Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фірма в умовах досконалої конкуренції

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Відокремлений підрозділ у м. Вінниці КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А з дисципліни &quo ;м і к р о е к о н о м і к а&quo ; Варіант: 2 Виконав: студент групи 34 п/м Воронюк В.Г. Перевiрив: Кульбіда Л.С. Вiнниця 2004 р. Т Е М А 1.Предмет і метод мікроекономічного аналізу 2. Фірма в умовах досконалої конкуренції В с т у п Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні економічні ресурси: сировина, земля, робоча сила, обладнання, приміщення, підприємницькі здібності. Їх запаси завжди лімітовані, тому обмежені і можливості виробництва всіх благ. Крім того, потреби людини безмежні, вона бажає покращувати своє забезпечення благами без кінця. Ці дві особливості людської поведінки вступають у гостре протиріччя між собою, тому в людей залишається лише один вихід — економити. Отже, предметом вивчення економічної теорії є діяльність людей, пов'язана з досягненням ефективного використання обмежених ресурсів для найкращого задоволення потреб у життєвих благах. Економічні явища можна досліджувати на різних рівнях. Якщо в якості об'єкта дослідження взяти національну економіку, то такий підхід називають макроекономічним. Засновниками мікроекономіки вважаються вчені Жан Батіст Сей і Томас Мальтус. Теорія трьох факторів виробництва Сея та закон спадної доходності Мальтуса досі використовуються в мікроекономіці У кінці XIX ст. з'явилась ціла плеяда економістів неокласичного напряму: А. Маршал, К. Менгер, Ф. Візер, Дж.Б. Кларк, Е. Бем-Беверк та інші. Неокласики істотно модифікували теорію цін. Зокрема, ними були введені такі поняття, як попит, пропозиція, ціна рівноваги та інші. Покупець займає у неокласиків важливе місце в ціноутворенні, у класичній же школі акцентувалась увага на головній ролі виробника у процесі ціноутворення. До мікроекономіки у цей період активно ввійшли математичні методи, графіки, психологія. У процесі вибору, що нав'язаний суспільству обмеженістю ресурсів, люди постають перед необхідністю розв'язання трьох основних проблем, вирішити які допомагає наука мікроекономіка. Мікроекономіка розкриває основні закономірності функціонування ринкової економіки на рівні товаровиробника та споживача і показує механізм прийняття рішень господарюючими суб'єктами, які прагнуть досягти максимального задоволення потреб в умовах використання обмежених ресурсів. Основна проблема економічної теорії та господарської практики — розв'язання протиріччя між бажанням індивідів задовольнити свої безмежні потреби та обмеженістю ресурсів, які знаходяться в Їх розпорядженні . Методи мікроекономічного аналізу Сукупність засобів та прийомів пізнання суті еко­номічних процесів на рівні окремих господарюючих суб'єктів.Загальнонаукові методи: порівняльний аналіз; синтез; індукція; дедукція; наукова абстракція; аналогія; графічне зображення; моделювання; абстрагування; функціональний аналіз; припущення при інших умовах; рівноважний підхід ; Методи статистики і динаміки: граничний аналіз; економічна модель; економічні змінні; Моделювання економічних явищ та процесів визначення ключових змінних, що характеризують сутність економічного процесу, який досліджується , висування припущень щодо умов існування моделі та ви­значення поведінкових передумов; Важливе припущення «при інших постійних умовах»: тобто допускається, що всі змінні, за винятком тих, які в даний момент розглядаються, залишаються незмінними.

Головна поведінкова передумова - гіпотеза про раціональну поведінку економічних суб'єктів. Раціональна поведінка — намагання досягти максимальных результатів за наявних обмежень. В мікроекономічному аналізі припускають, що індивіди максималізутоть корисність, фірми — прибуток, держава - суспільний добробут. Формування гіпотези щодо взаємодії ключових змінних та прогнозування реальних економічних подій; • Гіпотеза — попередній, неперевірений практикою принцип, що спирається на спостереження, умоглядні ви­сновки, логіку або інтуїцію. Сформульовані гіпотези прав­лять економістові за орієнтир при доборі та систематизації емпіричних даних. Перевірка гіпотези методом зіставлення передбачення та події, що відбувалась. У мікроекономіці використовують моделі двох типів: оптимізаціині та рівноважні. Оптимізаційні моделі застосовують при дослідженні поведінки окремих еко­номічних суб'єктів. Основний метод граничний аналіз, розроблений теорією маржиналізму. Засновниками цієї теорії вважаються економісти австрійської школи Карл Менгер (1840—1921), Фрідріх фон Візер (1851-1926), Зйген фон Бем-Баверк (1851-1914), а та­кож англієць Уільям Стенлі Джевонс (1835—1882). Маржиналізм — теорія, що вважає економіку системою взаємозв'язаних господарюючих суб'єктів, а всі економічні процеси пояснює за допомогою викорис­тання граничних (тах або тіп) величин, які характери­зують не стільки сутність явищ, скільки їх кількісну зміну. Формування гіпотези щодо взаємодії ключових змінних та прогнозування реальних економічних подій. Мікроекономічні моделі Досягнення цілей мікроекономіки пов'язане з використанням певних методів пізнання економічного життя суспільства. Одними з основних методів дослідження в мікроекономіці є методи індукції дедукції. Індукція — це хід дослідження від окремих фактів до загальних висновків і узагальнень. Економіст у даному випадку починає з вивчення фактів. Фактами для нього служать статистичні дані, результати анкет, спостереження та ін. Дедукція — це висування гіпотез на основі не систематичних спостережень, практичного досвіду, інтуїції, логічних роздумів із подальшою їх перевіркою на фактах. Тобто хід дослідження йде від попередніх висновків (гіпотез) до фактів. Абстрагування — це навмисне спрощення досліджуваного об'єкта шляхом виключення з аналізу деяких його деталей. Наприклад, при розгляді домогосподарства ми не враховуємо смаки, уподобання та переваги кожного члена сім'ї, а вважаємо домогосподарство єдиною неподільною одиницею. Аналогічно при дослідженні споживчого кошика ми вважаємо, що споживач робить вибір не з кількох десятків товарів, а лише з двох. Саме так при вивченні ринку праці ми для спрощення ситуації не будемо враховувати індивідуальні особливості кожного працівника, його рівень кваліфікації вмінь та навичок припущення «при інших рівних умовах». Мікроекономіка формулює економічні закони, в яких вказується, що настання одного явища викликає інше, але тільки при інших рівних умовах. Тобто вважається, що всі інші фактори, які могли б вплинути на дане явище, залишаються незмінними. Наприклад, відомо, що зменшення ціни призводить до підвищення попиту на даний товар, але лише при незмінних інших факторах, бо якщо при зменшенні ціни погіршиться якість, то стверджувати, що попит зросте, не можна.

Функціональний аналіз має велике значення в мікроекономіці. У ході його здійснення в досліджуваному явищі виділяється головна риса, яка нас цікавить, а потім розпочинається пошук факторів, що на неї впливають. Після встановлення таких факторів визначається спосіб їх взаємодії з виділеною головною рисою, тобто функція. Необхідно зазначити, що з'ясування функціонального взаємозв'язку важливе навіть тоді, коли чітке визначення причинно-наслідкових зв'язків між досліджуваними явищами ускладнене. Рівноважний підхід до дослідження динамічних явищ і процесів — важлива риса мікроаналізу. Розглядаючи сталу динаміку економічних явищ, Мікроекономіка намагається вивчити такий їхній стан, який характеризується відносною стабільністю, тобто рівновагою. Рівновага означає, що немає внутрішніх тенденцій до зміни існуючого стану. Якщо при незначних змінах зовнішнього середовища ситуація докорінно змінюється, то така рівновага називається нестійкою. Якщо при виникненні таких зовнішніх змін у самій системі з'являються сили, що відроджують рівновагу, то вона називається стійкою. Зміни зовнішніх умов можуть бути значними, тоді така економічна система перейде від одного рівноважного до іншого аналогічного стану. Методи статики і динаміки особливо широко використовуються у мікроекономічних дослідженнях. Метод статики передбачає порівняння різних рівноважних станів, при цьому перехід від однієї рівноваги до іншої залишається поза аналізом. Метод динаміки, навпаки, вимагає аналізу власне переходу від одного стану рівноваги до іншого. Граничний аналіз — це технічний прийом, що широко використовується в побудові мікроекономічних моделей. Це ефективність дії ринкового механізму в основному залежить від волі і бажань людей. У суспільстві відносини між людьми координуються через структуру прав, морально етичних норм, економічних стимулів і т. д. Тобто існує система інститутів, які дають змогу людям координувати та структурувати свою діяльність. Інститути — це формальні і неформальні норми та правила поведінки, що розробляються та встановлюються державою і суспільством. Інституціональне середовище функціонування економічних суб'єктів в основному визначається правами власності. Права власності — це санкціоновані норми поведінки, щоб регулюють відносини між людьми з приводу використання ними економічних благ. Ефективність цих норм залежить від панівної в суспільстві форми власності і від структури форм власності (державна, комунальна та приватна), що склалася, та тенденцій її розвитку. На зміст інституціональної системи впливають також зовнішні ефекти (витрати або вигоди від ринкових операцій, що не отримали відображення в цінах) і громадські блага (блага, споживання яких не можна обмежити лише для осіб, що платять за них). Фірма в умовах досконалої конкуренції Програмна анотація 1. Умови формування ринку досконалої конкуренції. 2 Конкурентна фірма. 3. Попит на продукцію конкурентної фірми. 4. Пропозиція конкурентної фірми. 5. Ринкова пропозиція. 6. Рівновага на ринку досконалої конкуренції. 7. Короткострокова рівновага. 8. Довгострокова рівновага. 9.

З них на Пвденно-Захдному та Румунському фронтах розташовувались см дивзонв, в склад яких було близько сорока армйських та корпусних повтроплавних загонв. Основу технчного оснащення росйських повтроплавних загонв становили аеростати французько системи «Парсеваль» (частково мпортн, а частково випущен в Рос), досить застарл  недосконал. Восени 1917 р. з Франц почали надходити досконалш аеростати системи «Како», але х було порвняно небагато. Nieuport-XVI ВПС Франц Час життя лтака у вонних умовах був коротким навть, якщо вдавалось уникнути знищення в бою, за 89Pмсяцв лтак повнстю зношувався. Це потребувало постйного поповнення, яке забезпечувалось не лише мпортом, але й власним виробництвом. Пвдень Украни був, поряд з Москвою  Петроградом, одним з трьох основних осередкв росйсько авацйно промисловост. Провдна роль тут належала одеському заводу «Анатра», де будувались розвдники-бплани «Анаде» та «Анасаль», навчальн лтаки «Фарман» та «Моран». Велось спорудження смферопольско фл, де розпочася випуск винищувачв «Ньюпор XVII» та велась пдготовка до виробництва авамоторв «¶спано-Сьюза»

1. Ознаки ринку досконалої конкуренції

2. Фірма в умовах монополістичної конкуренції

3. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

4. Роль конкуренции в экосистемах

5. Конкуренция и её экономическая роль. Виды конкуренции

6. Исследование интенсивной конкуренции на рынке продовольственных товаров
7. Экономическое поведение предприятий в условиях несовершенной конкуренции. Монополистический и олигополистический рынок (Контрольная)
8. Качество продукции - элемент выживаемости фирмы в условиях рыночной конкуренции

9. Монополистическая конкуренция и олигополия

10. Виды рыночной конкуренции

11. Виды конкуренции

12. Нужна ли новой экономике новая концепция конкуренции ?

13. Конкуренция как механизм саморегулирования рыночной экономики

14. Конкуренция

15. Рыночные структуры несовершенной конкуренции

16. Конкуренция иллокутивных модальностей речевых актов как особое средство характеристики жанрового состава речевой провокации

Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

17. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

18. Мотивація робітників в сучасних умовах

19. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

20. Конкурентные рынки, конкуренция и конкурентоспособность

21. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

22. Конкуренция реституционных и виндикационных исков
23. Защита конкуренции на рынке финансовых услуг
24. Конкуренция в современном бизнесе

25. Коммерческая, политическая и социальная реклама: сотрудничество или конкуренция

26. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции.

27. Типы межвидовых отношений. Конкуренция

28. Виды конкуренции : сравнительный анализ

29. Экономическое поведение предприятий в условиях несовершенной конкуренции. Монополистический и олигополистический рынок

30. Понятие совершенной конкуренции

31. Лист анализа конкуренции

32. Конкуренция, ее сущность и формы

Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

33. Виды конкуренции, их особенности и значение для характеристики рынка

34. Конкуренция и монополия

35. Анализ конкуренции на рынке туризма в Украине

36. Конкуренция

37. Конкуренция в инновационной деятельности

38. Конкуренция и ее влияние на рынок
39. Конкуренция предприятия
40. Модель монополістичної конкуренції

41. Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах на рынке монополистической конкуренции

42. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции

43. Теория монополистической и несовершенной конкуренции

44. Ценообразование в условиях совершенной и не совершенной конкуренции

45. Рынок и конкуренция

46. Особенности неоклассической теории совершенной конкуренции. Комментарий

47. Денежное обращение. Конкуренция. Инфляция

48. Конкуренция

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Конкуренция и ее виды

50. Конкуренция и монополия

51. Конкуренция и сотрудничество как составляющие рыночного механизма

52. Монополистическая конкуренция

53. Сущность и виды конкуренции

54. Характеристика конкуренции и ее видов
55. Экономика. Конкуренция.
56. Банковская конкуренция

57. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

58. Конкуренция в приграничном регионе

59. Особливості біогеоценозів у техногенних умовах

60. Фирма в условиях совершенной конкуренции

61. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

62. Конкуренция и многообразие рыночных структур

63. Ценообразование на факторы производства при совершенной конкуренции

64. Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

65. Анализ конкуренции банков на российском рынке ипотечного кредитования

66. Умови праці на виробництві

67. Вiдбір i пiдготовка собак до пошуку вибухових речовин та зброї в умовах Одеського Кiнологiчного центру ДМСУ

68. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

69. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

70. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України
71. Умови життя рослин
72. Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми

73. Напівінтенсивна технологія вирощування товарної риби за дволітнього циклу в умовах фермерського господарства В.П. Поворозника

74. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

75. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

76. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

77. Природні умови Трипільського поселення

78. Государственное регулирование конкуренции и ограничение монополистической деятельности

79. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

80. Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект)

Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки
Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы

81. Основные формы недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности.

82. Понятие и виды недобросовестной конкуренции (на примере законодательства европейских стран)

83. Понятие и основные правила квалификации преступлений. Конкуренция норм в уголовном праве и ее практическая реализация

84. Потреби слідчої практики як умова її вдосконалення

85. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

86. Умови вступу та перешкоди до укладення шлюбу
87. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові
88. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

89. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

90. Монополизация производства в России и переход от свободной конкуренции к монополистической в конце 19 века

91. Україна в умовах перебудови. Проголошення незалежності

92. Умови утворення просочувань мовної інформації з використанням ЗУ, РЗУ, спеціальних дій і випадкових електроакустичних перетворювачів

93. Умови виникнення контркультури у ХХ ст.

94. Анализ конкуренции

95. Влияние рекламы, качества и ассортимента продукции на неценовую конкуренцию

96. Конкуренция в рыночной экономике

Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Штамп самонаборный 3-х строчный, 1 касса, 38x14 мм.
Самонаборный пластиковый 3-х строчный штамп. В комплект входит оснастка с рифленой пластиной, касса букв и цифр, пинцет. Сменная
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

97. Конкуренция предприятий в условиях рыночного хозяйства

98. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

99. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.