Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Уголовный процесс Уголовный процесс

Необходимая оборона (ст. 35, 36 УК Украины)

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство внутрішніх справ України Запорізький юридичний інститут кафедра кримінального права та кримінології НЕОБХІДНА ОБОРОНА (СТ. 36, 37 КК УКРАЇНИ) Курсова робота з кримінального праваВИКОНАВ: курсант навчального взводу 204 Бодак М.І. ПЕРЕВІРИВ:начальник кафедри, підполковник міліції, к.ю.н., доцент, Денисов С.Ф. Запоріжжя - 2001 ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. Сутність інституту необхідної оборони: . 5 РОЗДІЛ 2. Правомірність необхідної оборони у сфері визначення характеру посягання .7 2.1. Посягання повинно бути суспільно небезпечним 7 2.2. Посягання повинно бути наявним та дійсним .10 РОЗДІЛ 3. Характеристика правомірності захисту від суспільно небезпечного посягання при необхідній обороні .13 РОЗДІЛ 4. Правомірні питання її застосування у діяльності ОВС 18 СПИСОК НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ . 22 ДОДАТОК .25 ВСТУП Необхідна оборона – важливий і діючий засіб у боротьбі зі злочинністю. Його використання може бути найбільш успішним лише тоді, коли кожна людина буде добре розбиратися в тім, що являє собою право на необхідну оборону. Боротьба зі злочинністю – одна з найважливіших задач держави. Це не тільки обов'язок міліції, прокуратури, суду та інших державних органів і посадових осіб, але і справа всієї громадськості, справа всіх громадян. Тільки в результаті їхніх спільних зусиль можуть бути досягнуті успіхи в рішенні цієї важливої задачі. Закріплене в законі право на необхідну оборону від суспільно небезпечних посягань дає можливість людям активно брати участь у боротьбі зі злочинними елементами, злісними порушниками суспільного порядку. Саме тому актуальність даної теми курсової роботи обумовлена насамперед найважливішими функціями необхідної оборони в умовах становлення в Україні громадянського суспільства і правової демократичної держави. Дана проблема досліджувалась у вітчизняній правовій науці достатньо глибинно у 1950- 1970 рр. Це праці таких кримінологів як Якубович М.Й., Баулін Ю.В., Тишкевич І.С. та інші. Однак у зв’язку з прийняттям нової Конституції України, що пріоритетними засадами діяльності держави визначила забезпечення прав та свобод людини, зокрема права людину на необхідну оборону та на затримання злочинця. Безпосередньо інститут необхідної оборони знайшов своє втілення у таких правових нормах: у ч. 3 ст.27 і ч.5 ст.55 Конституції, у ст. ст. 36, 37 Кримінального кодексу України, у ст. 19 КпАП України та у ст.ст. 444 Цивільного кодексу України та у роз’яснючих положеннях Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства, яке забезпечує право на необхідну оборону від суспільно небезпечних посягань” від 28 червня 1991 р.Весь нормативний матеріал, що регулює право необхідної оборони, характеризується значною взаємозумовленістю і функціональною єдністю. Об’єктом дослідження є відносини, що виникають у сфері забезпечення природніх прав людини таких, як право на життя, на свободу пересування та на захист від протиправних посягань на ці та інші права. Предметом дослідження є система правових норм, що надають особі право на захист своїх законних інтересів за допомогою застосування необхідної оборони.

Метою даної роботи слід розглядати аналіз інституту необхідної оборони з ціллю визначення його недоліків у чинній редакції закону та висунути пропозиції щодо вдосконалення останнього. Для досягнення даної мети автором поставлені наступні завдання: 1) Встановити сутність поняття необхідної оборони; 2) Визначити підстави та умови правомірності необхідної оборони; 3) Розмежувати інститут необхідної оборони та інституту уявної оборони; 4) Виділити особливості між поняттями необхідна оборона, крайня необхідність та затримання злочинця. Методологічний інструментарій дослідження базується на загально наукових методах, таких як синтез, аналіз, індукція, що передбачає прямування від одиничного до цілого, та дедукція як метод визначення одиничного через ціле та інші. До того ж використовувався спеціальний правовий метод — метод порівняльного аналізу, який дозволяє виявити схожі ознаки у декількох досліджуваних об’єктів, а також встановити розходження між ними. Робота структурована відповідно до поставлених мети та завдань та складається з вступу, чотирьох розділів, висновку, списку нормативних джерел і використаної літератури та додатку. РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ. Статті Кримінального кодексу, що виключають кримінальну відповідальність, відносяться тільки до тих випадків, коли в процесі здійснення таких дій завдається шкода громадянам, державним чи суспільним інтересам. Дурманов Н.Д. розглядав необхідну оборону як обставину, що виключає злочинність діяння ; Ю.В. Баулин - як обставину, що виключає ознаки злочину, тобто суспільну небезпеку і злочинність діяння. Вчинення дії в стані необхідної оборони виключає склад злочину. Це не тільки некаране, але і правомірна поведінка особи. У частині 1 ст. 36 КК України зазначається: “Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.” Подібним чином визначається необхідна оборона у кримінальному законі Російської Федерації: "Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны" (ч.1 ст.37 Кримінального кодексу РФ). Право на необхідну оборону випливає з природного права людини на життя. Конституція України проголошує право особи будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. У ст. 13 Основ кримінального законодавства СРСР та союзних республік поняття необхідної оборони знайшло такий свій вираз: “Не является преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но совершенное в состоянии необходимой обороны, т.е

. при защите интересов Советского государства, общественных интересов, личности или прав обороняющегося или другого лица от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны.”3 Слід зазначити, що на громадянах не лежить обов'язок здійснювати акт необхідної оборони. Однак при цьому у певній ситуації, наприклад, коли відбувається напад на інтереси держави або суспільства, або на життя та здоров'я інших осіб, необхідна оборона є моральним обов'язком громадян. Відповідно до ст. 65 Конституції України захист Батьківщини є обов'язком громадянина України. Звідси випливає, що захист від посягань на державу є конституційним обов’язком. Таким чином, необхідної обороною у кримінальному праві слід визнавати насильницькі дії по відношенню до особи, що скоїла небезпечне посягання на правоохоронні інтереси, що здійснюються для припинення цього посягання. РОЗДІЛ 2. ПРАВОМІРНІСТЬ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ У СФЕРІ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ ПОСЯГАННЯ. 2.1. Посягання повинно бути суспільно небезпечним. Для правильного розуміння умов і меж необхідної оборони, а також ознак караного в кримінальному порядку перевищення цих меж потрібно насамперед усвідомити поняття "суспільно небезпечного посягання". У постанові Пленуму Верховного Суду СРСР від 16 серпня 1984 р. 16 “Про застосування судами законодавства, що забезпечує право на необхідну оборону від суспільно небезпечних посягань” дано тлумачення суспільно небезпечного посягання як діяння, передбаченого особливою частиною кримінального закону, незалежно від того, чи притягнена особа, яка його вчинила до кримінальної відповідальності, чи звільнена від неї у зв’язку з неосудністю, недосягненням віку притягнення до кримінальної відповідальності або з інших обставин. При цьому в постанові окремо акцентується увага на визнанні посягання суспільно небезпечним якщо особа, яка заподіяла шкоду іншій особі у зв’язку з вчиненням останньою дій, усвідомлювала малозначучість протиправного посягання5. На жаль у постанові Пленуму Верховного Суду України від 28 червня 1991 р. щодо визначення поняття суспільно небезпечного діяння роз’яснень не міститься, що сприяє різномаїїтю тлумачень та підходів до вирішення цього питання. Розглянемо погляди на цю проблему декількох вчених науки кримінального права. М. Коржанський вважає, що посягання повинно мати характер нападу, який загрожує тяжкими наслідками у сфері важливих суспільних цінностей – життя, здоров’я, власності, державного управління тощо6. Так само розглядає поняття суспільно небезпечного посягання Михайленко П. П.7 Також існує думка про обов’язковий характер об’єктивності суспільно небезпечного діяння, тобто такого яке за своїм характером і ступенем суспільної небезпечності реально може заподіяти чи створити реальну загрозу заподіяння шкоди правам та інтересам, що охороняються законом, а відвернення цього вимагає заподіяння шкоди тому, ким вчиняється посягання10. Щодо положень КК України, то посягання за своїми об’єктивними даними при виникненні необхідної оборони має досягти ступеня суспільної небезпечності злочину.

И вовсе не случайным, как это ныне хотят представить буржуазные фальсификаторы, а закономерным явлением стала наша победа в минувшей войне. Она была обусловлена постоянно действующими факторами, и прежде всего социалистической экономикой, социально-политическим и идейным единством советского общества, социалистическим патриотизмом и пролетарским интернационализмом, дружбой народов, постоянным руководством Коммунистической партии всем делом обороны страны. Победа над ударными силами мирового империализма явилась воплощением в жизнь партией ленинского учения о защите социалистического Отечества. Она объективно подготавливалась всем ходом социалистического строительства в СССР в предвоенные годы. Ее фундамент закладывался в первые две с половиной пятилетки, когда были осуществлены индустриализация страны, коллективизация сельского хозяйства, культурная революция, утвердилось социалистическое братство народов Советского Союза, В результате создания мощной производственно-экономической базы, социальных преобразований, усиления и технического перевооружения Красной Армии и Военно-Морского Флота наше государство стало располагать необходимым оборонным потенциалом для отражения фашистской агрессии

1. Уголовно–процессуальные отношения, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела

2. Общая характеристика Уголовного Кодекса Украины

3. Общая характеристика преступлений против собственности (ст. 205 – 220 Уголовного кодекса Республики Беларусь)

4. Уголовный закон Украины

5. Общая часть Уголовного Кодекса РФ (Шпаргалка)

6. Клевета (ст. 129 УК) - уголовное право
7. Уголовный кодекс 1926 и его значение
8. Нарушение авторских и смежных прав. Уголовная ответственность по ст. 146 УК РФ

9. Суд присяжных и новый Уголовно-процессуальный кодекс РФ

10. Новый Уголовно-процессуальный Кодекс РФ - противоречия и пробелы

11. Общие части Уголовного Кодекса РФ

12. Общая части Уголовного Кодекса РФ

13. Уголовный кодекс Российской Федерации

14. Общая характеристика компьютерных преступлений по уголовному кодексу РФ

15. Уголовная ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст.144 УК РФ)

16. Логико-структурный анализ понятий и признаков преступлений в действующем уголовном кодексе РФ

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

17. Квалификация служебных преступлений по действующему Уголовному Кодексу

18. О необходимой обороне в новом Уголовном Кодексе Республики Молдова

19. Понятие соучастия по уголовному кодексу РФ

20. Убийство, предусмотренное п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации

21. Уголовно-процессуальный кодекс

22. Военно-уголовный кодекс Петра I
23. Адвокат в уголовном процессе
24. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

25. Уголовный процесс по Соборному Уложению 1649 года

26. Уголовное право буржуазных государств новейшего времени

27. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

28. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

29. Уголовный процесс зарубежных стран

30. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

31. Особенности возбуждения уголовных дел о вымогательстве

32. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел военными судами

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Уменьшенная вменяемость в уголовном праве

34. Освобождение от уголовной ответственности

35. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью в Российской Федерации

36. Освобождение от уголовной ответственности

37. Уголовный закон

38. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве
39. Уголовное право (Контрольная)
40. Преступление по уголовному праву Российской Федерации

41. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

42. Освобождение от уголовной ответственности

43. Уголовная ответственность за бандитизм

44. Уголовно-исполнительное право (лекции)

45. Лекции по уголовному праву (общая часть)

46. Уголовное преследование как функция государства

47. Уголовное право (Контрольная)

48. Шпоры по уголовному праву (Шпаргалка)

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Институт уголовного наказания

50. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

51. Понятие соучастия в уголовном праве

52. Шпаргалки по уголовному праву (общая часть)

53. Уголовное право РФ (особенная часть)

54. Правовые вопросы возбуждения уголовного преследования по просьбе иностранного государства
55. Действие уголовного закона во времени и пространстве
56. Уголовное право буржуазных государств новейшего времени

57. Уголовно-правовая охрана лиц, исполняющих свой служебный или общественный долг

58. Билеты по уголовному праву

59. Тесты по уголовному праву (общая часть)

60. Принципы уголовного законодательства Российской Федерации

61. История уголовного права России в советский период

62. Уголовное право (общая часть, шпоры)

63. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, сопряжённых с хищением имущества

64. Шпаргалки по особенной части Уголовного права

Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные

65. Уголовное право общая часть

66. Освобождение от уголовной ответственности

67. Особенности возбуждения уголовного дела, как стадии уголовного процесса (Контрольная)

68. Уголовный процесс (Контрольная)

69. Лекции по уголовному процессу

70. Процесс доказывания и его особенности на различных стадиях уголовного процесса
71. Контрольная работа по Уголовно-процессуальному праву РФ
72. Прекращение уголовных дел на стадии предварительного расследования

73. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе

74. Субъекты и участники уголовного процесса

75. Участие адвоката в уголовном процессе

76. Особенности участия адвоката в качестве защитника в уголовном процессе

77. Частные и публичные интересы в Российском уголовном процессе

78. Прокурор в досудебном производстве по уголовному делу

79. Уголовно правовая охрана фауны России

80. Обще уголовная полиция в конце XIX - начале ХХ веков

Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры

81. Петровское уголовное законодательство

82. Система уголовной регистрации

83. Система уголовной регистрации

84. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика краж

85. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика краж

86. Уголовная ответственность
87. Проблемы совершенствования процессуальных гарантий прав и интересов участников уголовного судопроизводства
88. Доказательства в уголовном судопроизводстве

89. Уголовно-правовое регулирование в сфере компьютерной информации

90. Вопросы к экзамену по уголовному процессу

91. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(2)

92. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(4)

93. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(1)

94. Уголовная ответственность несовершеннолетних

95. Контрольная работа по уголовному процессу

96. Уголовное право

Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Уголовный закон

98. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам

99. Защита прав человека в уголовном судопроизводстве

100. Направления совершенствования уголовного законодательства о государственных преступлениях


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.