Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Говдяк Роман Михайлович УДК 504.054:622.691.4 Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації Спеціальність 05.15.13 – трубопровідний транспорт, нафтогазосховища автореферат на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Івано-Франківськ 2008 р. Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Міністерство освіти і науки України. Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Семчук Ярослав Михайлович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності. Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Похмурський Василь Іванович, Фізико-механічний інститут ім. І.В. Карпенка НАН України, м. Львів, заступник директора: доктор технічних наук, професор Капцов Іван Іванович, Український науково-дослідний інститут природних газів, м. Харків, завідувач відділом транспортування газу; доктор фізико-математичних наук, професор Осадчук Василь Антонович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри. Захист відбудеться “16” травня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої ради Д 20.052.04 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. З дисертацією можна ознайомитись в науково-технічній бібліотеці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. Автореферат розісланий “ ” квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат технічних наук, доцент О.В. Корнута ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Газотранспортна система України – одна з найбільших, але разом з тим і одна з найстаріших в Європі – її розвиток розпочався в 1924 р. Особливо швидко система почала розвиватися з 1967 р., який вважається початком експорту українського, а потім і російського газу до країн Центральної і Західної Європи, початком функціонування найбільшого на сьогодні коридору транзиту російського газу. На території держави створена найбільша система транзитних магістральних газопроводів, яка забезпечує близько 93 % експортних поставок російського газу, що складає більш ніж чверть загального об’єму споживання газу в Європі. Газотранспортна система “Укртрансгаз” технологічно з’єднана з системами магістральних газопроводів Росії, Бєларусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини, Польщі, а через них з газопроводами всього європейського континенту. За станом на теперішній час загальна протяжність газопроводів досягла 34,8 тис. км, у тому числі магістральні газопроводи-відводи – 12,5 тис. км. Проектна пропускна спроможність газотранспортної системи на вході в Україну складає 292 млрд м3 на рік (800 млн м3 на добу). Загальна потужність компресорних станцій складає 5492 МВт. У структурі газопроводів суттєво переважають трубопроводи великого діаметру.

Так, газопроводи діаметром 1420 мм складають 15,82 %, діаметром 1020–1220 мм – 23,34 %; 720-820 мм – 14,93 % Водночас газотранспортна система має у своєму складі 59,43 % газопроводів з терміном експлуатації від 15 до 50 років, 5,8 тис. км газопроводів відпрацювали свій амортизаційний строк – 33 роки, більш третини газопроводів мають антикорозійне покриття з полімерних плівок холодного нанесення. Це вимагає щорічного виконання значних обсягів капітального ремонту та реконструкції газопроводів . Сьогодні у системі “Укртрансгазу” в експлуатації знаходиться 78 компресорних станцій (121 компресорний цех) з працюючими 779 газоперекачувальними агрегатами двадцяти типів, як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, в тому числі 449 агрегатів із газотурбінним приводом, що складає 80 % від загальної потужності. Близько 20 % парку газоперекачувальних агрегатів відпрацювали встановлений моторесурс або близькі до того, і подальша їхня експлуатація не забезпечує надійної та ефективної роботи. Експлуатація такого багаточисленного та різнотипного парку, у тому числі в ряді випадків з низьким ККД, різним моторесурсом, чималим числом морально та фізично застарілих агрегатів, вимагає належного сервісного обслуговування, а також змушує вирішувати проблеми розробки та впровадження високоекономічних і більш екологічно чистих газоперекачувальних агрегатів. Отже, газотранспортна система України на пізній стадії експлуатації вимагає вирішення важливих і невідкладних науково-технічних проблем, пов’язаних з підвищенням надійності лінійної частини та економічності експлуатації компресорних станцій, оцінки залишкового ресурсу газоперекачувальних агрегатів з метою проведення переоснащення компресорних станцій та впливу системи на довкілля. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота носить як теоретичний, так і науково-прикладний характер. Виконувалась при участі автора згідно переліку науково-дослідних, дослідно - конструкторських робіт ВАТ &quo ;Укргазпроект&quo ; на 2005, 2006, 2007 роки та договору №11-102-6 з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу. Тематика роботи охоплює декілька завдань національних та галузевих програм “Нафта і газ України у 2010 році”, “Програми науково-технічного прогресу газової промисловості України до 2015 року”, “Програми збереження ДК “Укртрансгаз” на 2001-2013 роки”, “Програми забезпечення діагностики і моніторингу газотранспортної системи України на 2002-2030 роки”, “Програми реконструкції лінійної частини газотранспортної системи ДК “Укртрансгаз”, “Програми реконструкції компресорних станцій ДК “Укртрансгаз”. Мета роботи. Розробка наукових основ та впровадження створених на їх основі методів та засобів в практику експлуатації газотранспортних систем на пізній стадії експлуатації для підвищення ефективності роботи трубопроводів та обладнання. Задачі досліджень. Дослідження критичного напружено-деформаційного стану лінійної частини газопроводів для оцінки залишкового ресурсу.

Встановлення закономірностей зміни економічності експлуатації газоперекачувальних агрегатів на компресорних станціях для обґрунтування термінів їх переоснащення. Аналіз енергетичної ефективності газотурбінних установок компресорних станцій та розробка методів та засобів її підвищення. Дослідження впливу об’єктів газотранспортного комплексу на довкілля та розробка заходів зниження рівня аварійних ризиків. Об’єкт дослідження: системи магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації. Предмет дослідження: технології, методи, заходи підвищення ефективності експлуатації обладнання і лінійної частини магістральних газопроводів. Методи досліджень. Аналіз причин відмов газотранспортних систем проводився з використанням методу дерева відмов, який ґрунтується на оберненій (дедуктивній) логіці; прогнозування впливу факторів на відмову газових об'єктів проводилось методами математичного моделювання; для модифікації камер згоряння газоперекачувальних агрегатів застосовувались стендові та натурні випробування. Вірогідність отриманих висновків підтверджено результатами натурних дослідів та статистичними даними із застосуванням алгоритмів обробки даних. Наукові положення, що виносяться на захист: Закономірності зміни економічної ефективності експлуатації газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій з тривалим терміном експлуатації. Результати досліджень критичного напружено-деформованого стану лінійних ділянок газопроводів і методи обґрунтування їх залишкового ресурсу. Заходи зниження рівня аварійних ризиків та шкідливого впливу об’єктів магістрального газопроводу на довкілля. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше: На основі аналізу технічного стану вітчизняних магістральних газопроводів для підвищення ефективності їх експлуатації удосконалено методи прогнозування технічного та екологічного ризиків аварій. Удосконалено розрахунково-експериментальний метод визначення залишкового ресурсу магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації за допомогою індикаторів навантаження на основі закономірностей кінетики втомного руйнування та експериментальних досліджень індикаторів та моделей-“вирізок” труб газопроводу. Удосконалено метод визначення залишкового ресурсу газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій шляхом встановлення ефективного ККД конкретного агрегату із врахуванням його критичного стану і зміною його в минулому, а також характеру тренду, побудованого для усієї сукупності ідентичних агрегатів. Обґрунтовано метод підвищення енергетичної ефективності камер згоряння газотурбінних установок компресорних станцій на основі трубчастої технології спалювання газу. Розвинуто концепцію використання вторинних ресурсів компресорних станцій магістральних трубопроводів шляхом розробки технології одержання вуглекислоти з димових газів. Обґрунтовано науково-технічні заходи та засоби щодо підвищення акустичної ефективності компресорних станцій магістральних газопроводів. Практичне значення одержаних результатів полягає: Удосконалено методи кількісного аналізу аварійного ризику газотранспортних об'єктів підвищеної небезпеки, які схвалені і взяті для використання Управлінням Держпромгірнаглядом МНС України.

Як твердив Пятаков, фактично знову відродилася атмосфера громадянської війни й тепер у наступі на селянина можна було посилатися на надзвичайну ситуацію. Хвиля фанатичного піднесення знесла будь-яку поміркованість. Реально мислячі партійні економісти пропонували підтримувати темпи зростання промислового виробництва на рівні 18–20 % (тоді вже досягнутого, принаймні на папері), водночас добиваючись підвищення ефективності й не розробляючи жодних планів без належного урахування наявних ресурсів. Але Сталін і його послідовники наполягали на подвоєнні норми зростання (у випадку, якби вона в 1930 р. досягла — навіть за офіційними даними — 22 % замість очікуваних 35 %; те ж саме стосувалося показників продуктивності й виробничої собівартості). У другій половині 1929 р. економісти стали перед вибором: або підтримати політиків, або опинитися у в'язниці. Сталіністи вже почали їх відкрито критикувати, а Молотов говорив про «буржуазно-куркульських ідеологів у центрі та на місцях» («Правда» від 20 вересня 1929 р.). У жовтні Громана вивели з Ради спеціалістів Центрального статистичного управління, а наприкінці року сам цей орган підпорядкували безпосередньо Держпланові

1. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

2. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

3. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

4. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

5. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

6. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів
7. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства
8. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

9. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

10. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

11. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

12. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками

13. Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем

14. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

15. Аналіз витрат на виробництво ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи"

16. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

18. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

19. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

20. Підвищення ефективності роботи ГЗКу

21. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

22. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності
23. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
24. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

25. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

26. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

27. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

28. Фитопланктон как начальная стадия в рационе питания гидробионтов

29. Процесс законотворчества и его стадии в России

30. Магия

31. Полинаркомания (опийная, кокаиновая), II стадия, с психотическими эпизодами, суицидальное поведение

32. Стадии совершения преступления

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Процессуальные гарантии прав обвиняемого на стадии досудебного расследования

34. Процесс доказывания и его особенности на различных стадиях уголовного процесса

35. Зоотехнические основы воспроизводства стада

36. Стадии создания АС. Формирование требований к АС

37. Кадровый менеджмент и его задачи на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

38. Основные стадии в развитии политической науки, их общая характеристика
39. Античные источники поэллинистической магии
40. Джордано Бруно. Герметическая традиция и ренесансная магия

41. Стадии и формы опьянения и алкоголизма

42. Магия Трех Сил или о правильном целепостроении

43. Критеріі ефективності труда менеджмера

44. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

45. Кадровый менеджмент на разных стадиях развития организации

46. Стадии развития научных представлений

47. Гарри Поттер: посвящение в магию

48. Понятие стадии процесса. Подготовка дел к слушанию – самостоятельный институт арбитражного процесса

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

49. Порядок примирительной процедуры в стадии подготовки к судебному разбирательству (анализ проекта нового АПК РФ)

50. Гегель о происхождении государства и стадиях развития права

51. Ситуации на стадии судебного разбирательства

52. Зловещая магия толпы

53. Социально-психологические особенности социализации ранней доподростковой стадии

54. Характеристика поведения и психического отражения на стадии интеллекта
55. Психологический анализ профессионального становления учителя на стадии обучения в педагогическом вузе
56. Возрастная динамика развития рефлексии на разных стадиях педагогической профессионализации

57. Шаманы, колдуны, маги

58. Сексуальная магия

59. Гомогендерность - шесть стадий самовосприятия

60. Стадии развития конфликта, методы разрешения конфликтов

61. Перекладка двухниточного газопровода на переходе через реку Москва в районе города Жуковский методом наклонно-направленного бурения

62. Возбуждение уголовного дела - стадия уголовного процесса

63. Понятие и стадии уголовного процесса

64. Стадии исполнения приговора

Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция".
Набор мягкой мебели для гостиной "Коллекция" станет украшением любой кукольной комнатки. Кресла и диван выглядят как красивая
662 руб
Раздел: Гостинные
Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество

65. Участие защитника на стадии предварительного расследования

66. Магия духовного мира в двигательных действиях человека

67. Главные стадии развития человечества и эпохи всемирной истории

68. Ноосфера - новая стадия эволюции биосферы

69. Інтегральна ефективність діяльності

70. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
71. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
72. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

73. Исполнительное производство как завершающая стадия гражданского процесса

74. Агротехнические основы воспроизводства стада

75. Приёмы исследования природы в русловедении на разных стадиях развития научных представлений

76. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

77. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

78. Б. Малиновский "Магия и опыт"

79. Стадии совершения преступления

80. Расчёт кормовой базы молочного стада сельхозпредприятия и зоотехническая оценка кормов

Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Стадии конфликтного противоборства: приемы, тактики

82. Физическая активность студентов на Севере и стадии изменения поведения, связанного с выполнением физических упражнений

83. Наука как натуральная магия в Средневековье

84. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

85. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

86. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення
87. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"
88. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони

89. Белки клеточного цикла в отделах мозга сусликов citellus undulatus на разных стадиях гибернационного цикла

90. анализ численности, продуктивности ивыход продукции молочного стада коров

91. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

92. Воспроизводство стада и пути его улучшения

93. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

94. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

95. Економічна ефективність виробництва соняшника

96. Економічна ефективність рослинництва

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

98. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

99. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.