Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

КУРСОВА РОБОТА на тему: &quo ;Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань&quo ; Вступ За умов становлення ринкових відносин в державі, переходу від адміністративно-командних методів управління суспільними відносинами в сфері застосування праці до ринкових, правове регулювання охорони праці потребує нового концептуального підходу. Це зумовлено тим, що головною цінністю будь-якої цивілізованої правової держави є громадяни і в силу цього безумовним є пріоритет життя і здоров’я працівника порівняно з результатами виробничої діяльності. Проголосивши в Конституції України життя і здоров’я людини найвищою соціальною цінністю, гарантувавши йому право на відповідні, безпечні та здорові умови праці, держава тим самим взяла на себе обов’язок забезпечити всім громадянам захист їх здоров’я і життя в процесі трудової діяльності. Цей обов’язок полягає в законодавчому закріпленні правових норм, що визначають умови і порядок реалізації конституційного права громадян на здоров’я й безпечні умови праці, юридичні засоби охорони даного права, а також юридичні засоби захисту цього права у випадку його порушення. В наш час існує реальна необхідність наповнення вищезазначених правових норм конкретним змістом, який враховує потреби правового регулювання економічних відносин демократичного суспільства і який реально забезпечує реалізацію конституційного права громадян на здорові та безпечні умови праці. Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їхньої трудової діяльності. За даним видом соціального страхування страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків сплачують тільки роботодавці. 1. Теоретичні основи системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві тапрофесійних захворювань 1.1 Поняття про соціальне страхування від нещасних випадків Загальнообов'язковим є державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Під час здійснення працівником своїх трудових функцій існує ризик професійного травматизму та захворювання. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню власником підприємства, організації та установи незалежно від форм власності та видів їх діяльності від нещасних випадків і професійних захворювань. У разі ушкодження їх здоров'я власник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків. Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їхньої трудової діяльності. За даним видом соціального страхування страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі – Фонд соціального страхування від нещасних випадків) сплачують тільки роботодавці.

Нещасним випадком є обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть. До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою. Таким чином, об'єктом страхування від нещасного випадку на виробництві є життя застрахованої особи (працівника), його здоров'я та працездатність (додаток 1). Законом визначено дві форми страхування: обов'язкова та добровільна. В обов'язковому порядку страхуванню підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту); учні, студенти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять, професійного навчання, виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємстві та особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності. Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку можуть страхуватися священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах; особи, що забезпечують себе роботою самостійно, суб'єкти підприємницької діяльності. Згідно ст. 1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі Закону) завданнями страхування від нещасного випадку є: – проведення профілактичних заходів, направлених на усунення шкідливих і небезпечних виробничих чинників, попередження нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і інших випадків загрози здоров'ю застрахованих, викликаних умовами праці; – відновлення здоров'я і працездатності що постраждали на виробництві від нещасних випадків і професійних захворювань. Основними принципами страхування від нещасного випадку є: паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку; своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком; обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності; надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав; обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків; формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі; диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві; економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці; цільове використання коштів страхування від нещасного випадку. 1.2

Суб’єкти та об’єкти страхування від нещасного випадку Згідно ст. 6 Закону суб’єктами страхування від нещасного випадку є: – застраховані громадяни, а в окремих випадках – члени їх сімей та інші особи, передбачені законодавством; – страхувальники; – страховик. Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування. Обов’язковому страхуванню у разі нещасного випадку та професійного захворювання підлягають: 1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту); 2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах; 3) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами. Страхуванню підлягає зародок та новонароджений. Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв’язку з чим дитина народилася інвалідом, прирівнюється до нещасного випадку, який трапився із застрахованим. Така дитина відповідно до медичного висновку вважається застрахованою, та до 16 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років їй подається допомога Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі особи вважаються застрахованими з моменту набрання чинності цим Законом незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків. Усі застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків можуть застрахуватися: 1) священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах; 2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно; 3) громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності. Строк страхування розпочинається з дня, який настає за днем прийняття заяви, за умови сплати страхового внеску. Страхування припиняється, якщо страховий внесок до Фонду соціального страхування від нещасних випадків не перераховано протягом трьох місяців з дня подання заяви. Особам, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, видається свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування та є документом суворої звітності (ст. 12 Закону). Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках – застраховані особи. Роботодавцем вважається: – власник підприємства або уповноважений ним орган та фізична особа, яка використовує найману працю; – власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародних), філії або представництва, який використовує найману працю, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

2. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

3. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

4. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

5. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

6. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
7. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів
8. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

9. Суспільне виробництво та заробітна плата

10. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

11. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

12. Соціальне та особисте страхування

13. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

14. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

15. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

16. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

17. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

18. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

19. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

20. Сутність та соціальне призначення держави

21. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

22. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
23. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
24. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

25. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

27. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

28. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

29. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

30. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

31. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

32. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

33. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

34. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

35. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

36. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

37. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

38. Хламідійна інфекція та імунодифіцит
39. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)
40. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

41. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

42. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

43. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

44. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

45. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

46. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

47. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

48. Рідкісні та корисні рослини на пришкільній ділянці

Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

50. Політика та соціальний конфлікт

51. Процес організації виробництва та виробництва

52. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

53. Соціальне середовище та соціалізація особистості

54. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі
55. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп
56. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

57. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

58. Метацінності та ідеали соціальної роботи

59. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

60. Соціальна політика та соціальне партнерство

61. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

62. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

63. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

64. Освіта та соціальна мобільність

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

65. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

66. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

67. Державне регулювання соціальної політики

68. Властивості сірчаної кислоти, її виробництво та застосування

69. Паерово-целюлозне виробництво та навколишнє середовище

70. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"
71. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника
72. Ефективність виробництва та фактори її зростання

73. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

74. Формування системи соціального захисту в Україні

75. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

76. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

77. Формування та використання фондів цільового призначення

78. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

79. Відображення питань автоматизації формування фондів

80. Формування основних фондів підприємства

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио

81. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

82. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

83. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

84. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

85. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

86. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
87. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика
88. Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду

89. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

90. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

91. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

92. Правове регулювання охорони та використання надр

93. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

94. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

95. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

96. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

98. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

99. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.