Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

КУРСОВА РОБОТА на тему: &quo ;РОЗВИТОК ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ&quo ; Вступ Головною ланкою кредитної системи у будь-якій країні є банки, які здійснюють основну масу кредитних і фінансових операцій. Під терміном «БАНК» розуміють установу, яка створена для залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах поверненості, платності і терміновості. Основне завдання банку – здійснювати посередництво в переміщенні коштів від кредиторів до позичальників. Банківська система – організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв'язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період. Залежно від впорядкованості банків, відповідно до діючого банківського законодавства розрізняють два основних типи побудови банківської системи: – однорівнева банківська система; – дворівнева банківська система Однорівнева банківська система передбачає горизонтальні зв'язки між банками, універсалізацію їх операцій та функцій. Усі банки, що діють у країні (включаючи й центральні банки), перебувають на одній ієрархічній сходинці, виконують аналогічні функції з кредитно-розрахункового обслуговування клієнтури. Дворівнева банківська система, яка характерна для країн з ринковою економікою, складається з двох рівнів. Верхній рівень – центральні (емісійні) банки, які є банками в повному значенні цього слова лише для двох категорій клієнтів: банківських інститутів та урядових структур. Нижній рівень – комерційні банки, клієнтами яких є підприємства, організації, населення. Сьогодні в більшості країн світу функціонує дворівнева банківська система. За такою системою відносини між банками будуються в двох площинах: по вертикалі і по горизонталі. По вертикалі – це відносини підпорядкування між центральним банком, як керівним органом усієї банківської системи, і комерційними банками. По горизонталі – це відносини рівноправного партнерства та конкуренції між комерційними банками. Актуальність теми курсової роботи полягає в оцінці ступеня сучасного стану банківської системи України та місця бухгалтерського обліку та аудиту банківських операцій в пріоритетних напрямках її розвитку. Об’єкт дослідження курсової роботи – структура та обсяги банківських операцій за зведеними макропоказниками для всієї системи комерційних банків України та операції «електронного обслуговування» у відкритому акціонерному товаристві – акціонерному поштово-пенсійному банку «Аваль». Мета дослідження курсової роботи – аналіз операцій та сучасного стану обліку та аудиту банківських операцій в системі комерційних банків України. Завдання дослідження: ознайомлення з дворівневою структурою банківської системи України та динамікою її розвитку у 1991–2005 роках; – аналіз організації та методології бухгалтерського обліку та аудиту в банківській системи України; – аналіз перспективних «електронних технологій» операцій банківського обслуговування, як основи залучення додаткових коштів в банківську систему (зниження долі готівкового агрегату М0 поза банками), на прикладі комерційного банку АППБ «Аваль»; Методи дослідження, застосовані в дослідженнях – методи історичного та структурного аналізу, методи ретроспективного економічного аналізу результатів (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи).

Інформаційно-методологічна база досліджень – звітні документи АППБ «Аваль», статистичні таблиці Мінстату України за 1992–2005 роки, статистичні та нормативні документи Національного банку України, статистичні таблиці Асоціації українських банків. 1. Структура та операції в банківській системі України на сучасному етапі 1.1 Структура банківської системи України та її динаміка Як відомо, в Україні з 1987 року почалася реформа банківської справи, яка завершилася ухваленням у березні 1991 року Закону України «Про банки і банківську діяльність». Згідно з цим Законом, в Україні було закладено основи класичної дворівневої банківської системи, яка включає : Верхній рівень – Національний банк України як центральний банк країни, головний банківський інститут, який є емісійним центром держави і відповідає за управління всією грошово-кредитною системою. Нижній рівень – мережа комерційних банків, які за умови здорової конкуренції покликані задовольнити населення країни і народне господарство щодо банківських послуг і створити для стабілізації та поступового піднесення національної економіки. Центральним банкам, або банкам першого рівня, притаманні функції резервної системи: 1) емісія кредитних грошей і контроль за грошовим обігом у країні, кредитно-розрахункове обслуговування інших кредитних інститутів, тобто виконання ролі «банку банків»; 2) кредитно-розрахункове обслуговування держави; 3) реалізація грошово-кредитної політики і регулювання на цій основі економічних процесів. Комерційні банки є багатофункціональними установами, що займаються практично всіма видами кредитних і фінансових операцій, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів Банківська система в умовах ринку функціонує на основі певних умов. Функції банківської системи : 1) Трансформаційна – зумовлена посередницькою місією банків. Мобілізуючи вільні кошти і передаючи їх різним суб'єктам, банки мають можливість їх трансформовувати (змінювати) на різні строки, розміри, що зменшує фінансові ризики. 2) Функція створення грошей і регулювання грошової маси. 3) Функція забезпечення сталості банків та грошового ринку (стабілізаційна), яка проявляється: – у прийнятті ряду законів та інших нормативних актів, що регламентують діяльність усіх ланок банківської системи – від центрального банку до вузькоспеціалізованих комерційних банків; – у створенні дійового механізму державного контролю і нагляду за дотриманням цих законів та за діяльністю банків узагалі. Необхідність існування банківської системи визначається двома групами причин : 1) потребою здійснення суспільного нагляду і регулювання банківської діяльності, узгодження комерційних інтересів окремих банків із загальносуспільними інтересами – забезпечення сталості грошей і стабільності роботи всіх банків; 2) забезпечення збалансованості попиту і пропозиції на грошовому ринку і в кожному з його секторів. Банки при цьому повинні керуватися не тільки своїми комерційними інтересами, а й вимогами системи в цілому. Структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків в Україні визначає Закон України «Про банки та банківську діяльність» .

Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до положень Закону . Банки в Україні можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути ощадними, інвестиційними, іпотечними, розрахунковими (кліринговими). Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій. Національний банк України здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків через економічні нормативи та нормативно-правове забезпечення здійснюваних цими банками операцій. Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо більше 50 відсотків його активів є активами одного типу. Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку у разі, якщо більше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб. В табл. 1.1 – 1.3 наведені статистичні дані по кількості, організаційно-правовій формі та статутному капіталу комерційних банків України за період 1991–2005 роки . За час свого існування банківська система України пройшла три етапи: І етап – (1991–1993 р.р.) – етап активного становлення та розвитку банківської системи; II етап – (1993–1998 р.р.) – етап стагнації та зростання банківської кризи; ІІІ етап – (1999–2005 р.р.) – етап виходу із кризи, трансформація структури банківської системи, поява іноземних банків. Негативні наслідки 1-го етапу (табл. 1.1): – реформування банківської системи випереджало реформування економіки і як наслідок – тіньові обороти капіталу, відплив капіталу за кордон; – призупинено створення законодавчої бази щодо банківської системи; – Національний банк України не створив системи страхування депозитів і кредитів. Негативні наслідки ІІ-го етапу – етапу стагнації і кризи (табл. 1.1): – скорочення кількості банків; – гальмування зростання банківського капіталу; – погіршення фінансового стану банків. Причини кризових явищ банківської системи на І – ІІ етапах. – криза реальної економіки; – недосконала грошово-кредитна політика Національного банку України; – внутрішньобанківські фактори. Таблиця 1.1. Показники організаційно-правової структури та статутного капіталу банківської системи України у 1991–1999 роках Показники 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Кількість банків за реєстром (на кінець року) 76 133 211 228 230 229 227 214 203 Із загальної кількості: державні 2 2 2 2 2 2 акціонерні товариства: 159 169 177 184 178 173 відкриті 96 119 125 133 125 124 закриті 63 50 52 51 53 49 товариства з обмеженою відповідальністю 67 59 50 41 34 28 Кількість банків за участю іноземного капіталу 12 12 14 22 28 30 у тому числі зі 100%-м іноземним капіталом 1 1 2 6 9 8 Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій 115 134 146 157 161 153 Крім того, кількість інших фінансових установ, яким надано ліцензію - - - - 4 2 2 2 1 Сплачений статутний фонд діючих банків у гривневому еквіваленті, млн. грн. 0.5 15 87 541 1098 1636 2103 2910 Кількість ліквідованих банків у зв'язку з порушенням банківського законодавства та з інших причин 3 6 11 1 11 10 16 11 За станом на 1 грудня 2004 року в Державному реєстрі банків значилось 182 банки, з них 160 банків мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, у тому числі: 132 банки – акціонерні товариства (з них: 92 – відкриті акціонерні товариства (2 банки – державні), 40 – закриті акціонерні товариства), 28 банків – товариства з обмеженою відповідальністю (табл.

Данное программное обеспечение (программный модуль Java-апплет) загружается на компьютер клиента с сервера банка только на время сеанса связи с банком. Такое техническое решение имеет ряд очевидных преимуществ перед традиционной технологией типа «толстый клиент», реализованной в обычных системах «Клиент-Банк». Идеология информационной безопасности системы «Интернет-банкинг» базируется на правильном решении о самостоятельной генерации секретного ключа электронной цифровой подписи клиентом (в большинстве систем удаленного управления счетом, в том числе и в традиционной системе «Клиент-Банк» эти ключи генерируются разработчиком системы, что значительно снижает информационную безопасность подобных систем). Доступность и простота установки. Для установки системы не требуется выезд сотрудника банка в офис клиента. Все операции по установке системы настолько просты, что могут выполняться сотрудниками организации клиента самостоятельно. Для этого клиенту необходимо: иметь открытый счет в Банке и компьютер с требуемыми характеристиками

1. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

2. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

3. Ліквідність банківської системи України

4. Історія світової банківської системи

5. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

6. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
7. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи
8. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

9. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

10. Понятие финансов и место кредитных операций в финансовой системе

11. Банківська система

12. Кредитні операції банків

13. Організація банківської справи

14. Планування банківської діяльності

15. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

16. Аналіз банківської діяльності

Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Банківська система та пропозиція грошей

18. Банківська система України

19. Депозитні операції банків

20. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

21. Безпека банківської діяльності в Україні

22. Расизм та його прояви на сучасному етапі
23. СНІД: проблеми і досягнення на сучасному етапі
24. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

25. Польсько-українське співробітництво на сучасному етапі

26. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

27. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

28. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

29. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

30. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

31. Банківська система України

32. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

34. Історія економічних учень

35. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

36. Правове регулювання вільних економічних зон

37. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

38. Сучасний стан сільского господарства України
39. Економічні райони України
40. Правове регулювання вільних економічних зон

41. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

42. Математичне моделювання економічних систем

43. Економічне становище України в роки Хмельниччини

44. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

45. Етап першого відродження української нації

46. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

47. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

48. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

50. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

51. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

52. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

53. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

54. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року
55. Сучасний стан активного туризму в Україні
56. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

57. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

58. Економічна безпека України

59. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

60. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

61. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

62. Основні показники економічного стану України

63. Ринкова економіка в Україні

64. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы

65. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

66. Моделювання економічних та виробничих процесів

67. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

68. Лінейна балансова модель і її використання в економічних розрахунках

69. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

70. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
71. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
72. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

73. Сучасні форми та системи оплати праці

74. Совершенствование организации бухгалтерского учета расчетных операций за счет бюджетных и внебюджетных средств в системе образования

75. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

76. Система электронных расчетов. Учет операций по электронным платежам

77. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

78. Сучасні форми і системи заробітної плати

79. Економічні системи

80. Коммерческий банк - основное звено рыночной системы

Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

81. Центральный банк, назначение, функции, операции

82. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

83. Операційна система MS Windows

84. Национальный банк Республики Беларусь и его роль в обеспечении стабильности банковской системы Беларуси

85. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

86. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")
87. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях
88. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

89. Система "Клиент-банк"

90. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

91. Анализ действующей системы безналичных расчётов в ОАО Дочерний Банк "Альфа-Банк" в Казахстане

92. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

93. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

94. Банківські операції

95. Банківські операції з пластиковими картками

96. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

97. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

98. Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

99. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.