Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

1. Розкрийте смисловий зміст культури. Визначте поняття: знання (когнітивний смисл), цінності (ціннісний смисл), регулятиви (регулятивний смисл) Культура — це і світ смислів, які людина вкладає у свої творіння і дії. І такими видами смислів виступають знання, цінності і регулятиви. Смисли утворюються у голові людини, коли вона у відповідності зі своїми потребами пізнає, оцінює та регулює оточуючі її явища і процеси і ті, що відбуваються у ній самій. Відповідно цьому знання (те, що дається пізнанням), цінності (те, що встановлюється за допомогою оцінки) і регулятиви (те, чим регулюються дії) представляють собою три основних види смислів. Знання [когнітивний смисл) лат. cog i io — знання, пізнання — це інформація про властивості об'єкту. Визначення знання — одне із складних філософських питань, з приводу якого існує багато різних думок: - інформація є завжди інформація про щось, а тому в будь-якій інформації міститься якесь знання (відомості про деякий об'єкт). Але інформація і знання — все ж таки поняття не тотожні. Знання є зміст інформації, що характеризує її об'єкт, а інформація тут співвідноситься тільки з об'єктом, виноситься за дужки; - знання завжди є деяке ствердження, у вигляді стверджуючого, або заперечуючого вислову. Різниця тут лише у тому, що у першому випадку знання є ствердженням про наявність, а в іншому —про відсутність у об'єкта будь-яких властивостей.; - знання об'єктивне, тобто визначається виключно властивостями об'єкта, а не суб'єктивними особливостями. Коли людина каже «Язнаю.», вона робить зразу подвійне ствердження: перше, що у неї є знання про властивості деякого об'єкта, а інше — що це знання є об'єктивним.; - знання може бути як істинним так і помилковим. Невірне, помилкове твердження — це також знання, тільки недостовірні, якщо враховувати, що у знаннях є елемент суб'єктивності і що істинність їх — відносна; - об'єктом знання може бути все, що завгодно — фізичні тіла й людські думки, реальні явища і нездійснені мрії, те, що існує, існувало і буде існувати, або ніколи не існувало і не буде існувати. Це означає, що у зміст знань входять не тільки обґрунтовані і доказові ствердження, але й не підтверджені судження, вірування і вимисли. Таким чином, знання — важлива частина культури. Воно посідає важливе місце у її змісті. З розвитком культури обсяг знань, які є у суспільстві, постійно зростає. Цінність (ціннісний смисл) — фіксована в людській свідомості характеристика відношення об'єкта до людини і відповідно людини до об'єкта. Об'єкт має цінність, якщо людина бачить засіб задоволення якої-небудь своєї потреби. Цінність є не об'єкт сам по собі, а його властивості, здатність задовольняти людські потреби. Об'єкт виступає як носій цінності. Цінності можуть мати як матеріальні речі й процеси, так і духовні явища (знання, уявлення, ідеї тощо). Для людини може представляти велику цінність який-небудь грошовий пам'ятний сувенір чи стара фотографія, хоч їх грошова вартість рівна нулю. Цінностями можуть бути спогади, почуття, радість творчості тощо. їх не можна ні продати, ні купити за будь-які гроші. Щоб об'єкт мав цінність, необхідно, щоб людина усвідомлювала наявність у ньому певних властивостей (наприклад, земля, тяжіння, повітря, вітаміни, спілкування з іншими людьми необхідні людині, вона без них не може існувати), але якщо вона не усвідомлює цього, то вони для неї цінності не мають.

Таким чином, цінність пов'язана зі знанням, але не зводиться до нього: знання лише констатують властивості об'єкта, у тому числі якусь особливу його «властивість», здатність задовольняти будь-яку потребу людини, тобто цінність, проте остання не є знання, а є відношення між людиною і об'єктом Цінності поділяються на матеріальні і духовні. До перших відносяться «матеріальні блага» (житло, одяг, продукти харчування і т. д.), а до других — «духовні блага» (художні, наукові, філософські ідеї). У формуванні ціннісних уявлень велику роль відіграє уява. За її допомогою люди створюють уявні зразки об'єктів, які б максимально повно і досконально відповідали їх потребам. Такі зразки називають ідеалами. Вони відповідають еталонам цінностей. Регулятив (регулятивний смисл) — це правило або вимога, у відповідності з якою люди будують свою поведінку та діяльність. Наявні в культурі регулятиви визначають прийняті в даній культурі норми поведінки і діяльності, тобто вказують, якими шляхами та засобами досягнення мети допустиме «нормальне», і навпаки. Дії людей регулюються нормами та правилами, які вони для себе встановлюють (наприклад, норма і правила гри, етикету, судового виробництва, дорожного руху т і). Людина може за власним бажанням дотримуватись чи не дотримуватись їх, діяти «за правилами» чи «проти правил», але прийнявши їх, вона сама себе забов'язує на їх дотримання і виконання. Введення відповідних норм, які регулюють дії людей — специфічна риса людського образу життя, яка закріплена у культурі. Культурні норми досить різноманітні. Вони у більшій чи меншій мірі регламентують все, з чим пов'язане людське життя — їжу, одяг, відношення між чоловіками та жінками, розваги і працю. Народжуючись і виховуючись у відповідному культурному середовищі, кожна людина засвоює встановлені у ньому регулятиви. Як наслідок її дії стають у значній мірі зумовлені ними. Вона реалізує у своїх вчинках і життєвому шляху передбачені ними культурні програми поведінки, інколи навіть не усвідомлюючи цього. І рівень нашого оволодіння культурою визначається тим, наскільки добре ми засвоїли наявну в різноманітних предметах культури інформацію і дотримуємося пов'язаних з нею програм поведінки. 2. Висвітліть історичний аспект розвитку поняття «культура» Культура (лат. colere, &quo ;населяти&quo ;, &quo ;вирощувати&quo ;, &quo ;сприяти&quo ;, &quo ;успадковувати&quo ;, ) — термін для означення алгоритмів людської поведінки і символічних структур, які надають цій поведінці сенсу і значимості. У сучасній науці нараховується декілька сотень визначень поняття культура, жодне з яких не є загальноприйнятим. Різні визначення відображають різні теорії щодо розуміння та оцінки процесів в суспільстві. В широкому розумінні культура — це сукупність як матеріальних, так і нематеріальних («духовних») цінностей, властивих суспільству в цілому або окремій соціальній групі. Поняття культура в частині нематеріальних цінностей об'єднує в собі науку (включно з технологією) і освіту, мистецтво (літературу та інші галузі), мораль, уклад життя та світогляд. Загальнопоширене використання слова культура в багатьох західних суспільствах може відображати багатошаровість таких суспільств, коли культурними звуться ті соціальні групи, які знаходяться на вищому рівні культурного розвитку, на відміну від нижчих прошарків суспільства.

Слово культура часто вживається для посилання на елітність та престижність певної діяльності чи продукту, наприклад, витончена кухня, мистецтво, музика, які відносять до &quo ;високої&quo ; культури як протиставлення &quo ;низькій&quo ; культурі. Історичні визначення Завдяки зусиллям філософів і істориків слово культура перетворилось на філософське поняття і стало об'єктом наукових досліджень. Вчені вісімнадцятого та початку дев'ятнадцятого сторіччя часто ототожнюють культуру з цивілізацією і протиставляють природі. Так про людей, яким бракує елементів &quo ;високої культури&quo ; говорять як про &quo ;природніх&quo ;, віддаючи їм роль носііїв &quo ;низької&quo ; культури. Подібне визначення культури було розкритиковане за намагання придушити «людську природу». Сучасне розуміння культури у контексті соціальної історії розглядає її як систему життєвих орієнтацій людини. Культура – це сфера духовної, ціннісної, комунікативної організації суспільства, яка визначає норми поведінки, мислення, почуттів різних верств населення і націй в цілому (Гуревич, 1991; Парахонський, 1995). Якщо відволіктися від змісту культури, то її можна визначити як сукупність знаків, об'єднаних у системи. Знаки - це сигнали, предмети, взагалі все, що може бути носієм значення (наприклад, звуки мови, букви, цифри, слова і числа, символи, зображення тощо). Завдяки системній організації, яка властива всім знакам загального користування, соціальна інформація зберігається, нагромаджується і передається від людини до людини, від покоління до покоління. У зв'язку з тим, що обсяг соціальної пам'яті не безмежний, культуру також визначають як спосіб організації і відбору знаків відповідно до їх значущості для майбутньої діяльності людей. Багато видатних істориків культури вважають що культури переживають періоди розвитку, розквіту, потім вмирання і падіння. Вони думають, що стародавньому світі були такі великі культури, в порівнянні з якими наступні часи є лише поверненням до минулого. Таким чином, культура - це поняття, яке означає певний історичний рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, втілений у типах і формах організації життя і діяльності людей, а також в цінностях, які створюються ними. 3. Опишіть методику підготовки і проведення дискусії на уроках з циклу культурологічних дисциплін Дискусії готуються заздалегідь. Вибирається тема, зміст матеріалу, розподіляються виступаючі, опоненти і пропоненти, питання, виступаючі, ведучі. Методика проведення дискусії 1. Ведучий визначає тему дискусії, запрошує основних учасників, домовляється про умови проведення дискусії (тривалість виступів і т.д.). 2. Ведучий розсаджує учасників дискусії таким чином, щоб &quo ;глядачі&quo ; сиділи навколо столу основних діючих осіб (тобто столи &quo ;глядачів&quo ; повинні бути розставлені буквою &quo ;П&quo ;). 3. Ведучий починає дискусію: представляє основних учасників дискусії і повідомляє її тему. 4. Першими виступають основні учасники (20хв), після чого ведучий запрошує інших учасників взяти участь в обговоренні. При необхідності ведучий нагадує учасникам про порядок денний, регламент і дотримання пристойностей під час дебатів.

Сведения - 1) вербальный или невербальный элемент объективизированного опыта, содержащий объективизированную информацию об объектах или закономерностях, способах практической или творческой деятельности, этических или других аспектах оценивания; 2) объективно существующие результаты всех видов познания, элементы объективизированного опыта человечества. К невербальным элементам объективизированного опыта человечества относятся объекты, содержащие образную информацию, процедуры осуществления разных действий, закрепленные показом в фильмах, фотографиях, рисунках. Анализ элементов культуры, подлежащих усвоению, проведенный в работах [69, 70] в интересах формирования содержания образования, выявил, что их можно объединить в четыре группы элементов: накопленные человечеством знания о природе, человеке, искусстве, технике и технологиях, обществе; опыт практической деятельности; опыт творческой деятельности; опыт оценивания. Думается, более целесообразно называть последнюю группу духовным опытом, включающим в себя нравственный, эстетический и эмоциональный опыт

1. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

2. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

3. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

4. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

5. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

6. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення
7. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
8. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

9. Поняття, предмет та зміст господарського договору

10. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

11. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

12. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

13. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

14. Зміст та структура документознавства як науки

15. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

16. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

17. Предмет політології, сутність та зміст

18. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

19. Зміст поточних планів та організація їх розробки

20. Организация и методика проведения общего аудита

21. Зміст і еволюція поняття мотивації

22. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості
23. Методика проведения публичных выступлений сотрудниками ОВД
24. Методика проведения лізингових операцій

25. Методика проведения маркетинговых исследований

26. Культура та побут населення України

27. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

28. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

29. Екологічний зміст процесу антропогенезу

30. Методика проведения аудита денежных средств

31. Методика проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками

32. Организация и методика проведения аудита

Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

34. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

35. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

36. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

37. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

38. Звичаї, культура та побут запорізьких козаків
39. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні
40. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

41. Физические обоснования и методика проведения процедур ультразвуковой терапии. Аппаратная реализация аппаратов ультразвуковой терапии

42. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

43. Духовна культура та її структура

44. Культура та історія

45. Культура та мистецтво Туреччини

46. Методика проведения игр как эффективного способа проведения праздничных мероприятий

47. Поняття "культура" та її сутність

48. Суть і зміст ризик-менеджменту

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

50. Методика проведения регионарной анестезии

51. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

52. Методика проведення атестації персоналу різних категорій

53. Методика проведения внеклассных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

54. Методика проведения конкурса профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения и учащихся училищ
55. Методика проведения лекционных занятий по разделу "Наноматериалы и нанотехнологии" при изучении дисциплины "Материаловедение"
56. Методика проведения мониторинга функционирования психологических служб системы образования

57. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

58. Содержание и методика проведения физкультурных досугов в дошкольных учреждениях

59. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

60. Зміст правового виховання молодших школярів

61. Методика проведения школьной исследовательской работы

62. Методика проведения ручных швейных работ

63. Методика проведения работы по сенсорному воспитанию в СДУ (специальное дошкольное учреждение)

64. Наблюдение, его виды, методика проведения

Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры

65. Методика проведения занятий степ-аэробикой с женщинами среднего возраста

66. Особенности методики проведения занятий по гимнастике с различными контингентами занимающихся

67. Раціональний зміст гегелівської діалектики

68. Организация и методика проведения налоговых проверок

69. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

70. Роль та вміст води в організмі
71. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.
72. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

73. Методические особенности проведения физической культуры

74. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

75. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

76. Лекції з української та зарубіжної культури

77. Организация и проведение урока по физической культуре и часа здоровья

78. Исходные категории теории и методики физической культуры

79. Філософська культура особи та її суспільна значущість

80. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные

81. Методика защиты сельскохозяйственных культур

82. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

83. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

84. Моральна культура особистості та етикет

85. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

86. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
87. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів
88. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

89. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

90. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

91. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

92. Нормативна база, методика та методи перевірки

93. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

94. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

95. Прийняття та зміна Конституції Угорщини

96. Війна в Іраку та ЗМІ

Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры

97. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

98. Європейське мовознавство епохи середньовіччя, відродження та xvii-xviii ст.

99. Анархізм в Росії: теорія та практика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.