Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Контрольна рОбота з теми: ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Реформування системи бухгалтерського обліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Головне завдання трансформації національної системи бухгалтерського обліку полягає у прискоренні процесу її приведення у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Трансформація економіко-правового середовища, курс на ринкові перетворення в нашій країні супроводжується реформуванням бухгалтерського обліку. Потрібно зазначити, що головним нормативно-правовим документом у системі регулювання бухгалтерського обліку Закон “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” називає положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Проблеми обліку необоротних активів в умовах реформування економіки набувають особливої актуальності в зв’язку з потребою отримати інвесторами та іншими зацікавленими користувачами точної і достовірної інформації про стан і ефективність використання основних засобів. Система їх обліку, яка склалася, не задовольняє вимоги ринку, умови функціонування значно розширюють коло операцій, що проводяться з основними засобами: купівля-продаж, нарахування амортизації, страхування, приватизація, реалізація інвестиційних проектів. Дослідження теоретичних положень та діючої практики бухгалтерського обліку основних засобів дозволило визначити ряд невирішених проблем, які гальмують процес управління виробництвом та знижують ефективність використання основних засобів. Серед них єдність економічної та бухгалтерської термінології, принципи оцінки основних засобів та нематеріальних активів, підвищення аналітичності та інформативності первинних документів з обліку основних засобів. Актуальними залишаються проблеми теоретичного і практичного характеру, наприклад щодо використання таких економічних категорій, як “основні фонди” “та основні засоби”. Тому в умовах реформування економіки постає питання: яка категорія більш повно відповідає новому економічному середовищу? Поряд з розкриттям сутності цих категорій, особливо актуальним є дослідження проблеми амортизації основних засобів. Проблеми обліку відтворення необоротних активів і їх аналізу є предметом особливої уваги економічної науки. Великий внесок в розробку теоретичних основ і методологічних підходів до проблеми обліку основних засобів і їх використання внесли провідні вчені-економісти: М.Т. Білуха, Бєлоусов, В.Г. Гетьман, М.Я. Дем’яненко, В.П. Завгородній, Г.Г. Кірейцев, А.М. Кузьмінський, В.Г. Линник, Ю.Я. Литвин, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук, В.Ф. Палій, Г.М. Підлісецький, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Банк С.В., Л.К. Сук та інші вчені. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації обліку основних засобів із застосуванням персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) на підприємствах України в умовах ринкової трансформації економіки.

Предметом дослідження є теоретичні і практичні напрямки покращення обліку основних засобів та можливості використання облікової інформації в умовах формування ринкових відносин. Об’єктом дослідження є господарські операції та процеси з організації обліку необоротних активів на підприємствах України в сучасних умовах трансформації бухгалтерського обліку. Вчені виділяють облік основних засобів у важливий розділ бухгалтерського обліку, розуміючи під ним в одних випадках облік основних засобів, в інших - основних фондів. В законодавчих і нормативно-правових документах вживаються різні назви категорії “основні засоби” - основні засоби, основні фонди, основні фонди (засоби), основні засоби (фонди). Крім того, економічна суть основних засобів трактується в них по-різному. Про це свідчать дані таблиці 1.Таблиця 1 - Порівняльна таблиця визначення суті основних засобів (фондів) в законодавчих і нормативно-правових документах України Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року Під терміном “Основні фонди” слід розуміти матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом До основних фондів (засобів) відносяться будівлі, споруди, устаткування, обчислювальна техніка, прилади, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності (засоби праці), що діють у натуральній формі протягом тривалого часу та вартість яких поступово зменшується у зв’язку зі зносом Лише один критерій віднесення матеріальних активів до основних засобів співпадає – це тривалий термін використання, тобто більше одного року. Тривалість терміну експлуатації дає підстави для розробки та використання методики перенесення вартості основних засобів на готову продукцію впродовж усього часу їх корисного використання. Що стосується інших ознак основних засобів, то вони мають суттєві відмінності (табл.2).Таблиця 2 - Порівняння критеріїв віднесення матеріальних активів до основних засобів За діючою в Україні методологією За методологією, що відповідає МСБО 1. Термін використання - тривалий (більше одного року) 1. Призначення - матеріальні активи, які утримуються не для перепродажу або переробки 2. Вартість - більше 1000 грн. 2. Термін використання - більше 12 місяців Відносно до основних засобів більш правильно використовувати поняття “засоби”, бо саме вони становлять частину активу підприємства, а фонди, відображають джерела утворення господарчих засобів підприємства, якими є статутний фонд, амортизаційний фонд, прибуток та інші джерела, що відображаються в пасиві балансу.

В діючій українській обліковій практиці під основними засобами розуміють сукупність матеріально-майнових цінностей, що функціонують у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, вартість яких перевищує 1000 гривень. За економічною природою засоби праці виступають у вигляді основних засобів тільки в процесі продуктивного використання. Ті ж об’єкти, які придбані з метою подальшої реалізації, відносяться до товарів, а не до основних засобів. Обліку та правильному відображенню основних засобів у звітності підприємства приділяється першочергова увага. Саме по обсягу акумульованих основних засобів можна судити про розміри підприємства, його можливості та перспективи розвитку. Для раціональної організації обліку основних засобів та нематеріальних активів важливо правильно їх класифікувати та оцінити. Основні засоби на підприємствах України класифікують за приналежністю (власні, придбані у фінансовий лізинг, орендовані на умовах операційної оренди), напрямом використання (виробничі та невиробничі), місцем використання (головне підприємство, структурний підрозділ), джерелами фінансування (придбані за власні кошти, за кредитні, за кошти цільового призначення), за ознакою переоцінки (переоцінені, не переоцінені), за поліпшенням (основні засоби, що підлягають та не підлягають поліпшенню). Основні засоби оцінюються за сумою витрат на виготовлення, спорудження або придбання об’єктів, включаючи витрати на їх доставку та встановлення. Ця оцінка називається первісною вартістю. Крім первісної вартості розрізняють також залишкову і відновлювальну, переоцінену, амортизаційну, ліквідаційну вартості основних засобів. Залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів більш реально показує залишок засобів, а тому входить у валюту балансу. Залишкова вартість об’єктів постійно змінюється внаслідок їх зносу. Економічні категорії “амортизація” і “знос” основних засобів та нематеріальних активів не можна ототожнювати. Знос виражає втрату основними засобами та нематеріальними активами вартості внаслідок виробничого споживання, моральних та природнокліматичних факторів, а амортизація - це частина вартості об’єктів, перенесена на знову створений продукт, яка при його реалізації створює фінансові умови інвестування і наступне формування нових об’єктів. Знос - це категорія виробнича, а не фінансова, в той час як амортизація характеризує частину грошей, яку призначено на цільове використання і, врешті-решт, - на відновлення основних засобів. В умовах ринку амортизаційна політика може суттєво змінити роль амортизації у відтворенні основних фондів. Норма амортизації є головним економічним важелем амортизаційної політики держави. За допомогою цієї норми регулюється швидкість обороту основного капіталу, формується обсяг ресурсів та інтенсифікується процес відтворення. Через рівень норм та їх диференціацію значною мірою здійснюється технічна і виробнича політика, регулюється прискорення науково-технічного прогресу у виробництві. Важливим економічним важелем у системі амортизації є методи її нарахування.

Первым из образованных почитателей Вишну стал Натхамуни, живший в IХ в. По преданию, он ходил обнаженным, распевая священное имя бога Вишну. Некоторые ученые отождествляют его с Шри Натхом, автором нескольких сочинений, включая «Йога-рахасью» и «Ньяя-таттву». Другим влиятельным авторитетом был Ямуна, внук Натхамуни, написавший шесть трудов, наиболее важным из которых признается «Сиддхи-трая» («Триада Совершенства»). Ямуна, считавший себя «сосудом тысячи грехов», познакомился с восьмеричной йогой благодаря Куруканатху, которому поведал это учение его дед Натхамуни. «Йога-рахасья» Натхамуни послужила важнейшим источником для Шри Кришнамачарьи. Подлинный текст трактата не дошел до наших дней, но Шри Кришнамачарья воспринял его содержание в откровении во время совершения паломничества. В «Йога-рахасье» имеется немало сведений, которых нет в «Йога-сутрах» Патанджали основном тексте северной традиции йоги. Натхамуни уделяет огромное внимание бхакти преданности Богу, однако в текст включено множество практических советов и способов адаптации йоги к индивидууму

1. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

2. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС

3. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

4. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

5. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

6. Розрахунок ефективності технічного переоснащення підприємств швейної галузі
7. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
8. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

9. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

10. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

11. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

12. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

13. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

14. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

15. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

16. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Облік зносу та амортизації основних засобів

18. Організація обліку грошових коштів

19. Основи побудови обліку праці та її оплати

20. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

21. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

22. Діюча практика обліку операцій з векселями
23. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
24. Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області

25. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

26. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

27. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

28. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

29. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

30. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

31. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

32. Облік операцій основних господарських процесів

Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели

33. Облік основних засобів

34. Облік основних засобів підприємства

35. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

36. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

37. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

38. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
39. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
40. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

41. Організація обліку

42. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

43. Організація обліку власного капіталу підприємства України

44. Організація обліку запасів на підприємствах

45. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

46. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

47. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

48. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

49. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

50. Організація управлінського обліку

51. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

52. Основи організації бухгалтерського обліку

53. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

54. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом
55. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
56. Система та процес бухгалтерського обліку

57. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

58. Сучасні моделі управлінського обліку

59. Теоретичні основи обліку та аудиту

60. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

61. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

62. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

63. Аналіз ефективності використання основних засобів

64. Аналіз обліку витрат виробництва

Фломастеры с кистевидным узлом "Color peps brush", 10 цветов.
Кистевидные фломастеры. Уникальное решение для детского творчества. Этими фломастерами можно рисовать будто красками, создавая интересные
384 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)

65. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

66. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

67. Автоматизована система обліку праці та зарплати

68. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

69. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

70. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access
71. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»
72. Організація обліку на торгівельному підприємстві

73. Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку

74. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

75. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

76. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

77. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

78. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

79. Організація обліку грошових коштів в касі

80. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів

Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

81. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

82. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

83. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

84. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

85. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

86. Разработка основных разделов проекта производства работ
87. Основные звездные характеристики. Рождение звезд
88. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

89. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

90. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

91. Эфиопы: основные этнографические особенности

92. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

93. Основные этапы формирования политической карты мира

94. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

95. Основные задачи сферы государственного регулирования

96. Основні методи боротьби з інфляцією

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

98. Задачи сводки и основное ее содержание

99. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.