Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Кафедра практики англійського усного та писемного мовленняДипломна робота на тему: “Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст)Дипломна робота студентки факультету іноземної філології група 5 а/ф Науковий керівник: канд. філол. наук, доцентХарків – 2004 ЗмістВступ 1. Аналіз засобів створення описів місця дії у коротких англомовних оповіданнях Аналіз мовних засобів створення ОМД Аналіз синтаксичних конструкцій ОМД 2. Відтворення описових контекстів у перекладі Поняття перекладу. Основні перекладознавчі категорії Аналіз перекладів описів місця дії в коротких англомовних оповіданнях кінця ХІХ століття 3. Робота з омд на заняттях з домашнього читання у мовному вузі Читання як вид мовленнєвої діяльності. Види читання Розробка вправ для роботи з описами місця дії на заняттях з домашнього читання у мовному вузі (на матеріалі коротких англомовних оповідань Е. По “Золотий жук”, “Занепад дому Ешерів&quo ;, В. Ірвінга “Дольф Хейлігер” та “Г. Мелвіла “Беніто Серено”) Література ВступПредметом даної роботи є описи місця дії (ОМД), як одного із компонентів тексту. Текст і його компоненти є об’єктом дослідження різних наук: літературознавства, перекладознавства, лінгвістики. Актуальність даного дослідження обумовлена необхідністю охарактеризувати місце дії у системі художнього тексту з точки зору лінгвістичної, функціональної цінності на матеріалі коротких англомовних оповідань. Тема даної роботи “Лінгво-стилістична характеристика опису місця дії&quo ; на сьогоднішній день недостатньо вивчена: немає систематизованої теоретичної бази, а також чіткої типології ОМД. Але треба зазначити, що робилися спроби систематизувати та більш досконально вивчити цей компонент тексту. А.М. Щербина досліджував лінгвістичні особливості ОМД у художній прозі, й визначив лінгвістичний статус опису як функціонально-смислового типу мовлення . До проблеми типології ОМД звертався також В.В. Одинцов, який визначив поняття художнього і нехудожнього описів . Мета даної роботи - дати характеристику місця дії в коротких англомовних оповіданнях кінця ХІХ сторіччя: “Дольф Хейлігер” Вашингтона Ірвінга, “Занепад дому Ешерів&quo ;, “Золотий жук&quo ; Едгара По, та “Беніто Серено” Германа Мелвіла, визначити їх місце в системі тексту та виявити труднощі, що виникають при перекладі. Виходячи з поставлених цілей, виділимо такі завдання: Проаналізувати лексичні та синтаксичні засоби створення ОМД в оповіданнях. Пояснити функції ОМД в оповіданнях. провести аналіз перекладу ОМД з метою виявлення факторів, які спричиняють труднощі перекладу. Показати роль ОМД при навчанні читанню Розробити систему вправ для виявлення та аналізу ОМД і роботи з ними на заняттях з англійської мови у мовних вузах. Теоретична цінність даної роботи полягає у всеохоплюючому дослідженні функції ОМД як об’єкту лінгвістики, стилістики, літературознавства та перекладознавства, а також у виявленні того як саме залежать лінгвістичні засоби зображення ОМД від епохи написання твору, від індивідуальної манери автора, від його життєвого досвіду.

Практична цінність роботи полягає у розробці системи вправ для роботи з ОМД в оповіданнях В. Ірвінга, Е.А. По, Г. Мелвіла “Дольф Хейлігер” “Занепад дому Ешерів&quo ;, “Золотий жук”, та “Беніто Серено”. Також зібраний в роботі матеріал може бути використаний для більш досконалого вивчення ролі та засобів створення ОМД в коротких англомовних оповіданнях. Новизна даної роботи полягає у тому, що ОМД ще не досліджувалися в обраних нами творах. Щоб виявити індивідуальну авторську манеру, требі з’ясувати особливості ОМД, їх функції у творі і засоби створення. Дана робота складається з вступу, чотирьох розділів, де розглядається текст як об’єкт лінгвістичного аналізу, аналізу засобів створення ОМД та перекладу опису місця дії в коротких англомовних оповіданнях, розробляються вправи для роботи з ОМД на зайняттях з домашнього читання у мовних вузах та висновку. Використовуємо методи аналізу мовних засобів створення ОМД, аналізу синтаксичних конструкцій, перекладацький, суцільно-вибірковий, порівняльний, статистичних підрахунків. 1. Аналіз засобів створення описів місця дії у коротких англомовних оповіданнях Аналіз мовних засобів створення ОМДАналіз мовних засобів створення ОМД у коротких англомовних оповіданнях підтвердив наявність у них маркованої і немаркованої лексики. До немаркованої лексики відносимо слова, що використовуються для передачі назв предметів інтер’єру та явищ природи, які найчастіше вживаються. Маркована лексика - це зображувально - виражальні засоби мови. Проведений аналіз мовних засобів дозволяє відзначити, що для створення ОМД в оповіданнях використовується такі тропи: епітети, метафори, порівняння, іронія, цитати, алюзії, а також мовні фігури: риторичні звертання, запити і вигуки, повтори, інверсія та звуконаслідування. Така різноманітність маркованої лексики говорить про її важливі функції в ОМД. Розберемо на конкретних прикладах функції зображувально-виражальних засобів створення ОМД. Найчастіше в описах зустрічається такий вид тропів як епітет. Більшість епітетів - зображувальні. Їх функції - якомога образніше і точніше змалювати предмети і явища, що зображуються, наприклад: “Wherever he could gai a lookou be wee rees, he beheld heigh s a d cliffs, o e risi g beyo d a o her, u il huge mou ai s over opped he whole. here were o sig s of cul iva io ; o smoke curli g amo g he rees o i dica e a huma reside ce. Every hi g was wild a d soli ary. (Ірвінг). Опис лісової хащі допомагає яскравіше уявити велич природи, яка оточує головного героя і водночас змальовують його безсилля перед цією величчю. Епітети в цьому описі відіграють ще одну функцію: з одного боку, фон дикої природи з величезними горами підкреслює напружений, подавлений стан героя, а з іншого - відображує всю недоторкану красу дикого лісу., гір. Окрім візуальних зображувальних епітетів, в описах зустрічаються слухові, нюхові, тактильні епітети, спрямовані на всебічне уявлення про описуване. Особливо їх багато в описах інтер’єру, але іноді зустрічаються і в описах природи. Наприклад: “A d ow mu eri g peals of hu der were fai ly heard rolli g behi d he mou ai s (Ірвінг).

В оповіданнях також багато оцінювальних епітетів, які виражають ставлення автора або героя до зображуваного. або створюють певний емоційний настрій: “ he room i which I fou d myself was very large a d lof y. he ge eral fur i ure was profuse, comfor less, a ique, a d a ered. I fel ha I brea hed a a mosphere of sorrow ” Порівняння також виконують функцію підсилення експресії зображуваного предмету і створюють емоційний фон опису. Так, змалювання чарівно - містичної ночі увиразнюється за допомогою такого порівняння: “Bu u der he surfaces of he huge mosses of agi a ed vapors, as well as all erres rial objec s immedia ely arou d us, were glowi g i he u a ural ligh of a fai ly lumi ous a d dis i c ly visible gaseous exhala io which hu g abou a d e shrouded he ma sio ”. Ще один улюблений троп представлених письменників - це алюзії і цитати. Їх в оповіданнях досить багато. Алюзії у романі - це найчастіше імена видатних людей, історичних осіб: Lord Cor bury, Gover or Hu er, Hedrick Hudso , Cap ai Amasa Dela o, Valparaiso, Ki g George’s of E gla d e c. Функції алюзій в описах різних різноманітні. Так, алюзія “ he egro Babo showed him a skele o which had bee subs i u ed for he ship’s proper figure - head - he image of Cris obal Colo &quo ; (По) надає цьому моменту відтінку урочистості, віри в успіх. Імена історичних осіб створюють історичний і національно-культурний фон описів. Призначення цитат - створити додатковий емоційно-естетичний фон: “As he good old so g has i , “ hey all wi h a shou made he eleme s ri g So soo as he office was o’er o feas i g hey we , wi h rue merrime , A d ippled s ro g liquor gillor” (Ірвінг) Іноді в даних творах зустрічаються перифрази. Вони присутні як в описах природи, так і в описах приміщення, образні і логічні, при чому образні переважають. Їх функція - додаткова характеристика описуваного предмета чи явища. Деякі образні перифрази досить оригінальні і яскраві, наприклад: “ he sea, hough u dula ed i o lo g roods of swells, seemed fixed, a d was sleeked a he surface like waved lead ha has cooled a d se i he smel er’s mould. he sky seemed a grey sur ou . High s of roubled grey fowls, ki h a d ki wi h fligh of roubled grey vapours amo g which hey were mixed, skimmed low a d fi fully over he wa ers (Мелвіл). Менше всього в ОМД коротких оповідань використовується гіпербола: “ he havi g dispa ched his supper, he hrew himself o his ma ress a d e deavored o sleep&quo ; (Ірвінг). Якщо в тропах слово або вираз вживається у переносному значенні і цей переніс створює конкретно-чуттєве уявлення, то у мовних фігурах, або стилістичних фігурах, слова вживаються у їх переносному значенні. Посилення виразності в них відбувається завдяки своєрідній побудові фраз і їх поєднанні. Розберемо кілька перекладів таких фігур, які зустрічаються в описах. Найчастіше зустрічаємо повтори. Функції їх різні у різних описах, наприклад сум головного героя з приводу занепаду дому Ешерів виражається засобами повторення конструкції looked upo , upo : “I looked upo he sce e before me - upo he mere house, a d he simple la dscape fea ures of he domai - upo he bleak walls - upo he vaca eye - like wi dows - upo a few ra k sedges - a d upo a few whi e ru ks of decayed rees - wi h a u er depressio of soul” (По).

Из всех еврейских кандидатов избрали только трех. Но и вторая Дума просуществовала недолго, ее тоже распустили, и в конце года я снова предстал перед избирателями, на сей раз в своем родном городе Одессе, и снова не был выбран, Но не этим памятна мне та осень, октябрь 1907 года. За несколько дней до выборов я кликнул извозчика и отправился в синагогу, вместе с мамой и сестрой. На пороге синагоги я встретил Аню, тоже в сопровождении ее матери и сестер. Аню, ту самую девочку, которую я назвал «мадемуазель», когда ей было десять лет и этим полонил ее сердце, как было рассказано ранее в воспоминаниях о моем детстве. В синагоге нас ожидал казенный раввин, миньян и хуппа. Я сказал Ане: «Вот ты и посвящена мне», и в сердце своем я дал обет «Я посвящен тебе», и из синагоги я поспешил на собрание избирателей. Должен заметить здесь, что по всей строгости еврейского закона не было никакой необходимости в этой свадьбе. За семь лет до этого дня однажды вечером я был в доме Ани. Это была дружеская вечеринка, и кроме нее и меня в ней участвовали Анин брат Илья Гальперин и еще трое студентов — Илья Эпштейн, Александр Поляков и Моисей Гинсберг, — все друзья, о которых я мог бы многое рассказать, если бы мне довелось описать «вторую сторону» своей жизни, которую я решил похоронить


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.