Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст контрольної роботи 1. Теоретичне питання. Соціологія груп: історія розвитку та сучасна проблематика (№20) 1.1. Суть соціальних спільностей 1.2. Різноманітність спільностей 1.3. Соціальна група: внутрішні зв'язки 1.4. Соціальна структура суспільства - методологічні принципи і проблематика Висновок 2. Практичне завдання Список використаної літератури 1. Теоретичне питання. Соціологія груп: історія розвитку та сучасна проблематика Актуальність теми визначається трьома позиціями: по-перше, тим, що традиційні уявлення про соціальну структуру нашого суспільства виявилися неспроможними ні в теоретичному, ні в практичному відношенні, що зумовило кардинальні зміни у підході до аналізу процесів, які відбуваються у цій сфері. По-друге, для ефективного керівництва процесами оновлення суспільства треба чітко знати, які класи, верстви, групи виграють або програють від тих чи інших реформ. Для цього необхідно мати адекватну уяву про соціальну структуру суспільства, про формуючі її елементи та зв'язки. По-третє, без чіткого розуміння суті та тенденцій розвитку соціальної структури не можна ефективно здійснювати економічну, соціальну, культурну політику, яка за своєю суттю є діяльністю по регулюванню відносин між окремими елементами соціальної структури з приводу влади. Ленінські методологічні принципи аналізу соціальної структури за сучасних умов виявилися значною мірою неправильними; формула &quo ;2 1&quo ;, що склалася на основі цих принципів, не відповідає об'єктивним реаліям суспільного життя. У нашому суспільстві відбувається очевидний процес поглиблення диференціації, посилення соціальної поляризації й навіть конфронтації окремих соціальних груп. Водночас відбувається рух до посилення соціальної справедливості, на території колишнього СРСР зростає схильність до соціального протистояння. Необхідність запобігання соціальним катаклізмам вимагає чіткої наукової розробки питань становлення і розвитку соціальної структури нової суспільної системи. 1.1 Суть соціальних спільностей Соціальна спільність — відносно стійке об'єднання людей, що сформувалося історично за спільними інтересами, які перебувають у взаємодії, надають один одному допомогу в досягненні особистої мети і реалізації особистих і спільних потреб та інтересів. Соціальні спільності людей відрізняються за роллю і місцем в системі соціальних зв'язків історично певного суспільства. Потреба і солідарність взаємодії людей, координації їх спільних дій і обумовлюють відносини між людьми. Як же люди утворюють, формують ті або інші соціальні спільності, верстви, групи? В суспільстві індивіди відрізняються один від одного багатьма соціальними характеристиками: професією, характером праці, ставленням до власності, розмірами прибутку та ін. Відрізняються індивіди один від одного і здібністю розумовою, темпераментом характеру, поведінкою, вихованістю та ін. Характеристику досить чітко і точно кількісно, якісно і порівняльно визначають соціальні спільності: робітники, селяни, вчені, кооператори, військовослужбовці, студенти, пенсіонери та ін. Чи об'єднані між собою такі люди в якісь певні соціальні спільності, верстви? Якщо говорити про формальне об'єднання, як буває в політичних партіях, то ні, якщо ж говорити про реальне об'єктивне об'єднання людей та їх становище в суспільстві, то — безперечно.

В соціальні спільності, верстви, стани людей об'єднують соціальні інтереси, що становлять реальні причини їх дій, звершень і формують інтереси у членів різних соціальних спільностей, верств у зв'язку з їх відмінністю у становищі І ролі в суспільному житті. Соціальні інтереси спільності, групи, формуючись на основі Індивідуальних інтересів її членів, не зводяться до суми індивідуальних інтересів, тому що в процесі соціальної взаємодії індивідів відбувається формування колективного інтересу як цілого, що відображає уже спільні риси соціального становища-окремих індивідів. Соціальний інтерес соціальної спільності, верстви, групи завжди спрямований на збереження або зміни їх становища в суспільстві. Виділяються основні види соціальних спільностей людей; по-перше, соціально-станові спільності людей — класи, соціальні верстви, соціальні групи та ін.; по-друге, національно-етнічні; по-третє, трудові колективи (соціально-професійні об'єднання, групи та ін.); по-четверте, сім'я (соціально-демографічні) групи, соціально-територіальні (поселенські) групи та ін. Природно, в спільність об'єднуються люди, які мають схожі, однакові функції і обумовлені ними, статуси соціальних ролей, культурні запити, етнічні ознаки та ін. Соціальна спільність має особливості: по-перше, спільність перебуває в постійному розвитку зазнаючи змін, самовідновлення, по-друге, для спільності характерний певний набір соціальних цінностей, інтересів, норм, що регулюють взаємодію; по-третє, спільність відіграє в суспільстві певну, свою роль, мас ролеву структуру. Прагнення до переваг солідарності, об'єднання зусиль частіше і лежить в основі соціальної спільності, індивіди, які утворили спільності, якісно підвищують ефективність своїх індивідуальних дій, здатність до вдосконалення своїх інтересів, виживання. Так, мобільною, активною силою, здатною ефективно розвивати культуру, економіку та ін. виступають індивіди однієї етнічності, об'єднанні в націю, сповнені єдиною національною ідеєю і розвинутим почуттям національної самосвідомості, організовані політично в єдину національну державу. І навпаки. Відставання розвитку спільності, солідарних зв'язків між представниками того або іншого етносу посилюють небезпеку втрати етнічної самобутності, угасання національної культури, державності та ін. Україна, що перебувай в глибокій економічній, соціальній, політичній кризі, шукає різні шляхи виходу з кризового становища. Та біда в тому, що економічні реформи, формування державності здійснюються зверху, без широкої підтримки низів. Загальнонаціональна українська ідея, суть якої полягає в реформуванні суспільства економічно, політично, культурно і соціально не оволоділа всім населенням України і пропоновані зверху реформи повисають в повітрі, іноді взагалі не знаходять всебічної підтримки низів. Від ефекту солідарності, що надається індивіду спільністю, залежить і стійкість соціальних зв'язків у спільності. Звичайно ж, ефект може бути явним, очевидним або скритим, зовнішньо не проявляться для індивіда, не може проявлятися досить швидко, а може і проявлятись через певний проміжок часу та ін.

Але наскільки винагородження позитивного ефекту участі індивідів і спільності перевищує витрати, плату за координацію зусиль індивідів, за їх готовність жертвувати в окремих випадках своїми прямими інтересами, залишаються головними критеріями результативності і стійкості будь-якої спільності. Проте ні в якій мірі не можна ставити під сумнів необхідність самої по собі координації зусиль між індивідами, участі їх в спільностях, індивідуальну доцільність формування соціальних спільностей. У індивідів в межах спільності виникає ціле коло намірів, ідей, зобов'язань, сподівань, що прямо з його особистими потребами не зв'язані, але виражають ті моменти, що забезпечують ефективніше функціонування спільності як соціального об'єднання. 1.2 Різноманітність спільностей Щорічно в Україні публікуються статистичні дані про те, що стільки-то є робітників, селян, студентської молоді, стільки-то фермерів, кооператорів, бізнесменів та ін. Часто дані свідчать про чисельність тієї або іншої соціальної спільності, соціальної верстви, професійної групи ти ін. Та справа в тому, що статистика не визначає соціальних спільностей, їх чисельність, а більше, на думку польського соціолога Яна Щепанського, виділяє якусь безліч, тобто людей за якоюсь спільною ознакою, наявністю між людьми соціальних зв'язків. Розрізняють і соціальні категорії: професійні, вікові, майнові та ін. Але під соціальною спільністю розуміють лише групи людей, об'єднані соціальним зв'язком. Якщо ж урахувати, що соціальні групи формуються на базі певних об'єктивних обставин, то належність до соціальної групи зв'язана з об'єктивним становищем людей в системі соціальних зв'язків, здійсненням певних соціальних ролей. Важливими вихідними соціальними спільностями є національно-етнічні об'єднання, які виникають на ґрунті спільності історико-географічного походження культури, і демографічні, зв'язані з соціально-біологічною природою людини. З розвитком суспільства появляються спільності, зв'язані з диференціацією трудової діяльності, із специфікою соціально-економічного становища, розвитком поселенських об'єднань, спільностей. Якщо ж існують переважно два типи зв'язку: соціальні контакти та соціальні взаємодії, то можна виділити і два основних типи соціальних спільностей. Існують і інші соціальні об'єднання: соціальна верства, соціальна група та ін. 1.3 Соціальна група: внутрішні зв'язки Становлення соціальної спільності - групи тривалий і складний процес її визрівання, що зв'язаний з усвідомленням свого становища, спільності інтересів, цінностей, формуванням групової свідомості та норм поведінка. Група стає соціально зрілою тоді, коли усвідомлюй свої інтереси, цінності, формує норми, мета і завдання діяльності. Саме усвідомлення інтересів перетворює групу людей в самостійний суб'єкт соціальної дії. Соціальній групі як типу соціальної спільності властиві основні, важливі ознаки. Однією з важливих ознак в групі є взаємодія і регуляція інтересів, цінностей, потреб і самих дій по їх реалізації, що відрізняється багатошаровістю, багатоманітністю. Візьмемо студентську групу, парний особистий зв'язок з однокурсниками, що виникає в зв'язку із взаємною залежністю один від одного.

Питання «коли?» також  предметом гострих суперечок в анархчнй «уявленй спльнот» дослдникв, як марнують життя, намагаючись зрозумти феномен нац  нацоналзму. Саме з цього питання ми й розпочнемо наш огляд теорй нацогенези. Модернстський пдхд Бльшсть теорй нац, з якими ми вже ознайомились, можна вднести до так звано «модернстсько» школи у питаннях нацогенези. На питання «коли зявилась наця?» модернсти вдповдають одностайно в модерну епоху (хронологчн рамки яко також  довол вдносними). «Модернстська» школа обдну рзн методологчн пдходи. Модернстами, зокрема, можна вважати марксиств усх вдтнкв, для яких постання нац безпосередньо повязане або з народженням певних суспльних класв чи соцальних груп, або з переходом вд феодалзму до капталзму. Очевидно, що модернстськими  й вдома вже нам «комункативна» теоря нацй, й нструменталстськ теор тощо. Загалом, модернсти домнують у питаннях стор виникнення й розвитку нацй. Модернств представляють так визнан науков авторитети в галуз теор нацй  нацоналзму, як Г. Кон, Б. Андерсон, Е. @елнер, Е. Гобсбаум та н

1. Освоєння космосу: історія та сучасність

2. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

3. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

4. Розвиток та сучасний стан соціології

5. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

6. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку
7. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур
8. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

9. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

10. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

11. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

12. Ідентифікація у сучасній соціології

13. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

14. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

15. Соціологія шлюбу та сім’ї

16. Етносоціологія та соціологія нації

Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные

17. Соціальні групи

18. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

19. Людина: біологія й соціологічні проблеми

20. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

21. Історіографія історії Сербії та Чорногорії

22. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
23. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі
24. Соціологія культури

25. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

26. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

27. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

28. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

29. Ідеї Юнга та сучасна психологія

30. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

31. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

32. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

33. Критерії релігійності людини. Погляд соціологів

34. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

35. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

36. Розвиток соціології в Україні

37. Соціологічна концептуалізація освіти

38. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
39. Соціологічне інтерв’ю
40. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

41. Соціологія - наука про суспільство

42. Соціологія конфлікту

43. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

44. Соціологія освіти

45. Соціологія сім’ї

46. Соціологія як наука про суспільство

47. Соціологія як соціальна система

48. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

49. Генезис та сучасний стан олімпізма та олімпійського руху

50. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

51. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

52. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

53. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

54. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології
55. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)
56. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

57. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

58. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

59. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

60. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

61. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

62. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

63. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

64. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты

65. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

66. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

67. Сутність та зміст сучасного менеджменту

68. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

69. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

70. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні
71. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
72. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

73. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

74. Утворення Скіфії та її політична історія

75. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

76. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

77. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

78. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

79. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

80. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

82. Історія розвитку вітчизняних бірж

83. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

84. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

85. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

86. Історія розвитку анатомії як науки
87. Біологія та екологія бактеріофагів
88. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

89. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

90. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

91. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

92. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

93. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

94. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

95. Англосаксонська правова система: історія і сучасність

96. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40
Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

98. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

99. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.