Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Обєкти екологічних правовідносин

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Реферат з дисципліни „Екологічне право” на тему: „Об’єкти еколого-правових відносин” Виконав: курсант 301 н.в. рядовий міліції Липовий С.М, Перевірив: викладач кафедри капітан міліції к.ю.н. Легеза Ю.О. Дніпропетровськ 2007 План Поняття екологічного права. 2. Об’єкти екологічних правовідносин. Література 1. Поняття екологічного права. Екологічне право виступає юридичною формою екологічних відносин. Його розвиток і становлення відбувається у широкій на­уковій дискусії, що є цілком виправданим, бо тільки у процесі науко­вого обговорення можна виробити оптимальний підхід до розуміння екологічного права. Висловлені думки про поняття екологічного пра­ва в загальних рисах зводяться у цілому до двох основних напрямків. Одні автори вважають, що екологічне право належить до числа ком­плексних (інтегрованих) галузей права, до складу якої входить декілька самостійних галузей права, які регулюють різні види екологічних відносин. При цьому комплексність екологічного права автори такої думки трактують по-різному1. Наприклад: а) кожна галузь права, яка входить до складу екологічного права, регулює самостійний вид еко­логічних відносин, в основі яких лежать різні екологічні об'єкти. Тому й існують такі самостійні галузі права, як земельне, лісове, вод­не, гірниче, фауністичне, атмосфероповітряне та інші; б) екологічне право — інтегрована правова спільність (комплексна галузь права), яка об'єднує сукупність еколого-правових норм, що регулюють еко­логічні відносини з метою ефективного використання, відтворення, охорони природних ресурсів, забезпечення якості навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки, ре­алізації захисту екологічних прав. Водночас отримує розвиток і концепція, згідно з якою еко­логічне право не є комплексною галуззю права, а являє собою са­мостійну галузь права у загальній системі права. Так, Ю. О. Вовк вважає, що природоресурсове (екологічне) право має єдиний пред­мет правового регулювання — суспільні відносини, які складають­ся з приводу раціонального використання й охорони природних ресурсів2. Інші автори, підтримуючи таку думку, наголошують на тому, що єдині екологічні відносини подіялються на декілька різно­видів (земельні, водні, лісові, гірничі, фауністичні, атмосферо-повітряні та інші), які мають свої істотні специфічні особливості і спеціальні правові форми у вигляді підгалузей екологічного права (земельні, водні, лісові, гірничі, фауністичні, атмосфероповітряні, природно-заповідні та інші)3. На їх думку, такий підхід до розуміння екологічного права забезпечує його єдність як самостійної (неком-плексної) галузі права і внутрішню диференціацію. Важливо зазначити, що В. В. Петров, який тривалий час не поділяв таких поглядів, в останніх працях обґрунтовано доводить, що екологічне право з огляду на його предмет є сукупністю од­норідних суспільних екологічних відносин, тому його не слід відно­сити до комплексних галузей права4. У літературі справедливо за-значається, що екологічні відносини є єдиними.

Викладене дає підстави зробити висновок про те, що у науці йде активний пошук оптимального розуміння сутності екологічного права, його місця в системі права. Найбільш аргументованою є дум­ка тих авторів, які розглядають екологічне право як самостійну (не-комплексну) галузь права з підгалузевою структурою. 2. Об’єкти екологічних правовідносин. Під об'єктами права в широкому значенні розуміють майнові, природні і духовні блага, з приводу яких виникають правовідноси­ни. Об'єктами екологічного права є природні блага, які існують без участі людини або з певною її участю (штучне відтворення природ­них об'єктів). Слід мати на увазі, що не всі природні явища можуть бути об'єктами екологічного права. Деякі природні явища не підда­ються правовому впливу, зокрема, водні відливи і приливи, грозові явища, виверження вулканів тощо. Отже, об'єктами екологічного права можуть бути ті природні явища, з приводу яких можливе ви­никнення суспільних відносин з їх правовим регулюванням. Згідно з екологічним законодавством України до природних об'єктів належать земля, надра, рослинний світ, ліси, води, тварин­ний світ, атмосферне повітря, природно-заповідні об'єкти та ін. Право безпосередньо не впливає на природні об'єкти, його вплив виявляється через поведінку суб'єктів екологічних відносин. Еко­логічне право виступає регулятором відносин, тому що суб'єктами цих відносин є індивіди, колективи людей, органи управління, дер­жава. В праві визначається міра можливої і належної поведінки суб'єктів екологічних відносин, що забезпечує оптимальне викори­стання природних ресурсів, їх відтворення і охорону навколишньо­го природного середовища (екологічної системи). Законодавство передбачає внутрішню класифікацію кожного природного об'єкта. Вона встановлюється з метою визначення пра­вового режиму кожного виду природного об'єкта, що сприяє під­тримці екологічної стабільності. У правовій літературі визначено співвідношення між природни­ми явищами. Так, природні об'єкти складають невід'ємні компонен­ти навколишнього природного середовища, а природні ресурси ут­ворюють частину природних об'єктів, які використовуються як дже­рела задоволення різних інтересів людини. Природні комплекси — це сукупність взаємопов'язаних між собою частин природних об'єктів, виділених з метою створення заповідної території. Ланд­шафтом вважається територіальна система, яка складається з вза­ємодіючих природних компонентів. Крім того, в екологічному зако­нодавстві виділені також конкретні природні об'єкти, яким прита­манні специфічні ознаки і які мають юридичне значення. Земля належить до основних природних об'єктів і входить до складу єдиної екологічної системи як невід'ємна її частина. По­няття землі закріплене у ст. 1 Закону України від 19 червня 2003 року № 962-ІУ «Про охорону земель»1, де вона розглядається як по­верхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природ­ними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею. Земельні ресурси — сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві.

Грунт же являє собою природно-історичне органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори і є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку люд­ства завдяки найціннішій своїй властивості — родючості. Однак землю слід розглядати у двох аспектах: як сукупність усіх природних багатств (планета) і як поверхневий ґрунтовий шар землі, який виконує екологічні, економічні (засоби виробництва, просто­ровий базис), культурно-оздоровчі функції. Земельне законодавст­во розраховане на правове регулювання використання поверхне­вого шару землі й водночас взаємодіє з водним, лісовим, гірським, фауністичним, атмосфероповітряним, природно-заповідним, охо­ронним законодавством. Земельне законодавство виступає основною правовою формою земельних відносин. Земля як об'єкт права проявляється у різних сферах: при наданні земельних ділянок у власність або в користування; при вилученні земель у встановлено­му порядку для задоволення певних потреб; у процесі експлуатації земель з урахуванням їх цільового призначення тощо. До земель України належать усі землі в межах її території, в тому числі острови та землі, зайняті водними об'єктами, які за основним цільовим при­значенням поділяються на категорії земель (ч. 1 ст. 18 Земельного ко­дексу України, далі ЗК України). Тому в законодавстві врахована спе­цифіка правового регулювання використання категорій земель сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забу­дови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призна­чення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призна­чення, лісового фонду, водного фонду, промисловості, транспорту. Надра є самостійним природним об'єктом, частиною єдиної екологічної системи. У статті 1 Кодексу України про надра встанов­лено, що надра — це частина земної кори, що розташована під по­верхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступ­них для геологічного вивчення та освоєння. З цього випливає, що законодавство про надра розраховане на ту частину надр, яка ви­користовується для задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб. Цю частину надр називають природними ресурса­ми. Однак не всі надра доступні для діяльності людини з техно­логічних, економічних та інших причин. Наприклад, у деяких регіонах України природний газ залягає на глибині 5 тис. метрів, видобування такого газу потребує великих коштів. Отже, цей газ можна розглядати як природний об'єкт, що існує об'єктивно, а не як природний ресурс, який можна використовувати. Тому надра можна поділити на дві групи: ті, що використовуються, та ті, що не використовуються з різних причин. Кодекс України про надра виділяє п'ять видів користування надрами залежно від цілей їх ви­користання (ст. 14). Об'єктами права виступає та частина надр, яка може використовуватися для задоволення потреб суспільства. Води — всі води (поверхневі, підземні, морські), що входять до складу природних ланок кругообігу води. Водний об'єкт — природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води. Усі води на території України становлять її водний фонд, який включає у свій склад: поверхневі води — природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і канали; інші водні об'єкти; підземні води та джерела; внутрішні морські води та територіальне море (ст.

Положение владеющего лучше; в судебном процессе о праве собственности бремя доказывания лежит не на нем. 139. Mensгеа. (менc pea) Винуватий намр. Виновное намерение. 140. Mementoшог. (мементо мор) Пам'ятай про смерть, або накше: пам'ятай, що ти смертний. Помни о смерти, или иначе: помни, что ты смертен. 141. Mobiliaossibusingebrent. (мобла оссбус нгебрент) Рухомсть прикрплена до ксток; до правовдносин по рухомост застосовуться закон, якому пдкоряться власник. Движимость прикреплена к костям. 142. Mobiliapersonamsequentur. (мобла персонам секвентур) Рухомсть де за особою. Движимость следует за лицом. 143. Modusvivendi. (модус ввенд) Спосб життя; у прав фактичний порядок взамин, установлений за взамною згодою. Образ жизни. 144. Мога obligatioperpetuatur. (мора облгацoперпетуатур) Внаслдок прострочки зобов'язання увчнються (на того, хто прострочу, пада ризик випадково загибел реч). В результате просрочки обязательство увековечивается. 145. Mutatismutandis. (мутатс мутандс) ¶з внесенням вдповдних змн  поправок

1. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

2. Захист екологічних прав громадян

3. Об’єкти права природокористування

4. К вопросу об основаниях возникновения вещных прав на земли промышленности

5. Скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти

6. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків
7. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна
8. Делікти в римському праві

9. Земельні правовідносини

10. Майнові правовідносини батьків та дітей

11. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

12. Правовідносини батьків та дітей

13. Принципи міжнародного екологічного права

14. Суб’єкти цивільного права

15. Цивільні правовідносини

16. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Складові та об’єкти логістики

18. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

19. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

20. Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань

21. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

22. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
23. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність
24. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

25. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

26. Проектування екологічних мереж Ратнівського району

27. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

28. Об’єкти та цілі макроекономічного регулювання

29. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

30. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

31. К вопросу об объектах вещных прав

32. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

33. Понятие, структура и субъектный состав законодательства об охране прав потребителей

34. Уголовное право и процесс о совершенствовании закона об ответственности за вновь совершенное убийство

35. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

36. Професійна етика аудитора, його права і обов’язки

37. Анализ постановления правления Национального банка от 24 августа 2007 г. №166 "Об утверждении правил организации наличного денежного обращения в Республике Беларусь"

38. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями
39. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі
40. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

41. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

42. Правові відносини між батьками та дітьми

43. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

44. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

45. Отклики за рубежом об отмене крепостного права

46. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій

47. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

48. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета

49. Аналіз об’єму виконання технічних дій футболістами різної кваліфікації

50. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

51. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

52. Історія взаємовідносин людини і природи. Основні поняття популяційної екології людини

53. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

54. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)
55. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения
56. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

57. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

58. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

59. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

60. Граждане как субъекты административного права

61. Административное право (Контрольная)

62. Административное Право Республики Казахстан

63. Граждане, как субъекты административного права

64. Проблемы избирательного права современной России

Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы

65. Производство по делам об административных правонарушениях

66. Производство по делам об административных правонарушениях

67. Предмет, метод, источники Административного права

68. Производство по делам об административных правонарушениях

69. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

70. Административно-процессуальное право РФ
71. Природа и система административного права
72. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

73. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

74. Банковское право

75. Учебник по банковскому праву

76. Общие положения об обязательствах и договорах

77. Гражданское право

78. Гражданское право - сделки

79. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

80. Авторское право

Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

81. Авторское право

82. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

83. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

84. Гражданское общество и право по Гегелю

85. Гражданское право (Контрольная)

86. Гражданское право (Контрольная)
87. Гражданское право (Шпаргалка)
88. Гражданское право РФ

89. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

90. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

91. Гражданское право

92. Гражданское, торговое и международное частное право

93. Защита прав потребителя

94. Место обязательственного права в системе гражданского права

95. Объекты гражданских прав

96. Обязательства в Римском и современном гражданском праве

Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Ответы по Гражданскому праву РФ

98. Права молодежи в РБ

99. Права человека


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.