Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Вступ Розділ І. Антропогенна радіонуклідна аномалія — визначення та причини І.1. Радіонукліди штучного походження І.2 Природні радіонукліди Розділ ІІ. Радіобіологічні ефекти у рослин ІІ.1. Нагромадження радіонуклідів у компонентах фітоценозу Розділ ІІІ. Тератогенез в зоні антропогенної радіонуклідної аномалії ІІІ.1. Частотний аналіз морфогенетичних змін у рослин, що виростають у зоні підвищених рівнів хронічного опромінення ІІІ.2. Відбудовні процеси у багаторічних рослин, які виростають у зоні радіонуклідної аномалії ІІІ.3. Мутагенна дія ІІІ. 4. Дія на рослини інкорпорованих радіонуклідів Вступ Розвиток атомної промисловості, випробування ядерної зброї, аварії на атомних реакторах різного походження призводять до локальних підвищень рівня діючих радіаційних доз і до глобального збільшення фону іонізуючих випромінювань. Істотне підвищення радіаційного фону на значних територіях викликала аварія на Чорнобильській атомній електростанції – найбільша в історії ядерної енергетики. Вона стала причиною забруднення радіонуклідами більше 100 тис. км2 на території СНД, де мешкає близько 4 млн. чоловік. Після аварії на ЧАЕС особливої актуальності набула проблема про тривалі й віддалені ефекти опромінення в низьких дозах. Існуючі експериментальні дані не дозволяють дати достатньо науково обґрунтований прогноз генетичної небезпеки підвищеного фону радіації в забруднених радіонуклідами районах. Ризик впливу на здоров’я людини малої кількості радіоактивних речовин, які містяться в повітрі, воді, грунті, їжі, недооцінюється приблизно в 100-1000 разів. Актуальність теми. Серед численних антропогенних та природних чинників, які шкідливо впливають на біоценози та на людину, важливим залишається радіоактивне забруднення. Результати багатьох радіологічних досліджень свідчать, що значну небезпеку для людини створюють малі дози іонізуючого випромінювання. Одним з головних наслідків Чорнобильської аварії є значні рівні та величезні масштаби забруднення довгоживучими радіонуклідами агроценозів з різноманітними екологічними характеристиками. Для сучасної, відновлювальної стадії поставарійного періоду основним механізмом забруднення сільськогосподарської продукції є надходження радіонуклідів в рослинну ланку з ґрунту. Внаслідок надходження радіонуклідів у навколишнє середовище в процесі виробництва ядерної енергії дослідження міграції радіонуклідів у рослинах і ґрунтах залишаються надзвичайно актуальними. На особливу увагу заслуговують дослідження з вивчення поведінки рослин в умовах антропогенної радіонуклідної аномалії. Розкриття системи взаємодій &quo ;ґрунт-рослина&quo ;, що обумовлюють радіонуклідне забруднення продуктів харчування, є одним з основних в сучасній системі заходів, направлених на зменшення дозових навантажень людини. Виявлена значна несталість нагромадження радіонуклідів рослиною та залежність від комплексу фізико-хімічних, кліматичних, геохімічних, та біологічних. Разом з тим залишаються маловідомими біологічні механізми, що визначають видоспецифічність нагромадження та його високу пластичність в залежності від факторів довкілля.

Недостатньо визначеними є й радіаційні наслідки ґрунтового надходження радіонуклідів у трофічні ланцюжки за умов розмаїття природних характеристик та рівнів забруднення агроценозів. Кількісний аналіз внеску ґрунтового шляху у формування потоку радіонуклідів “ґрунт-людина” проведено у ряді сучасних екологічних дозових моделей. Вони застосовувалися для відповідних оцінок у гострому періоді радіоактивних випадінь та менш пристосовані до умов тривалої відновлювальної стадії, коли значну роль в формуванні та розвитку радіаційної ситуації починає відігравати різноякісність природних характеристик забрудненого середовища — клімат, тип ґрунту, рівень зволоження. Такі оцінки стають можливими при врахуванні комплексу факторів, що визначають інтенсивність включення радіонуклідів в рослину, як початкову ланку переважної більшості трофічних ланцюжків. Унікальність радіоекологічної ситуації в Україні та значимість ланки &quo ;рослина&quo ; у визначенні радіаційних наслідків забруднення агроценозів обумовило напрямки досліджень при виконанні курсової роботи. Відомо, що радіонукліди, після надходження у ґрунт, поглинаються його компонентами, в результаті чого їхні концентрації у ґрунті значно знижуються, в той же час вміст радіонуклідів у рослинності, може зрости у тисячі і десятки тисяч разів. Через це, знаючи основні параметри динаміки формування радіаційної ситуації і розподілу радіонуклідів в компонентах цих екосистем, можна з достатньою ймовірністю визначити розмір і скласти прогноз радіоактивного забруднення рослинності і, у разі необхідності, задіяти комплекс контрзаходів зі зниження існуючого рівня забруднення рослинних обўєктів, що, відповідно, сприятиме зменшенню дозового навантаження на людину через шлях ґрунт-рослина-продукти харчування. Мета і завдання дослідження.Мета роботи – визначення характерних рис антропогенної радіонуклідної аномалії, радіоекологічного стану та параметрів розподілу і накопичення радіонуклідів рослинами України Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити такі завдання: визначити характерні риси формування радіаційного стану та антропогенної радіонуклідної аномалії в рослинності України; визначити параметри поглинання і перерозподілу 90Sr , 137Сs, 3Н рослинами та їх наслідки; визначити особливості міграції радіонуклідів в агроценозах України; Об’єкт дослідження. Шляхи та фактори формування радіаційного стану та аномальної радіонуклідної аномалії в рослинних екосистемах України; міграція штучних радіонуклідів в рослинах. Предмет дослідження. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії. Методи дослідження. Загальнотеоретичні методи наукового пізнання, дослідження в галузі радіоекології та АПК, економіки природокористування та охорони навколишнього середовища. Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі основні методи: монографічний (вивчення існуючих підходів до оцінки земель), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків) та метод узагальнення. Практичне значення. Результати роботи допомагають зрозуміти спадкові зміни в рослинах при радіонуклідному забрудненні оточуючого середовища, поглиблюють знання про наслідки впливу низьких доз опромінення факторів у віддалені строки.

Результати курсового дослідження можуть бути використані при розробці екологічних програм рослинності, а також, при подальшому дослідженні даної проблематики. Структура курсового дослідження. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, які в свою чергу містять підрозділи, висновків і списку використаних джерел та літератури. Розділ 1. Антропогенна радіонуклідна аномалія — визначення та причини Інтенсифікація промислового виробництва в другій половині XX ст. привела до появи на планеті великої групи антропогенних радіонуклідів. Їхня сумарна активність у середньому порівнянна з активністю природного радіоактивного фону, але на деяких ділянках техногенного радіоактивного фону може істотно перевищувати його. Антропогенні радіонукліди утворюють дві основні групи: штучні радіонукліди, одержувані в результаті ядерних реакцій, і природні, або природні радіонукліди (уран, торій і продукти їхнього розпаду), концентрація яких на земній поверхні різко зросла за рахунок екологічних процесів, пов'язаних з переміщенням їх з більш глибоких зон земної кори (наприклад видобуток урану). Цей розподіл умовний, оскільки легкі радіонукліди, які утворюються в природних умовах, можуть бути отримані й штучними шляхом наприклад, тритій утворюється в навколишньому середовищі (у результаті ядерних реакцій хімічних елементів з космічним випромінюванням) і в реакціях, штучно викликаних розподілом або синтезом ядер. Стронцій-90 також виникає в навколишньому середовищі при спонтанному розподілі урану-238 і може бути отриманий штучно. 1.1. Радіонукліди штучного походження Штучні радіонукліди не властиві біосфері, вони з'явилися лише із середини XX ст. у результаті розвитку ядерних технологій військового й цивільного застосування. Радіоактивні речовини, які утворюються в результаті ядерного вибуху, представлені в основному продуктами розподілу урану-238 і плутонію-239, що не вигоріли ядерним паливом і матеріалами з наведеною активністю. Залежно від часу, що пройшов з моменту вибуху до осідання часток на земну поверхню, радіоактивні випадання діляться на три види. 1. Ближні, або локальні випадання представлені відносно великими (більше 100 мкм.) частками, що осідають на землю переважно під дією сили ваги. Локальні випадання починаються відразу після вибуху й тривають протягом наступних 12 діб, охоплюючи в міру переносу радіоактивної хмари вітром усе більш велику територію. У результаті локальних випадань на земній поверхні утворюється радіоактивний слід шириною в кілька десятків і довжиною в кілька сотень кілометрів. Великі частки, що осідають під дією сили ваги, попадають безпосередньо на земну поверхню, у т.ч. на рослинність і тварин, обумовлюючи їхнє поверхневе забруднення. Вважається, що при наземних ядерних вибухах мегатонної потужності на ближні випадання доводиться до 80 %, а при атмосферних близько 10 %. 2. Проміжні, або тропосферні випадання представлені дрібними частками (кілька мікрометрів і менш). Ці частки формуються в тропосфері, нижче тропопаузи, на висоті 1116 км. Період напіввиведення цих часток із тропосфери становить 2030 доби.

Бо ставлення до Москви, до московсько нац  державности, до всх складникв  форм московського мперялзму це виросле з вково стор, основне питання життя  розвитку укрансько нац. Воно стоть у нас на першому плян. Натомсть актуальна концепця полтики США в психологчнй вйн з большевизмом це питання тльки полтично тактики  то дуже сумнвно. Американська акця по лн динонед-лимськй це, з погляду укранських визвольних змагань, явище тльки коньюнктурного значення, незалежно вд  можливо натуги  часу тривання. Питання нашого вдношення до рзних московських сил  акцй, як заторкують укранськ справи, зокрема визвольн змагання  самостйнсть Украни пд будь-яким оглядом, оцнюмо, виршумо  реалзумо тльки згдно з укранською рацю. На суть такого нашого вдношення не можуть мати впливу ц обставини, що означен московськ акц виступають у сплетенн з акцями третх сил, або мають вд них пдтримку, хоч би нам навть дуже залежало на добрих взаминах з тими силами

1. Характерисика антропогенних ландшафтів України

2. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

3. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

4. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

5. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

6. Вплив валютних курсів на економіку України
7. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
8. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

9. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

10. Громадянство України

11. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

12. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

13. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

14. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

15. Історія України

16. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее

17. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

18. Період гетьманщини України

19. Центральна Рада і пролетаріат України

20. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

21. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

22. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
23. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
24. Економічне районування України

25. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

26. Основні напрямки зовнішньої політики України

27. Господарське право України

28. Конституційний суд України

29. Цивільне право України

30. Суверенітет України

31. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

32. Проект кримінального кодекса України

Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы

33. Бюджетна ситема України

34. Державний бюджет України і бюджетне право

35. Сбалансованість бюджета України

36. Фінансова система України

37. Організаційна система управління природокористуванням України

38. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
39. Машинобудування України
40. Бідність в України

41. Міжнародний ринок туристичних послуг України

42. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

43. Особливості перехідної економіки України

44. Роль і значення АПК для господарства України

45. Авіаційний транспорт України

46. Чорна металургія України

47. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

48. Банківська система України

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее

49. Механізм кредитування банками України

50. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

51. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

52. Закон україни про міліцію

53. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

54. шпори з цивільного права України
55. Заповідники України
56. Культура та побут населення України

57. Легка промисловість України i транспорт

58. Сільське господарство i харчова промисловість України

59. Електроенергетика України

60. Регіональний розвиток харчової промисловості України

61. Зародження партійно-радянської преси України

62. Проблеми золотоносності надр України

63. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

64. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы
Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры

65. Верховна Рада України в системі органів влади

66. Ґрунти України

67. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

68. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

69. Етикет України та Росії

70. Методики оцінки фінансового стану банків України
71. Національний банк України
72. Національний Банк України

73. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

74. Ринок цінних паперів України

75. Страховий ринок України

76. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

77. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

78. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

79. Функції Національного банку України

80. Банківська система України

Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Банківська система України та проблеми її реформування

82. Державний ощадний банк України

83. Негативні фактори, що впливають на населення України

84. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

85. Геоботанічне районування України

86. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва
87. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України
88. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

89. Сільськогосподарські регіони України

90. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

91. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

92. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

93. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

94. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

95. Аудиторська перевірка Національного банку України

96. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Соціальна інфраструктура України

98. Тваринний і рослинний світ України

99. Характеристика Причорноморського регіону України

100. Хімічна промисловість в України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.