Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток мовлення молодших школярів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Розділ І. Мовлення дитини і особливості його розвитку 1.1 Психолого-педагогічні засади розвитку мовлення молодших школярів 1.1.1 Психолінгвістичні основи розвитку мовлення в початкових класах Мова за своєю специфікою і соціальним значенням – явище унікальне: вона є засобом спілкування, збереження і засвоєння знань, формою передачі інформації, частиною національно-духовної культури. Однією з головних цілей навчання мови є формування комунікативної компетенції, пов’язаної з оволодінням усіма видами мовленнєвої діяльності і культурою мовлення. Мовний розвиток повинен спиратися на вивчення теорії, оскільки саме теорія дає систему базових лінгвістичних знань, без яких неможливе вільне і грамотне володіння усним і писемним мовленням. У свою чергу розвиток мовлення учнів не треба відокремлювати від вивчення теоретичних відомостей про мову. Він нерозривно пов’язаний з вивченням системи мови, тому, що мовлення в її усній і писемній формі – це реалізація системи мови. Знання теорії мови – ще не обов’язкова умова гарного мовлення, але знання системи мови, закономірностей функціонування її одиниць розвиває мовлення учнів, вдосконалює його. З іншого боку, усвідомлення ролі мовних засобів для розвитку мовлення є стимулом до засвоєння теоретичних відомостей, мотивує вивчення мовної системи. Щоб сформувати мовну особистість, необхідно враховувати надбання психології в цій сфері. Сучасному вчителю без подібних знань неможливо обійтися на уроках. Практика показує, що досить часто вчителі нехтують саме цим компонентом. Але ж спілкування – не проста передача інформації однієї особи іншій. Спілкування – це необхідна умова розвитку людини в суспільстві. Сучасна шкільна методика навчання учнів мовлення виходить з теорії мовленнєвої діяльності, концептуальні положення якої розроблені видатними вченими Л.С. Виготським, О.М. Леонтьєвим, О.Р. Лурією, Н.І. Жінкіним. Ці ідеї практично були реалізовані в працях Т.А. Ладиженської, М.Р. Львова, В.І. Капинос, Н.А. Іполітової. Л.С. Виготський висунув такі поняття та ідеї: мовленнєва діяльність; мовний розвиток – процес, пов’язаний із психічним розвитком, розвитком практичної діяльності, соціальних форм поводження; розвиток знакового позначення в мовленнєвій діяльності є розвитком узагальнення за допомогою мовного знака. Послідовник Л.С. Виготського О.М. Леонтьєв, розглядаючи структуру спілкування як діяльність, виділяє такі його риси: інтенціональність (наявність специфічної мети, специфічного мотиву); результативність, тобто ступінь збігу досягнутого результату з накресленою метою, обов’язків соціальний контроль за процесом спілкування та його результатами. На основі теорії діяльності О.М. Леонтьєва розвивається теорія поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна. Вона має розглядатися як навчання різних видів мовленнєвої діяльності. У формуванні комунікативно-мовленнєвих умінь учнів можна виділити кілька етапів: попереднє ознайомлення з метою дії, створення необхідної мотивації; складання схеми передбачуваних дій; виконання дій у матеріальному чи матеріалізовану вигляді; формування дії як зовнішньо-мовленнєвої; виконання дій подумки.

Ученими (Л.С. Виготським, О.М. Леонтьєвим, С.Л. Рубінштейном, І.А. Зимньою) розроблені основні положення особистісно-діяльнісного підходу до навчання. Згідно з особистісно-діяльнісним підходом у центрі навчання перебуває сам школяр, його мотиви, цілі, його неповторна психологічна індивідуальність, тобто учень як особистість. Вчитель у контексті такого підходу визначає навчальну мету уроку й організовує, спрямовує і корегує весь навчальний процес, виходячи з інтересів учня, рівня його знань і умінь. Розглядаючи спілкування як організацію і керування навчальною діяльністю учнів, прихильники особистісно-діяльнісного підходу орієнтують процес навчання на вирішення школярами дослідницьких, комунікативних, пізнавальних завдань, а це вимагає визначення таких видів мовних робіт, що спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів. Розвиток мовлення, формування комунікативної компетенції необхідні для вміння контролювати правильність і доцільність своїх висловлювань, а також для вільного володіння мовою. А це, в свою чергу допомагає особистісному розвитку учнів. Саме на уроках розвитку мовлення діти навчаються самостійно визначати стиль тексту, створювати власні усні та письмові висловлювання, будуючи їх з урахуванням мети адресата мовлення. Усе це сприяє соціалізації особистості. Психологічну основу комунікативно-мовленнєвих умінь складає теорія діяльності, тобто мовлення організоване з точки зору психології подібно до інших видів діяльності. Мовленнєва діяльність характеризується вмотивованістю, цілеспрямованістю, ситуативністю і складається з чотирьох фаз: орієнтування в ситуації спілкування; планування; реалізації задуму за допомогою експресивних засобів мови; контролю. Ефективність мовленнєвого розвитку дітей значною мірою залежить від урахування даних сучасної психології і психолінгвістики. Термін зв’язне мовлення вживається у трьох значеннях. Під зв’язним мовленням розуміється процес, діяльність мовця, слухача, послідовний виклад або сприймання думок, знань однією особою. Зв’язним мовленням називають також продукт цієї діяльності – текст – висловлювання, характерними ознаками якого є смислова та структурна єдність. Зв’язне мовлення – це і розділ методичної науки, що ставить своїм завданням учити дітей розуміти, відтворювати і будувати висловлювання з огляду на мету, умови спілкування, дотримуючись норм літературної мови. Оволодіння мовою як засобом спілкування, мислення, пізнання, міркування – необхідна складова розвитку розумових і творчих здібностей учнів, формування гуманістичних ідеалів, прищеплення почуття національної свідомості і гідності. Державний освітній стандарт з української мови та чинна Програма з української мови (1-4 кл.) передбачають практичне ознайомлення учнів з міркуванням як типом зв’язного висловлювання (тексту), починаючи з 1 класу; формування умінь аргументувати свою думку, робити умовиводи. Для реалізації цих завдань учителю необхідно володіти сучасними психолінгвістичними даними про співвідношення логічних, мислитель них і мовленнєвих категорій; про міркування як функціонально-смисловий тип мовлення, його функції й специфіку мовного оформлення.

Саме добір відповідних мовних структур у висловлюваннях-міркуваннях викликає у вчителів певні ускладнення. Міркування як логічна категорія реалізується у формі суджень, а також умовиводів, тому в логіці під міркуванням розуміють послідовний ряд суджень стосовно якогось питання, наслідком чого є відповідь на поставлене в ньому запитання; ланцюг умовиводів на певну тему, викладених у логічно послідовній формі; процедуру обґрунтування певного висловлювання. Основою міркування є логічне мислення, тому воно неодноразово розглядалося у психології як складова мовленнєво-мислительної діяльності. У психолінгвістичній науці доведено, що існує зв’язок між логічними категоріями (поняття, судження) й мовними одиницями (слово, словосполучення, речення). Властивість дитячого мислення фіксувати об’єктивно існуючі зв’язки й відокремлювати взаємопов’язані явища дійсності на рівні більш високому, ніж судження. Це відкриває для дитини нові можливості оволодіння вищим ступенем структурної системності мови порівняно з реченням – міркуванням, що є один із функціонально-смислових типів зв’язного мовлення. Водночас у психолінгвістиці встановлено: чим вищий рівень мовної організації, тим міцніший взаємозв’язок між мовними й мислительними категоріями. Зв’язок між мовою й мисленням на рівні функціонально-смислових типів мовлення, тобто на надфразовому рівні; здійснюється найбільш повно й ефективно. Міркування як мовленнєву категорію слід відмежувати від його філософсько-логічного плану, змінивши уявлення про нього, як тільки про логічну категорію мислення. Міркування, передусім, є найвищою мовленнєвою одиницею надфразового рівня – функціонально-смисловим типом монологічного мовлення, цілісним висловлюванням, на рівні якого найсуттєвіше виявляється єдність мови, мислення та мовлення. 1.1.2 Методичні характеристики розвитку мовлення учнів Одне з найголовніших завдань школи, зокрема. її початкової ланки – навчити школярів змістовно, граматично правильно і стилістично вправно висловлювати думки в усній та писемній формах. До початку 60-х років формування у молодших школярів мовленнєвих умінь не сприймалося першорядною проблемою Навіть розділ „Розвиток мовлення” постійно „прив’язувався” до вивчення фонетики, граматики і правопису, до завдань програми з читання . Питання про те, як вчити молодших школярів з’єднати речення у зв’язне висловлювання, дотримуючись мовних норм, протягом тривалого часу в методиці не розглядалось, оскільки одиницею монологічного мовлення вважалося речення, а не текст. Під час навчання писемного монологічного мовлення (написання переказів і творів) головна увага приділялась логіко-смисловій та композиційній побудові, у той час як власне мовна організація робота .лишалась поза увагою. Це приводило до того, що учні не оволодівали вмінням самостійно творити текст. Досягнення лінгвістики, пов’язані з розробкою понять „текст”, „стиль”, „тип мовлення”, „засоби зв’язку речень у тексті” дали можливість здійснювати принципово новий підхід до роботи з розвитку зв’язного мовлення використовувати на практиці навчання мови основи, лінгвістичні, поняття , розробляти на їх основ, понятійно-орієнтовану систему навчання зв’язних висловлювань.

Но в представлении адептов из этой студенческой среды, участников не только магических "опытов" Фауста, но и его дружеских пирушек, образ Фауста принимал черты смелого и бесстрашного искателя тайных знаний и запретных путей. Это восприятие личности Фауста отразилось наиболее ярко в "Эрфуртской хронике" и в основанных на ней дополнительных главах народной книги 1590 года (стр. 103 и cл. наст. изд.), в особенности в замечательном рассказе о том, как Фауст читает в университете лекцию о Гомере и по просьбе студентов вызывает тени героев древности. С народной средой исторический Фауст был связан, как мы видели, реальными условиями жизни "странствующего школяра". Народная книга неоднократно показывает нам своего героя не только при княжеских дворах, на пышных празднествах и пиршествах, но также на постоялых дворах и в городских трактирах, где его действительно видели в свое время Тритемий и Муциан Руф, в крестьянских харчевнях, на ярмарках и просто на большой дороге, потому что, по наивному сообщению Шписа, "у доктора Фауста был обычай, что он ни верхом, ни в повозке, а только пеший являлся туда, куда его звали" (гл. 50): характерная социальная черта, прочно сохранившаяся в традиции народных рассказов о Фаусте, но мало подходящая для чародея, который мог легко переноситься с места на место по воздуху

1. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

2. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

3. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

4. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

5. Система роботи з розвитку мовлення в першокласників

6. Збагачення словникового запасу першокласників на уроках розвитку мовлення
7. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання
8. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

9. Розвиток мовлення молодших школярів

10. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

11. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

12. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

13. Розвиток пам’яті молодшого школяра

14. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

15. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

16. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

17. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

18. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

19. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

20. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

21. Розвиток мовлення у студентів

22. Розвиток навичок читання нот з листа
23. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання
24. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

25. Види трудової діяльності молодших школярів

26. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

27. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

28. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

29. Гра як метод виховання молодших школярів

30. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

31. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

32. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее

33. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

34. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

35. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

36. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

37. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

38. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів
39. Розвиток мовлення шестирічних першокласників
40. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

41. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

42. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

43. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

44. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

45. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

46. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

47. Формування геометричних понять у молодших школярів

48. Формування екологічної культури молодших школярів

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

49. Формування здорового способу життя молодших школярів

50. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

51. Формування правильної дикції у молодших школярів

52. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

53. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

54. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису
55. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок
56. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

57. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

58. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

59. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

60. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

61. Економічне виховання молодших школярів

62. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

63. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

64. Корекція тривожності у молодших школярів

Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Особистісна тривожність молодших школярів

66. Прояви агресивності молодших школярів

67. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

68. Розвивальні ігри молодших школярів

69. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

70. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право
71. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини
72. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

73. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

74. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

75. Регіональний розвиток харчової промисловості України

76. Розвиток менеджменту реклами в Україні

77. Історичний розвиток естетичного вчення

78. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

79. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

80. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Постембріональний розвиток тварин

82. Розвиток нервової тканини у безхвостих

83. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

84. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

85. Розвиток швидкості у військовослужбовців

86. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
87. Розвиток продуктивних сил Канади
88. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

89. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

90. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

91. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

92. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

93. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

94. Розвиток європейської журналістики

95. Походження мови. Історичний розвиток мов

96. Розвиток української лексикографії

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

98. Аграрний розвиток Німеччини напередодні Селянської війни (1524-1525 рр.)

99. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

100. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.