Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ПЕРЕВОДАКУРСОВАЯ РАБОТАТема: Реалии в современном английском языке и их перевод на родной язык (на материале повести Дж. Селленджера «Над пропастью во ржи») Выполнила: Студентка группы РП-98-3 Днепропетровск 2001ЗМІСТВступ Розділ I Реалія в системі безеквівалентної лексики Розділ II Визначення реалії, її структури та класифікації Розділ III Способи перекладу реалій Розділ IV Аналіз реалій з повісті Дж. Селінджера “Над прірвою у житі Висновки Список використаних джерел ВСТУП Кожна країна, кожний народ, кожна місцевість мають свої особливі умови розвитку, які є її характерними рисами, які відрізняють різні культури, надаючи їм щось особисте, надзвичайне, неповторне. У кожній мові існують спеціальні слова, які належать до національної лексики, не маючи повних аналогів в інших мовах. Такі слова називають реаліями, і саме вони є об’єктом цього дослідження. Метою цієї курсової роботи є: 1. Визначити місце реалії в системі безеквівалентної лексики 2. Визначити зміст поняття “реалія”, структуру та типи реалій 3. Охарактеризувати засоби і особливості перекладу реалій 4. Зробити аналіз перекладу реалій з англійської мови на українську на матеріалі повісті Дж. Селінджера “Над прірвою у житі”. Переклад реалій – це частина великої і важливої проблеми передачі національної і історичної своєрідності, яка сходить до самого зародження теорії перекладу як самостійної дисципліни. Реалії входять до складу безеквівалентної лексики, але належать до найменш вивчених лінгвістичних одиниць . У перекладознавчих працях слово “реалія” як термін з’явилося у 40-х роках. Уперше його вжив відомий фахівець А. Федоров у праці “О художественном переводе” (1941). Характеризуючи перекладацьку працю, автор зазначає: “це діяльність, що вимагає певних знань, не тільки практично мовних, а й літературознавчих і історико - лінгвістичних, не кажучи вже про необхідність широкого культурного світогляду, що дозволяє . усвідомити всі особливості соціальних умов. історичні і географічні реалії і та ін.” . У подальших працях Федоров залишається вірний такому розумінню терміна реалія. Для нього реалії завжди лише предмет матеріального світу . Також, термін “реалія” зустрічається у кандидатській дисертації Г.Шаткова 1952 року, присвяченій проблемам, що виникають при перекладі безеквівалентної лексики, де дослідник пише: “Найтиповішою безеквівалентною лексикою слід вважати імена власні і слова , що позначають національно-специфичні реалії” . У 1952 році Л. Соболєв уперше дав визначення терміна “реалія” як лексичної одиниці: “Терміном “реалії” позначають побутові і специфічно національні слова й звороти, що не мають еквівалентів у побуті, а отже, і в мовах інших народів” . В українському перекладознавстві термін “реалія” вперше вживає О.Кундзіч в 1954 році у праці “ Перекладацька мисль і перекладацький недомисел”, підкреслюючи при цьому неможливість перекладу реалій: “Я схильний вважати народні пісні аналогічними реаліям даного народу, що, як правило, не перекладаються” .

У 1968 році С. Ковганюк опублікував загалом дуже цікаву книжку “Практика перевода”, однак в ній цей досвідчений перекладач і перекладознавець досить поверхово, з точки зору Р.П. Зарівчака, розглядає проблему реалій, вважаючи ними “ назви предметів і явищ матеріальної і духовної культури певного народу, які в перекладі залишаються незмінними” . Лінгвістичну суть реалій найглибше, на наш погляд, вивчив іспаніст В.С.Виноградов у своїй докторській дисертації “Лексические вопросы художественной прозы” (1975). Серед дослідників реалій в аспекті лінгвокраєзнавства треба назвати Є.М. Верещагіна, В.Г. Костомарова, які є авторами лінгвокраєзнавчої теорії слова. Багато авторів, які займалися дослідженням реалій, дають приблизні, неповні визначення, говорячи лише про ті чи інші ознаки, і використовуючи неоднакові терміни для їх визначення. Для одних до реалій слід відносити слова, що позначають “особливості державного уряду, побуту, нравів та ін.” . Для інших, як наприклад, у Л.Н. Соболєва, реалія – це “ побутові і специфічні національні слова й звороти, які не мають еквівалентів у побуті, а отже, і в мовах інших країн, і слова із національного побуту, яких нема в інших мовах, тому що нема цих предметів і явищ в інших країнах” . Вл. Россельс бачить в реаліях “іншомовні слова, які позначають поняття, предмети, явища, які не використовуються тим народом, на мову якого твір перекладається” . Він вважає, що “реалія – це предмет, поняття, явище, характерне для історії, культури, побуту, життя того чи іншого народу країни, яке не зустрічається в інших народах” . Дуже стислу дефініцію реалій дає Л.С. Бархударов, який вважає реаліями “ слова, які позначають предмети, поняття і ситуації, які не існують в практичному досвіді людей, які говорять на іншій мові” . Далі він розвиває цю дефініцію шляхом переліку можливих “предметів матеріальної та духовної культури”. , наприклад, “ страви національної кухні”, різноманіття “народного одягу та взуття”, “ народні танці”, “політичні заклади і суспільні явища” та ін. . Але на наш погляд, найглибше цю перекладознавчу категорію, а саме реалії, опрацьовували болгарські перекладознавці – С.Влахов та С.Флорин. Вони є авторами книги “Непереводимое в переводе” (1980), і, як ми вважаємо дали найточніше визначення реалій: “Це слова і словосполучення, що називають об’єкти, характерні для життя ( побуту, культури, соціального і історичного розвитку) одного народу і чужі для іншого” . Окрім цих болгарських вчених проблемами перекладу реалій також займалися А.В. Федоров, Л.Н. Соболєв, В.Н. Коміссаров, Вл. Россельс, Я.І.Рецкер, А.Д. Швейцер, Р.П. Зарівчак, О.Ф. Бурбак, Л.С. Бархударов, А.А.Мороз та багато інших перекладознавців. Таким чином, бачимо, що дослідженню реалій було присвячено багато праць і українських, і російських, і болгарських, і навіть іноземних фахівців і дослідників. Ця проблема вивчена досить глибоко і вміло, але на наш погляд, вона все одно залишається актуальною і, в якійсь мірі, новою для сучасних вчених, тому що життя людей не стоїть на одному місці, воно розвивається, а з цим з’являються нові реалії, поняття, які ще треба вивчити, яким не було приділено досить уваги.

Також, ця проблема актуальна, тому що можна винайти ті сфери дослідження реалій, які не були ще дуже добре вивчені і спробувати дослідити реалію в цих невідомих областях. Саме тому, що реалії – є дуже цікавою темою для дослідження, ми і присвятили їм цю роботу, структура якої є такою: I. Вступ, в якому ми розкриваємо ступінь вивченості проблеми, актуальність теми, а також надаємо деякі дефініції відомих вчених щодо реалії. II. Основна частина, де розглянуто поняття реалії, її структура, класифікація і деякі засоби перекладу. Також, в цій частині ми надаємо аналіз деяких реалій із твора Дж. Селінджера “Над прірвою у житі” та їх переклад на українську мову. III. Висновки. IV.Список використаних джерел.РОЗДІЛ IРЕАЛІЯ В СИСТЕМІ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ Зіставлення словарного складу будь-якої іноземної та рідної мови з’ясовує, що в іноземній мові поряд з мовними одиницями, що мають одиничні, або численні відповідності в перекладацькій мові, є такі лексичні і граматичні одиниці, для яких в перекладацькій мові не існує прямих відповідностей. Одиниці іноземної мови, що не мають регулярних відповідностей в мові перекладу, мають назву безеквівалентних одиниць. Без еквівалентна лексика, як зазначає А.В. Суперанська, головним чином, виявляється серед “неологізмів, серед слів, які називають специфічні поняття і реалії, і серед маловідомих імен і назв, для яких треба створювати оказіональні відповідності в процесі перекладу” . А.В. Суперанська також відносить до безеквівалентної лексики “імена людей, прізвиська тварин, географічні назви, назви рослин, історичних подій, документів, організацій, партій, символів, транспортних засобів та ін.” . Влахов і Флорин вважають, що до складу безеквівалентної лексики входять, окрім реалій, терміни, вигуки, звукоімітації, екзотизми, абревіатури, звернення, фразеологізми . Безеквівалентними граматичними одиницями, з точки зору Т.Р.Левицької та А.М. Фітермана, “можуть бути як окремі морфологічні форми (наприклад, герундій) і частини мови (наприклад, артикль), так і синтаксичні структури (наприклад, абсолютні конструкції.)” Як і відповідності, безеквівалентні одиниці виявляються лише у відношенні до однієї з двох мов, які аналізуються. Ми зазначаємо це, тому що одиниці іноземної мови, безеквівалентні у відношенні до даної перекладацької мови, можуть мати регулярні відповідності в інших мовах. У межах безеквівалентної лексики реалії виділяються в окрему перекладознавчу категорію, і належать до найменш вивчених лінгвістичних одиниць. Аналіз існуючих визначень реалії дозволяє виділити дві основні точки зору на розуміння цього явища – екстралінгвістичну та лінгвістичну. Прихильники екстралінгвістичного підходу розглядають реалію як “суто позамовне явище, визначаючи її як факти, пов’язані з подіями суспільного та культурного життя країни, особливостями її державного ладу, історією її народу” . У працях представників лінгвістичної течії релевантним критерієм виділення реалії вважається її “яскраво виражений національно-культурний колорит, співвіднесеність з об’єктивною реальністю, відображеною в свідомості конкретної лінгвокультурної спільності і, як наслідок цього, відсутність відповідностей в інших мовах” .

Слдующй англйскй заговоръ, основанный на параллелизм, представляетъ уже нкоторый элементъ, позволяющй поставить его въ качеств переходной ступени къ виду эпическаго заговора, основаннаго также на параллелизм, но значительно отличающагося отъ выше приведенныхъ тмъ, что въ немъ, въ качеств перваго члена сравненя, является разсказъ о какомъ-нибудь событи или описане какого-нибудь явленя. Jesus that was in Bethleem born,[17] and baptyzed was in the flumen Jordane, as stente the water at hys comyng, so stente the blood of thys Man etc.{244}). Строго говоря, здсь эпическая часть еще отсутствуетъ, но уже зачатки ея есть. Какъ примръ родства эпическаго заговора съ параллелистической формулой, можно привести слдующй латинскй заговоръ IX/X вка въ дополнене къ англйскому. Christus et sanctus Johannes ambelans ad flumen Jordane,[18] dixit Christus ad sancto Johanne restans flumen Jordane. Commode restans flumen Jordane: sic restet vena ista in homine isto. In n. etc.{245}). Но это уже образецъ настоящаго эпическаго заговора

1. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

2. Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови

3. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

4. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

5. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

6. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов
7. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі
8. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

9. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

10. Сучасний вчитель як педагог та психолог

11. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

12. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

13. Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові

14. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

15. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

16. Безособові речення в сучасній англійській мові

Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

18. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

19. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

20. Сутність та зміст сучасного менеджменту

21. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

22. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ
23. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми
24. Твори на англійській мові

25. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

26. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

27. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

28. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

29. Облік готової продукції та її реалізації

30. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

31. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

32. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

34. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

35. М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу

36. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

37. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

38. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"
39. Паралельне іменування метафоричної основи. Описовий та антонімічний переклад.
40. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

41. Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

42. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

43. Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові

44. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

45. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

46. Електронні тлумачні словники англійської мови

47. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

48. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

49. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

50. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

51. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

52. Граматика англійської мови

53. Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++

54. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
55. Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application
56. Електронні словники та системи перекладу в Інтернеті

57. Англія та Франція у другій половині XX ст

58. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

59. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

60. Цивілізації середньовіччя та сучасності

61. Прагматика рекламного дискурсу та проблеми адекватності перекладу

62. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

63. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

64. Канцэпт "шчасце" у мове сучаснай беларускай паэзіі

Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция
Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку

65. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

66. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

67. Експертиза та контроль реалізації товару

68. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

69. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

70. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку
71. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні
72. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

73. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

74. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

75. Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи

76. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

77. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

78. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

79. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

80. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

82. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

83. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

84. Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої для них роботи та працевлаштування

85. Розвиток та сучасний стан соціології

86. Соціологія: становлення та сучасність
87. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин
88. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

89. Концепції мови Григорія Палами, П. Флоренського та О.Ф. Лосєва

90. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

91. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

92. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

93. Концепція ризику у сучасній екології та гігієні

94. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

95. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

96. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

98. Сучасні форми та системи оплати праці

99. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.