Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Основи безпеки життєдіяльності

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Тема 1. Вступ. Теоретичні Виходячи з сучасних уявлень безпека життєдіяльності є багатогранним об'єктом розуміння і сприйняття дійсності, який потребує інтеграції різних стратегій, сфер, аспектів, форм і рівнів пізнання. Складовими цієї галузі є різноманітні науки про безпеку. У всьому світі велика увага приділяється вивченню дисциплін, пов'язаних з питаннями безпеки. Згідно з Європейською програмою навчання у сфері наук з ризиків &quo ;FORM - OSE&quo ;, науки про безпеку мають; світоглядно-професійний характер. До них належать: гуманітарні (філософія, теологія, лінгвістика; природничі (математика, фізика, хімія, біологія); інженерні науки (опір матеріалів, інженерна справа, електроніка); науки про людину (медицина, психологія, ергономіка, педагогіка); науки про суспільство (соціологія, економіка, право). Науки про безпеку мають спільну та окремі частини. Гуманітарні, природничі, інженерні науки, науки про людину та про суспільство є складовими галузі знань, яка зветься безпекою життєдіяльності, свого роду корінням генеалогічного дерева знань у сфері безпеки життєдіяльності. З цього коріння &quo ;проросли&quo ; екологічна культура, соціальна екологія та інші науки. Кроною цього дерева є охорона праці, гігієна праці, пожежна безпека, інженерна психологія, цивільна оборона, основи медичних знань, охорона навколишнього природного середовища, промислова екологія, соціальна та комунальна гігієна і багато інших дисциплін. У деяких підручниках, довідниках і навіть нормативній літературі дається визначення безпеки життєдіяльності як науки, зокрема, науки про комфортну та безпечну взаємодію людини з середовищем, в якому вона перебуває. Наука - це сфера людської діяльності, функціями якої є опрацювання і теоретичне систематизування об'єктивних знань про світ, метою - опис, пояснення і передбачення процесів та явищ дійсності, що становлять предмет її вивчення, на основі законів, які вона відкриває. Кожна наука має власний методологічний апарат, структуру досліджень, мову. Наука відрізняється від повсякденної свідомості тим, що вона теоретично обґрунтовує дійсність. Безпека життєдіяльності зараз формується як наука, яка забезпечує єдиний, загальний, підхід до розробки і реалізації відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій. Основні поняття та визначення у безпеці життєдіяльності Вивчення дисципліни &quo ;Безпека життєдіяльності&quo ; розпочнемо з назви, яку складають два слова &quo ;безпека&quo ; і &quo ;життєдіяльнпь&quo ;. Спочатку розглянемо термін &quo ;життєдіяльність&quo ;. Хоч поняття життєдіяльності існувало від початку існування людства, сам термін &quo ;життєдіяльність&quo ; порівняно новий. Цей термін з'явився з появою пілотованої космонавтики, але зараз він все ширше шікористовується в усіх сферах: ми говоримо про життєдіяльність села, Міста, району, навіть про життєдіяльність мікроорганізмів, хоч це, як буде видно з подальшого тексту, не зовсім правильно. &quo ;Життєдіяльність&quo ; складається з двох слів - &quo ;життя&quo ; і &quo ;діяльність&quo ;, тому з'ясуємо спочатку зміст кожного з них.

Життя - це одна з форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції свого складу та функцій, різних форм руху, можливість пристосування до середовища та наявність обміну речовин і реакції на подразнення. Життя - це особлива форма руху матерії зі специфічним обміном речовин, самовідновленням, системним управлінням, саморозвитком, фізичною і функціональною дискретністю живих істот і ^ їх суспільних конгломератів. 3 цього досить складного визначення виведемо головне: життя можна розглядати як послідовний, упорядкований обмін речовин і енергії. Діяльність є специфічно людською формою активності, необхідною умовою існування людського суспільства, зміст якої полягає у доцільній зміні ті перетворенні в інтересах люди чи навколишнього середовища. Поняття &quo ;людина&quo ;, &quo ;життя&quo ; і &quo ;діяльність людини&quo ; лише розглянемо у наступному розділі. Зараз же лиш; зазначимо, що людська активність має особливість, яка відрізняє Ті від активності решти живих організмів та істот. Ця особливість полягає її тому, ще людина не лише пристосовується до навколишнього середовища, а й трансформує його для задоволення власних потреб, активно взаємодіє з ним, завдяки чому і досягає свідомо поставленої мети, що виникла внаслідок прояву у неї певної потреби. Як елемент природи і ланка в глобальній екологічній системі людина відчуває на собі вплив законів природного світу. Водне час завдяки своїй діяльності, яка поєднує її біологічну, соціальну та духовно-культурну сутності, людина сама впливає на природу, змінюючи та пристосовуючи її відповідно до законів суспільного розвитку для задоволення своїх матеріальних і духовних потреб. Отже, під життєдіяльністю розуміється властивість людини не просто діяти в життєвому середовищі, яке оточує, а процес збалансованого існування та самореалізації індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в єдності їхніх життєвих потреб і можливостей. Вивченню фізіологічних та психологічних особливостей людського організму, медико-біологічних та соціальних проблем здоров'я людей присвячений наступний розділ посібника. Перейдемо до визначення терміна &quo ;безпека&quo ; Дуже часто можна зустріти визначення безпеки як &quo ;такий стан будь якого об'єкта, за якого йому не загрожує небезпека&quo ;. Але подібне визначення не може нас задовольнити повністю, оскільки таке розуміння (безпеки лише вказує на відсутність джерела небезпеки, тобто воно може характеризувати якусь ідеальну ситуацію, в якій безпека виступає як бажана, але недосяжна мета. Безпеку краще визначити як стан діяльності, за якого з визначеною і ймовірністю виключено прояв небезпек або ж відсутня надзвичайна й небезпека. Та це визначення, як і попереднє, містить термін &quo ;небезпека&quo ;, який сам потребує визначення. В спеціальній літературі можна зустріти такі визначення: • небезпека - Негативна властивість живої та неживої матерії, що здатна спричиняти шкоду самій матерії: людям, природному середовищу, матеріальним цінностям; • небезпека — це умова чи ситуація, яка існує в навколишньому середовищі і здатна призвести до небажаного вивільнення енергії, що може спричинити фізичну шкоду, поранення та/чи пошкодження.

Державний стандарт України 2293-99 визначає термін &quo ;безпека&quo ; як стан захищеності особи та суспільства бід ризику зазнати шкоди. Безпека — це збалансований, за експертною оцінкою, стан людини, соціуму, держави, природних, антропогенних систем тощо. Безпека людини — це поняття, що відображає саму суть людського життя, її ментальні, соціальні і духовні надбання. Безпека людини - невід'ємна складова характеристика стратегічного напряму людства, що визначений 00Н як &quo ;сталий людський розвиток&quo ; (Sus ai able Huma Developme ) - такий розвиток, який веде не тільки до економічного, а й до соціального, культурного, духовного зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду. Безпека життєдіяльності (БЖД) - це галузь знання та науково-практична діяльність, спрямована на формування безпеки і попередження небезпеки шляхом вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, наслідків їхнього впливу на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання від небезпек. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів Небезпека, як вище було зазначено - це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це явища, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей. Відчуття небезпеки має також глибоко індивідуальний відтінок, який головним чином залежить від: а) рівня соціального і духовного розвитку особистості; б) ситуації і суспільного устрою, які позитивно чи негативно впливають на світосприйняття громадянина. При ідентифікації небезпек необхідно виходити з принципу &quo ;все впливає на все&quo ;, тобто джерелом небезпеки може бути все живе і неживе, а підлягати небезпеці також може все живе і неживе. Небезпеки існують у просторі і часі і реалізуються у вигляді потоків енергії, речовини та інформації. Небезпеки не діють вибірково, а виникнувши, вони впливають на все матеріальне довкілля. Причинами, через які окремі об'єкти не страждають від певних небезпек або ж одні страждають більше, а інші менше, є властивості самих об'єктів. Наприклад, куля, що вилетіла з дула, небезпечна для будь-якого живого чи неживого об'єкта, який знаходиться на траєкторії польоту. Водночас, якщо людина чи тварина в такому разі може загинути, скло буде розбито, то в цегляній стіні це спричинить лише невелику вибоїну, а зіткнувшись з бронею, куля розплющиться, не завдавши такій перепоні шкоди. Номенклатура, тобто перелік можливих небезпек, налічує понад 150 найменувань і при цьому не вважається за повну. З метою аналізу, узагальнення та розробки заходів щодо запобігання негативним наслідкам існує необхідність класифікації небезпек, джерел, що породжують їх, та чинників (факторів), які безпосередньо призводять до негативного впливу на людину. Крім того, такою класифікацією добре узгоджується класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів, встановлена ГОСТ 12.0

Астробологя, родоначальником яко був наш великий учений Олександр Чижевський, вивча тсн зв'язки земно босфери з динамкою Сонця й зоряного космосу. Жива тканина планети чутливо реагу на кожний навть найменший енергосплеск у далеких свтах. Так зван пероди бурхливого або спокйного Сонця запускають або зупиняють маховик епдемй чи пандемй на Земл, впливають на здоров'я, врожа, цноутворення, психонастро тобто, практично на все. Нагромаджена нформаця да змогу зробити висновок, що життя й розум мрадами ниток пов'язан з Мегасвтом, з Безмрнстю. Гелобологя довела це неспростовно: ритми сонячно активност чтко фксуються рослинним свтом планети. Проте добутий експериментальний матерал не лише розв'язував давн вузли, а й наплутував безлч нших. Наприклад, виника запитання: чому максимум сонячно активност життдайно вплива на флору  цлком негативно та руйнвно на людину? Якщо життя взагал  мисляча стота зокрема виникли в результат дяльност Сонця  основою генезису босфери  промениста динамка нашого свтила, то чому окрем фази космчних ураганв пригнчують нас? Чи не втратило людство десь у минулому високу вдповднсть космчним процесам  тепер змушене ховатися в щлинах будвель, скафандрв, лкарень вд вимогливого потоку материнського джерела? ¶ ще одне запитання: чому тепер на Земл вдсутн будь-яке житттворення? Вчен, маючи напрочуд тонк методи дослджень  аналзу, не вдзначили ще жодного факту переходу «мертвого» в «живе», неорганчних структур у якийсь, бодай найпримтивнший, органзм

1. Конспект лекций по "Основам психотерапии"

2. Конспект лекций по биофизике

3. Конспект лекций по Римскому праву

4. Краткий конспект лекций по Теории тестирования аппаратных и программных средств

5. Конспект лекций по предмету Горячая Штамповка

6. Конспект лекций по дисциплине "Метрология и стандартизация". Часть 1. Метрология
7. Тепловые процессы (из конспекта лекций 2000г.)
8. Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)

9. Конспект лекций по кожным болезням

10. Краткий конспект лекций по социологии

11. Конспект лекций по материаловедению

12. Конспект лекций по финансам

13. Конспект лекций по микропроцессорной технике

14. Охрана труда (конспект лекций)

15. Охрана труда (конспект лекций)

16. Конспект лекций по экономике

Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Конспект лекций по экономике предприятия

18. Конспект лекций по микроэкономике

19. Конспект лекций по FOREX

20. Конспект лекций по учету в банках

21. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ТЕОРИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

22. Электронный конспект лекций по курсу МСКИТ
23. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)
24. Опорные конспекты по курсу "Основы Политологии"

25. Курс лекций по истории Отечества - основа для докладов и выступлений

26. Конспекты по основам экономической теории

27. Курс лекций по основам внешнеэкономической деятельности

28. Лекции по Основам ВТ

29. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

30. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

31. Теоретичні основи генно-модифікованих продуктів

32. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры

33. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

34. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

35. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

36. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

37. Фізкультура і основи здорового способу життя студента

38. Штукатурные работы с основами охраны труда
39. Экологические основы устойчивости растений
40. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

41. Лекции "Строевая подготовка"

42. Основы ведения наступления подразделениями и частями

43. Конспект истории великих географических открытий

44. Гамма – каротаж. Физические основы метода

45. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

46. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

47. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

48. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Правовые основы наследования в Российской Федерации

50. Основы конституционного права Франции

51. Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)

52. Основы конституционного строя Великобритании

53. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

54. Правовая основа СНГ
55. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)
56. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

57. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

58. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

59. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

60. Финансовые основы местного самоуправления по законопроекту комиссии Козака

61. Основы местного самоуправления

62. Организационные основы проведения налоговых проверок

63. Основы делопроизводства (Контрольная)

64. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль

65. Правоведение - курс лекций

66. Правовые и нормативные основы труда

67. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

68. Государство (6 лекций)

69. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

70. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности
71. Лекции по экологии
72. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

73. Огляд життя Александра Довженко

74. История отечественной культуры (лекции)

75. Основы социокультурного проектирования

76. И.А. Ильин. Основы христианской культуры

77. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)

78. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

79. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

80. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"

Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Лекции по курсу "Введение в языкознание"

82. Лекции по зарубежной литературе 20 века

83. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

84. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

85. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

86. Лекции по истории
87. Конспект статьи Н. Бердяева "Духи русской революции"
88. Курс лекций и семинаров "История России: 1861-1995 гг."

89. Лекции по курсу Истории Отечества

90. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

91. Основы информационных технологий

92. Основы построения сетей

93. ПК на основе процессора INTEL 80286

94. Многопроцессорный вычислительный комплекс на основе коммутационной матрицы с симметричной обработкой заданий всеми процессорами

95. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

96. Лекции по курсу "Периферийные устройства компьютеров"

Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Лекции по курсу "Информатика"

98. Курсовая работа по основам программирования. Игра "Паровоз"

99. Лекции по предмету "Операционные системы"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.