Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Дипломна робота Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення ВступМова - найбільший скарб, який є у кожного народу. Таким скарбом для нас, українців, є наша рідна українська мова. Берегти, плекати мову треба змалку, бо добре відомо: чим багатший словниковий запас людини, чим кращий її мовленнєвий розвиток, тим легший висловлювати власні думки і розуміти інших людей. Однак мовленнєвий розвиток - це не тільки багатий лексикон, а й правильна звуковимова, граматична правильність мовлення. Адже, маючи неабиякий мовленнєвий запас, людина мусить навчитися правильно вимовляти голосні і приголосні звуки рідної мови, будувати словосполучення і речення відповідно до норм, за законами мови. Тому так важливо, щоб уже з перших днів життя батьки оточували дитину любов’ю і піклуванням, звертались до неї літературною мовою і вчили її говорити правильно, прищеплювали любов до рідного слова, власним мовленням засвідчуючи його велич і красу. А коли дитина переступає поріг школи, то навчати її літературної мови повинні вчителі початкових класів. І проводити цю роботу - роботу над розвитком та удосконаленням учнівського мовлення - потрібно на кожному уроці, а не тільки на уроках читання й рідної мови, як це здебільшого спостерігається в початковій школі. Як зазначає К.Д. Ушинський, „мова - найважливіший, найбагатший і найміцніший зв’язок, що з’єднує віджилі, живущі і майбутні покоління народу в одне велике, історичне живе ціле. Воно не тільки виявляє собою життєвість народу, а є цим життям. Коли зникає народна мова, - народу нема більше! ” . Мова формує людську духовність, відчуття краси слова й образу. Рідне слово є знаряддям для дітей. „Тільки той може осягнути своїм розумом і серцем красу, велич і могутність батьківщини, хто збагнув відтінки й пахощі рідного слова, - писав В.О. Сухомлинський, - хто дорожить ним, як честю рідної матері, як колискою, як добрим ім’ям своєї родини.&quo ; . Сьогодні дедалі більше утверджується в діяльності початкових класів ідея практичної спрямованості курсу української мови. А це вимагає активної мовленнєвої діяльності молодших школярів у навчальному процесі, оскільки виховання соціальне активної, духовно багатої особистості неможливо здійснювати без опанування нею рідною мовою й мовленням в усіх її функціях - пізнавальної, комунікативної, стимулюючої, регулятивної. Як зазначено у Державному стандарті початкової освіти, „мета і завдання цього навчального предмета (української мови) у початковій школі полягає не лише в опануванні грамоти (початкових умінь читати і писати), а й у мовленнєвому розвитку молодших школярів - умінь висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення. Розвиток мовлення має набути статусу провідного принципу навчання рідної мови в загальноосвітній школі, зокрема в її початковій ланці&quo ; . Як бачимо, молодші школярі за чотири роки навчання у початковій школі повинні оволодіти усним і писемним мовленням на такому рівні, який дозволяв би їм вільно і легко спілкуватися з однолітками та зі старшими на будь-яку тему, доступну для їхнього віку і розуміння.

У структурі Державного стандарту виділяються чотири змістові лінії -комунікативна, лінгвістична, діяльнісна та лінгвоукраїнознавча. Недарма на першому плані - комунікативна лінія, адже результатом навчання відповідно до цієї лінії є: „уміти звернутися один до одного і до старших, брати участь у розмові (ставити запитання, давати аргументовану відповідь, правильно висловлювати власні думки, складати усні та письмові невеликі за обсягом твори (7-8 речень) з дотриманням граматичних, орфоепічних, правописних і мовленнєвих умінь з орієнтацією на читача” . Кожна із чотирьох змістових ліній, які виділяються у структурі Державного стандарту, так чи інакше орієнтує на мовленнєвий розвиток молодшого школяра, що зумовлено метою і завданнями української мови в початковій школі. Однак найповнішою мірою на цей розвиток орієнтує все-таки комунікативна лінія. Відповідно до Державного стандарту початкової освіти розроблено нові Програми для середньої загальноосвітньої школи (1-2, 3-4 класи), а також створено нові підручники „Рідна мова” для учнів 2-4-х класів. У Пояснювальній записці до розділу „Українська мова” зазначено, що „курс української мови - важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки він не тільки є окремим навчальним предметом, а й виступає основним засобом опанування усіх інших шкільних дисциплін. Основна його мета - забезпечити розвиток, удосконалення умінь і навичок усного мовлення (слухання-розуміння, говоріння); навчити дітей читати і писати. ” . Мовленнєвий розвиток учня дуже важлива умова його успішного навчання. Чим більше дитина читає, переказує, слухає, тим краще розвивається її пам’ять, а, отже, тим легше їй засвоювати знання з усіх навчальних дисциплін, які вивчаються в початкових класах. Забезпечити мовленнєвий розвиток молодших школярів - це означає навчити їх грамотно висловлюватись в усній і писемній формах мовлення, дотримуючись фонетичних, орфоепічних, граматичних (морфологічних і синтаксичних), орфографічних, стилістичних норм української літературної мови. Щоб розвинути та удосконалити мовлення школярів потрібна щоденна робота над оволодінням основними мовними нормами. Тут на першому місці, безперечно, збагачення словникового запасу. Засвоюючи нові слова, учні вчаться правильно їх вимовляти, наголошувати, пояснювати значення. Удосконалюючи звуковимову, яка є складовою частиною мовленнєвого розвитку, мовної культури. Працюючи над удосконаленням граматичного ладу мовлення молодших школярів, треба навчати їх правильно будувати словосполучення, які, як відомо, служать будівельним матеріалом для речень. Отже, пізнавати, вивчати рідну мову уже в молодшому шкільному віці треба на різних її рівнях - фонетичному, лексичному, граматичному. Бо саме таке пізнання мови є, на думку М. Вашуленка, „джерелом різнобічних знань, засобом розвитку мислення, мовлення, духовного збагачення людини” . М. Вашуленко подає визначення мовленнєвої особистості: „Мовленнєва особистість - це людина, яку розглядаємо з точки зору її готовності виконувати мовленнєві дії; це той, хто привласнює мову, для кого мова є мовленням.

Мовленнєва особистість характеризується не лише тим, що вона знає про мову, а й тим, як вона може її використовувати&quo ; . Отже, для мовленнєвого розвитку молодшого школяра важливим є не тільки добре знання правил, але й уміння застосовувати ці правила у повсякденній практичній мовленнєвій діяльності. Недарма мові приділяється така велика увага, адже мова і мовлення є продуктом культури і невід’ємною її складовою частиною. Мова сформувала людину як особистість. Саме мова відіграє надзвичайно важливу роль у становленні і розвитку кожної особистості, тому в системі шкільного навчання і виховання вона посідає особливе місце. Мовленнєвий розвиток, якого досягнули діти у початкових класах, забезпечує основу подальшого навчання і виховання молоді, зумовлює професійну діяльність дорослої людини. Важливими аспектами навчання рідної мови є лінгвістичний і педагогічний. Перебуваючи у тісному взаємозв’язку, ці аспекти (а також деякі інші) сприяють формуванню мовної особистості. „Лінгвістичний підхід передбачає всебічне вивчення мови як системи: звучання і значення слів, словосполучень, речень і цілісного тексту. Педагогічний підхід передбачає зразкове володіння рідною мовою, розкриває якості літературної мови. Новим у трактуванні цього аспекту є виховання мовної особистості, яка репродукує рідне мовлення, виявляючи знання мови, мовне чуття й уміння користуватися словом” . У Концепції загальної середньої освіти зазначається, що „освітніми результатами початкової школи є повноцінні мовленнєві, читацькі. уміння і навички. ” . Як бачимо, на першому місці серед інших умінь і навичок, яких повинні набути молодші школярі за час навчання у початковій школі, є комунікативні (мовленнєві) уміння і навички. Це ще раз свідчить про те, що комунікативний розвиток був і залишається важливою умовою успішного навчання учнів початкових класів. У зв’язку з цим постає проблема мовної освіти та комунікативного розвитку учнів, починаючи з молодшого шкільного віку. За пропонованим проектом „Державного освітнього стандарту з української мови основу вивчення змісту навчального предмета становить комунікативно-діяльнісний підхід, де особливого значення набувають саме мовленнєві вміння” . Головною метою вивчення української мови в початкових класах виступає „насамперед формування в учнів уміння будувати висловлювання в межах доступних для них тем і типів - розповідей, описів, міркувань&quo ; . Аналіз літератури з окресленого питання засвідчив, що обрана для дослідження тема є складовою частиною загальної проблеми „Взаємопов’язане вивчення теоретичних відомостей з мови і формування практичних мовленнєвих умінь у молодших школярів&quo ;. Розв’язання її сприяє утвердженню діяльнісного підходу до навчання української мови у початкових класах. Акцент зроблено на відображення комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення мовних явищ на уроках рідної мови у початкових класах. Суттю комунікативної спрямованості навчання рідної мови є формування в учнів умінь розв’язувати мовленнєві завдання з метою оволодіння спілкуванням.

Росйське «ура» (по-монгольськи спина чи сдниця), «бариш», «бояре» (бойер, тобто багатий), «казна, «шатер», «колпак», «кушак», «да-да» (дзе-дзе), «караул, «яма», «ямщик», «отец» (ата), «таракан» (кара-хан), «хохол» (хал-гол жовто-синй) [Саме так у битв на Калц монголи охрестили дружини Данила Галицького, котр виступали пд жовто-синми стягами] т.Pд.P це все монгольськ слова. В укранськй мов «монголзмв» майже нема. Нарешт, знаменитий росйський мат, про який варто сказати окремо. МАТ¶РЩИНА ЯК ЗАС¶Б САМОСТВЕРДЖЕННЯ ¶ КОМУН¶КАЦ¶· PЧто больше всего нас объединяло, так это матерщина. Она у нас была одна на весь Союз. Эх, великий мат! Нет сильнее ругани на свете. Достоевский говорил: русский мат силен идеями PТа н, укранський народ не матюкливий. PНе матюкливый? Шестьдесят процентов коренных слов у вас, включая матерщину, тюркского, точнее, монгольского корня. PН, наш корнн слова санскритськ, вд ндоарв. Вулична розмова PСаме псля Куликовсько битви почав формуватися знаменитий росйський мат яскрава антиарйська прикмета росйсько мови  менталтету

1. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

2. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

3. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

4. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

5. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

6. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"
7. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання
8. Стан української мови

9. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

10. Основи ділової української мови

11. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

12. Історія розвитку української мови

13. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

14. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

15. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

16. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

18. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

19. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

20. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

21. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

22. Розвиток української лексикографії
23. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси
24. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

25. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

26. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

27. Розвиток усної руської і зокрема української літератури

28. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

29. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

30. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

31. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

32. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры

33. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

34. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

35. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

36. Розвиток мовлення молодших школярів

37. Розвиток української етнонаціональної спільноти

38. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
39. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки
40. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

41. Становище Української журналістики в 20-х роках

42. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

43. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

44. Характеристика родин української чорно–рябої молочної породи в ВАТ "Горохівський бурякорадгосп" Горохівського району Волинської області

45. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

46. Проблеми вивчення історії української журналістики

47. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

48. Українська мова в засобах масової інформації

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки

49. Українська мова у професійному спілкуванні

50. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

51. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

52. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

53. Запорізька Січ - зародок української державності

54. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського
55. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави
56. Політична система Української козацької держави

57. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

58. Процес перетворення української народності в націю

59. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

60. Становлення української державності 1648-1657рр.

61. Становлення української інтелігенції

62. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

63. Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

64. Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. З історії української кухні

66. Витоки української художньої культури

67. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

68. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

69. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

70. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття
71. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка
72. Українсько-бельгійські відносини

73. Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)

74. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

75. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

76. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

77. Види трудової діяльності молодших школярів

78. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

79. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

80. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

81. Гра як метод виховання молодших школярів

82. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

83. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

84. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

85. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

86. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва
87. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів
88. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

89. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

90. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

91. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

92. Специфіка та типи уроку українського народознавства

93. Статеве виховання молодших школярів

94. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

95. Урок українського народознавства

96. Формування геометричних понять у молодших школярів

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Формування екологічної культури молодших школярів

98. Формування здорового способу життя молодших школярів

99. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.