Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Філософія (хрестоматія)

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Філософія Хрестоматія Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ 2007 Автори – упорядники: Валуйський О.О., проф., д. ф.н. (відповідальний редактор); Кулагін Ю.І. проф., к.ф.н.; Саволайнен І.П. ст. викл., к.ф.н.; Ліпін М.В. асист., к.ф.н. Рецензенти: Кирилюк Ф.М. – доктор філософських наук Синяков С.В. – доктор філософських наук; Храмов В.О. – доктор політичних наук Філософія. Хрестоматія. Навчальний посібник.- К.: Альтерпрес.2007 - с Пропонована хрестоматія відтворює філософські погляди мислителів різних історичних епох, країн і народів. Критерієм відбору персоналій був їх внесок в становлення і розвиток філософських вчень, шкіл, течій, напрямів та наявність їхніх творів у списку першоджерел програми з дисципліни «Філософія». Виклад текстів-фрагментів супроводжується короткими вступами, що вміщують біографічні і творчі дані мислителів – авторів праць та питаннями для самоконтролю. Розрахована на студентів, аспірантів, здобувачів і викладачів вищих навчальних закладів, а також широке коло читачів, які цікавляться філософією. ЗМІСТ Передмова Аристотель Метафизика Еразм Ротердамський Похвала глупоті Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямувати свій розум і відшукати істину в науках Кант И. Критика чистого разума Гегель Г.В.Ф. Филисофия истории Маркс К. Предисловие. К критике политической економии Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманізм Сковорода Г. Дружня розмова про душевний світ Юркевич П. Серце і його значення в духовному житті людини Передмова У багатогранній спадщині духовної культури людства особливе місце займає філософія, яка є особливою областю творчості, універсальним типом знання, способом рішення світоглядних проблем, однією з форм суспільної свідомості. Вона формує та розвиває свідомість та духовність людини, у світоглядному аспекті – вивчення філософії орієнтує людину на вільний вибір та особисту відповідальність. Кращий шлях засвоєння філософських знань, накопичених людством протягом десятка століть – ретельне вивчення філософських творів. Хрестоматія дає можливість отримати філософські знання з “перших рук”, тобто безпосередньо ознайомитися з класичними філософськими першоджерелами. Тим самим, Хрестоматія має на меті створити цілісне уявлення про філософію, викладає матеріал у максимально стислому вигляді. Саме завдяки цьому читач може самостійно поринути у світ філософської думки, безпосередньо прочитати і засвоїти ідеї і концепції мислителів різних часів. Автори-укладачі Хрестоматії прагнули ввести читача в лабораторію індивідуальної думки найбільш відомих філософів різних епох, що дає можливість зрозуміти, який шлях пройшла й нині проходить творча думка людини-філософа. При доборі персоналій критерієм був їх внесок в становлення і розвиток філософських вчень, шкіл, течій, напрямів та наявність їхніх творів у списку першоджерел програми з дисципліни «Філософія», що була розроблена кафедрою філософських та соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету.

Виклад текстів-фрагментів супроводжується вступами, що вміщують біографічні і творчі дані філософів-авторів праць та питаннями для самоконтролю, які фактично є планом вивчення запропонованих текстів. Студент при вивченні матеріалів Хрестоматії повинен дати відповідь на всі поставлені запитання, що, в свою чергу, передбачає ведення конспекту першоджерел. Для адекватного розуміння ідей, що висвітлені в текстах Хрестоматії, необхідним є самостійне, критичне осмислення їх змісту, тому при конспектуванні уривків першоджерел обов’язковим є висловлювання власних думок та коментарів. Тексти першоджерел, висвітлені у Хрестоматії, містять багато спеціальної термінології, що обумовлює необхідність користування філософськими словниками та енциклопедіями. Сподіваємося, що ознайомлення з оригінальними філософськими творами дозволить скласти більш повне уявлення про глибину та оригінальність філософського мислення. АРІСТОТЕЛЬ (384 до Р.Х. – 322 до Р.Х) Арістотель – видатний давноьогрецький філософ, енциклопедист. Народився в 367 році до н.е. в грецькій колонії Стагіра, звідки дістав назву „Стагіріт”. Учився в Афінах у філософській школі Платона. Був вихователем Олександра Македонського. В 335 заснував власну філософську школу— Лікей (інша назва — Перипатетична). Його творчість стосувалася практично всіх галузей знання того часу. Зібрав і систематизував величезний природничо-науковий матеріал своїх попередників, критично переоцінивши його, виходячи з власних філософських поглядів. Ним були закладені основи біології, фізики, етики, логіки, психології, соціології. Ариістотель жив і працював у той час, коли культура вільних грецьких держав-міст досягла найвищого розквіту і почала поширюватись разом із завойовницькими війнами Олександра Македонського далеко за межі Балканського півострова. Культура Еллади проникає в Єгипет, Персію, Межиріччя Тигру і Євфрату, Середню Азію та Індію. Великий філософ Арістотель у житті був малоприємною і різкою людиною. Тому, коли помер Олександр Македонський — його вихованець і покровитель, — Арістотель зрозумів, що його може спіткати доля філософа Сократа, засудженого афінянами на смерть. Випереджуючи таку подію, Арістотель поспішив втекти з Афін. „Хочу позбавити афінян нового злочину проти філософії”, — пояснив він друзям причину своєї втечі.Характерна риса його філософії — вагання між матеріалізмом та ідеалізмом. Залишаючись в основному на позиціях ідеалізму, Арістотель в ряді питань (особливо теорії пізнання) відстоював принципи матеріалізму. Свою філософію А. поділяв на вчення про «буття», вчення про «моменти буття», вчення про «становлення». Перша з цих частин містить вчення про сутність, її пізнання та про категорії Тут Арістотель дав критику ідей Платона, на думку якого реально існують тільки загальні ідеї, а конкретні речі б лише „тінями” ідей. Арістотель вказував, що Платон штучно відокремив поняття сутності від речей. Арістотель вважав за сутність конкретні речі, а поняття — за відображення їх. Конкретні речі становлять першу сутність, а поняття (роди і види) — другу.

Коли б не існувало першої сутності, не було б і другої. Пізнання об'єктивно існуючої природи відбувається через відчуття, уявлення, поняття. Категорії, які служать знаряддям пізнання сутності речей, Арістотель розглядав як типи зв'язків не тільки в наших поняттях, а й як відображені зв'язки між речами і явищами. Існує десять таких категорій: сутність, кількість, якість, відношення, місце, час, положення, притаманність, дія, підпадання дії У вченні про «моменти буття» Арістотель розглядає матерію, форму, рух. Він вкладає це вчення у загальну формулу переходу можливості у дійсність. Матерія визначається як чиста можливість буття, а не саме буття, існують два види матерії— перша матерія як чиста можливість буття (вона незмінна), і друга матерія, яка перебуває у речах (вона змінюється, має початок і кінець). У розділі «становлення» викладається вчення про причини, якими визначається перехід можливості в дійсність. Арістотель налічує 4 причини: 1) матеріальну, 2) формальну, 3) дійову, 4) цільову (або кінцеву). Припущення формальної та цільової причин є даниною ідеалізмові й телеології. Кожну річ неорганічної і органічної природи можна запитати: «для чого?», «заради чого?». Це означає, що мета властива розвиткові кожної окремої речі, рослини, тварини. Існує також мета, або ентелехія перша, і в розвитку Всесвіту. Ця мета стоїть над матеріальним світом і спрямовує розвиток Всесвіту. У вченні про природу він уперше в історії людського мислення створив класифікацію форм руху, розрізняв шість видів руху: 1) виникнення, 2) знищення, 3) рух як зміна якісна, 4) збільшення, 5) зменшення, 6) переміщення. У «Фізиці» А., узагальнюючи вчення своїх попередників, виклав погляди на природу. Основою світу, є матеріальний субстрат, первинна матерія із взаємовиключаючими протилежними властивостями, «первинними якостями»: тепле і холодне, сухе і вологе. З комбінації цих властивостей утворюються 4 стихії: вогонь (тепле і сухе), повітря (тепле і вологе), вода (холодне і вологе), земля (холодне і сухе). Зміна властивостей призводить до зміни агрегатного стану речовини. Землю вважав за єдиний центр Всесвіту, обмеженого, на його думку, у просторі і безконечного в часі. Навколо Землі обертаються особливі сфери, в яких закріплені планети і небо з зірками. Свої погляди на явища природи Арістотель виклав у творах «Історія тварин», «Про виникнення тварин» та ін. На підставі численних спостережень А. поділив тварин на 2 групи, що приблизно відповідають групам хребетних і безхребетних, заклав основи описової й порівняльної анатомії, описав близько 500 видів тварин. Вивчаючи зародковий розвиток курей, спостерігав поступове новоутворення частин організму. А. висловив ідеї про єдність в природі та про градацію організмів, тобто про існування в природі поступових переходів від неживих тіл до рослин і від них—до тварин. В своїх суспільно-політичних поглядах Арістотель виступає як ідеолог античного рабовласницького суспільства, захисник рабства і рабовласницької держави. Рабство розглядав як природне явище: природа прирекла одну людину бути рабом, іншу — паном.

БОДЕЛЬ (Bodel), Жан (г. рожд. неизв.- ум. 1210) - французский поэт, драматург. Род. в Лррасе. Б.- автор первого известного франц. миракля "Игра о святом Николае" (1200), написанного под влиянием событий крестовых походов 12-13 вв. Несмотря на религ. сюжет и церковную назидательность, миракль Б. даёт яркие картины гор. жизни, отличается динамичным действием и сочным бытовым колоритом. Миракль о святом Николае указывает на проникновение в религ. жанр реалистич. тенденций. Лит.: "Игра о святом Николае", в кн.: Хрестоматия по истории западноевропейского театра. Сост. и редакция С. Мокульского, т. 1, 2 изд.. M., 1953; История западноевропейского театра, под общей ред. С. С. Мокульского, т. l. M., 1956, с. 43-45; Бояджиев Г. Н., У истоков французской реалистической драматургии (XIII век), в кн.: Ежегодник Института истории искусств Академии наук СССР, М., 1955, с. 43-45; F о u 1 о n С h.,La representation et les sources du"Jeu de Saint-Nicolas", в сб.: Melanges d'histoire du theatre du moyen age et de la renaissance,offerts a Gustave Cohen, par ses collegues, ses eleves et ses amis, P., 1950. Г р. Б. БОДУРОВ, Любомир (р. 14. X. 1925) - болгарский артист оперы и оперетты (драматич. тенор)

1. Хрестоматия

2. Электронная хрестоматия в интернете как средство поддержки школьного учебника истории

3. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

4. Філософія інформаційного суспільства

5. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

6. Філософія управління організацією
7. Социальная психология - электронная хрестоматия
8. Український філософ Памфіл Данилович Юркевич

9. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

10. Амбівалентність мови (логосу) в давньогрецькій філософії

11. Антична філософія

12. Антична філософія

13. Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії, його історичне трактування

14. Вплив філософії на психологію

15. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

16. Історія сучасної філософії

Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах

17. Методологічні проблеми історії філософії

18. Проблема відчуження у філософії К.Маркса і Е.Фромма

19. Проблема людини в філософії Сократа

20. Проблема пізнання у філософів Києво-Могилянської академії

21. Розвиток філософії в Україні

22. Своєрідність філософії стародавньої Індії та Китаю. Антична філософія
23. Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії
24. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

25. Техніка з точки зору філософії

26. Український філософ Памфіл Юркевич

27. Філософія в епоху ранніх буржуазних революцій у Європі

28. Філософія древнього Китаю

29. Філософія економіки

30. Філософія епохи Відродження. Середньовічна філософія

31. Філософія життя та погляди Фрідріха Ніцше

32. Філософія і світогляд Стародавньої Греції

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Філософія інфрмаційного суспільства

34. Філософія й ідеологія. Головний конфлікт

35. Філософія Нового часу

36. Філософія середньовіччя

37. Філософія Стародавньго світу

38. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст
39. Філософія ХХ століття
40. Філософія, її предмет та роль в суспільстві

41. Функції філософії

42. Цінності філософії Відродження

43. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

44. Західноєвропейська філософія Нового часу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.