Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Курсова робота на тему:&quo ;Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початок ХХ ст.&quo ; ВступПолітичні партії – сучасна, новітня форма політичної організації суспільства. Сьогодні неможливо уявити собі не лише політичного, але й економічного та культурного життя ХХ ст. поза партійним ракурсом. Тому дослідження історії політичних партій залишається актуальним. Предметом дослідження реферату є історія виникнення українських політичних партій в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст., їх теоретико-ідеологічна та агітаційно-пропагандистська діяльність, еволюційні процеси, тактика. Історіографія проблеми потребує більш глибокого вивчення процесу зародження, еволюції та зникнення різноманітних українських політичних партій у загальному контексті політичної історії України. Це пов’язано з тим, що історія українських політичних партій стала об’єктом дослідження лише в роки незалежної України. Радянською історіографією вона або зовсім не висвітлювалась, або розкривалася в суто негативному плані, однобічно. Це пояснювалося, як справедливо зауважив український історик Ю.М. Галерецький тим, що «власна безпека вимагала обходити її стороною, обмежуватися загальними міркуваннями або спиратися на безпрограмну схему «про керівну і спрямовуючу роль». У противному разі з’являлася пряма загроза звинувачення в націоналізмі з відповідними службово-партійними висновками»/1,60/ Для робіт радянського періоду характерне упереджене ставлення щодо національних партій. Однак серед робіт слід відзначити монографію І.Ф. Кураса, яка містить багато цікавих фактів з історії визвольного руху в Україні /2/ У роботах 90-х рр. І. Курас переглядає деякі позиції, розширюючи тематику./3/ В 1992 р. з’явились оглядові роботи інших авторів – М. Панчука/4/, П. Шморгуна /5/ та ін. Дослідники, позбавлені ідеологічного впливу КПРС, відчули потребу донести правдиву інформацію про розвиток політичного руху в Україні на початку століття. Помітним внеском в дослідження історії українських партій та організацій стала монографія Т. Гунчака/6/. Однією з перших спроб комплексного дослідження історії політичних партій, організацій, які діяли в українських землях у складі Росії та Австро-Угорщини на межі ХІХ-ХХ століть є монографія А.П. Павка /7/ На початку ХХІ століття з’явилися нові багатотомні праці, в яких детально аналізуються програмні документи українських політичних партій, міститься різноманітний фактичний матеріал щодо їх практичної діяльності/8,9/. Однак залишається чимало проблем, які потребують більш глибокого вивчення. Це проблеми соціально-політичного складу, чисельності кожної партії, між партійних відносин тощо. Недостатньо вивчена політична біографія партійних лідерів. 1. Соціалістична течія в українському русіКінець ХІХ – початок ХХ століття позначився подальшим зростанням національного руху в Наддніпрянській Україні, його політизацією. Політизація українського національного руху була зумовлена наступними чинниками: в український рух вливається нове покоління українських діячів, яке не вдовольняється лише культурницькою діяльністю; з’являється загальна тенденція опозиційних рухів у російській імперії до створення політичних партій; соціально-економічні зміни другої половини ХІХ ст.-

індустріалізація економіки, зростання кількості пролетаріату, обезземелення селян – призводили до загострення соціальних протиріч та політизації суспільства. Політизація українського-національно-визвольного руху була підготовлена багаторічною культурно-освітньою діяльністю громадівців, своєрідним відродженням і перетворенням у невід’ємний компонент національного руху тих політичних домагань, які сповідували кирило-мефодіївці у середині ХІХ ст. Особливості політичного становища та соціально-економічного розвитку українських земель обумовили специфіку формування й діяльності українських політичних партій. Першими виникли партії соціалістичного спрямування. Тривалий час вони домінували кількісно. Першою політичною партією в Наддніпрянській Україні була Революційна українська партія (РУП), яка виникла 29 січня 1900 року в Харкові на так званій «раді чотирьох» (Д. Антоновича, Б. Камінського, Л. Мацієвича, М. Русова)/1,47/. Політичним маніфестом цієї партії, як відомо, була брошура М.Міхновського (1900 р.) – «Самостійна Україна». Автор, спираючись на факти трагічної боротьби українців за власну державність, обґрунтував історичні права України на самостійне існування. Він пише:» наш нарід ні сам, ні через своє правительство ніколи не давав такої згоди і ніколи не зрікався прав, що належать йому по Переяславській конституції»/10,33/. Микола Міхновський дійшов висновку про можливість повного вимирання української нації. «Українська нація, – пише він, – політично і культурно помалу завмирає, старі форми життя зникають, республіканська свобода нівечиться, надія знесилюється, гине »/10,29/. А тому українці всіма засобами повинні стати до боротьби за» повернення прав, визначених Переяславською конституцією 1654 року, з розширенням її впливу на цілу територію українського народу в Росії»/10,42/. Говорячи про державну самостійність він зазначає:» кожна нація з погляду на міжнародні відносини хоче виливатись у форму незалежної, самостійної держави; коли справедливо, що тільки держава одноплемінного національного змісту може дати своїм членам нічим не обмежовану змогу всестороннього розвитку духовного і осягнення найліпшого матеріального гаразду; коли справедливо, що пишний розцвіт індивідуальности можливий тільки в державі, для якої плекання індивідуальности є метою, – тоді стане зовсім зрозумілим, що державна самостійність є головна умова існування нації, а державна незалежність є національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин»/10,28/. Програмні засади РУП обговорювалися у 1902–1903 роках на сторінках часопису «Гасло». Часопис виходив за редакцією і на кошти Д. Антоновича. До складу редакції входили Є. Голіцинський, П. Канівець і В. Козиненко. Соціалістичні ідеї часопису викликали невдоволення частини членів РУП, очолюваної О. Коваленком, Ю. Коллардом і Л. Мацієвичем. Наприкінці 1902 року з ініціативи Д. Антоновича в Києві відбувся перший з’їзд РУП. У ньому брали участь шість осіб: від Київської вільної громади – Є. Голіцинський, від Лубенської – М. Порш, від Полтавської – М. Кохановський, від Харківської – Д. Антонович, від редакційного комітету – В. 

Козиненко, З’їзд схвалив діяльність редакційного комітету РУП, вирішив налагодити випуск часопису «Селянин» (виходив з січня 1903 року по жовтень 1905 року) Делегати з’їзду обрали ЦК РУП, визначили його завдання і обов’язки. До складу Закордонного Комітету РУП у Львові увійшли Євген і Катерина Голіцинські, В. Винниченко, П. Канівець, М. Ткаченко./11,27/ Місцевими районними комітетами РУП були Вільні Громади. Вони зберігали повну свободу вибору щодо тактики дій. ЦК РУП слідкував за дотриманням Вільними Громадами основного політичного курсу партії. Тільки він мав право затверджувати нові районні комітети. Організаційна мережа РУП охоплювала шість Вільних Громад – Київську, Харківську, Ніжинську, Полтавську, Лубенську, Катеринодарську. Протягом 1903–1904 рр. виникли Донський Комітет РУП, Волинська, Катеринославська, Одеська і Подільська організації. Всі ці організації були малочисельними. /11,28/. З завершенням формування партійної структури посилюється просвітницька робота. Головним завданням партії було піднесення політичної свідомості в українського селянства. Рупівці вирішили спиратися у своїй діяльності на селянство, оскільки міський пролетаріат був зрусифікованим. У 1902 р. в передовій статті газети «Гасло» говорилося:» Соціальна справа України має переважно аграрний характер, і це застерігає для неї певний напрям, це накладає одну з головніших різниць від її соціальної справи інших країн.»/6,38/ Головним напрямком діяльності РУП була інтенсивна робота серед селян і робітників. Між 1900 і 1905 рр. вона видавала чотири газети («Гасло», «Селянин», «Добра новина», «Праця») і 38 брошур («Чи є тепер панщина?» «Власна земля», «Дядько Дмитро» та ін.) загальним тиражам 190 тис. примірників. Газета російських соціал-демократів «Іскра» писала: «Як снігом було засіяно їхніми листками Україну. З вікон вагонів, пішки, на велосипедах, проїжджаючи сотні верств на селянському возі, вивозили і розкидали насіння протесту революціонери. Щось нове, надзвичайне освітило давно приспану, відтяту від політичного життя країну. Селянин з великим зацікавленням взявся за кинуту йому літературу, його власною мовою писану»/12,84–85/ Однак практична робота завдала дошкульного удару по теоретичних мріях діячів РУП. Рівень національної самосвідомості українського селянства залишався досить низьким, і через це агітація за відокремлення України від Росії не знаходила відгуку навіть у аграрних районах, оскільки селянство дивилося на світ крізь призму соціально-економічних проблем. Саме тому одна з провідних тез – відтворення самостійності України, не маючи широкої соціальної бази, зависла у повітрі. У 1902 році від РУП відходить права її частина на чолі з М.Міхновським, утворивши УНП. У 1903 році «вільні громади» (комітети) РУП у Києві, Харкові, Полтаві були розгромлені, членів ЦК заарештували, робота партії ускладнилася. РУП дедалі більше переходила на марксистські позиції і в багатьох принципових питаннях зблизилася з РСДРП/13,315/ В той же час в самій РУП наростали розходження. 24 грудня (за ст. стилем) 1904 року у Львові відбувся Другий з’їзд РУП.

ОУН: минуле  майбуття: Збрник.P К.: Фундаця м О. Ольжича, 1993. 301 с. 57. Патрляк ¶. Вйськов плани ОУН(б) у тамнй ¶струкц Революцйного проводу (травень 1941 р.) / ¶. Патрляк // Укранський сторичний журнал.P 2000. P2. С.P127137. 58. Патрляк ¶. Нацоналстичний партизанський рух на територ Захдно Украни влтку 1941 р. / ¶. Патрляк // Укранський сторичний журнал.P 2000. P4. С.P113119. 59. Покальчук Ю. То не бандити, синку / Ю. Покальчук // Кримська свтлиця.P 1999. 6 счня.P С. 6; 15 счня.P С. 6. 60. Рябчиков В. Коричневые пятна национализма / В. Рябчиков // Крымская правда.P 1998. 8, 15, 22, 29 августа; 5, 12, 19 сентября. 61. Самостйна Украна. Збрник програм укранських полтичних партй початку ХХ столття.P Тернопль: Редакцйно-видавничий вддл управлння по прес, 1991. 82 с. 62. Сергйчук В. ОУН-УПА в роки вйни. Нов документи  матерали / В. Сергйчук.P К.: Днпро, 1996. 496 с. 63. Сергийчук В. Повстанцев вооружала и Красная Армия в порядке «шефской помощи» / В. Сергийчук // Голос Украины.P 1997. 17 мая С. 8. 64. Сергйчук В

1. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

2. Суспільно-політична діяльність Костомарова

3. Політична діяльність Лазара Кагановича

4. Політичні погляди і діяльність Платона

5. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

6. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
7. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України
8. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

9. Тоталітарний режим на Західній Україні

10. Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст.

11. Товарна політика і комерційна діяльність

12. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

13. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

14. Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю

15. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

16. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

17. Антимонопольна політика держави та її сутність

18. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

19. Cучасні політичні партії в Україні

20. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

21. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

22. Політичні партії в Україні та їх основні типи
23. Політичні партії в Україні
24. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

25. Політичні права і свободи громадян України

26. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

27. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

28. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

29. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

30. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

31. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

32. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

33. Історія України. Соціально-політичні аспекти

34. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

35. Політична система Української козацької держави

36. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

37. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

38. Суспільно-політичне та культурне життя України
39. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні
40. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

41. Вибори та їх роль у політичному житті України

42. Етапи розвитку політичної думи в Україні

43. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

44. Політологія. Політичні системи в Україні

45. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

46. Становлення української політичної думки

47. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

48. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Політичне лідерство в Україні

50. Політичні партії

51. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

52. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

53. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

54. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)
55. Нестор Махно: історично-політичний портрет
56. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

57. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

58. Податкова політика України

59. Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

60. Політичний режим

61. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

62. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

63. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

64. Інформаційна політика України

Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески

65. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

66. Зародження партійно-радянської преси України

67. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

68. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

69. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

70. Політична географія як складова частина СЕГ
71. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
72. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

73. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

74. Політична система Великовританії

75. Політично-правова теорія Жана Бодена

76. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

77. Утворення та розвиток права СРСР

78. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

79. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

80. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки

81. Сучасна мовна політика України

82. Утворення муару

83. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

84. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

85. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

86. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського
87. Історія первісного суспільства на українських землях
88. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

89. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

90. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

91. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

92. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

93. Політична історія Галицько-Волинського князівства

94. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

95. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

96. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

97. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

98. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

99. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.