Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Контрольна робота з теми: Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» Фінансова незалежність та участь вітчизняних господарюючих суб'єктів у міжнародних економічних відносинах зумовлюють необхідність безперервного забезпечення виробничого циклу оборотними засобами. Розвиток принципово нового підходу до проблем платіжно-розрахункових відносин між суб'єктами ринку зумовлює необхідність досліджувати похідну уповільнення даних відносин – дебіторську заборгованість. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – це заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли підприємство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Таким чином, для визнання поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги необхідно, щоб виконувалися критерії визнання доходу (П(с)БО 15, п.8): - покупцеві передано ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); - підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); - сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. Момент передачі ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на продукцію, товари, роботи, послуги, визначається на основі вивчення угоди поставки продукції (товару, послуг), яка укладена між підприємством і покупцем, та обставин операції. Сума доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг визначається угодою між продавцем і покупцем як справедлива вартість компенсації, яку отримали чи яка підлягає отриманню. На первісну вартість дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги впливають такі події, як: - надання покупцю торгівельної знижки або знижок з обсягу реалізації; - надання покупцю знижок після реалізації; - повернення товарів від покупців. Торгівельні знижки або знижки з обсягу реалізації визначаються у відсотках до базової (основної) ціни. Супровідні й платіжні документи виписуються за чистою вартістю продажу (за вирахуванням торгівельної знижки та знижки з обсягу). У бухгалтерському обліку такі знижки не відображаються, а тільки зменшують первісну вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги. Знижки після реалізації – це знижки за дострокову оплату. Механізм надання таких знижок в Україні не відпрацьований. Повернення товарів від покупців також зменшує суму дебіторської заборгованості. У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) за період її нарахування.

У Балансі відображається первісна та чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги та резерв сумнівних боргів. У підсумок Балансу включається чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, яка визначається як різниця між первісною вартістю дебіторської заборгованості та резервом сумнівних боргів. Дебіторська заборгованість, як економічне явище, виникає у часовому проміжку між першою та другою подією. В цілому питання дебіторської заборгованості є дуже важливими для функціонування підприємства, особливо в сучасних українських умовах ведення бізнесу. Питання дебіторської заборгованості впливає на економічну діяльність ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» (ВАТ «СВЗ») особливим чином: дебіторська заборгованість, яка протягом тривалого часу не повертається (отже, що до неї на підприємстві виникає сумнів, стосовно її повернення) перш за все погіршує фінансовий стан підприємства, тобто відбувається погіршення платоспроможності підприємства, внаслідок недоотримання (недостачі) грошових коштів. Крім того відбувається погіршення оборотності грошових коштів (швидкості обертання коштів). Внаслідок дії цих факторів збільшується кредиторська заборгованість підприємства перед своїми постачальниками (внаслідок недостатньої суми коштів). Погіршення платоспроможності підприємства ставить загрозу погіршення результатів діяльності (гальмування розвитку). Окрім негативних наслідків для підприємств, існують такі ж негативні наслідки для державного бюджету та фондів соціального страхування, внаслідок збільшення безробіття, зменшення платежів у вигляді податків та зборів. Вірогідність отримання економічної вигоди від дебіторської заборгованості за відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги існує в тому випадку, коли підприємство очікує своєчасної оплати за них. У тому випадку, коли у підприємства виникає сумнів, що до можливої своєчасної (у визначені терміни) оплати то така заборгованість вважається сумнівною. Згідно з принципом обачності на момент визнання доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг підприємство повинно визнати можливі втрати від неповернення частини боргів покупцями. Для цього необхідно нараховувати резерв сумнівних боргів. Основне призначення такого резерву - &quo ;амортизувати&quo ; той негативний вплив, що здійснює на фінансове становище підприємства списання безнадійної дебіторської заборгованості, на яку цілком може перетвориться сумнівна заборгованість. Що стосується обліку в цілому, то на досліджуваному мною підприємстві господарські операції відображаються в бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах проводять на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Первинні документи складаються в момент проведення кожної господарської операції, або якщо це можливо, то безпосередньо після її завершення. Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України.

Синтетичний і аналітичний облік операцій ведеться згідно з законодавством України. Бухгалтер завжди вчасно подає первинні документи головному бухгалтеру, який в свою чергу перевіряє правильність заповнення, відповідність записів в документах с записами на рахунка синтетичного і аналітичного обліку. На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація розрахунків та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО. Обов'язковість проведення інвентаризації розрахунків з покупцями та замовниками, постачальниками та підрядчиками передбачено Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69 (зі змінами та доповненнями), з метою підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності. Загальний порядок проведення інвентаризації розрахунків викладено в пп. 11.11 п. 11 цієї Інструкції: 1) усім дебіторам підприємства-кредитори передають виписки про їхню заборгованість, які пред'являються інвентаризаційній комісії для підтвердження реальності такої заборгованості. Дебітори зобов'язані протягом 10 днів від дня одержання виписки підтвердити заборгованість або заявити заперечення; 2) на суми заборгованості постачальників з невідфактурованих поставок бухгалтерія повинна вимагати від постачальників розрахунково-платіжні документи. Постачальники зобов'язані надати такі документи або повідомити про причини їхнього ненадання чи про відсутність такої заборгованості; 3) на рахунках обліку розрахунків з покупцями та замовниками, постачальниками та підрядчиками, іншими дебіторами і кредиторами повинні залишатися лише узгоджені суми. У виняткових випадках, коли до закінчення звітного періоду розбіжності не усунуті або залишилися нез'ясованими, розрахунки з дебіторами і кредиторами відображаються кожною стороною у своєму балансі в сумах, що випливають із записів бухгалтерського обліку, і визнаються нею правильними. На ВАТ «СВЗ» інвентаризація дебіторської заборгованості проводиться обов’язково раз на рік, та при звільненні торгівельного представника, що є матеріально-відповідальною особою та має право отримувати від покупця готівкові кошти в оплату раніше купленого товару. Інвентаризація проводиться згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів і розрахунків. Досліджуване підприємство використовує для обліку програмне забезпечення «1С:Підприємство», що дозволяє уникати різного виду помилок при здійсненні обліку операцій. Отже, таким чином, ми можемо зробити висновок, що дебіторська заборгованість, яка виникає між підприємствами негативно впливає як на розвиток підприємства, також дане явище, як економічна категорія спричиняє негативний вплив на розвиток економіки країни в цілому: по – перше, вона спричиняє кризу неплатежів, що зменшує оборотність грошових коштів; по – друге дебіторська заборгованість завдає значних втрат для державного бюджету, у вигляді скорочення різноманітних платежів та податків, тощо.

З'днання мж ними були так щльн, що вони ледве помчалися. Видлялися й триклн, що простягнулися на значному простор,  портики, що розкинулися в усй свой крас. Площа подвр'я була оточена парканом,  уже його розмри давали змогу скласти уявлення про палац. То було житло царя Аттили, котрий тримав пд рукою весь варварський свт. Саме йому вн вддавав перевагу над усма ншими завойованими мстами». Як я вже казав, ми, адепти Агарт, сповдумо смислову, аналтичну сторю. А ваш сторики часто знають багато, а розумють мало. Дехто з них гунв повнстю уподбню монголам (прийшли, спустошили, пдкорили, подалися дал), а дехто х ототожню з скфами, нш з слов'янами або уграми (засновниками угорсько нац) тощо. В кожнй з снуючих версй  частка правди. Але для розумння велико проблеми гунв (найважлившого чинника стор Украни, слов'янства  вс ґвропи) конче потрбно враховувати клька моментв: 1.PГуни (хуну)P то цла доба (майже 3 тисяч рокв) в житт ґвраз, доба, що розпочалася у XVIII столтт до н. е. в Кита  закнчилась у XIII столтт н. е. в ґвроп. 2.PЦе суперетнос, до якого входило багато народв, рзних за етнчними й соцальними ознаками, рвнем культури, менталтетом, мовою

1. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

2. Облік зносу та амортизації основних засобів

3. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

4. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

5. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

6. Контроль та ревізія використання основних засобів
7. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції
8. Облік основних засобів

9. Облік основних засобів підприємства

10. Аналіз ефективності використання основних засобів

11. Аналіз виробничих основних засобів

12. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

13. Амортизація основних засобів

14. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

15. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

16. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

17. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

18. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

19. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

20. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

21. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

22. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
23. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету
24. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

25. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

26. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

27. Аналітико-синтетичні засоби обробки інформації

28. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

29. Політичні партії в Україні та їх основні типи

30. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

31. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

32. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры

33. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

34. Аналіз та удосконалення оперативного управління

35. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

36. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

37. Основні напрямки фінансового аналізу

38. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
39. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
40. Основи побудови обліку праці та її оплати

41. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

42. Утворення Скіфії та її політична історія

43. Вітаміни та їх синтетичні препарати

44. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

45. Страхування транспортних засобів та вантажів

46. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

47. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

48. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

50. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

51. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

52. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

53. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

54. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі
55. Готельні послуги: документація та облік
56. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

57. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

58. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

59. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

60. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

61. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

62. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

63. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

64. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

65. Облік праці та її оплати

66. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

67. Облік та аудит

68. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

69. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

70. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
71. Організація обліку в магазині "Світанок"
72. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

73. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

74. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

75. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

76. Система та процес бухгалтерського обліку

77. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

78. Теоретичні основи обліку та аудиту

79. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

80. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

82. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

83. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

84. Аналітичні процедури в аудиті

85. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

86. Вибухові речовини та засоби підривання
87. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ
88. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

89. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

90. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

91. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

92. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

93. Основні аспекти аналізу демократії

94. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

95. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

96. Сутність демократії та її основні цінності

Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки

97. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

98. Аналітичні жанри

99. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

100. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.