Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття корпоративних відносин

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Київський національний університет ім. Т. Шевченка Юридичний факультет Кафедра господарського права Реферат з курсу «Проблеми господарського права» На тему: «Поняття корпоративних відносин, їх суб’єкти, зміст» Студентки І курсу магістратури Київ – 2009 Відповідно до ч. 3 ст. 167 Господарського кодексу України під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав. Слід зауважити, що частина 3 була доповнена до ст. 167 тільки 15 грудня 2006 р. у зв’язку із прийняттям відповідного закону про внесення змін до законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів. В Законі України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. дане визначення корпоративним правам. Корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами; Проблему господарських правовідносин розглядали такі вчені: В. А. Васильєва, Н.С. Глусь, О. В. Дзера, Т. В. Кашаніна, О. Р. Кібенко, В. М. Коссака, В. М. Кравчук, В. В. Луць, Р. Б. Сивий, І. В. Спасибо-Фатєєва, О. С. Яворський, О. В. Щербина, В. С. Щербина, О. Харенко, О. Вінник, В. Поєдинок, О. Печений та інші вчені. Сьогодні немає єдиної позиції щодо того, що розуміти під корпоративними відносинами. На цей рахунок існує кілька точок зору. Одні вважають, що корпоративні відносини - це відносини організаційні. Концепція організаційних відносин була висунута О.А. Красавчіковим. Виділяючи організаційні відносини, він вважав, що вони є службовими по відношенню до основних майнових відносин і мають специфічну функцію - впорядкування майнових відносин. На думку інших, корпоративні відносини як відносини власності - насамперед майнові відносини, закріплюються специфічні форми присвоєне майнових благ, що характеризуються множинністю суб'єктного складу. Разом з тим майнові відносини як &quo ;сторона&quo ; корпоративних відносин не можуть бути реалізовані без організаційних відносин. Тому корпоративні відносини необхідно розуміти як комплексні - майнові та пов'язані з ними немайнові (організаційні) відносини. Треті вважають, що корпоративні відносини є змішаними майново-організаційними відносинами. Усі існуючі позиції щодо розуміння корпоративних відносин мають право на існування, так як в кожному визначенні поняття корпоративних відносин за основу приймається той чи інший критерій (об'єкт, зміст тощо) і самі корпоративні відносини диференціюються за цими критеріями на різні види. Корпоративні відносини в силу своєї неоднорідності слід розглядати як збірну категорію. На це звертає увагу Б.М. Гонгало. Для з'ясування природи корпоративних відносин, необхідно простежити процес становлення самої корпорації. Корпорація - це насамперед приватне підприємницьке об'єднання, причому об'єднання, що досягла вищої форми свого розвитку.

Розглядаючи генезис підприємницьких об'єднань від простих до складних, можна виділити наступні закономірності такого розвитку. По-перше, для підприємницького об'єднання характерно наявність єдиної мети (загального інтересу). З ускладненням економічних, управлінських відносин в об'єднанні при збереженні єдиної мети (загального інтересу) все більшою мірою починають проявлятися інтереси окремих учасників об'єднання, які можуть не збігатися, а іноді і суперечити інтересам самого об'єднання. В результаті цього має місце конфлікт інтересів між учасниками об'єднання, з одного боку, між ними і відокремленими органами управління - з іншого. По-друге, посилюється майнова відокремленість об'єднання, яка на різних етапах його розвитку проявляється в тій чи іншій формі. Це призводить до того, що в міру розвитку підприємницького об'єднання загальні справи його учасників переходять в особисті справи об'єднання, що відрізняються від справ його учасників; загальна відповідальність учасників за зобов'язаннями об'єднання також переходить в особисту відповідальність об'єднання за своїми зобов'язаннями. Нарешті, у міру розвитку підприємницького об'єднання управління його справами обособлюється від особистої волі його учасників і реалізується через спеціальні органи, чия воля може не збігатися з волею учасників об'єднання. Вищою формою підприємницького об'єднання, в основі якого знаходиться не стільки особистість, а скільки перш за все, майно (капітал), є акціонерне товариство (акціонерне товариство). Ця форма з'єднання є вища вираз капіталістичного елемента, у міру посилення якого обсяг відповідальності членів зменшується, а їх особиста участь не передбачається. У результаті реалізації різних інтересів різних груп учасників об'єднання складаються корпоративні відносини, що регулюються корпоративним правом. Корпоративні відносини - це система відносин, що складаються між учасниками об'єднання (акціонерами) і відокремленим від акціонерів апаратом управління (менеджмент), а також між менеджментом та іншими зацікавленими особами такого об'єднання (працівниками, партнерами, державними органами та ін.) І є результатом компромісу інтересів об'єднання, його учасників і менеджменту. Іншими словами - у кожного є свій певний інтерес, який спонукає здійснювати певні дії (угоди). В результаті вчинення таких дій (наприклад, громадянин придбав акції і став акціонером акціонерного товариства) реалізується інтерес особи (наприклад, отримання дивідендів, придбання контролю в управлінні акціонерним товариством та ін.) І складаються найрізноманітніші відносини - корпоративні відносини. Корпоративні відносини всередині об'єднання - внутрішньокорпоративних. В основному це стосунки приватноправової, так як в їх рамках реалізують свої інтереси акціонери - рівні, незалежні самостійні власники акцій. Але тут присутні відносини та публічно-правові. Наприклад, кожен акціонер - володар голосуючих акції має право голосу на загальних зборах акціонерів. Якщо він не був присутній на загальних зборах або голосував проти прийнятого рішення, він підпорядковується прийнятим рішенням.

Також обов'язкові до виконання рішення ради директорів, правління, генерального директора. Усередині корпорації складається ціла система відносин, що забезпечують функціонування корпорації як єдиної системи, що має єдину мету (загальний інтерес). Така система вдосконалює сама себе, іншими словами - усередині корпорації діє механізм саморегулювання, самодостатності, коли корпорація сама визначає, в якій мірі і яким чином відрегулювати ті чи інші відносини. Цей єдиний організм - корпорація - функціонує не ізольовано, а в рамках суспільства, тому до корпоративних відносин відносяться відносини зовнішні. В основному відносини з державного регулювання діяльності корпорації є публічними. Основним механізмом державного регулювання виступає законодавство. Корпоративні відносини - це, насамперед, відносини всередині самої корпорації між різними групами учасників корпорації, між ними і професійним менеджментом, між директорами та менеджментом. Характер цих відносин різний: це відносини в сфері управління (які ширше, ніж відносини внутрішньорганізаційні), майнові відносини (наприклад, визначення розміру винагороди членам ради директорів). Від того, наскільки налагоджені механізми взаємовідносин всередині корпорації, залежить стан корпорації назовні: її &quo ;прозорість&quo ; і привабливість для інвесторів. Тому друга складова корпоративних відносин - це зовнішні відносини корпорації з партнерами, кредиторами, персоналом, біржами, спеціалістами фондового ринку, державними органами, які здійснюють контроль над діяльністю корпорації. З одного боку, саме в корпорації відбувається відділення власності від управління, що призводить до конфліктів інтересів усередині корпорації. З іншого боку, корпорація, розраховуючи на залучення інвестицій, повинна бути прозорою як для потенційних інвесторів, так і для своїх акціонерів. Таким чином, у корпорації (акціонерному товаристві) складається ціла система відносин, в яких кожен учасник має свій певний інтерес, не співпадає з інтересами інших учасників: - Між акціонерами - великими і міноритаріями; - Між акціонерами та акціонерним товариством, від імені якого діють органи управління (рада директорів, правління, директор); - Між акціонерним товариством - емітентом цінних паперів та інвесторами; - Між акціонерним товариством та державними органами. Корпоративні відносини регулюються нормами корпоративного права. Правова природа будь-якого правовідношення, у тому числі корпоративного, не може бути встановлена без вирішення двох питань: про сферу існування цього правовідношення та його суб’єктний склад. Наука корпоративного права не дає однозначної відповіді на ці питання. Щодо сфери існування корпоративного правовідношення в юридичній літературі склалося одразу кілька теорій (підходів). Перший підхід визначає комплексний характер корпоративних правовідносин, інший – що корпоративних відносини є предметом правового регулювання господарського права, і має назву – теорія господарського правовідношення, і третій підхід – теорія цивільного правовідношення. На думку представників однієї з них, корпоративне правовідношення має комплексний характер, його зміст складають цивільні, управлінські, трудові, адміністративні, фінансові тощо права та обов’язки.

Само государство оказывается собственностью "нового класса" - менеджеров. При этом Бернхэм говорит о двух типах менеджерского общества - демократическом и тоталитарном. Примером первого он называет США, второго - гитлеровскую Германию, "корпоративное" государство Муссолини и особенно Советский Союз. Утверждения коммунистов, о том, что в СССР установлена диктатура пролетариата, он отбрасывает, как чистую демагогию (элитой может быть только меньшинство общества, а не такая огромная часть населения, какой является рабочий класс), прикрывающую реальную диктатуру "нового класса", реальной элиты Советского Союза, каковой является прежде всего верхушка партийной бюрократии, а также верхушка технократии - министры (наркомы), начальники главков, директора крупнейших предприятий. Именно этот класс и является привилегированной элитой советского общества, реально осуществляющим [368] власть в СССР. Причем в XX веке обозначилась всеобщая тенденция, в силу которой отношения собственности оттесняются отношениями управленческими

1. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

2. Історія взаємовідносин людини і природи. Основні поняття популяційної екології людини

3. Корпоративный имидж (Advertising and public relations)

4. Организация корпоративной компьютерной сети в предприятии

5. Корпоративная культура организации

6. Еволюція поняття науки
7. Корпоративный праздник как инструмент внутреннего PR
8. Корпоративная культура (на примере ЮКОСА)

9. Корпоративные взаимоотношения в акционерном обществе

10. Использование корпоративных информационных систем в управлении организацией: необходимость, проблемы, перспективы

11. Рынок корпоративных ценных бумаг

12. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

13. Корпоративная сеть

14. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

15. Виникнення науки и поняття логічного закону

16. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

17. Ділові взаємовідносини в апараті управління

18. Корпоративное управление.Методическое пособие

19. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

20. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

21. Корпоративное управление и стоимость компании: ситуация в России

22. Корпоративный Штирлиц
23. Что важно знать при организации корпоративных мероприятий?
24. Корпоративный психоневролог – профессия будущего?

25. Что такое корпоративный стиль?

26. Корпоративная культура - инструмент конкурентной борьбы

27. Корпоративные приемы: конкурентные тактики и мобилизация персонала

28. Поняття непрямих податків

29. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

30. Поняття громадянства

31. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

32. Форми корпоративного підприємництва

Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы

33. О корпоративной культуре

34. Рекламные сувениры и корпоративные подарки

35. Поняття та форми державного устрою

36. Правові відносини

37. Щодо визначення поняття стратегія життя

38. Развитие рынка корпоративных ценных бумаг в России
39. Стратегия развития корпоративных структур в России
40. Рынок оборудования для корпоративных сетей на фоне макроэкономики и политики России и СНГ

41. Особенности стратегических задач, решаемых на корпоративном уровне

42. Корпоративные облигации

43. Управление пакетными видами бизнеса в концепции корпоративной стратегии

44. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

45. Корпоративная собственность в трансформационной экономике

46. Корпоративное право: проблемы науки и практики

47. Поняття сущність та ознаки держави

48. Поняття громадянського суспільства і правової держави

Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок

49. Структура, основні поняття і закони екології

50. Поняття , ознаки та види господарських товариств

51. Корпоративная сеть

52. Корпоративные сети

53. Технологии FSO для корпоративной связи

54. Корпоративное планирование: взгляд в будущее
55. Системы обработки и хранения корпоративной электронной почты
56. Моделирование и расчет корпоративной пенсионной программы

57. Особенности работы корпоративного секретаря в компании, имеющей листинг на нью-йоркской фондовой бирже

58. Механизм формирования корпоративной культуры

59. Использование материального стимулирования в задании векторов поляризации корпоративной культуры

60. Методика формирования и развития практики корпоративного управления в средней компании

61. Разработка корпоративного сайта Интернет-компании

62. Корпоративная архитектура и ее составляющие

63. Корпоративная книга продаж

64. Принципы и стандарты корпоративного социального учета и отчетности

Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

65. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

66. Корпоративный дресс-код

67. Поняття про банківський рахунок

68. Поняття, види та принципи страхування

69. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

70. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності
71. Корпоративное управление в коммерческих банках
72. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

73. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

74. Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері

75. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

76. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

77. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

78. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

79. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

80. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

81. Земельні правовідносини

82. Корпоративные отношения в обществе с ограниченной ответственностью

83. Кредитні правовідносини

84. Обєкти екологічних правовідносин

85. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

86. Поняття адвокатури
87. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні
88. Поняття держави і права

89. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

90. Поняття злочину у кримінальному праві України

91. Поняття і види господарських об’єднань

92. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

93. Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

94. Поняття і наукові засади державного управління

95. Поняття й принципи громадянства України

96. Поняття конституційного ладу і органів державної влади

Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

97. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

98. Поняття права інтелектуальної власності

99. Поняття правового регулювання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.