Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Регламентація діяльності облікових працівників

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

У ході виконання своїх обов'язків між головним бухгалтером та іншими працівниками підприємства виникають взаємовідносини з різних питань, що дозволяє виділити такі види зв'язків як функціональні, організаційні та службові. Функціональні зв'язки облікових працівників - це відносини, які формуються між працівниками бухгалтерської служби відповідно до виконуваних ними функцій. Важливим питанням організації роботи облікового підрозділу підприємства є правильне розміщення облікових кадрів на окремих ділянках облікового процесу та найбільш ефективне використання технічних засобів обліку, що забезпечують економне та якісне ведення бухгалтерського обліку й здійснення контролю. Головний бухгалтер, будучи керівником облікового підрозділу і виконуючи покладені на нього обов'язки, особисто розподіляє і контролює роботу своїх підлеглих. Таким чином, формуються організаційні зв'язки, тобто відносини, які виникають між головним бухгалтером і підлеглими йому обліковими працівниками в процесі розподілу прав, обов'язків і відповідальності всередині бухгалтерії для забезпечення найефективнішого здійснення облікового процесу та надання інформації управлінцям. Організаційні зв'язки головного бухгалтера проявляються також у розробці пропозицій щодо надання обліковим працівникам прав на підписання первинних і зведених бухгалтерських документів, а також щодо усунення від цих функцій при систематичному порушенні ними своїх посадових обов'язків, щодо підвищення професійного рівня бухгалтерів (направлення на курси підвищення кваліфікації, спеціалізовані семінари), забезпечення їх необхідними періодичними виданнями та матеріалами нормативно-правової бази. Головний бухгалтер керує працівниками бухгалтерської служби та розподіляє між ними функціональні обов'язки, знайомить їх з нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві, розробляє графіки облікових робіт. Бухгалтерська служба також тісно пов'язана з усіма структурними підрозділами підприємства та окремими виконавцями. Надані даному підрозділу для обробки та контролю документи, а також планові, кошторисні та нормативні дані обробляються і групуються за певними ознаками. На їх основі готується інформація про діяльність окремих підрозділів і підприємства в цілому. Практична цінність даної інформації полягає у тому, що вона забезпечує аналіз економічних показників діяльності, систематичний контроль господарських процесів з формуванням на їх основі потрібних висновків і вжиттям заходів з удосконалення роботи підприємства та його підрозділів. Службові зв'язки - це зв'язки, які визначають процес руху інформації між головним бухгалтером та іншими працівниками бухгалтерської служби й структурними підрозділами підприємства. Саме завдяки ефективній організації службових зв'язків головного бухгалтера можна забезпечити систематичний контроль за господарськими процесами та процесом своєчасного надання оперативної інформації, формування на її основі відповідних висновків. У період створення підприємства формулюються завдання господарської діяльності, які відображаються в установчих документах.

Відповідно до них визначаються функції облікового персоналу. Як правило, бухгалтерська служба як окремий структурний підрозділ створюється за наявності великого обсягу облікової інформації. її функціонування вимагає чіткої регламентації діяльності кожного зі штатних працівників і всього підрозділу в цілому. Для чіткої регламентації обов'язків облікових працівників слід правильно визначити всі можливі їх функціональні, організаційні та службові зв'язки шляхом розробки відповідних організаційно-розпорядчих документів. Регламентування діяльності облікових працівників здійснюється на двох рівнях: всієї бухгалтерської служби та окремих її працівників. Забезпечення другого рівня можливе лише після розробки документу, який визначає структуру, права та обов'язки всієї бухгалтерської служби. Розподіл облікових функцій закріплюється у Положенні про бухгалтерську службу, яке визначає її статус, місце як самостійного підрозділу в системі управління підприємством та внутрішню організацію її роботи. Даний документ відноситься до уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації і має чітко визначену структуру: =&g ; загальні положення; =&g ; цілі і завдання; =&g ; функції; =&g ; права і відповідальність; =&g ; службові зв'язки; =&g ; організація роботи. Розділ &quo ;Загальні положення&quo ; включає дані про чисельність і штат бухгалтерської служби; її структуру; перелік законодавчих документів, якими керується даний підрозділ у своїй діяльності; вимоги, які висуваються до головного бухгалтера. Другий розділ даного Положення визначає цілі та завдання, які висуваються до бухгалтерської служби в ході її роботи. Третій розділ Положення розкриває функції бухгалтерської служби: облік основних засобів, облік грошових коштів, контроль за своєчасним і правильним проведенням інвентаризації, ефективна організація матеріальної відповідальності, ведення розрахунків з оплати праці тощо. Четвертий розділ &quo ;Права і відповідальність&quo ; містить перелік прав облікових працівників, дотримання яких забезпечує ефективне виконання поставлених завдань. Розкривається відповідальність головного бухгалтера (для інших працівників відповідальність встановлюється посадовими інструкціями). У п'ятому розділі &quo ;Службові зв'язки&quo ; зазначаються служби, з якими взаємодіє обліковий підрозділ: =&g ; з усіма структурними підрозділами - з питань бухгалтерського обліку; =&g ; з юридичною службою - щодо правових питань, пов'язаних з підготовкою документів; =&g ; з відділом кадрів - з питань підбору кадрів, розрахунку заробітної плати персоналу. Апарат бухгалтерської служби має безпосереднє відношення до всіх виробничих підрозділів підприємства. Від них облікові працівники отримують документально оформлені дані про здійснені господарські операції, які слід відображати в бухгалтерському обліку, або оформлюють необхідні для них документи для проведення господарських операцій (табл. 1). Таблиця 1. Положення про бухгалтерську службу (витяг щодо службових зв'язків з іншими структурними підрозділами підприємства та сторонніми підприємствами) Структурні підрозділи, сторонні підприємства Бухгалтерська служба отримує документи передає документи 1 2 3 Службові зв'язки зі структурними підрозділами Кадрова служба Копії наказів з особового складу, табелі обліку робочого часу, лікарняні листки, звіти про використання бланків трудових книжок Відомості використання чергових відпусток, бланки трудових книжок і додатки до них Комерційний відділ Господарські угоди, кошториси, акти та інші матеріали з питань виконання договірних зобов'язань, рахунки на придбання ТМЦ, звіти про використання грошових коштів, наданих під звіт або на відрядження Дані про норми витрачання грошових коштів і матеріалів, про витрати за видами діяльності та окремими договорами, про оплату рахунків, про дебіторів та кредиторів, вказівки з питань оформлення і надання необхідних для обліку документів та даних Секретаріат (загальний відділ) Копії наказів і розпоряджень директора з основної діяльності, кореспонденція на адресу бухгалтерів Проекти наказів і розпоряджень з питань фінансової діяльності, довідки, дані на запит керівника, звіти про результати фінансово-господарської діяльності Плановий відділ Затверджені розробки планових показників за всіма видами діяльності підприємства (бізнес-план, кошторис витрат і доходів) Звітність, аналітичні відомості Цехи Документи за окремими господарськими операціями (на відпуск продукції тощо), виробничі звіти з витрат Довідки про особисті доходи працівників Склади Документи щодо руху ТМЦ (надходження, відпуск, переміщення) Відділ головного механіка Документи з руху обладнання та його ремонту, про роботу автотранспорту тощо Службові зв'язки зі сторонніми підприємствами Банк Виписки з рахунків і додані документи, письмові пояснення з питань взаємодії з банком Розрахунково-платіжні документи, чеки на отримання грошових коштів і заява про зарахування готівки, інформація з питань роботи з готівкою, бухгалтерська звітність Державна податкова інспекція Акти та документи з питань правильності обчислення та сплати податків до бюджету, письмові пояснення з питань оподаткування Накази, документи та пояснення, необхідні для правильного обчислення податків, розрахунки за податками, бухгалтерська звітність Фінансове управління Пояснення з питань призначення і виплати допомоги на дітей співробітників Документи з виплати допомог на дітей працівників з бюджету На кожному підприємстві залежно від його структури та структури й чисельності облікового підрозділу обов'язки кожного працівника будуть відрізнятися.

Як приклад, в таблиці 2 наведено службові зв'язки бухгалтера-касира з іншими підрозділами підприємства та сторонніми підприємствами. Таблиця 2. Службові зв'язки бухгалтера-касира з іншими підрозділами підприємства та сторонніми організаціями Посадові особи структурних підрозділів, сторонні підприємства Бухгалтер-касир отримує документи передає документи Службові зв'язки з посадовими особами бухгалтерської служби Головний бухгалтер Прибуткові та видаткові касові документи Звіти касира Службові зв'язки з посадовими особами інших структурних підрозділів Інспектор внутрішнього контролю Звіти про витрачання бланків трудових книжок Бланки трудових книжок і додатки до них Службові зв'язки зі сторонніми організаціями Банк Виписки з рахунків і документи, які до них додаються; письмові пояснення з питань взаємодії з банком Розрахунково-платіжні банківські документи, чеки на отримання грошових коштів і заяви про зарахування готівки Шостий розділ Положення про бухгалтерську службу &quo ;Організація роботи&quo ; включає правила внутрішнього розпорядку роботи облікових працівників. Також у цьому розділі можуть передбачатися показники оцінки діяльності бухгалтерської служби, форми стимулювання її працівників. Особливу увагу слід звернути на матеріальне заохочення працівників за підвищення кваліфікації. Дане Положення оформлюється на бланку підприємства за підписом головного бухгалтера та затверджується керівником підприємства. Таким чином, Положення про бухгалтерську службу - це багатопрофільний документ, який чітко регламентує порядок її роботи. Від детальної його розробки прямо залежить ефективність організації бухгалтерського обліку підприємства. Для чіткої організації і планування роботи, а також раціонального розподілу праці на підприємствах будь-якої форми власності розробляються посадові інструкції на кожну посаду, передбачену штатним розкладом (крім такої категорії працівників як робітники). Посадова інструкція - це документ, у якому зафіксовано завдання, функції, обов'язки, права та відповідальність посадової особи. Правильно складена інструкція дозволяє чітко визначити обов'язки, права та відповідальність персоналу, запобігає виконанню функцій, які йому не належать, визначає систему взаємовідносин між керівниками та підлеглими їм працівниками. Посадові інструкції працівників дають змогу: =&g ; встановити для кожного працівника перелік належних до виконання операцій; =&g ; визначити та закріпити обов'язки кожної особи, а також її права та персональну відповідальність; =&g ; контролювати виконання роботи кожним виконавцем, оцінити її результати. Кандидат на вакантну посаду повинен ознайомитися з посадовою інструкцією для того, щоб знати, що від нього вимагається, і порівняти свої можливості з висунутими вимогами. Наявність посадової інструкції при прийманні на роботу свідчить про відпрацьованість системи управління підприємства. При складанні посадових інструкцій необхідно керуватися Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. У даному документі наведено специфічні для різноманітних посад кваліфікаційні характеристики, на підставі яких з урахуванням специфіки підприємств працівники відділу кадрів і керівники структурних підрозділів розробляють посадові інструкції для кожної посади окремо.

З цих же пдстав допускаться стягнення з працвникв сум, виплачених м вдповдно до ранше прийнятого ршення комс по трудових спорах при повторному розгляд спору. Стаття 240-1 Прийняття ршень органом, що розгляда трудов спори, у раз неможливост поновлення працвника на робот внаслдок припинення дяльност пдпримства, установи, органзац У раз, коли працвника звльнено без законно пдстави або з порушенням встановленого порядку, але поновлення його на попереднй робот неможливе внаслдок лквдац пдпримства, установи, органзац, орган, який розгляда трудовий спр, зобов'язу лквдацйну комсю або власника (орган, уповноважений управляти майном лквдованого пдпримства, установи, органзац, а у вдповдних випадках правонаступника), виплатити працвников заробтну плату за весь час вимушеного прогулу. Одночасно орган, який розгляда трудовий спр, визна працвника таким, якого було звльнено за пунктом 1 статт 40 цього Кодексу. На такого працвника поширюються пльги  компенсац, передбачен статтею 49-3 цього Кодексу для вивльнюваних працвникв, а його зайнятсть забезпечуться вдповдно до Закону Украни «Про зайнятсть населення»

1. Організація оплати праці на підприємстві

2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

3. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

4. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

5. Організація оплати праці

6. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
7. Організація облікової політики підприємства
8. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

9. Організація праці менеджера

10. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

11. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

12. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

13. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

14. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

15. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

16. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

17. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

18. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

19. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

20. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

21. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

22. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
23. Організація обліку в магазині "Світанок"
24. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

25. Організація обліку доходів

26. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

27. Організація обліку на підприємстві

28. Організація обліку орендних операцій

29. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

30. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

31. Організація складського обліку запасів в установах

32. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. Організація управлінського обліку на підприємстві

34. Основи організації бухгалтерського обліку

35. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

36. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

37. Організація обліку на торгівельному підприємстві

38. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
39. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації
40. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

41. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

42. Наукова організація праці студента

43. Роль класного керівника в організації дитячого колективу

44. Організація обліку грошових коштів в касі

45. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

46. Основи організації оплати праці

47. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

48. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы

49. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

50. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

51. Облік витрат на оплату праці

52. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

53. Навчання працівників з питань охорони праці

54. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості
55. Облік праці та її оплати
56. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

57. Облікові регістри

58. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

59. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

60. Кримінальна відповідальність медичних працівників

61. Право працівника на заробітну плату

62. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

63. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

64. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения

65. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

66. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

67. Заохочення працівників як метод управління персоналом

68. Методи регулювання трудової діяльності працівників. Коучінг

69. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

70. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки
71. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
72. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

73. Допомога соціального працівника

74. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою

75. Етичні засади в професії соціального працівника

76. Регламентация договора в Российском гражданском праве

77. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

78. Обучение и воспитание слепоглухих детей на примере деятельности Детского Дома для слепоглухих в г.Сергиев Посад (Россия, Московская область).

79. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

80. Сучасні форми та системи оплати праці

Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

82. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

83. Секретар керівника

84. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

85. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

86. Нужна ли законодательная регламентация
87. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
88. Нормування праці на підприємсті

89. Проектування контрольних операцій на прикладі розв”язання задачі визначення фактичної вартості в2 (укр)

90. Транспортная безопасность: вопросы юридической регламентации

91. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

92. Облік і аналіз фінансових результатів

93. Облік готової продукції

94. Облік зносу та амортизації основних засобів

95. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

96. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики

97. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

98. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

99. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

100. Наближене обчислення визначених інтегралів, що не беруться через елементарні функції /Укр./


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.