Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правовий статус комунальних підприємств

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Вступ Сьогодні в господарському обороті України беруть участь різноманітні суб'єкти господарської діяльності, серед яких окреме місце займають комунальні підприємства. Необхідно зазначити, що термін “комунальне підприємство”, як і термін “комунальна власність” досить молодий. Якщо років десять назад під комунальним підприємством могли уявити підприємство, що надає житлово-комунальні послуги, то сьогодні його ясно розуміють як один із видів підприємств. Хоч досі і в офіційних назвах, і в статутних документах ряду таких підприємств можна зустріти назву “державне комунальне підприємство”, що є юридично невірним. Якщо на першому етапі існування комунальної власності, комунальні підприємства створювались на базі майна, що передавалось з державної в комунальну власність, або взагалі одержувались з державної власності в цілому, то сьогодні територіальні громади вимушені з метою задоволення своїх потреб та поповнення бюджету самостійно створювати власні підприємства, передаючи їм власне майно, зокрема, набуте від колишніх колективних сільськогосподарських підприємств. В даний час мабуть чи не в кожній сільській, селищній раді створені комунальні підприємства, що надають населенню різні послуги (обробіток землі, посів та збирання врожаю, надання перукарських послуг тощо). В юридичній літературі більша увага приділяється правовому статусу державного та приватного майна, ні ж майна комунального. Відповідно, більше уваги і до правового статусу державних та приватних підприємств. Можна погодитись з тим, що правовий статус комунальних підприємств багато в чому буде схожий на правовий статус державних підприємств. Поряд з цим, комунальні підприємства належать до іншої самостійної форми власності, правовий статус якої може визначатись окремими законами (наприклад, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”). Самостійний правовий статус комунальних підприємств нерідко призводить до суперечок про поширення чи непоширення норм окремих законів про державне майно на правовідносини, пов’язані з комунальним майном (наприклад, Законів України “Про приватизацію державного майна”, “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію”). Всі вказані моменти визначають актуальність окремого дослідження основних положень функціонування комунальних підприємств в господарській системі України. Тому за мету в цій роботі поставлене визначення особливостей правового статусу комунальних підприємств. Об’єкт дослідження – правові норми, що визначають правовий режим діяльності комунальних підприємств. Поставлені в роботі завдання: дати поняття комунальної власності; дати поняття комунальних підприємств; визначити обсяг повноважень органів місцевого самоврядування щодо комунальних підприємств; дослідити правову базу, в якій функціонували і функціонують комунальні підприємства; порівняти правовий режим майна комунальних підприємств на протязі всього часу їх існування, а також визначити зміни цього статусу у нових Цивільному та Господарському кодексах України; охарактеризувати особливості майна комунальних підприємств;.

У зв’язку з тим, що обрана тема знаходиться на межі цивільного і господарського права, то в роботі використовувались підручники, монографії, статті як з цивільного права, так і з господарського таких фахівців, як: Притики Д.М., Тітова М.І., Щербини В.С., М.К. Треушнікова, В.В. Комарова, Д.О. Миргородського та ін. Але, оскільки в роботі досліджуються правові норми, що стосуються правового режиму майна комунальних підприємств, то основою написання цієї роботи все ж є нормативні акти, головні з яких Господарський кодекс України (в роботі – ГК) та Цивільний кодекс України (в роботі – ЦК). Розділ 1. Комунальні підприємства в системі суб’єктів господарських правовідносин 1.1 Правова природа створення та функціонування комунальних підприємств Правовою основною створення та функціонування комунального підприємства є комунальна власність. Сьогодні термін “комунальна власність” впевнено ввійшов в наше життя, хоч років десять-п’ятнадцять тому його в нормативних актах не існувало. Сформувавшись як вид державної форми власності (ст. 31 Закону України “Про власність” від 7 лютого 1991 року), комунальна власність закріпилась як самостійна форма власності поряд з державною і приватною (ст. 41 Конституції України від 28 червня 1996 року). Ст. 31 Закону України “Про власність” визначено, що комунальна власність – це власність адміністративно територіальних одиниць. Суб’єктом права комунальної власності ст. 1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року визначені територіальні громади, від їх імені та в їх інтересах яких функції і повноваження місцевого самоврядування здійснюють місцеві ради (ст. 10 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”). Закономірно, що територіальні громади, маючи досить широкий перелік об’єктів комунальної власності, з метою належного матеріального забезпечення своїх потреб, створюють на своїй території комунальні підприємства. Розглядаючи поняття та особливості правового стаутсу комунальних підприємств неодмінно треба розглянути процес трансформації права комунальної власності на території України взагалі. Наприклад, в праві Київської Русі не було й не могло бути загального терміну для позначення права власності, бо його зміст залежав від того, хто був суб’єктом i що фігурувало як об’єкт права власності. Починаючи з Руської Правди, джерела права завжди містили норми, які б захищали приватну форму власності. Так було за Литовсько-Польської держави, так було за козацької доби, так було за Російської імперії. Конституція СРСР 1936 р. розрізняла особисту власність громадян та соціалістичну власність. При чому особиста власність була похідною від власності соціалістичної. Соціалістичною власністю була державна загальнонародна власність, колгоспно-кооперативна власність, власність профспілкових та інших громадських організацій. Останні до перебудови дослідження щодо класифікації типів, видів i форм власності в СРСР у відповідності з Конституцією СРСР 1977 р. а також з існуючою доктриною давали тлумачення, що в Радянському Союзі існував єдиний соціалістичний тип власності, який ділився на суспільну i індивідуальну.

Конституція (Основний Закон) України 1978 року в главі 2 зазначала, що основу економічної системи України становить соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної (загальнонародної) і колгоспно-кооперативної власності. Соціалістичною власністю є також майно профспілкових та інших громадських організацій, необхідне їм для здійснення статутних завдань (ст. 10). Державна власність - це спільне надбання всього радянського народу, основна форма соціалістичної власності. У виключній власності держави є: земля, її надра, води, ліси. Державі належать основні засоби виробництва в промисловості, будівництві і сільському господарстві, засоби транспорту і зв'язку, банки, майно організованих державою торговельних, комунальних та інших підприємств, основний міський житловий фонд, а також інше майно, необхідне для здійснення завдань держави (ст. 11). Таким чином, держава на найвищому рівні не закріплювала комунальної форми власності – існувала загальна державна власність. Державна власність понад 70 років займала провідне місце серед усіх форм власності у СРСР, а її питома вага в цілому складала більше 90 відсотків в національному багатстві країни. 6 березня 1990 року Верховна Рада СРСР прийняла Закон СРСР „Про власність в СРСР”. Стаття 4 зазначеного Закону виділила три форми власності: власність радянських громадян, колективна і державна власність. Також встановлювалось, що законодавчими актами союзних і автономних республік можуть встановлюватись інші, не передбачені цим Законом, форми власності. Закон СРСР „Про власність в СРСР” вперше вжив термін „комунальна власність”. Так, відповідно до ст. 19 цього Закону до державної власності належать загальносоюзна власність, власність союзних республік, власність автономних республік, автономних областей, автономних округів, власність адміністративно-територіальних утворень (комунальна власність). Проте Закон СРСР „Про власність в СРСР” не лише згадував про комунальну власність, але і присвячував комунальній власності окрему статтю. Це стаття 23 „Власність адміністративно-територіальних утворень (комунальна власність)”, відповідно до якої у власності краю, області, району чи іншого адміністративно-територіального утворення перебувають майно органів влади і управління адміністративно-територіального утворення, кошти місцевого бюджету, житловий фонд і житлово-комунальне господарство місцевої Ради народних депутатів, а також можуть бути підприємства сільського господарства, торгівлі, побутового обслуговування, транспорту, промислові, будівельні та інші підприємства і комплекси, заклади народної освіти, культури, охорони здоров'я та інше майно, необхідне для економічного і соціального розвитку та виконання інших завдань, які стоять перед відповідними адміністративно-територіальними утвореннями. Наступний етап розвитку та законодавчого підкріплення власності відбувся з прийняттям 7 лютого 1991 року Закону України “Про власність”, який був спрямований на реалізацію Декларації про державний суверенітет України.

Органи колишньої влади відміняються»[118]. Рада, своєю чергою, видала розпорядження про запровадження радянських законів, відміну попередніх порядків. Зокрема, 8 лютого було оголошено про розпуск міської Думи. 10 лютого при виконкомі Міськради було створено Київський раднаргосп, на який було покладено завдання керівництва промисловістю, транспортом, постачанням паливом і продуктами. Раднаргосп розпочав націоналізацію підприємств, налагоджував їх роботу, спрямовуючи зусилля, передусім, на задоволення воєнних потреб. Значної уваги надавалося функціонуванню комунального господарства, де на одне з чільних місць постало завдання переселення робітників і службовців до нових помешкань, із яких виселяли багатіїв. Тимчасом продовжувався наступ проти військ Директорії на південному напрямку і Правобережжі. Значно активізувалася боротьба повстанських загонів на Поділлі, яку координував і скеровував сільський учитель з Деражнянської волості, більшовик В. Ткачук1. Подібні процеси протікали і на Київщині, Волині та Поліссі[119]

1. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

2. Правовий статус особи в Україні

3. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

4. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

5. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

6. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
7. Правове регулювання зайнятості на україні
8. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

9. Засоби цивільно-правового захисту права власності

10. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

11. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

12. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

13. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

14. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

15. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

16. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

18. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

19. Система маркетингового планування на підприємстві

20. Податок на прибуток підприємств

21. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

22. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
23. Планування діяльності підприємств
24. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

25. Економічний аналіз підприємств

26. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

27. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

28. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

29. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

30. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

31. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

32. Охорона праці на підприємстві

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

33. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

34. Доходи сільськогосподарських підприємств

35. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

36. Бухгалтерський облік на підприємстві

37. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

38. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві
39. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
40. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

41. Облік собівартості продукції на підприємстві

42. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

43. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

44. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

45. Організація обліку на підприємстві

46. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

47. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

48. Розподіл прибутку державних підприємств

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

49. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

50. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

51. Комплексный теоретико-правовой анализ и определение сущности, значения и функций гражданско-правового договора в механизме рыночной экономики

52. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

53. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

54. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
55. Комерційна діяльність підприємств
56. Маркетингові дослідження на підприємстві

57. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

58. Організація збутової діяльності на підприємстві

59. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

60. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

61. Управління запасами матеріалів на підприємстві

62. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

63. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

64. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

66. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

67. Дослідження та розробки на підприємстві

68. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

69. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

70. Основи управління персоналом підприємств
71. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
72. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

73. Рух кадрів на підприємстві

74. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

75. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

76. Управління інноваційним розвитком підприємств

77. Управління якістю на підприємстві

78. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

79. Організаційний розвиток підприємств

80. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

81. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

82. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

83. Інноваційний розвиток готельних підприємств

84. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

85. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

86. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
87. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств
88. Кредитування підприємств

89. Методика інвестування підприємств

90. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

91. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

92. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

93. Основи фінансів підприємств

94. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

95. Сутність і призначення санації підприємств

96. Фінанси підприємств

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция

97. Фінансова санація та банкрутство підприємств

98. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

99. Фінансовий облік на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.