися законом, функціонувати в рамках законності. 3. Єдність і поділ влади З'єднання влади – це об’єднання законодавчої та виконавчої (а іноді й судової) влади у одному органі. Приймаючи закон, такий орган сам стане організовувати його виконання. Принцип з'єднання влади має ряд позитивних моментів: Забезпечує оперативне вирішення будь-яких питань. Виключає можливість перекладати відповідальність і провину за помилки на інші органи. «Звільняє» від боротьби з іншими органами за об’єм владних повноважень. Однак, таке з'єднання веде до всевладдя і безконтрольності. Принцип поділу влади – це раціональна організація державної влади в демократичній державі, при якій здійснюється гнучкий взаємоконтроль і взаємодія вищих органів держави як частин єдиної влади через систему стримань і противаг. Державна влада при цьому ділиться на: Законодавчу (парламент) – прийняття законів і бюджету. Виконавчу (президент і уряд) – оперативне вирішення проблем, організація виконання законів, право вето. Судову – функція арбітра в суперечках про право. Поділ влади є функціональною ознакою правової держави. Це обумовлено: Самою необхідністю поділу повноважень. Тим, що державі властива агресивність. Системою стримань і противаг, на яку впливають: Зовнішні чинники (інші держави, політичні партії й руху тощо).

Розподіл повноважень Поділ функцій держави. Різні терміни функціонування різних державних органів. Особливі повноваження судової влади. 4. Функції і механізм держави Функції держави. Функціями держави визнаються основні напрямки її діяльності. В умовах СРСР існувала класифікація функцій держави, залежно від причин їх виникнення: Ті, що випливають з класових протиріч. Ті, що випливають з потреб суспільства. Зараз переважаючою стала класифікація функцій держави за їх спрямованістю на: І. Внутрішні – спрямовані в середину країни. Охорона форм власності. Охорона правопорядку. Охорона навколишнього природного середовища. Економічна. Соціальна. Інші (наприклад, розвиток науково-технічного прогресу). ІІ. Зовнішні – спрямовані за межі країни. Військова. Взаємовигідна торгівля. Підтримка миру. Дипломатична. Інші (прийняття участі у вирішення глобальних проблем сучасності: боротьба з міжнародною організованою злочинністю та тероризмом, вирішення проблем екологічного та демографічного характеру тощо). Колись для СРСР були характерні наступні зовнішні функції: Всебічна допомога соціалістичним країнам. Підтримка національно-визвольного руху. Держава повинна виконувати свої функції у властивих їй формах, застосовуючи у своїй діяльності різні методи. Розрізняються наступні форми реалізації функцій держави: Правова форма – відображає зв'язок держави і права, обов'язок держави діяти при виконанні своїх функцій на основі права й у рамках закону. а) Правотворча діяльність – підготовка і створення нормативно-правових актів, без яких реалізація інших функцій держави практично неможлива. б) Правовиконавча діяльність – від неї залежить: чи будуть закони й інші нормативно-правові акти реалізовані чи вони залишаться лише на папері. в) Правоохоронна діяльність – владна оперативна і правозастосовча діяльність по охороні правопорядку, прав і свобод громадян тощо. Договірна форма. Це можуть бути конституційні й міжнародні договори. Неправова форма – організаційно оформлена робота в процесі здійснення функцій держави (ознайомлення з заявами громадян). Методи здійснення функцій держави різноманітні. Так, виконуючи охоронну функцію, держава використовує методи переконання і примусу. Механізм держави. Зв'язок між функціями держави та її механізмом нерозривна і пряма. Адже якщо механізм створюється саме для виконання функцій держави, то останнім у зв'язку з цим належить визначальна роль. Органи й установи держави змушені підбудовуватися до його функцій, що змінюються. Якщо, наприклад, у суспільстві беруть верх функції, що випливають із національних або класових протиріч, то після цього неминуче виходять на перший план, такі елементи механізму держави, як органи примусу і насильства. Механізм держави – це цілісна ієрархічна система державних органів і установ, що практично здійснюють державну владу, завдання і функції держави. Структура механізму держави мінлива і різноманітна. На наш погляд, в механізм держави включаються: державні підприємства (господарчі суб'єкти, що забезпечують економічну основу державної влади), державні установи (структури, що не мають владних повноважень, але виконують загальносоціальні функції в сфері науки, охорони здоров'я, освіти, економіки тощо.

Дехто представляв саму Аратту, а верховний служитель храму ¶офор був зв'язаний з тибетською Агарт, хоча й належав до ефопсько раси. Та головне сам вождь, великий пророк, законовчитель врев Мойсей був «арзованою» особистстю, по матер нащадок царського роду ашкеназв. У духовнй (езотеричнй) стор так збги не можна вважати простою випадковстю. Вони мають доленосне значення, тут криться велика мета. Через 2000 рокв Хозарсиф Мойсей (його дух) з'явиться на земл Аратти його духовна сутнсть тут матиме велике втлення, про що скажемо пзнше. ґврейськ знедолен маси в ґгипт боролися за «свтле майбутн». Про це переконливо свдчить х улюблена псня: Долго в цепях нас держали, Долго нас голод томил, Черные дни миновали, Час искупленья пробил! PЩо ви кажете!P стрепенувся я вд подиву.P Це ж псня росйських революцйних мас! PВи мате рацю,P мовив Гуру,P проте ця псня прийшла в Росю з глибин тисячолть, принесли  члени Бунду[ «Загальний врейський робтничий союз у Литв, Польщ  Рос», заснований 1897 року]

1. Сутність та соціальне призначення держави

2. Маркетингова сутність реклами

3. Поняття та сутність менеджменту

4. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

5. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

6. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
7. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст
8. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

9. Сутність і значення соціального страхування

10. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

11. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

12. Економічна сутність виробничих запасів

13. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

14. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

15. Сутність демократії та її основні цінності

16. Сутність і форми експертної профілактики

Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы

17. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

18. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

19. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

20. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

21. Сутність спонсорства

22. Міжнародні контракти: сутність структура види
23. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
24. Економічна сутність та форми оплати праці

25. Поняття та сутність ефективності управління

26. Сутність корпоративної культури

27. Сутність організаційних змін

28. Сутність, види та канали комунікацій

29. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

30. Болонський процес - сутність, концепції, методика

31. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

32. Сутність педагогічного спілкування

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

33. Предмет політології, сутність та зміст

34. Політична влада: сутність і специфіка

35. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

36. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

37. Сутність соціальної роботи

38. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
39. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин
40. Сутність протестантської філософії

41. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

42. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

43. Сутність і особливості фінансів

44. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

45. Сутність та призначення фінансів

46. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

47. Закон вартості: сутність та основні функції

48. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

49. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

50. Сутність Кейнсіанської теорії

51. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

52. Сутність та види прибутку

53. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

54. Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США
55. Фінансова діяльність та політика держави
56. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

57. Римська держава Ё цивЁльне право (шпаргалка)

58. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

59. Сасанидская держава 3-5в.

60. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

61. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

62. Египетская военная держава времени XVIII династии

63. Общая характеристика Ассирийской державы в конце VIII в. До н.э.

64. Античні міста-держави півнвчного Причорномор

Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

65. Історія держави та права України

66. Военная держава Египта эпохи XVIII-й династии. Завоева-тельные походы Тутмоса III-го

67. Життя і творчість Івана Франка

68. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

69. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

70. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
71. Українська держава П. Скоропадського
72. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

73. Діяльність римських магімтратів

74. Концепція держави у вченні І. Канта

75. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

76. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

77. Шляхи формування правової держави в Україні

78. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

79. Свідомість та творчість

80. Суспільна свідомість та її структура

Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели

81. Сбалансованість бюджета України

82. Інноваційна діяльність підприємства

83. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

84. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

85. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

86. Ринкова пропозиція та її еластичність
87. Ліквідність банку
88. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

89. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

90. Поняття громадянського суспільства і правової держави

91. Хімічна промисловість України

92. АПК, його галузева структура і необхідність формування

93. Грошові потоки, звітність, планування

94. Держава Cасанідів (Еран-шахр)

95. Життя та діяльність І.П.Котляревського

96. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые

97. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

98. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

99. З жуpбою pадість обнялась…


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.