Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

БІБЛІОТЕКА ЯК ОБ’ЄКТ ЦЕНЗУРНОЇ ПОЛІТИКИ НА УКРАЇНІ У 20-Х РР. ХХ СТ. Зараз, коли відбувається відродження і розбудова незалежної Української держави, перехід українського суспільства від тоталітаризму до демократії, виникає потреба у переосмисленні історичного минулого радянської доби і таким чином актуалізується проблема аналітичного вивчення механізмів існування тоталітарного радянського режиму. Одним з таких механізмів, на нашу думку, можна вважати бібліотечну цензуру, що застосовувалась більшовиками з моменту приходу їх до влади і до розвалу радянської імперії. Варто наголосити, що останні роки проблемі цензури, що запроваджувалася у бібліотечну діяльність, присвячені праці, О.Федотової, С.Білокіня, Т.Ківшар, Н.Ашаренкової, Ківшар Т.І. у монографії „Український книжковий рух як історичне явище (1917- 1923 рр.)” розкриває основні засоби та методи реалізації радянської цензурної політики у бібліотечній справі. Монографія Т.І. Ківшар є суттєвим внеском у розробку проблеми, пов’язаної з запровадженням цензури у бібліотеки України у 1917-1939 р.р.1 Абрамов К.І. у статті „Истоки советской цензуры библиотечного дела” розкриває основні засоби, за допомогою яких цензурні інститути контролювали бібліотечну справу. Він акцентує увагу на розкритті засобів, за допомогою яких здійснювалось очищення книжкових фондів від творів друку, що не відповідали інтересам більшовицької влади, з метою перетворення бібліотек у заклади політосвіти.2 Значний внесок у дослідження проблеми пов’язаної з бібліотечною цензурою, вніс Білокінь С., який у своєму джерелознавчому дослідженні „Масовий терор державного управління в СРСР (1917-1941 р.р.)”, що було видано у 1999 році, висвітлює деякі аспекти впровадження радянської бібліотечної цензури. Дослідник відслідковує механізми терору тоталітарного режиму, показує особливості його дії в бібліотечній справі, а особливо наслідки, які негативно вплинули на розвиток бібліотек України. На основі архівного матеріалу, широкому колі спогадів та інших джерел вчений висвітлює механізми чистки бібліотечних фондів від літератури, що підлягала тотальній забороні.3 Блюм А.В. у монографії „Советская цензура в епоху тотального терора 1929-1959р.р.” (2000 р.), розглядає цензуру як урядову установу, а не як систему більш-менш законних правових установ, які регламентують друковане слово, а також методи та засоби його дії на усі інформаційні установи, в тому числі на бібліотеки. Автор висвітлює політику жорстокої регламентації в сфері масового бібліотечного читання. Аналізує процес чистки масових бібліотек від „контрреволюційної”літератури, що проходила під диктовку Головполітпросвіти у 20-ті роки ХХ ст. У розділі під назвою „Тотальний библиоцид” Блюм А.В. на основі вивчення архівних документів Головліту, циркулярів та зведених списків книг, що вилучались з бібліотек, відображає політику нищення книжкових багатств головлітовськими органами.4 В. Очеретянко основні аспекти даної проблеми розглядає у публікації „Загратовані книги.

Становлення партійно - державного контролю над виданням, розповсюдженням та використанням літературу в Україні” (1999 р.). Автор розкриває етапи формування жорсткої системи цензури за розповсюдженням і використанням літератури. Розкриває методи вилучення літератури з бібліотек у відповідності зі спеціально затвердженими списками літератури. Детально аналізує інструкції, в яких було вміщено тематику книг, що підлягали безумовному вилученню з книжкових фондів. 5 Значний доробок у розробку проблеми бібліотечної цензури становлять наукові публікації О. Федотової, зокрема „Аналіз документального масиву видань спецфонду Книжкової палати України періоду 1917-1921р.р.”, де авторка розглядає основні законодавчі акти, що сприяли створенню спецфондів.6 „Книга як об’єкт цензурної політики - таку назву має стаття, у якій О. Федотова розкриває основні методи та засоби запровадження бібліотечної цензури.7 Ашаренкова Н.Г. у статті „Вплив цензури на діяльність публічних бібліотек України (20-30-ті рр. ХХ ст.)” розглядає наслідки проведення цензурного контролю над публічними бібліотеками. Розкриває характер засоби та методи бібліотечної цензури, що була провідником політики Комуністичної партії.8 Певну зацікавленість для даного дослідження становить публікація Ю.В. Клімакова „Слово о Ленинском наследии в библиотечном деле”. Автор, проаналізувавши аспекти ідеологічного керівництва більшовиків, виявляє негативні наслідки реалізації принципу партійності у бібліотечну справу. На його думку це – передусім жорстока цензура, створення спецхранів, планомірна чистка фондів бібліотек та кадрова чистка від так званих „класово непригодних елементів в бібліотеках республіки.”9 Перед даним дослідженням поставлені наступні завдання: з’ясувати основні засоби та методи запровадження цензури в бібліотечну діяльність; показати вплив цензури на різні види бібліотечної діяльності; Однією з характерних рис правління радянської влади була цензура, заснована на комуністичній ідеології, що призвела до тоталітаризації усіх сфер суспільного життя. Було сформовано систему заборон та обмежень прав громадян в отриманні потрібної інформації. Вона подавалась дозовано, згідно партійних настанов та вказівок. Державний контроль за друкованим словом обмежував поширення серед населення інформації, яка визнавалась радянськими керівними та цензурними органами небажаною або навіть шкідливою, загрожуючими інтересам панівної на той комуністичної ідеології. Як державний інститут цензура мала розгалужену систему контролю за всіма інформаційними процесами, а також культурно-освітніми, серед яких домінували бібліотеки. Цензура запроваджувалась в усі види і напрямки діяльності бібліотек, які розглядались радянською владою як „опорні бази партійних організацій по політичному вихованню трудящих” з моменту приходу їх до влади і до розвалу радянської імперії. Представники радянської влади перетворювали бібліотеки на заклади політосвіти, оскільки на той час ще не було університетів ленінізму, ні системи партполітосвіти, які б розповсюджували комуністичну ідеологію серед населення; радіо та кіно тоді тільки запроваджувались.

10 Ідеологічний контроль за бібліотеками здійснювали органи цезури. Вони розробляли і поширювали державні програми, цензурні циркуляри, спеціальні інструкції, положення, які визначали головні напрямки бібліотечної роботи. Одним з таких органів була Головполітпросвіта, якою було проведено три хвилі чистки бібліотечних фондів.(1923, 1926, 1929 роки). У 1923 році Головполітосвітою було видано „Інструкцію про перегляд книжкового складу бібліотек та вилучення контрреволюційної та антихудожньої літератури”, згідно з якою знищувались твори, що на думку представників радянської влади перешкоджали запровадженню більшовицького режиму. Дана інструкція свідчила про загострення бібліотечної цензури, яка становилась більш жорстокішою, ніж навіть в період середньовіччя. Під контрреволюційну антихудожню літературу підпали твори таких зарубіжних філософів-ідеалістів Декарта, Канта, Маха, Платона, Спенсера, Шопегауера, вчення яких суперечило матеріалістичним ідеям, які були покладені в основу комуністичної ідеології радянської влади. 11 Також згідно даної інструкції вилучались і знищувались твори відомих російських класиків Л.Толстого, І. Тургенєва, Ф. Достоєвського, І. Гончарова. Крім цього, до списків забороненої літератури увійшли твори таки відомих письменників Лескова, Л. Андрєєва, Буніна.12 Крім творів відомих філософів та класиків світової літератури, вилучались книги психологів А.І.Введенського, Гардинга, Джемма, Тена. Безумовному вилученню підлягали: Євангеліє, Коран, Талмуд. В бібліотеках дозволялось мати тільки антирелігійну та антицерковну літературу. Вилучалась і дитяча література. Як було зазначено у „Соціалістичному віснику”: ”Детские книги по-видимому, вообще подлежат изъятию”. У списках забороненої літератури вказувались книги, що видавались у таких видавництвах М.О. Вольфа, А.Ф. Деврина, Н.П. Карбасникова, А. Я. Панафідіна, А.С. Суворіна, І.Д. Ситіна.13 В результаті проведеної чистки книжкові фонди масових бібліотек зменшилися з 37,5 млн. до 36,4 млн. Подільське губернське управління у справах друку звітувало про те, що у 1923 році, у Вінниці вилучено 3% анархістської, 8% есеро-меншовицької, 45% релігійної, 20% навчальної, 7% художньої, 6% дитячої літератури. Про інтенсивність проведеної роботи засвідчують цифри наведені у звіті по округах: Кам’янецький округ – 1089 книг; Гайсинський -3528; Тульчинський-1172; Могилівський-672; Проскурівський-319”.14 Посиленню ідеологічної цензури бібліотечних фондів сприяла інструкція , видана у лютому 1924 року, у яку було включено список літератури , що підлягала забороні. Даний список було введено такі твори: І. С. Тургенєва „Отцы и дети”, Л Толстого „Воскресение” та „Анна Каренина”, „Бесы” та „Идиот” Ф. Достоєвського, „Обломов” И.А. Гончарова. З розділу природознавства вилучались науково-популярні книги В.В. Лункевича. Найбільш абсурдною була пропозиція щодо внесення у список літератури , в назві якої або у тексті згадувались слова „Бог” та „Божий”.

Загрозу в особ США вбача 4,6% опитаних, союзника - 9,9%. Польща у списку союзникв виявилася п'ятою (псля Рос, США, Нмеччини Блорус); у списку потенцйних противникв - десятою (знову ж таки псля Рос, США, Нмеччини, Блорус, а також - Румун, Туреччини, Япон, Китаю та ¶раку). [90] Зрозумло, отже, що за таких настров населення полтика укранського уряду не може бути ан бльш провропейською пронатовською, нж вона сьогодн, ан бльш антиросйською чи антиесендвською, нж вона була за Кравчука чи за Кучми. Характерно, однак, що загальне ставлення укранських елт до ґвропи значно позитивншим, нж ставлення пересчного громадянина. Так, вропейська дентичнсть, поряд з нацональною, притаманна 52 вдсоткам укранських елт лише 24% загально публки (в Блорус ц цифри становлять вдповдно 28 26% - що свдчить, скорш за все, про вдсутнсть елт; а в Рос - 29 16%). До членства в ґвропейському Спвтовариств прихильно ставиться 77% укранських елт лише 51% загально публки; до членства в НАТО - вдповдно 47% 29. (Знову ж таки, для порвняння, в Рос ц цифри становлять вдповдно 26 20%, у Блорус - 23 26%). [91] Замсть висновкв Як бачимо, справа з «нашою вропейською орнтацю» не такою легкою, як би того хотлося першому президентов Украни Михайлов Грушевському чи його ниншнм спадкомцям

1. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

2. Система автоматизації проектних робіт як об’єкт проектування

3. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

4. Влада як найважливіший атрибут політики

5. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

6. Розвиток освіти як напрям соціальної політики
7. Митний тариф як інструмент економічної політики держави
8. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

9. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

10. Податкова політика України

11. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

12. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

13. Сучасна мовна політика України

14. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

15. Валютна політика України

16. Структура системи соціального захисту населення і політики України

Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

17. Митна політика України на сучасному етапі

18. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

19. Облікова політика як елемент культури бізнесу

20. Лобізм як явище сучасної політики

21. Політологія як наука і політика як суспільне явище

22. Політика як суспільне явище
23. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави
24. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

25. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

26. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

27. Національна політика СРСР в роки перебудови

28. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

29. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

30. Центральний банк і монетарна політика

31. Інформаційна політика США

32. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

33. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

34. Кредитна політика комерційного банку

35. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

36. Державна політика соціального страхування

37. Державна політика в галузі охорони праці

38. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
39. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження
40. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

41. Концепція регіональної політики

42. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

43. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

44. Цінні папери як об’єкти цивільного права

45. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

46. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

47. Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету

48. Графічна бібліотека OpenGl

Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

50. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

51. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

52. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

53. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

54. Нова економічна політика: суть, значення, уроки
55. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери
56. Політика А. Гітлера

57. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

58. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

59. Царювання та політика Павла І

60. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

61. Мікромеханічний акселерометр на рухомому об’єкті

62. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

63. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

64. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда

65. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

66. Асортиментна політика підприємства

67. Маркетингова політика комунікацій

68. Маркетингова цінова політика

69. Товарна політика і комерційна діяльність

70. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"
71. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
72. Ціноутворення та цінова політика підприємства

73. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

74. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

75. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

76. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

77. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

78. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

79. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

80. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

82. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

83. Державна політика в Україні

84. Економічні чинники регіональної політики в Україні

85. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

86. Природа політики
87. Політика великих держав на Близькому Сході
88. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

89. Біблія, як пам`ятник історії і культури

90. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

91. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

92. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

93. Соціальна політика

94. Соціальна політика та соціальне партнерство

95. Митна політика

96. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Бюджетна політика держави

98. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

99. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.