Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Организация экономического анализа на предприятии

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міжрегіональна Академія управління персоналом Закарпатський інститут ім.Августина Волошина Факультет економіки та зовнішньо-економічної діяльності Кафедра економіки та управління бізнесом Габор Кристина Іванівна Контрольна робота Тема: Організація економічного аналізу на підприємстві та шляхи його вдосконалення. Аналіз затрат на підприємстві по елементам та статтям витрат. З дисципліни: Економічний аналіз Шифр групи: 11-2000 (СОА) (2.0з) Спецальність: облік і аудит Викладач Чуса Мирослава Іванівна Ужгород-2001 З М І С ТТеоретична частина 1. Організація економічного аналізу на підприємстві та шляхи його вдосконалення 3 2. Аналіз затрат на підприємстві по елементам та статтям витрат .7Практична частина 1. Задача 4 9 2. Задача 17 .10Використана література 11 Теоретична частина 1. Організація економічного аналізу на підприємстві та шляхи його вдосконалення. Основним завданням економічного аналізу на підприємстві є оцінка результатів господарської діяльності, виявлення резерів виробництва і факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на кінцеві показники роботи підприємства. Вирішальне зачення для успішного аналізу мають чіткі організаційні форми його проведення. На сьогоднішній день на кожному підприємстві є необхідні передумови для того, щоб аналіз став постійним і основним змістом економічної роботи. Розгалужена система аналітичної роботи в народному господарстві, промисловості та окремих підприємствах потребує відповідної організації, тобто упорядкування, налагодження координації та погодження її здійснення з метою попередження дублювання, внесення єдності в роботу окремих посадових осіб чи аналітичних органів. Під організацією аналітичної роботи розуміють систему заходів з метою вивчення господарської діяльності. Загальні методичні принципи організації аналітичної роботи включають: організаційні форми; планування аналітичної роботи; етапи економічного аналізу; узагальнення та форми реалізації результатів аналізу. В практиці організації аналітичної роботи розрізняють централізовану та децентралізовану форми. При централізованій формі організації вся робота з аналізу господарської діяльності концентрується у спеціальному структурному підрозділі в системі управління виробництвом відповідної назви. Децентралізована форма організації передбачає, що аналізом господарської діяльності займаються всі структурні підрозділи з питань, які входять до їх компетенції, виходячи з розмежування прав та обов’язків між ними, передбачених відповідними нормативними документами – внутрішніми чи галузевими. Незалежно від організаційних форм методичне та методолгічне керівництво, як правило, здійснюється головними спеціалістами-економістами. Вищестоящі органи господарчого управління здійснюють аналіз на основі консолідованих звітних форм. Це зумовляє необхідність організації збору додаткової інформації та розрахунків, що потребує розробки спеціальних програм досліджень, додаткових затрат ресурсів. Статистичні, фінансові та кредитні органи здійснюють аналіз у межах офіційної звітності, що не завжди достатньо, а в окремих випадках необ’єктивно відображає дійсний стан справ у господарській діяльності, що, у свою чергу, є однією з причин уживання запобіжних заходів (страхування ризиків.,

застосування фіскальних інструментів впливу, жорсткі форми розрахунків), порушення довіри між суб’єктами господарських відносин. Аналітична робота на підприємстві починається з планування. Розрізняють план аналітичної роботи та план (програму) конкретного аналізу. План аналітичної роботи складається на рік з розбивкою по кварталам: передбачаються зміст, періодичність і методи проведення аналізу, вказуються розділи господарської діяльності та об’єкти, які включені в план періодичного контролю, терміни проведення, відповідальні виконавці, технічні засоби й джерела інформації, які необхідні для аналізу, а також строки і порядок обробки результатів. В плані конкретного аналізу, який складається відповідно до плану аналітичної роботи, розділи та об’єкти аналізу деталізуються по конкретних виконавцях, визначається мета і завдання, розробляються необхідні методики розрахунку впливу конкретних факторів, досліджується їх взаємозв’язок, розробляються таблиці, схеми, графіки, зведення, узагальнення резервів та результатів аналізу. В умовах автоматизації процесів управління здійснення економічного аналізу вимагає раціональної його організації. На підприємстві економічний аналіз розбивають на декілька етапів. Перший етап – визначення і чітке обмеження мети й завдання роботи. Недостатня увага до цього етапу може призвести до втрати аналізом конкретності, цілеспрямованості, його виконання може затягнутись у часі. Другий етап – старанне опрацювання програми дій, робочого (календарного) плану, визначення кола учасників, розподіл обов’язків між ними, постановка конкретних завдань, що випливають із загальної мети, визначення джерел інформації, розробка макетів аналітичних таблиць, форм, методичних вказівок щодо їх заповнення, а також способів графічного оформлення результатів аналізу. Третій етап – збирання інформації (залучаючи статистичну звітність, дані синтетичного та аналітичного обліку, планову документацію, результати спеціальних спостережень тощо); перевірка її достовірності; кількість інформації, що охоплюється, слід цілком підпорядкувати меті й завдання аналізу; обсяг її повинен бути необхідним і достатнім. Треба врахувати, що збирання інформації – трудомісткий процес, тому добування зайвої інформації, яка не відповідає завданням, робить працю більш дорогою, відтягує строки її виконання. У ході збирання даних слід звернути вагу на їхню точність і повноту. Четвертий етап – аналітична обробка інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів; забезпечення порівнянності показників; аналіз причин динамічних змін і відхилень від плану; з’ясування причин негативних явищ (якщо їх виявлено) і хиб у роботі; кількісне вимірювання впливу факторів; встановлення потенціально невикористаних можливостей щодо поліпшення роботи підприємства. Визначають коло факторів, що впливають на досліджувані показники; групують їх, виділяючи фактори, які залежать і які не залежать від підприємства. Особливу увагу приділяють вивченню механізму дії факторів, які безпосередньо залежать від підприємства (цеху, дільниці). П’ятий етап – визначення і зведений підрахунок резервів виробництва, розроблення пропозицій, економічно обгрунтованих рекомендацій щодо реалізації цих резервів та визначення їхнього впливу на показники роботи підприємства.

Це найбільш відповідальний етап. Якраз за наміченими пропозиціями, результативністю їх впровадження судять про глибину аналізу, кваліфікацію спеціалістів, які брали участь у його проведенні. Узагальнення результатів економічного аналізу є його кінцевим результатом і оформляється у вигляді аналітичної записки чи звіту. Можна прийняти наступну структуру записки: спочатку характеризуються загальні показники, потім часткові – від позитивних рівнів та змін до негативних; характристика та розмір впливу факторів, визначаються резерви, причини позитивних та негативних змін, резерви виробництва та шляхи їх мобілізації. Результати аналізу реалізуються через підготовку та видачу наказів і розпоряджень, в яких містяться найменувння заходів, терміни початку та закінчення їх здійснення, визначаються необхідні матеріальні та грошові ресурси, називаються виконавці, відповідальні та котролюючі службові особи чи підрозділи підприємства. На сучасному етапі характерно ускладення господарських процесів і методів управління ними, що безумовно вимагає переходу до нової якості знань. В умовах ринку економічний аналіз на підприємстві вимагає обов’зкового системного, комплексного, підходу; бо тільки так можливо дати повну характеристику та здійснити якісний аналіз завдань, визначених у меті аналізу. Для аналізу своєї господарської діяльності підприємство користується як своїми внутрішніми даними, так і зовнішніми джерелами інформації. Аналізу повинна передувати перевірка інформації, яка проводиться по суті напрямку аналізу, технічна перевірка та вибіркова перевірка підсумків. Аналіз на підприємстві включає різноманітні види інформації, серед яких: правове та господарське законодавство, звітна (дані бухобліку, статистики, оперативний звіт), необлікова (матеріали перевірок тощо). Найважливішою з них є бухгалтерська звітність, яка при читанні досвідчену аналітику дає повну інформацію про фінансовий стан, стійкість положення і можливих перспективах підприємства. Повний аналіз бухгалтерської звітності дозволяє застосувати заходи по покращенню діяльності підприємства в цілому і його структурних підрозділів. Використовуються також вибіркові звітні дані, що сприяє поглибленню та деталізації при вивченні показників звітності. Економічний аналіз певного підприємства потребує професіоналізму та майстерності спеціалістів, що залучаються до такої складної та вагомої аналітичної роботи. На сьогоднішній день, якщо великі підприємства мають змогу забезпечити наявність у своєму штаті високоваліфікованих та підготовлених для цієї мети спеціалістів, то середні, а тим паче малі, підприємства внаслідок компактності штату не можуть скористатися такими трудовими ресурсами, бо це потребує додаткових коштів на утримання подібних кадрів. Специфікою малих підприємств, у результаті цього, є універсальність використовуваної робочої сили, тобто працівники виконують не тільки суворо обмежену ділянку роботи, але й суміжні з нею області, що дозволяє бачити структуру підприємства більш всеохоплюючою, на відміну від великих підприємств, де кожному працівнику виділений більш вузький профіль.

Особенностью является большое внимание, уделяемое изучению состояния расчётов между хозяйственными единицами и вышестоящими организациями, а главным образом — правильности и своевременности расчётов за перевозки. Последовательность рассмотрения отдельных вопросов и методы расчёта показателей финансового состояния почти не отличаются от анализа финансового состояния промышленных предприятий.   Лит.: Вейцман Н. Р., Счетный анализ. Основные приемы анализа деятельности промышленного предприятия по данным учета, М.— Л., 1934, 7 изд., М., 1949; Татур С. К., Анализ хозяйственной деятельности, М., 1934; Афанасьев А., Анализ отчета промышленного предприятия, М.—Л., 1938; Барнгольц С. Б., Сухарев А. М., Экономический анализ работы промышленных предприятий, М., 1954; Поклад И. И., Экономический анализ производственно-финансовой деятельности промышленных предприятий, М., 1956; Курс анализа хозяйственной деятельности, авт. коллектив, под ред. М. И. Баканона и С. К. Татура, М., 1959, 2 изд., М., 1967: Экономический анализ работы

1. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия /металлургия/

2. Организация учета и анализ оплаты труда на предприятии

3. Организация бухгалтерского учета, анализ и аудит на предприятиях малого бизнеса

4. Статистико-экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятий

5. Социально-экономические тенденции развития предприятия и их влияние на организацию корпоративного управления на примере ОАО "Сарапульский радиозавод"

6. Экономический анализ работы сельскохозяйственного предприятия
7. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия связи
8. Технико-экономический анализ. Анализ типа производства и его организации

9. Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий и организаций на примере ОАО "Хлебозавод № 7"

10. Системный экономический анализ предприятия с целью его финансового оздоровления

11. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия

12. Финансово-экономический анализ предприятия

13. Экономический анализ предприятия

14. Экономический анализ предприятий (применение АСУП)

15. Экономический анализ эффективного использования трудовых ресурсов на предприятии

16. Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ движения денежных средств на предприятии АПК

Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Тип производства и его организация. Технико-экономический анализ

18. Исследование организации учета и экономический анализ основных средств

19. Анализ основных показателей деятельности предприятия на примере конкретной организации

20. Анализ и экономическое обоснование показателей по труду предприятия торговли

21. Анализ процесса управления организацией на примере деятельности предприятия ООО "Морозко"

22. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия
23. Экономический анализ предприятия
24. Анализ производственно-экономической деятельности предприятия ЗАО "Тамбовмебель"

25. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия

26. Статистико-экономический анализ состояния и использования оборотных средств сельскохозяйственного предприятия

27. Статистико-экономический анализ эффективности продукции животноводства по группе предприятий

28. Технико-экономический анализ деятельности предприятия

29. Технико-экономический анализ организации

30. Экономический анализ "ОАО РосИнструмент". Управление дебиторской задолженностью как организационная мера по улучшению деятельности предприятия

31. Экономический анализ деятельности предприятия

32. Экономический анализ деятельности предприятия

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Экономический анализ предприятия

34. Экономический анализ предприятия ООО "Русская строительная компания"

35. Экономический анализ филиала предприятия "Медицинская техника"

36. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия

37. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия

38. Анализ технико-экономических показателей деятельности мебельного предприятия
39. Статистико-экономический анализ эффективности производства подсолнечника на примере СХА "Заря" и других предприятий Павловского, Петропавловского, Воробьевского и Аннинского районов Воронежской области
40. Организация и совершенствование систем и процессов управления предприятием

41. Экономические вопросы развития системы торговых предприятий в муниципальных структурах

42. Экономическое обоснование целесообразности создания малого предприятия акционерного типа

43. Организация и технология документационного обеспечения на конкретном предприятии

44. Анализ международного опыта реструктуризации предприятий «Индустриальной экономики»

45. Организация внутреннего контроля сбыта готовой продукции на предприятии ОАО "Оникс"

46. Размещение и территориальная организация производственных сил в Уральском экономическом районе на примере республики Удмуртия

47. Организация планирования и система управления инновационной деятельностью предприятия

48. Экономическая целесообразность развития оптово-посреднических предприятий

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения
Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Организация и контроль выполнения управленческих решений на предприятии

50. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий на основании технико-экономических расчетов

51. Организация учета и контроля при налогообложении прибыли предприятия

52. Внешняя среда для предприятия и ее социально-экономическое воздействие на результативность его действия

53. Некоммерческие организации и их влияние на экономическую инфраструктуру муниципального образования

54. Организационно-экономическая характеристика и развитие маркетинга предприятия ОАО "Свiтанак"
55. Организация оплаты труда и стимулирование труда на предприятии
56. Основные фонды предприятия и их роль в организации производственной деятельности

57. Экономическая безопасность и антикризисная деятельность предприятия

58. Экономическая оценка производства изделия на предприятии

59. Экономическая эффективность овощеводства на примере предприятия АПК ДООО "Агростиль"

60. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

61. Методы корреляционного и регрессионного анализа в экономических исследованиях

62. Анализ и экономическая оценка механообработки

63. Зарождение экономического анализа во взглядах Аристотеля

64. Анализ и планирование деятельности предприятия

Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы

65. Экономический анализ затрат на производство продукции

66. Технико-экономический анализ МУП (по балансу)

67. Анализ заработной платы на предприятии

68. Зарождение экономического анализа во взглядах Аристотеля

69. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере ЗАО "Гидронеруд" г. Новоорска)

70. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
71. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере ООО ТД "Металлопрокат")
72. Использование компьютерных программ для анализа финансового состояния организации

73. Экономический анализ фирмы

74. Технико-экономический анализ. Анализ выпуска и объемов продаж продукции

75. Технико-экономический анализ. Анализ себестоимости

76. Технико-экономический анализ. Анализ состава и движения рабочей силы и эффективности использования рабочего времени

77. ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

78. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Хладокомбинат"

79. Технико–экономический анализ ДРСУ-2 города Сочи

80. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки

81. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

82. Экономический анализ и смежные науки

83. Предмет экономической теории. Методы экономического анализа

84. Теория экономического анализа (шпаргалка)

85. Институциональный анализ организационно-правовых форм предприятий в РФ

86. Анализ товарного ассортимента на предприятии
87. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании
88. Содержание и анализ финансовых результатов деятельности предприятия

89. Экономический анализ и организованная преступность

90. Анализ текущего финансового состояния предприятия (на примере МП Товары для детей)

91. Анализ финансовых результатов на предприятии

92. Показатели рентабельности и сфера их применения в финансовом анализе и планировании деятельности предприятия

93. Анализ современной экономической ситуации на Украине

94. Экономический анализ

95. Анализ финансово-экономической деятельности ОАО Мясокомбинат Омский

96. Классификация видов экономического анализа

Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло

97. Финансово-экономический анализ узла связи

98. Экономический анализ

99. Экономический анализ хозяйственной деятельности ОАО “Калининград”

100. Анализ внешней среды организации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.