Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ .4 Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів – важливий резерв підвищення ефективності виробництва на підприємстві 8 Визначення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства . 16 Заходи щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства .25 Висновки 44 Список використаних джерел .48 Варіант – 45 Вихідні дані до виконання курсової роботи № п/п Показники Одиниці виміру Варіант 1 Проектна потужність підприємства млн. грн. 12,00 2 Обсяг реалізації продукції млн. грн. 8,10 3 Первісна вартість ОВФ млн. грн. 6,20 За 4 3 них активна частина млн. грн. 5,10 Залишкова вартість ОВФ млн. грн. 5,60 5 Викорстання ОВФ 5а В першу зміну млн. грн. 5,80 56 В другу змну млн. грн. 2,40 5в В третю зміну млн. грн. 1,80 6 Чисельність працівників чол. 400 6а 3 них робітників чол. 310 7 Працювало працівників 7а 76 В першу зміну чол. 200 В другу зміну чол. 120 7в В третю зміну чол. 180 8 Корисний фонд робочого часу використання ОВФ 8а За планом дні 217 86 Фактично дні 156 9 Тривалість зміни год. 8 10 Внутрішньозмінні втрати робочого часу год. 1,8 11 Річний знос ОВФ % 8,4 12 13 Вибуло ОВФ млн. грн. 0,50 Поступило ОВФ млн. грн. 0,50 13а Із них нових млн. грн. 0,45 14 Собівартість продукції млн. грн. 6,70 14а В т. ч. матеріальні витрати млн. грн. 4,90 15 Витрати на утримання і експлуатація ОВФ % від собі­вартості 17,6 16 Збільшення обсягу виробництва продукції у плановому році % 15,0 Вступ Перехід до ринкових відносин на даному етапі в Україні потребує глибоких зрушень в усіх сферах економіки - одній з найважливіших сфер людської діяльності. Ринкова економіка по своїй суті є засобом, що стимулює ріст продуктивності праці і збільшення ефективності виробництва. Щоб забезпечити свої потреби в їжі, одязі, житлі, люди повинні постійно виробляти різноманітні матеріальні блага. Успішно вирішити ці проблеми можна лише на основі раціонального використання природних та виробничих ресурсів, підвищення ефективності виробництва - це означає ефективніше використання наявних трудових ресурсів для збільшення випуску якісної і потрібної країні продукції, а також постійно спів ставляти затрати з отриманими результатами і вносити певні корективи для того, щоб вкладені кошти принесли максимальну віддачу. В умовах ринкової економіки підвищення ефективності виробництва на підприємстві невіддільно пов'язане із проблемою економіки всіх видів ресурсів, в тому числі і основних виробничих фондів, економічне значення основних фондів підприємства заключається в тому, що вони є матеріально-технічною базою підприємства, від обсягу якої залежить обсяг виробленої продукції, соціальне значення заключається в тому, що вони створюють відповідні умови праці є важливим фактором відтворення робочої сили, величина і підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в певній мірі визначають виробничі можливості підприємства загалові економісти відводять велику роль проблемі підвищення ефективності використання ОВФ, адже вони є важливим суб’єктом економіки країни , саме матеріально-технічна база в значній мірі визначає обсяг виробництва продукції.

Проте, ефективність виробництва на підприємстві залежить не тільки від забезпеченості підприємства основними фондами, але й ступеня їх використання у часі. Облік і планування основних фондів здійснюються не тільки в грошовому вираженні, але й у натуральних показниках у виді конкретних засобів праці. Це необхідно для того, щоб визначити технічний склад, виробничу потужність підприємств і галузей промисловості, установити завдання і шляхи ефективного використання виробничої потужності скласти баланс устаткування і т.д. Такі дані можна одержати за результатами інвентаризації основних фондів, що періодично проводяться в промисловості. Не всі елементи основних фондів відіграють однакову роль у процесі виробництва. Робочі машини й устаткування, інструменти, вимірювальні і регулюючі прилади і пристрої, технічні спорудження (гірські вироблення шахт і розрізів, нафтові і газові шпари) беруть безпосередню участь у виробничому процесі, сприяють збільшенню випуску продукції і тому відносяться до активно діючої частини основних фондів. Інші елементи основних фондів (виробничі будинки, інвентар) роблять лише непрямий вплив на виробництво продукції і тому їх називають пасивною частиною основних фондів, Тільки в умовах ефективного поєднання всіх чинників наше народне господарство може підвищити рівень життя людей. Підприємство - це основна народногосподарська ланка країни, від результатів функціонування якої залежить економічний розвиток держави. В умовах ринкових відносин підприємство функціонує самостійно на засадах самоокупності і самофінансування і тому воно саме, в першу чергу, зацікавлене в підвищенні ефективності виробництва та збільшення прибутковості. Поліпшення використання ОВФ підприємства є важливим резервом підвищення ефективності виробництва. Це обумовлено тим, що значна частка витрат виробництва, які утворюють собівартість продукції, пов'язана із використанням ОВФ на підприємстві. Таким чином, підвищення ефективності використання ОВФ підприємства знаходять свій вираз у збільшенні обсягу виробництва продукції, підвищення продуктивності праці та фондовіддачі. Поліпшення використання ОВФ зменшує витрати на їх утримання і експлуатацію у собівартості одиниці продукції. Зменшення цих витрат відбувається за рахунок зменшення умовно-постійної частини у витратах по утриманню і експлуатації ОВФ - амортизаційних відрахувань, величина яких є умовно-постійною по відношенню до річного обсягу продукції. Внаслідок цього, чим більше буде вироблятися продукції, тим меншою буде питома вага амортизаційних відрахувань у собівартості одиниці продукції, а це веде і до збільшення прибутку підприємства, а також задоволення потреб населення на ринку у тій чи іншій продукції, адже воно залежить від обсягу виробництва продукції на підприємстві, тобто від пропозиції. Проте, обсяг виробництва продукції на підприємстві залежить від того наскільки ОВФ повно використовуються. Крім того підвищення ефективності використання ОВФ також зменшує потреби підприємств у капітальних вкладеннях для розвитку матеріально-технічної бази підприємства з метою зменшення обсягу виробництва продукції, тобто відбувається економія коштів на такі цілі.

Як свідчить багаторічна практика господарювання, ефект від поліпшення використання ОВФ реалізується значно швидше, ніж від повних капітальних вкладень. Крім того, підвищення ефективності використання ОВФ зменшує витрати від їх морального зносу. Вирішальну частину приросту продукції в цілому по промисловості одержують з діючих основних фондів і виробничих потужностей, що в кілька раз перевищує нові фонди, що вводяться щорічно, і потужності. Таким чином, підвищення ефективності використання основних фондів у даний час, коли в країні спостерігається повсюдний і глобальний спад виробництва, має величезне значення. Підприємства, що розташовують основними фондами, що дісталися в спадщину від соціалістичної економіки, повинні не тільки прагнути їх модернізувати, але і максимально ефективно використовувати те що є, особливо в існуючих умовах дефіциту фінансів і виробничих інвестицій, коли відтворення ОВФ підприємства здійснюється за рахунок власних або позичених коштів, поліпшення використання цих фондів є важливим фактором росту ефективності виробництва на підприємстві і на цій основі забезпечення стабілізації виробництва. Мета даної курсової роботи - ознайомитися з методикою провадження заходів по підвищенню ефективності використання ОВФ на підприємстві. За допомогою розрахунків обґрунтувати доцільність впровадження цих заходів, а також набути досвіду у розрахунках величини ефекту від здійснення необхідних господарських операцій. Робота складається з вступу, трьох розділів та висновків. В першому розділі йдеться - економічну ефективність, основні фонди, дається їх економічна характеристика, пояснюється роль ОВФ у діяльності підприємства, а також про основні показники ефективності використання ОВФ на підприємстві. У другому розділі обраховуються показники, пов'язані з використанням ОВФ на підприємстві. У третьому розділі проводимо розрахунок заходів по підвищенню ефективності використання ОВФ на підприємстві, а також проводиться загальна порівняльна характеристика стану підприємства до і після впровадження запропонованих заходів. 1. Ефективність відтворення та використання основних фондів Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтримуванню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, — дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації й витрат на обслуговування виробництва і його управління, підвищувати фондовіддачу та прибутковість. Система показників, яка може вичерпно характеризувати ефективність основних фондів, охоплює два блоки: перший — показники ефективності відтворення окремих видів і всієї сукупності засобів праці; другий — показники рівня використання основних фондів в цілому і окремих їхніх видів (рис. 1.4). Необхідність виокремлення в самостійну групу показників відтворення засобів праці, які характеризують процес їхнього руху, технічний стан та структуру, зумовлена тим, що відтворювальні процеси істотно й безпосередньо впливають на ступінь ефективності використання застосовуваних у виробництві машин, устаткування та інших знарядь праці.

На самом деле это были не «проклятые» вопросы сталинского подсознания, а набросок речи, которую 17 апреля 1940 года произнес Сталин на совещании, собранном в Центральном Комитете ВКП(б) с 14 по 17 апреля для подведения итогов войны с Финляндией. На совещании выступили 46 человек — командиры соединений Красной Армии, руководители высших учреждений армии. Председательствовали нарком маршал Климент Ворошилов и его заместитель Геннадий Кулик, однако фактически руководил работой сам Сталин. Он и закончил эту работу, выступив на последнем заседании. Речь эта долгие годы оставалась засекреченной и была обнаружена лишь в 1996 году, причем не в основных сталинских фондах. Речь 17 апреля 1940 года примечательна во многих отношениях. В военном анализе она содержала большое количество справедливых, критических замечаний, связанных с неудачами первого периода войны и явными провалами командования (кстати, народный комиссар обороны, «славный маршал» Ворошилов был снят со своего поста). Но политический аспект речи оказался для многих неожиданным: Сталин дал положительную оценку общим итогам войны

1. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

2. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

3. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

4. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

5. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

6. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства
7. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
8. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

9. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

10. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

11. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

12. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

13. Ресурсозбереження – головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу

14. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

15. Текстовий потенціал українських прийменників

16. Управління запасами матеріалів на підприємстві

Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Науково-технічний потенціал України

18. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

19. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі

20. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

21. Плаваючий потенціал електростатичного зонду в плазмовому гетерогенному середовищi

22. Туристичний потенціал Німеччини
23. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств
24. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

25. Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси в гальванічних елементах. Електродні потенціали

26. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

27. Експортний потенціал України та її регіонів

28. Науковий потенціал незалежної України

29. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

30. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

31. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"

32. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее

33. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

34. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

35. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

36. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

37. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

38. Правовий статус підприємств
39. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
40. Організація оплати праці на підприємстві

41. Реструктуризація підприємств

42. Економічний аналіз підприємств

43. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

44. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

45. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

46. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

47. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

48. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы
Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки

49. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

50. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

51. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

52. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

53. Бухгалтерський облік на підприємстві

54. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Контроль та ревізія використання основних засобів
56. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

57. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

58. Облік собівартості продукції на підприємстві

59. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

60. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

61. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

62. Організація обліку на підприємстві

63. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

64. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Розподіл прибутку державних підприємств

66. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

67. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

68. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

69. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

70. Алгоритм вибору найкращого варіанту гнучкої виробничої системи
71. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
72. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

73. Вибір найкращого варіанта ГВС (гнучкої виробничої системи)

74. Комерційна діяльність підприємств

75. Маркетингові дослідження на підприємстві

76. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

77. Організація збутової діяльності на підприємстві

78. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

79. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

80. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

81. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

82. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

83. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

84. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

85. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

86. Дослідження та розробки на підприємстві
87. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
88. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

89. Основи управління персоналом підприємств

90. Персонал на підприємстві

91. Проблема управління прибутком на підприємстві

92. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

93. Стратегічне планування і управління на підприємстві

94. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

95. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

96. Управління якістю на підприємстві

Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки

97. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

98. Організаційний розвиток підприємств

99. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

100. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.