Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет в торговле в Украине

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

План. Вступ .3 І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Облік реалізації товарів та визначення фінансового результату в оптовій торгівлі .4 2. Облік закінчених капітальних вкладень. Облік джерел фінансування капітальних вкладень 8 ІI. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Задача .14 Висновки .15 Список використаної літератури .16 Вступ. Бухгалтерський облік є однієї з найважливіших дисциплін економічного циклу, що забезпечують інформацією процес прийняття управлінських рішень. У умовах формування ринкових відносин торгово-посередницька діяльність займає особливе місце в народному господарстві України. Тому дуже актуально вивчення особливостей обліку операцій оптової і роздрібної торгівлі. Бухгалтерський облік в установах культури, науки, освіти істотно відрізняється від обліку в інших галузях господарства, тому що при цьому використовується меморіально-ордерна форма обліку. Вивчення особливостей бюджетного обліку необхідно для підготування до роботи в цих установах. Індустрія побутового обслуговування і туризму розвивається в Україні значними темпами, що диктує необхідність знання основ ведення бухгалтерського обліку операцій гостьового обслуговування, а також операцій по наданню послуг населенню. Крім цього й інші галузі мають визначені особливості функціонування. Звідси випливає необхідність вивчення бухгалтерського обліку в будівництві, страхової діяльності, на транспорті, у банках, сільському і лісовому господарстві й інших галузях. Дана контрольна робота складається з двох частин: теоретичної ( два питання) і практичної ( задача). В теоретичній частині розглянуті облік реалізації товарів та визначення фінансових результатів в оптовій торгівлі, облік закінчених капітальних вкладень та облік джерел їх фінансування, а також практична задача обліку в бюджетній установі. Метою написання роботи є засвоєння теоретичних знань, придбання практичних навичок бухгалтерського і податкового обліку в бюджетних установах, торгівлі, на підприємствах побутового обслуговування й інших галузей і сферах народного господарства України. І.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. 1. Облік реалізації товарів та визначення фінансового результату в оптовій торгівлі. Принципи формування в бухгалтерському об­ліку інформації про товари, доходи і витрати тор­говельного підприємства та її розкриття у фінан­совій звітності визначають П(С)БО 9 “Запаси”, П(С)БО 15 “Дохід” і П(С)БО 16 “Витрати”. Відповідно до сучасних підходів до організації бухгалтерського обліку і звітності розроблені і зат­верджені новий План рахунків та Інструкція № 291. Облік товарів здійснюється на підставі П(С)БО 9, згідно з пунктом 6 якого товари - це матеріальні цінності, що придбані (отримані) і утримуються підприємством у цілях подальшого продажу. Для обліку й узагальнення інформації про рух товарів відповідно до нового Плану рахунків використовується рахунок 28 Товари” із застосуванням субрахунків: •281 “Товари на складі”; •282 “Товари в торгівлі”; •283 “Товари на комісії”; •284 “Тара під товарами”; •285 “Торговельна націнка”.

По дебету субрахунків 281 - 284 відображається збільшення кількості товарів та їх вартості, по кре­диту - зменшення. Прибуткуються товари відповідно до нової сис­теми бухгалтерського обліку за первісною варті­стю, у той час як раніше оприбуткування здійсню­валося за купівельною вартістю. Реалізація товарів, так само які купівля, здійснюється на підставі укладених договорів поставки, купівлі продажу тощо з оформленням супровідних документів( накладна, товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура та ін.). Підприємства оптової торгівлі, як правило, реалізують товари з оптових баз, товарних складів, складів-магазинів. Розрахунки за товари можуть здійснюватися підприємствами як у готівковій, так і в безготівковій формі. Однак при розрахунках готівковими грошовими коштами одного підприємства з іншим обмеження в сумі 3000 грн. на день( п.1 Порядку №21). Здійснюючи торгівельну діяльність, підприєм­ства отримують дохід (виручку) від реалізації то­варів. Відповідно до діючих стандартів, доходи - це збільшення економічних, вигід у вигляді надход­ження активів або зменшення зобов’язань, які приводять до збільшення власного капіталу (крім збільшення капіталу за рахунок внесків власників). Для узагальнення інформації про доходи (ви­ручку) від реалізації товарів призначений ;,рахунок 70 “Доходи від реалізації” субрахунок 702 “Дохід від реалізації товарів”. По кредиту субрахунку 702 відображається збільшення доходу від реалізації разом із сумою непрямих податків, зборів, обов’язкових платежів, які включені в ціну продажу, по дебету - належна сума непрямих податків, зборів, обов’язкових пла­тежів, суми, отримувані підприємством на користь комітента, принципала, щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 “Фінансові результати” субрахунок 791 “Результат основної. діяльності”. Крім того, на субрахунку 704 “Вирахуваний з доходу” відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем товарів та інші вирахування. По дебету субрахунку 704 відображається вище перелічене ви­рахування, а по кредиту - списання дебетових обо­ротів на рахунок 79. При продажу товарів необхідно здійснювати їх оцінку для визначення собівартості, за якою вони будуть списуватися з балансу. Оцінка товарів здійснюється одним з методів: •ідентифікованої собівартості відповідної оди­ниці запасів; •середньозваженої собівартості; •собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); •собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО); •ціни продажу. Для всіх одиниць бухгалтерського обліку то­варів, які мають однакове призначення й однакові умови використання, застосовується тільки один з наведених методів. Для узагальнення інформації про собівартість реалізованих товарів передбачений рахунок 90 “Собівартість реалізації” субрахунок 902 “Со­бівартість реалізованих товарів”. По дебету цього субрахунку відображається фак­тична собівартість реалізованих товарів (без тор­говельних націнок), а по кредиту - списання в по­рядку закриття щомісяця або в кінці звітного року дебетових оборотів на рахунок 79 субрахунок 791.

Відповідно до національних стандартів бухгал­терського обліку витрати - це зменшення еконо­мічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшен­ня зобов’язань, які призводять до зменшення влас­ного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Витрати визнаються витратами певного періоду Одночасно з визнанням доходу, для отримання яко­го вони здійснювалися. При цьому витрати, які не­можливо прямо пов’язати з доходом певного пе­ріоду, відображаються у складі .витрат того звітно­го періоду, у якому вони були здійснені. Витрати, пов’язанім операційною діяльністю, які не включаються до собівартості товарів, поділя­ються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Узагальнення інформації про витрати торговельного підприємства забезпечується застосуванням рахунків 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витра­ти на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяль­ності”, а також рахунків класу 8 “Витрати за елементами”. При цьому використання рахунків класу 8 є обов’язковим для суб’єктів малого підприєм­ництва і для підприємств, діяльність яких не спря­мована на ведення комерційної діяльності. Торговельні ж підприємства можуть використовувати їх для узагальнення інформації про витрати за еле­ментами затрат з одночасним списанням цих зат­рат на рахунки витрат класу 9, тобто застосовува­ти рахунки класу 8 як транзитні. Витрати, які враховуються на рахунках 92” Адміністративні витрати”, 93 “Витра­ти на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяль­ності” списуються безпосередньо на рахунок 79 “Фінансові результати”. Рахунок 79 “Фінансові результати” займає особливе місце у Плані рахунків. На нього списується сальдо рахунків доходів і витрат: по дебету – витрати, по кредиту –доходи. Визначення фінансових результатів для підприємств оптової торгівлі подано на схемі 1. Схема 1. 30 Каса 36 Розрахунки з Покупцями і замовниками 37 Розрахунки з різними дебіторами 68 Розрахунки за іншими операціями 69 Доходи майбутніх періодів 902 Собівартість реалізованих товарів 92 Адмініст- ративні витрати 93 Витрати На збут 64 Розрахунки З податками І платежами Дт 79 Дт 702 702 Дохід від Реалізації товарів 79 Фінансові результати 94 Інші витрати Операційної діяльності Дт 79 Кт 79 Дт 79 98 Податки На прибуток 44 Нерозподілений Прибуток (непокриті збитки) Приклад обліку реалізації товарів і визначення фінансового результату в оптовій торгівлі наведений в таблиці 1. Таблиця 1. 2. Облік закінчених капітальних вкладень. Облік джерел фінансування капітальних вкладень. Капітальні вкладення - це витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їхніх частин, устаткування, інструмента, інвентарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-дослідницькі, геолого-розвідницькі і бурові роботи, відведення земельних ділянок і переселення в зв'язку з будівництвом, на підготовку кадрів для споруджуваних підприємств і ін. Капітальні вкладення відбиваються в балансі по фактичних витратах забудовника (замовника).

За средневзвешенную цену принимается цена, равная 4Pруб. [(5Pруб. + 3Pруб.): 2]. Так как фактическая цена реализации акций организацией находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки (5 3,5 3), то она принимается в целях налогообложения в качестве рыночной цены. Теперь расскажем о методах оценки ценных бумаг в бухгалтерском учете. Оценка ценных бумаг при методе ФИФО основана на допущении, что ценные бумаги продаются в течение месяца в последовательности их поступления (приобретения), т.Pе. ценные бумаги, первыми поступившие в продажу, должны быть оценены по себестоимости первых по времени приобретения с учетом себестоимости ценных бумаг, числящихся на начало месяца. При применении этого метода оценка ценных бумаг, находящихся в остатке на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения, а в себестоимости реализации (выбытия) ценных бумаг учитывается себестоимость ранних по времени приобретения

1. Бухгалтерский учет движения денежных средств

2. Роль и значение отчета о движении денежных средств как составной части бухгалтерской отчетности.

3. Методика документальной проверки учетной документации движения денежных средств, синтетического и аналитического учета

4. Отражение движения денежных средств в бухгалтерской отчетности

5. Система учета и аудита движения денежных средств

6. Учет и анализ движения денежных средств
7. Учет и анализ движения денежных средств в организациях (на материалах ООО "Таир-Дон")
8. Учет операций в валюте и движений денежных средств на счетах и в кассах предприятия

9. План движения денежных средств

10. Планирование бюджета движения денежных средств на предприятии

11. Разработка бюджета движения денежных средств организации

12. Отчет о движении денежных средств

13. Отчет о движении денежных средств

14. Отчет о движении денежных средств: его содержание, техника составления

15. Отчет о движении денежных средств: информация для составления и назначения их

16. Отчеты о движении денежных средств

Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

17. Расходы будущих периодов и отчет о движении денежных средств

18. Учет денежных средств в кассе, на расчетных, валютных и специальных счетах в банке

19. Целевое назначение отчета о движении денежных средств

20. Оптимизация движения денежных средств предприятия ООО "Эскобар"

21. План счетов бухгалтерского учета

22. План счетов бухгалтерского учета
23. План Счетов бухгалтерского учета - основа системы организации учета
24. Бухгалтерский учет денежных средств на примере ООО "Мото-Мир"

25. Бухгалтерский учет денежных средств

26. Совершенствование бухгалтерского учета операций с денежными средствами

27. Бухгалтерский учет денежных средств

28. Бухгалтерский учет денежных средств

29. Учет денежных средств и расчетных операций /Украина/

30. Учет денежных средств и расчетов

31. Учет денежных средств на предприятии

32. Автоматизированные информационные технологии в учете денежных средств

Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки

33. Учет и аудит денежных средств (на примере ООО «Престиж»)

34. Совершенствования учета денежных средств

35. Учет денежных средств

36. Учет и контроль использования денежных средств на примере ТОО

37. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе

38. Организация учета и контроля денежных средств, расчетных операций в ЗАО "Канаш" Калининградской области
39. Основные направления и методы совершенствования учета денежных средств в иностранной валюте
40. Потоки денежных средств предприятия и их отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности

41. Учет движения основных средств

42. Учет денежных средств

43. Учет денежных средств

44. Учет денежных средств

45. Учет денежных средств в иностранной валюте

46. Учет денежных средств в кассе

47. Учет денежных средств и денежных документов

48. Учет денежных средств и расчётов

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки

49. Учет денежных средств на расчетном счете

50. Учет денежных средств на сельскохозяйственном предприятии

51. Учет денежных средств предприятия

52. Учет и анализ денежных средств

53. Учет и анализ операций с денежными средствами в кассах и на счетах в банках

54. Учет и аудит денежных средств ООО "ТРАНС-СТРОЙ"
55. Учет и контроль денежных средств на расчетном счете
56. Аспекты учета денежных средств сельскохозяйственного предприятия

57. Аудиторская проверка учета денежных средств на материалах ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"

58. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000

59. Бухгалтерский баланс, его назначение и роль в финансовом учете

60. Классификация счетов бухгалтерского учета

61. Учёт денежных средств

62. Налог на добавленную стоимость - сущность, порядок отражения на счетах бухгалтерского учета

63. Организация движения: технические средства светофор.урегулир-е.

64. Бюджет денежных средств

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

65. Счета бухгалтерского учета

66. Принцип двойной записи на счетах бухгалтерского учета.

67. Анализ движения денежных потоков

68. Управление денежными средствами

69. Аудит операций с денежными средствами

70. Бухгалтерские стандарты их сущность и роль в бухгалтерском учете
71. Принципы классификации счетов бухгалтерского учета
72. Ревизия денежных средств и расчетных операций

73. Совершенствование бухгалтерского учета финансового результата деятельности организации и распределения прибыли в условиях перехода на новый план счетов

74. Анализ денежных средств предприятия

75. Формы привлечения денежных средств от юридических лиц: состояние и тенденции развития

76. Движение основных средств

77. Инвентаризация денежных средств в Республике Казахстан

78. Организация аудита операций с денежными средствами в ООО "Авангард"

79. Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета

80. Разработка и применение плана счетов в бухгалтерском учете

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

81. Система счетов бухгалтерского учета. Двойная запись

82. Учёт денежных средств на специальных счетах в банках

83. Аудит движения основных средств

84. Аудит денежных средств

85. Аудит денежных средств

86. Аудит денежных средств в МУП "Водоканал"
87. Аудит денежных средств.
88. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем

89. Выручка от реализации продукции, работ и услуг как основной источник денежных средств предприятий, особенности ее формирования и использования в рыночных условиях хозяйствования (на материалах ТКУП "Столичный")

90. Анализ и управление денежными средствами предприятия

91. Денежные средства и организация расчетов на предприятиях

92. Использование собственных и привлеченных денежных средств финансирования инвестиций в развитие предприятий ТЭК России

93. Ускорение оборачиваемости денежных средств

94. Фонды денежных средств

95. Анализ обеспеченности денежными средствами ЗАО "Пинскдрев"

96. Классификация, учет личного состава и использования рабочего времени. Учет расходов по элементам затрат

Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки

97. Бухгалтерский план счетов

98. Учет расчетов с поставщиками и заказчиками. Особенности учета операций по договору мены на примере ООО "Русские автотракторные запчасти"

99. Бухгалтерский учет движения товаров в розничной торговле

100. Бухгалтерский учет основных средств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.