Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Вступ Розділ 1. Типи характеру та психологічні особливості молодшого шкільного віку 1.1 Особливості навчальної діяльності молодших школярів 1.2 Темперамент в індивідуальному стилі навчальної діяльності молодшого школяра 1.3 Врахування індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів у навчально-виховному процесі Розділ 2. Діагностика впливу темпераменту на ефективність навчальної діяльності молодших школярів 2.1 Методика та організація дослідження 2.2 Результати дослідження рівня пізнавальної активності, як компонента успішної учбової діяльності молодших школярів 2.3 Результати дослідження домінуючого типу темпераменту молодших школярів і його взаємозв’язку з рівнем навчальної діяльності Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Особливості темпераменту суттєво впливають на iєрархiю компонентiв учбової діяльності молодших школярів, специфіку використання ними способів та прийомів розумової діяльності. Формування індивідуальних стилів учбової діяльності молодших школярів передбачає створення таких умов, які забезпечують оптимальний вплив типу темпераменту учнів на процес засвоєння знань. Актуальність дослідження. У системі неперервної освіти початковій школі належать важливі функції, успішне виконання яких безпосередньо впливає на якість подальшої освіти учнів. Стильові особливості й особливості темпераменту є засобами реалізації внутрішнього потенціалу особистості в діяльності. Залежність успішності від типу темпераменту полягає в типологічній зумовленості цих характеристик. 3в'язок особливостей індивідуального стилю діяльності з властивостями нервової системи досліджувався у працях Г.С. Дикопольської, О.О.Копитова, А.О. Коротаєва, Є.О.Климова та С.І. Маствіліскер. Що стосується розкриття зв'язку властивостей темпераменту з успішною навчальною діяльністю, то цей аспект в цілому є недостатньо висвітленим. Дослідження процесу формування індивідуального стилю діяльності дозволяє конкретизувати твердження Б.М.Теплова про вплив вроджених властивостей нервової системи на поведінку особистості. Питання полягає в тому, щоб з’ясувати, чи зумовлені доцільні способи дій, що застосовуються дитиною, її вродженими властивостями, або ж ці способи дій дитина набуває в процесі навчання, незалежно від вроджених властивостей: іншими словами чи існують якісь певні закономірності взаємовідношення вродженого та набутого в індивідуальному стилі. Для вивчення питання залежності успішності від типу темпераменту дитини молодший шкільний вік має переваги: 1. Властивості типу нервової системи вже достатньо виражені у дошкільному віці. Про це свідчать дослідження І.О. Майєр, В.Є. Чудновського, Р.М. Пен, М.А. Невської, Є.І. Маствіліскер, А.П. Оконєчникової, Т.І. Чиркової, Л.А. В'яткіної, Є.В. Штіммер. У старшому дошкільному віці на фоні вікових особливостей можна диференціювати дітей із сильним та слабким процесом збудження, який характеризує їх індивідуальні особливості. 2. Індивідуальний стиль ще тільки починає формуватися. Є.І. Маствіліскер та Л.А. В'яткіна у своїх дослідженнях показали, що в дітей під час розв`язання практичних завдань можна спостерігати різні способи дій: зорову орієнтацію, виконавчі дії, сліпі проби, які не приводять до розв`язання завдання.

Але певна система дій ще відсутня у всіх дітей. Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної теми та практика роботи школи засвідчили, що такий важливий аспект, як вплив темпераменту на формування індивідуального стилю учбової діяльності, та вплив її на успішність навчання молодших школярів не став предметом спеціального дослідження, разом з тим, слід констатувати, що вчителі початкових класів мають потребу в науково обґрунтованих рекомендаціях у цій галузі. Таким чином, актуальність означеної проблеми, її недостатнє розкриття в науковій літературі, а також значущість для педагогічної теорії і практики зумовили вибір теми дослідження: &quo ;Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра&quo ;. Об`єктом дослідження є формування індивідуального стилю навчальної діяльності молодших школярів. Предмет – умови та засоби формування індивідуального стилю учбової діяльності молодших школярів з різними властивостями темпераменту. Мета – дослідити вплив типу темпераменту на успішність учбової діяльності дітей молодшого шкільного віку. Для досягнення мети дослiдження, необхiдно було розв'язати такi завдання: 1. Вивчити сутність та психологічні властивості різних типів темпераменту; 2. Окреслити вікові особливості дитини молодшого шкільного віку, з урахуванням типу темпераменту; 3. Визначити взаємозв’язки психодинамічних властивостей особистості, структурних компонентів учбової діяльності та індивідуального стилю цієї діяльності. 4. Встановити типологію індивідуальних стилів навчальної діяльності залежно від типу темпераменту дитини. 5. Розкрити умови формування індивідуальних стилів учбової діяльності, які забезпечують оптимальний вплив типу темпераменту учнів на процес засвоєння знань. У процесi дослiдження для розв’язання поставлених завдань був застосований комплекс теоретичних та емпiричних методів: аналiз науково-теоретичних джерел з проблеми дослiдження, введене спостереження, усне та письмове опитування, бесiда, аналiз продуктiв дiяльностi учнiв, проективнi методики та методи статистичної обробки даних. Організація дослідження. Дослідження здійснювалося в три етапи. Перший етап визначався вивченням науково-методичної літератури з проблем дослідження, спостереженням за учнями початкового класу Одринківської ЗОШ № 1 (Рівненська область Сарненський район) в умовах реального навчального процесу. Були з'ясовані вихідні методологічні позиції, виділено проблему та основні теоретичні положення дослідження, визначено мету, завдання та основні методи дослідження. Другий етап характеризувався обґрунтуванням психолого-педагогічних умов формування індивідуального стилю учбової діяльності молодших школярів, розробкою комплексу дослідів з визначення фізіологічних, психологічних показників та структурних компонентів учбової діяльності молодших школярів, організацією та проведенням психологічного експерименту. На третьому етапі здійснювався якісний та кількісний аналіз результатів діагностичного експерименту, їх узагальнення і тлумачення. Теоретична значущість дослідження полягає в поглибленнi наукових знань про взаємозв’язок типiв темпераменту та успішністю у навчальній діяльності молодших школярiв; у розкриттi механізмiв формування iндивiдуального стилю учбової дiяльностi в молодшому шкiльному вiцi; у виявленнi та систематизацiї психологiчно значущих ознак iндивiдуального стилю; в теоретичному обгрунтуваннi ефективностi психолого-педагогiчних факторів, які зумовлюють становлення молодшого школяра як суб`єкта учбової діяльності, оволодіння ним основними компонентами цієї діяльності.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що його матеріали та висновки можуть бути використані студентами психологічного та педагогічного профілю навчання, при написанні наукових, курсових, дипломних робіт з цієї проблематики. Структура роботи. Дослідження із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (34 найменування), додатків . Розділ 1. Типи характеру та психологічні особливості молодшого шкільного віку 1.1 Особливості навчальної діяльності молодших школярів Своєрідність молодшого шкільного віку полягає в тому, що конституційні особливості дитини вже сформовані, а достатнього життєвого досвіду для даної (учбової) діяльності ще немає. Саме це дає змогу простежити зародження індивідуального стилю учбової діяльності (і діяльності в цілому), визначити такі завдання, в яких виявилися б найбільш характерні реакції, пов'язані з типом вищої нервової діяльності й темпераменту, змоделювати умови, потрібні для нагромадження знань, умінь та навичок, що необхідні для розв'язання певних завдань. Молодшим шкільним віком прийнято вважати вік дітей приблизно від 7 до 10-11 років, що відповідає рокам їх навчання в початкових класах. Це вік спокійного і рівномірного фізичного розвитку. Збільшення росту і ваги, витривалості йдуть досить рівномірно і пропорційно. Кісткова система молодшого школяра ще знаходиться в стадії формування – окостеніння хребту, грудної клітки, таза, кінцівок ще не довершено, у кістковій системі ще багато хрящової тканини. Відбувається функціональне удосконалювання мозку – розвивається аналітико-систематична функція кори; поступово змінюється співвідношення процесів порушення і гальмування: процес гальмування стає усе більш сильним, хоча як і раніше переважає процес порушення, і молодші школярі у високому ступені збудливі й імпульсивні. Прихід до школи вносить найважливіші зміни в життя дитини. Різко змінюється весь уклад її життя, її соціальний стан у колективі, родині. Основною, ведучою діяльністю стає відтепер навчання, найважливішим обов'язком – обов'язок учитися, здобувати знання. А навчання – це серйозна праця, що вимагає організованості, дисципліни, вольових зусиль дитини. Школяр включається в новий для нього колектив, у якому він буде жити, учитися, розвиватися цілих 11 років. Основною діяльністю, його першим і найважливішим обов'язком стає навчання – придбання нових знань, умінь і навичок, нагромадження систематичних відомостей про навколишній світ, природу і суспільство. Зрозуміло, далеко не відразу в молодших школярів формується правильне відношення до навчання. Вони поки не розуміють навіщо потрібно учитися. Але незабаром виявляється, що навчання – праця, що вимагає вольових зусиль, мобілізації уваги, інтелектуальної активності, самообмежень. Якщо дитина до цього не звикла, то в неї настає розчарування, виникає негативне відношення до навчання. Для того, щоб цього не трапилося вчитель повинен вселяти дитині думку, що навчання – не свято, не гра, а серйозна, напружена робота, однак дуже цікава, тому що вона дозволить довідатися багато нового, цікавого, важливого, потрібного.

Наприклад, успшнсть учнв шкл Кримсько област з росйсько мови в 1954 роц, коли укранська мова не вивчалася, становила 91,1P%, а в 1961 91,6. Дотримання паралельност у вивченн укрансько  росйсько граматики пдвищу грамотнсть учнв з обох спорднених предметв (там само.P Арк. 101). Однак кльксть школярв, котр вивчали укранську мову, почала зменшуватися. Якщо в 1960 1961 навчальному роц  опановувало 24 075 п'ятикласникв, то з них у 6-му клас наступного року продовжило вчити укранську мову вже 22 868 (там само.P Спр. 3542.P Арк. 55). Поза школою на офцйному рвн укранська мова використовувалася в Криму лише пд час призду зарубжних укранцв. А програмою перебування в област групи товариства об'днаних укранцв Канади передбачалося навть вивсити на примщенн вокзалу в Смферопол «втальне гасло укранською мовою» (там само.P Спр. 2309.P Арк. 174). Укранською мовою спробував виступити на одному з урядових прийомв у Ялт 21 серпня 1960 року тогочасний перший секретар ЦК КП Украни Микола Пдгорний

1. Прояви стресу та успішні способи його подолання

2. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

3. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

4. Проблематика й актуальність антонімії в английскій мові

5. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

6. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України
7. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
8. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

9. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

10. Актуальність охорони природи

11. Інтегральна ефективність діяльності

12. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

13. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

14. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

15. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

16. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы

17. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

18. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

19. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

20. Використання проективних методик у діяльності практичного психолога

21. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

22. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності
23. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)
24. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

25. Билеты по методике обучения иностранным языкам

26. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

27. Методика исправления речевых недостатков у актёров

28. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

29. Методика предупреждения орфографических ошибок

30. Темперамент

31. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

32. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)

Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр

33. Общие положения методики расследования преступлений

34. Методика криминалистической экспертизы холодного оружия

35. Методика расследования компьютерных преступлений

36. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

37. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников

38. Методика преподавания географии (конспекты уроков)
39. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов
40. Методика изучения и использования во внеклассной работе истории населённых пунктов Белгородской области (На примере посёлка Прохоровка)

41. Методика изучения черчения слушателями факультета довузовской подготовки

42. Билеты по методике обучения иностранным языкам

43. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

44. Методика преподавания естествознания (шпаргалка)

45. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений

46. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров

47. Роль темперамента в психическом развитии

48. Темперамент в структуре личности

Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Темперамент и его влияние на поведение человека

50. Темперамент и личность

51. Роль темперамента в поведении человека

52. Типы темперамента учащихся и учет его особенности в учебно-воспитательной работе

53. Книга- методика "Солнечная Медитация"

54. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center
55. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)
56. Методика бега на средние дистанции

57. Методика обучения барьерному бегу детей на этапе начальной подготовки

58. Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста

59. Быстрота и методика ее развития

60. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

61. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

62. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

63. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

64. Психологические свойства личности (темперамент, характер, способности) в профессиональной деятельности менеджера

Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора

65. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

66. Анализ хозяйственной деятельности по методике ПромСтройБанка

67. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

68. Методика оптимизации библиотечной системы обслуживания

69. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

70. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
71. Методика разработки нового тура в Эльзас
72. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

73. Применение методики контент-анализа при изучении воспоминаний участников гражданской войны в Казахстане

74. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

75. Методика расследования вымогательства

76. Методики розслідування хуліганства

77. Общие положения методики расследования преступлений

78. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

79. Теория и методика редактирования

80. Теория и методика телевизионной журналистики

Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские

81. Маяковский — поэт большого общественного, социального темперамента

82. Життя і творчість Івана Франка

83. Маркетингова сутність реклами

84. Методика изучения числовых систем

85. К методике изложения темы об электромагнитном излучении в преподавании физики

86. О методике решения задач на относительность движения при изучении основ кинематики в 9 классе общеобразовательной школы
87. Методика самоусовершенствования Цигун
88. Экспериментальные методики

89. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

90. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

91. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

92. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

93. Методика разработки бизнес-плана предприятия

94. Поняття та сутність менеджменту

95. Сутність та зміст сучасного менеджменту

96. Системный подход к диагностике адаптивных способностей личности методика "Механизмы психологической защиты" (LSI)

Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески

97. Затратная методика расчета стоимости создания имени для бренда

98. Творческий процесс: методика креативности из пяти шагов

99. Платежи за загрязнение окружающей среды, методика исчисления и порядок уплаты


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.