Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародний рух капіталу

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Вступ 1. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ 2. Міжнародний рух позичкового капіталу 3. Стратегії входження транснаціональних кампаній на ринки країн, що розвиваються Висновки Список використаних джерел Вступ Зародження і становлення світового господарства — це процес розвитку і поглиблення різнобічних відносин між народами, націями і державами. Сутність його полягає в усуспільненні праці та виробництва на національному і міжнародному рівнях. Рушійними силами в цьому процесі є зростання та удосконалення продуктивних сил, прогрес науки, техніки і технології, зміна форм матеріального виробництва. Здобутки цивілізованого розвитку в країнах світу — сім'я та її домашнє господарство, держава та її виробництво, становлення товарно-грошових відносин у національних і міжнародних сферах — були цеглинами у фундаменті світового господарства. Міжнародне усуспільнення виробництва і поглиблення на його основі інтернаціоналізації всього економічного життя стали головними чинниками подолання національно-державного відокремлення, замкненості (автаркії) господарських систем, а отже, розширення виробничо-економічних зв'язків між різними країнами. На певному етапі історичного розвитку концентрація і спеціалізація виробництва, процес його розширеного відтворення наштовхнулися на внутрішні обмеження. Для нормального підтримання і постійного відновлення національного виробництва все актуальнішою є потреба взаємодії з іншими країнами, розвитку міжнародного поділу праці та обміну. Поступово взаємодія та взаємозалежність економічних систем різних країн перетворились на об'єктивну необхідність їхнього розвитку. Взаємодоповнення національних економік, зростання ролі зовнішніх чинників у процесі суспільного відтворення в тій чи іншій країні стали загальним явищем. 1. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВВиходячи з того, що капітал за своєю глибинною економічною сутністю є антагоністичною суперечністю (а отже й антагоністичним виробничим відношенням) між власниками монополізованих засобів виробництва, фінансових, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів, з одного боку, та власниками найманої робочої сили — з іншого, вивезення капіталу з погляду суспільної форми слід розглядати як процес формування в іншій некапіталістичній країні антагоністичної суперечності між власниками різних ресурсів і найманими працівниками, а отже, й відповідного капіталістичного виробничого відношення. Якщо взяти до уваги, що капітал за своїм економічним змістом є сукупністю чи системою виробничих відносин (або відносин економічної власності), що базується на експлуатації найманої праці, то експорт капіталу означає процес формування в некапіталістичній країні капіталістичних виробничих відносин. Оскільки капітал має свій речовий зміст (засоби виробництва, гроші, інші ресурси), то формування таких відносин здійснюється за допомогою вивезення капіталу насамперед в підприємницькій і грошовій формі. Якщо капітал вивозять з більш розвинутої до менш розвинутої капіталістичної країни, то цей процес супроводжується формуванням більш зрілих відносин капіталістичної власності (а отже, й капіталу), більш досконалих форм виробничих відносин.

Таким чином відбувається процес інтернаціоналізації капіталу (економічної власності, заснованої на експлуатації тощо), тобто капіталістичних виробничих відносин. Вивезення капіталу у докапіталістичні формації — загалом прогресивне явище. Таким його можна вважати і у випадку вивезення в країни СНД та Східної Європи в сучасних цивілізованих формах . Головними суб'єктами вивезення капіталу на сучасному етапі є ТНК, держави та наддержавні органи. Найважливіша кінцева мета цього процесу — привласнення монопольне високих прибутків, а також отримання інших вигод (політичних, військових тощо). Вивезення капіталу з урахуванням суспільної форми речового змісту — процес вивезення за кордон транснаціональними корпораціями, державами та міжнародними фінансово-кредитними організаціями вартості у грошовій або товарній формі з метою виробництва і привласнення монопольно високих прибутків, а також отримання інших вигод. На нижчій стадії розвитку капіталізму (XVI — XIX ст.) переважало вивезення товарів, а на вищій — у XXІ ст. — вивезення капіталу. Воно зумовлене монополізацією виробництва, виникненням і розвитком гігантських монополістичних (у тому числі олігополістичних) об'єднань, появою ТНК, які накопичили величезні прибутки й шукають шляхи їх найприбутковішого вкладення. Вивезення капіталу також зумовлюється дією закону нерівномірності економічного розвитку, зокрема нерівномірним розвитком окремих держав і регіонів світового господарства. У країні, яка перебуває на передових позиціях, швидше відбувається процес створення надлишкового капіталу, який може бути використаний всередині країни, але якому намагаються знайти прибутковіше застосування. Крім того, вивезення капіталу спричинене асинхронним протіканням капіталістичного циклу, протекціоністськими бар'єрами, які перешкоджають вивезенню товарів, процесом інтернаціоналізації виробництва та ін . Вивезення капіталу здійснюється у двох основних формах — підприємницькій і позичковій. Вивезення підприємницького капіталу означає інвестиції у промисловість, транспорт, сільськогосподарські, банківські підприємства тощо, через будівництво або купівлю вже існуючих підприємств, через механізм придбання їх акцій. Це призводить до утворення власності за кордоном. Позичковий капітал вивозять у формі короткотермінових або довготермінових позик та кредитів. Це дає можливість отримувати фіксований дохід у вигляді відсотка, але не призводить до утворення за кордоном власності. Загальна сума капіталу, що функціонує за кордоном, — це іноземні інвестиції. Згодом їх джерело розширюється за рахунок капіталізації додаткової вартості, використання амортизаційних відрахувань, випуску акцій та ін. Найважливішу роль з-поміж різних форм інвестицій відіграють прямі капіталовкладення. Це зумовлено тим, що їх суб'єкти здійснюють постійний контроль за цим капіталом (капіталом у позичковій формі на час надання кредиту розпоряджається імпортер); що прямі інвестиції гарантують стабільний ринок (або формують основу для виходу на ринки інших країн); такі інвестиції дають право безпосереднього контролю (за наявності контрольного пакета акцій) або активної участі в управлінні підприємством через механізм реінвестування прибутків, придбання частини акцій за кордоном (але не контрольного пакета), внутрішньо-фірмових позик або внутрішньофірмової заборгованості, а також через використання неакціонерних форм (укладання субконтрактних угод, ліцензійних угод, франчайзингу та ін.)

 . Закономірності та особливості міжнародного руху капіталів у сучасних умовах. Напередодні Першої світової війни закордонні інвестиції капіталістичних країн становили 44 млрд. дол., у 1970 р. — до 285 млрд., у 2000 р. — понад 3 трлн дол. Мета вивезення державного капіталу — значною мірою створення сприятливіших умов для вивезення транснаціонального та інших видів недержавного капіталу. Зокрема, з його допомогою формується економічна інфраструктура. Важливою формою вивезення державного капіталу є державні гарантії для недержавних кредитів. Тому державному капіталу більше властива форма кредитів та субсидій. 2. Міжнародний рух позичкового капіталу Міжнародний кредит (МК) — це позика у грошовій або товарній формі, яка надається кредитором однієї країни позичальникові іншої країни на умовах терміновості, повернення, виплати відсотків. З позиції економічної теорії сутність МК, його економічний зміст — це відносини між суб'єктами МЕВ з приводу надання, використання та повернення позики. Головною метою МК є отримання максимального прибутку у вигляді відсоткового або підприємницького прибутку. Принципи МК: терміновість — кредити надаються на певний термін; повернення — кредити, які надаються, мають бути обов'язково повернені кредиторам; платність — за використання кредитів необхідно платити. На практиці це відсотки за кредит; забезпеченість — одержувач кредиту повинен мати гарантії (матеріальні (майно, нерухомість) і банківські гарантії); цільовий характер — МК, як правило, надається для вирішення конкретних документально обґрунтованих задач. Суб'єкти МК: держава; фірми (підприємства); банки; страхові компанії; транснаціональні компанії (ТНК); державні установи (міністерства); міжнародні організації (МВФ, МБРР); група держав. Основні функції МК: забезпечення перерозподілу фінансових та матеріальних ресурсів між країнами; сприяння більш ефективному використанню фінансових та товарних ресурсів; сприяння накопиченню фінансових та матеріальних засобів та їх раціональному використанню; прискорення процесу реалізації товарів, розширення кордонів міжнародної торгівлі; найважливіший метод конкурентної боротьби на світовому ринку; сприяння вирішенню програм структурної перебудови економіки окремих країн; зниження платоспроможності країн-позичальників та підвищення рівня їхньої заборгованості кредиторам . Основні види МК: За цільовим призначенням: зв'язаний МК — кредит, який має чітко визначений цільовий характер, закріплений у кредитній угоді. У свою чергу зв'язаний МК ділиться на: комерційний — надається для купівлі певних товарів або здійснення платежів за послуги; інвестиційний — виділяється для будівництва конкретних об'єктів; фінансовий МК — кредит, який не має строгого цільового призначення і використовується на розсуд позичальника на будь-які цілі; емісія цінних паперів — особливий різновид МК, коли банки виступають як посередники між позичальниками та безпосередніми кредиторами-інвесторами, що розміщують свої кошти у цінні папери. За формами надання: товарний МК — кредит, який надається у вигляді товарів; валютний МК — кредит, який надається у ВКВ або валютних цінностях.

Знаходиться багато дячв кар'ристичного типу, котр хочуть нажити соб полтичний каптал на колосальному морально-дейному авторитет нацоналзму. Але, не будучи нацоналстами за духом, вони профанують саму його дею, знецнюють сам рух, перетворюючи його в пусте базкання  невиразну, безхребетну через сво д, а часто  не д, полтичну течю. Це з хнього середовища виходить постйно думка, що "нацоналзм такий самий як демократя, хба нацоналстичний". Тут важко щось контраргументувати у план логки (гадамо, ми в цй книжц навели достатньо прикладв чим вдрзняться нацоналзм вд демократизму), але що таке замулювання чистоти  виразност де  , з одного боку, опортунзмом несвдомим а, з другого боку, шкодою свдомою то факт. Так "теж нацоналсти" зумли вже розхолодити народ у сподваннях на силу нацоналзму, дезорнтувати його, зневрити. Тому зараз зумти подолати хаотизуюч, обезвладнююч впливи "екстравагантв"  "теж нацоналств" одне з головних завдань в наших спльних зусиллях до повноцнного утвердження дей  звершень нацоналзму

1. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

2. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

3. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток міжнародної торгівлі

4. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

5. Міжнародна політика і світовий політичний процес

6. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці
7. Міжнародна економіка
8. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

9. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

10. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

11. Міжнародна економіка

12. Міжнародний ринок туристичних послуг України

13. Аудит статутного капіталу

14. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

15. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

16. Етика міжнародних ділових зустрічей

Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

17. Міжнародне перестрахування

18. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

19. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

20. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

21. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

22. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки
23. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
24. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

25. Організація обліку власного капіталу підприємства України

26. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

27. Статутний і додатковий капітал

28. Аудит статутного капіталу

29. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

30. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

31. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

32. Міжнародно-правовий режим Антарктики

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Основні положення міжнародного торгового права

34. Право на самовизначення як один з головних принципів міжнародного права

35. Предмет і методи міжнародного приватного права

36. Система міжнародного приватного права

37. Вирішення міжнародних комерційних спорів

38. Відповідальність у міжнародному праві
39. Історія міжнародних відносин України
40. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

41. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

42. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

43. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

44. Міжнародний маркетинг

45. Особливості сегментації міжнародних цільових ринків

46. Сутність міжнародного маркетингу

47. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

48. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры

49. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

50. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

51. Застосування міжнародних сил ООН у припиненні конфліктів

52. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

53. Інструменти міжнародних розрахунків

54. Міжнародна валютна ліквідність
55. Міжнародна економічна інтеграція
56. Міжнародна міграція робочої сили

57. Міжнародна торгівля товарами

58. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

59. Міжнародне приватне право

60. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

61. Міжнародний договір

62. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

63. Міжнародний кредит у світовій економіці

64. Міжнародний паблік рілейшнз

Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки

65. Міжнародний поділ факторів виробництва

66. Міжнародний тероризм як найнебезпечна загроза сучасній світобудові

67. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

68. Міжнародні відносини та зовнішня політика

69. Міжнародні економічні відносини

70. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва
71. Міжнародні карні трибунали
72. Міжнародні конфлікти

73. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

74. Міжнародні фінансові організації та їх роль

75. Населення планети і міжнародна міграція робочої сили

76. Неомарксистська теорія міжнародних відносин

77. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

78. Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги

79. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

80. Роль банків у міжнародних розрахунках

Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные

81. Середовище міжнародного маркетингу

82. Тенденції розвитку міжнародної економіки

83. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

84. Україна в сучасній системі міжнародних відносин

85. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

86. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів
87. Косовська проблема в міжнародних відносинах
88. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

89. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

90. Задачі з міжнародного менеджменту

91. Організація міжнародного менеджменту

92. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу: комерційна ера, ера експансій, ера концесій

93. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

94. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути

95. Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

96. Організація міжнародних автомобільних перевезень

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

97. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

98. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

99. Вдосконалення міжнародних розрахунків ВАТ "Коломийське АТП"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.