Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Структура та функції умовиводу

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

на тему: «Структура та функції умовиводу» Умовивід - це процес мислення, що складається з певної системи послідовно зв'язаних між собою суджень. Онтологічною підставою його є необхідні зв'язки й відношення речей і явищ об'єктивної дійсності. У гносеологічному відношенні умовивід являє собою певний етап результату практичної діяльності людини й одночасно засобом пізнання дійсності, наслідком осмислення її багатоякісності. Відомо, що кожна річ, явище, а відповідно й думка мають свою структуру. Природно, що й умовивід як форма мислення не є винятком. Подібно до того як, наприклад, вода, будучи цілісним, якісно визначеним агрегатним станом речовини, розкладається на хімічні елементи - водень і кисень, що знаходяться у визначеному між собою співвідношенні, так і всякий умовивід має свою структуру. Вона обумовлена природою цього мислення і її роллю в пізнанні і спілкуванні. У структурі умовиводу розрізняються два основних більш менш складних, елементу: посилки (одна або декілька) і висновок, між якими також існує логічний зв'язок. Засновки (або посилки) - це початкове і притому вже відоме, знання, що служить підставою висновку; це судження, з яких виводиться нове, останнє судження. Висновки (або логічні наслідки) – це судження, які отримані з посилок і виступають логічним слідством. .Інколи їх називають дискурсивними (лат. discursus розумувати, міркувати), тобто знання здобуті з допомогою виводу на основі вже готових, зафіксованих суджень, перевірених досвідом життя знань. Логічний перехід від посилок до висновку - це зв'язок між посилками і висновком, необхідне відношення між ними, що робить можливим перехід від одного до іншого, - відношення логічного дотримання. Це основний закон всякого висновку, що дозволяє розкрити його найглибший і сокровенніший &quo ;секрет&quo ; - примусовість виводу. Якщо ми визнали які-небудь посилки, то хочемо ми цього або не хочемо, але вимушені визнати і висновок - саме із-за певного зв'язку між ними. Цей закон, в основі якого лежить об'єктивне співвідношення самих предметів думки, виявляється в багатьох особливих правилах, які специфічні для різних форм висновків. Умовивід не просто приєднує нову істину до істин раніше відомих. Наш висновок робиться з засновків як думка, що іманентно пов'язана із засновками необхідним логічним зв'язком. Зв'язок - це поєднання окремих суджень між собою за допомогою основних законів логіки. Прослідкуємо вимоги основних законів логіки щодо виведення нового знання, яке дістають внаслідок осмислення певної системи вихідних суджень. Так, висновок (логічний наслідок) буде істинним тільки тоді, коли він матиме достатню підставу в істинності засновків і в коректності логічного ходу умовиводу; висновок буде істинним, якщо він буде спиратися на закон суперечності, а це значить, що, погодившись з істинністю засновків, ми повинні погодиться і з істинністю нового знання у висновку; висновок буде істинним, якщо він буде підпорядкованим закону виключеного третього, відповідно до якого вирішення будь-якого питання чи то проблеми повинне доводитись до певного твердження або заперечення, і між твердженням і запереченням не повинне бути нічого третього, що могло б «зняти напруження», тобто зняти актуальну суперечність між двома конкретними висловами.

Якщо ж про предмет чи явище неможливо сформулювати чітку думку, в якій він має конкретну ознаку, і разом з тим не можна заперечувати наявність цієї ознаки в предмета або явища, то слід уточнити поняття так, щоб максимально забезпечити вирішення питання, проблеми про наявність або відсутність ознаки в тому або іншому конкретному випадку; висновок буде істинним, якщо він буде спиратися на закон тотожності відповідно до якого, кожна думка, що зустрічається в конкретному міркуванні, при повторенні повинна зберігати тотожність відносно свого змісту. Іншими словами, висновок, виведений із засновків, не може бути істинним, якщо терміни, які з’являються в умовиводі кожний двічі, мисляться не в тотожному змісті. Таким чином, без чотирьох вищезгаданих логічних законів не може бути й мови про логічний зв'язок між засновками й висновком в будь-якому умовиводі. А якщо так, то принципово неможливо здобути нове знання, порушуючи принципи цих законів і правила побудови умовиводів. Оскільки в структуру висновків входять поняття і думки нам поважно встановити тут їх логічні функції. Так, неважко зрозуміти, що думки виконують функції або посилок, або висновку. Поняття ж, будучи термінами думки, виконують тут функції термінів висновку. Якщо розглядувати поняття діалектично, як процес переходу з одного ступеня знання на іншу, вищу, то не складе труднощів з'ясувати відносність ділення думок на посилки і висновок. Одна і та ж думка, будучи результатом (виводом) одного пізнавального акту, стає початковим пунктом (посилкою) іншого. Цей процес можна уподібнити будівництву будинку: одна лава колод (або цегли) покладена на вже наявну підставу, перетворюється тим самим на підставу для іншого, подальшої лави. Аналогічно йде справа і з поняттями - термінами висновку: одне і теж поняття може виступати, то в ролі суб'єкта, то в ролі предиката посилки або висновку, то в ролі ланки, що є посередником, між ними. Так здійснюється нескінченний процес пізнання. Подібно до всякої думки, висновок може бути достовірний і помилковим. Але, те і інше визначається тут безпосередньо відношенням не до дійсності, а перш за все до посилок і їх зв'язку. Висновок буде достовірним за наявності двох необхідних умов: по-перше, мають бути достовірними початкові думки - посилки висновку; по-друге, в процесі міркування слід дотримувати правила виводу, які зумовлюють логічну правильність висновку. Наприклад: Всі художники тонко відчувають природу. І.Лєвітан - художник. І.Лєвітан - тонко відчуває природу. Або такий приклад: Всі свідки правдиві. Сідоров - свідок. Сідоров - правдивий. Тут одна з посилок помилкова, ось чому певного виводу зробити не можна. А про те, наскільки, важлива правильна будова висновку, свідчить відомий в логіці жартівливий приклад, коли з обох відомих посилок вивід слідує безглуздий. Всі дикуни носять пір’я Всі жінки носять пір'я Всі жінки - дикуни З помилкових посилок або при неправильній будові висновку дійсний вивід може вийти чисто випадково. Наприклад: Скло не проводить струм Залізо не стекло. Залізо проводить струм При подібній будові висновку досить поставити замість &quo ;залізо&quo ; &quo ;гума&quo ;, щоб зрозуміти випадковість вірного виводу.

Зв'язок між посилками і висновком має бути не випадковим, а необхідним, однозначним, обґрунтованим, одне повинне дійсно слідувати, витікати з іншого. Якщо ж зв'язок випадковий або багатозначний відносно виводу, то такий вивід робити не можна, інакше неминуча помилка. Як і будь-яка інша форма мислення, висновок так чи інакше втілюється в мові. Якщо поняття виражається окремим словом (або словосполукою), а думка - окремим реченням (або поєднанням речень), то висновок завжди є зв'язком декількох (два або більш) речень, хоча і не всякий зв'язок - неодмінний висновок (наприклад, складні думки). Тобто перші два елементи умовиводу можуть явно фігурувати в нашій мові, то третій елемент у мові не завжди явно виражається, але функціонально його сила досить помітна, тому що він з'єднує в мисленні всі судження умовиводу в цілісну єдину логічну систему. Третій елемент умовиводу в його зовнішній структурі представлений звичайно словами «отже», «тому», «значить», «тому що», «тому що» та ін. Ці слова вказують на наявність логічного зв'язку між судженнями у структурі умовиводу. Слова «отже», «значить» і т.п. є знаками, що сигналізують про наявність у тексті або мові умовиводу. Будь-який умовивід можна подати у вигляді послідовності суджень: А1 ,А2, ., Ап, В, де А1 ,А2, ., Ап – засновок ( вихідне знання) умовиводу, а В – його висновок. Для слова «виводяться» логіки ввели спеціальний знак «├ », що позначає відношення логічної виводимості. Використовуючи цей знак, представимо структура умовиводу в такий спосіб: А1 ,А2, ., Ап ├ В. Тепер у цьому записі ми бачимо чітке відношення суджень А1 ,А2, ., А до судження В. Спільне правило мовного вираження висновку таке: якщо висновок стоїть після посилок, то перед ним ставляться слова &quo ;отже&quo ;, &quo ;значить&quo ;, &quo ;тому&quo ;, &quo ;звідси слідує&quo ; і тому подібне Якщо ж висновок стоїть перед посилками, то після нього ставляться слова &quo ;тому що&quo ;, &quo ;оскільки&quo ;, &quo ;бо&quo ;, та ін. Якщо ж, нарешті, воно розташоване між посилками, то і перед ним, і після нього уживаються відповідні слова одночасно. У прикладі, що наводиться, можливі наступні логічні, а отже, і мовні конструкції: 1) Всі учені розумні люди, а М.Ломоносов - учений, отже, він розумна людина (висновок в кінці); 2)М.Ломоносов розумна людина, тому, що він - учений, а всі учені розумні люди (висновок на початку); 3)Всі учені розумні люди, отже, М.Ломоносов розумна людина, тому що він - учений (висновок в середині). Зовсім неважко здогадатися, що ми не вичерпали всіх можливих варіантів логічних конструкцій висновків, але їх поважно знати, щоб в потоці жвавої мови - письмово або усно - уміти виділити більш менш стійкі розумові конструкції, щоб піддати їх строгому логічному аналізу і уникнути можливих або вже допущених помилок і непорозумінь. Умовивід має важливі функції, тобто способи реалізації можливостей, спрямовані на досягнення певного ефекту Оскільки умовивід - вельми поширена форма, використовувана в науковому і повсякденному мисленні, цим визначається його роль в пізнанні і практиці людей.

Человек, далекий от проблем саморазвития, всецело обусловлен личностным уровнем самосознания. Поэтому когда он отстраняется от "мирских реализаций" и занимается "собой", он, фактически, занимается своей личностью, а именно, - упорядочиванием и совершенствованием личностной структуры психических функций, "личных качеств", создавая тем самым необходимые предпосылки для последующего выхода на надличностные уровни самосознания. Поскольку же данный объект развития (личностная структура) не содержит в себе каких-либо ориентиров роста, целеобразующую функцию берет на себя та или иная "теоретическая" картина мира мифологическая, религиозная, философская или научная, - создающая требуемую "эволюционную перспективу". Hа данном этапе самосовершенствования собственно "духовное" развитие (то есть расширение самосознания) протекает преимущественно на уровне воображения и представляет по существу не более чем интеллектуальное освоение "надличностной перспективы", задаваемой принятой картиной мира. Hи на что большее человек пока еще неспособен: он неспособен проклюнуться из скорлупы эго ИЗHУТРИ, - он, как правило, даже не подозревает о ее существовании. 3.5.30

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Структура и функции клеточного ядра

3. Структура и функции государственного аппарата

4. Сущность, структура и функции семьи

5. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

6. Структура и функция АРUD-системы и ее освещение в учебной литературе
7. Поняття, форма та функції Конституції України
8. Структура и функция мифа

9. Социальные конфликты сущность структура и функции

10. Структура и функции центральных банков. Пример развитых стран

11. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

12. Международные товарные биржи: организационная структура и функции

13. Коммерческие банки, их структуры и функции

14. Мета та функції контролінгу

15. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

16. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки

17. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

18. Мікропроцесорна система та її функціонування

19. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

20. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

21. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

22. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
23. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"
24. Обрання та функції Президента України

25. Структура и функции политической системы

26. Понятие правосознания, его структура, основные функции, оценочные отношения. Дефекты правосознания

27. Культурология как наука. Сущность, структура и функции культуры

28. Социологическое исследование, его структура и функции

29. Сущность, структура и функции таможенных органов

30. Філософія, її проблематика та функції

31. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

32. Финансовый аппарат государства, его структура и функции

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

33. Статус та функції рядових членів кооперативу

34. Сучасний склад: характеристика та функції

35. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

36. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

37. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

38. ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
39. Социальные ограничения: содержание, структура, функции
40. Сущность и эволюция развития рынка ценных бумаг, его функции и структура

41. Рынок: сущность, функции и структура

42. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

43. Сущность, функция и структура эзотерической психологии

44. Социальные институты: сущность, структура, функции

45. Суспільна свідомість та її структура

46. Популяції та їх структура

47. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

48. Функции, структура и задачи биржи труда

Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения

49. Поняття та структура світового ринку

50. Роль и функции структур МЧС

51. Баланс его будова та структура задача

52. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

53. Національний банк України та особливості його функціонування

54. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
55. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
56. Строение и функции субклеточных структур растительной клетки: клеточная стенка и цитоскелет (микротрубочки и микрофиламенты)

57. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

58. Місто та його структура

59. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

60. Структура, функции и задачи муниципального образования г. Владикавказ

61. Функції та принципи державного управління

62. Назначение и функции процессора, структура и функционирование микропроцессора

63. Елементи та структура програми мови Паскаль

64. Белорусская культура как тип: структура, функции, универсалии (ценности, идеология, техника)

Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты

65. Духовна культура та її структура

66. Организационная структура службы маркетинга с ориентацией по функциям рынка

67. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

68. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

69. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

70. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку
71. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту
72. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем

73. Міжнародні валютні ринки та їх функції

74. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

75. Кризове явище функціонування та розвитку організації

76. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

77. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

78. Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи

79. Предмет, структура, методы и функции политологии

80. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки

81. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

82. Структура, категории и функции социологии

83. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

84. Принцип роботи та структура автопоїздів

85. Структура сознания, её особенности и функции. Характеристика сознательного и бессознательного

86. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування
87. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку
88. Вплив структури аліфатичних карбонових кислот та третинних амінів на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину

89. Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні

90. Закон вартості: сутність та основні функції

91. Споживання, зберігання та інвестиції і їх функції

92. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

93. Предмет, структура і функції етики

94. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

95. Эволюция, образование и структура Вселенной

96. Функции белков в организмах живых существ

Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки

97. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

98. Функции белков в организме

99. Функции ГЛИИ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.