Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політика як суспільне явище

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Реферат з політології Політика як суспільне явище Поняття &quo ;політика&quo ; трактують, використовують і характеризують па практиці надто неоднозначно, що спонукає охарактеризувати бодай кілька основних його визначень виходячи з того, що розуміли під цим поняттям раніше і яким змістом воно наповнене нині. Власне термін (як означення явища) &quo ;політика&quo ; свого часу поширився під впливом однойменного трактату великого філософа Аристотеля, де узагальнюються проблеми розвитку давньогрецької держави, правлінь і урядів. Тут важливо ось що. З одного боку, політика визначається як вид практичної діяльності (дії парламенту, уряду, інших структур), що виявляється через участь у державному управлінні. Ця діяльність може бути спрямована на досягнення чи розширення масштабів цієї участі, здійснення впливу на державне управління або на державну владу тощо. З іншого боку, політика визначається як спрямування діяльності окремих інститутів або осіб, що реалізують певні пріоритетні цілі чи засоби їх досягнення. Тому коли говорять про політику тієї чи іншої президентської адміністрації, скажімо, у сфері екології чи підтримки власного товаровиробника, йдеться саме про цей випадок використання терміна &quo ;політика&quo ;. Слово &quo ;політика&quo ; з давньогрецької означає мистецтво управління державою, тобто певний спосіб реалізації цілей держави як на власній її території, так і поза її межами. У такому значенні розглядали здебіл і. шого політику давньогрецькі філософи, зокрема й Аристотель. Загалом під поняттям &quo ;політика&quo ; у щонайширшому значенні розуміють &quo ;практичну діяльність держави, партій, класів із здійснений ІИ робленого курсу і досягнення поставлених цілей, що визначанні, корінними інтересами&quo ;. Однак таке визначення політики надто загальне, воно враховує основну її суть, але недостатньо характеризує складові й особливості політики. Політику як феномен, суспільне явище можна розглядати насамперед як специфічну сферу людської діяльності. Це так званий загальнонауковий підхід, який має право на існування хоча б тому, що політика стосується життя фактично кожного громадянина. Політика — це спрямування або своєрідний спосіб діяльності. І якщо розглядати її в цьому аспекті, то це буде буденно-публіцистичний підхід. Марксистська доктрина розглядає політику як діяльність, пов'язану з конкретними відносинами станів, націй, класів, суспільних груп. Досить часто політику розглядають з позицій етичного розуміння її суті й особливостей прояву. Існує і так зване ціннісно-нейтральне розуміння політики. Серед усіх підходів до тлумачення політики її досить часто розглядають саме з урахуванням того, що вона пов'язана з функціонуванням урядових структур і діяльністю людей, які безпосередньо займаються управлінням. Останній підхід називають формально-інсти-туціональною доктриною. Якщо певною мірою узагальнювати, то варто звернути увагу на те, що загалом можна виокремити два основні підходи до тлумачення терміна &quo ;політика&quo ;: з одного боку — це заняття малодостойне і цинічне, з іншого — високоморальне і творче, притаманне &quo ;справжнім аристократам духу&quo ; (змістова характеристика поняття).

У такому контексті політика є філософською категорією з особливістю свого морального окрасу, тобто духовно-моральною сутністю. З функціонального погляду виокремлюють також два підходи до тлумачення поняття &quo ;політика&quo ;: це спосіб досягнення власних егоїстичних цілей і мистецтво управління, спрямоване на досягнення загального блага і справедливості. Поняття і сутнісну характеристику терміна &quo ;політика&quo ; не можна усвідомити без урахування поглядів на цей феномен насамперед філософів. При цьому аналіз поглядів мислителів минулого і сучасних дослідників засвідчує, що розмежування поглядів на термін &quo ;політика&quo ; з'явилося водночас з появою цього терміна. До речі, античне розуміння полягало в тлумаченні біологічної природи політики. Розбіжності ж почалися з неоднакового оцінювання можливості інтегрування егоїстичних натур окремих індивідів в ім'я інтересів більшості. Логічно стверджувати також, що політика — це особливий, специфічний вид діяльності людей, спрямованої на забезпечення практичної організації суспільства. Іншими словами, політика дає суспільству його структури, форми, створює конвенції, інститути, закони і правила, змінює ситуацію й дає змогу людям адаптуватися в умовах, що змінюються у часі й просторі. Нагадаємо ще раз, що політика — це особливий вид діяльності, пов'язаний з владою, і насамперед з державою. Політика — це й певний тип відносин між державою і суспільством, соціальною групою, особою; між державою і різними соціально-політичними силами, організаціями, інститутами. Політика в такому визначенні має сенс, оскільки вона найвиразніше виявляє інтереси класів, соціальних груп та індивідів, їх зіткнення, а взаємодія відбувається на грунті того чи іншого співвідношення соціальних сил. Відтак без перебільшення можна сказати, що політика — це найди-намічніша сфера суспільної системи. Окремі автори (Ж. Бюрдо, П. Бро та ін.) пропонують при поясненні феномену &quo ;політика&quo ; спиратися на відмінність у граматичному роді: у чоловічому роді слово &quo ;політика&quo ; має означати комплекс правил, що забезпечують єдність і непорушність певного соціального простору з його, зрозуміло, конфліктністю, суперечностями, неоднорідністю; у жіночому роді слово &quo ;політика&quo ; означає своєрідну арену, де зустрічаються, змагаючись при цьому між собою за владу, окремі діячі та угруповання. Політика як суспільне явище розглядається й так: •як один з різновидів громадської діяльності, що має свої цілі та специфічні правила здійснення; •як універсальне явище, яке не лише притаманне будь-якому суспільству, а й без якого суспільство об'єктивно не може існувати. Політика як термін, поняття мас різні визначення навіть у конкретній мові. Так, в англійській, яка на відміну, скажімо, від французької вважається більш прагматичною мовою, є два основних визначення: •під політикою розуміють результати дії уряду, владних структур, окремих політиків (наприклад, &quo ;політика України&quo ;, &quo ;політика Кабінету Міністрів України&quo ;, &quo ;політика Л.Д. Кучми&quo ; та ін.); •політика передусім означає процес, пов'язаний із завоюванням і реалізацією державної влади у конкретному суспільстві (наприклад, «політична стратегія &quo ;Руху&quo ;»).

Розгляд політики саме як царини людської діяльності визначається, своєю чергою, марксистською і формально-інституціональною доктринами, які й нині є провідними, домінуючими у політологічній науці. Марксистська доктрина інтерпретує політику як сферу діяльності, пов'язану з відносинами між станами, націями та іншими великими суспільними групами. Ядро цих відносин — виборювання, утримання і використання державної влади. Ці процеси треба вивчати окремо і детально. Формально-інституціональна доктрина інтерпретує державу в категоріях діяльності уряду, урядових установ та осіб, які здійснюють урядові функції. Отже, в цьому разі під політикою розуміють характер, принципи організації роботи і функції держави та її урядових структур, які реалізують через державу свою владу. Інакше кажучи, йдеться про так звану прикладну політику. У структурі політики виокремлюють такі основні складові: політичний інтерес. Зрозуміло, що він є тією внутрішньою силою, стимулом до політичної поведінки і діяльності, без якої політика неможлива. Інтерес спонукає до постановки людиною конкретних цілей і завдань, а також до діяльності з метою досягнення таких цілей і завдань; політичні відносини. Без них неможливі відносини, стосунки між усіма суб'єктами політики, політичного процесу; політичні організації. їх також у суспільстві достатньо, особливо в результаті максимальної демократизації суспільних відносин, формування громадянського суспільства; політичну свідомість. Це складний і суперечливий феномен, властивий як окремому громадянину, так і всім іншим суб'єктам політики; політичну діяльність. Вона є різновидом соціальної активності суб'єктів взагалі. Йдеться про дії суб'єктів політики, які відбивають реалізацію ними своїх політичних статусів. Політику як сферу людської діяльності можна тлумачити виходячи з таких способів її розуміння: 1. Політика як діяльність на етичних засадах (моральний аспект політики). Ця традиція започаткована Аристотелем, який вважав, що кожна Спільнота створюється задля певної мети. Зазначена мета мусить перевершувати всі індивідуальні блага для всіх. Виходячи з такого розуміння, домінантною рисою політики повинна бути мудрість, яка полягає в умінні вибирати засоби для реалізації моральної мети. 2.Політика як засіб досягнення егоїстичних цілей. Характеризується як цинічне розуміння політики, що має чимало варіантів: від &quo ;мистецтва можливого&quo ;, &quo ;після нас хоч потоп&quo ; аж до шпіравдання збройної боротьби за &quo ;життєвий простір&quo ; та ін. Таке розуміння політики, що мета виправдовує будь-які засоби її досягнений, все-таки не належить до визначальних традицій західної політичної культури, започаткованої античністю. 3.Ціннісно-нейтральне розуміння політики. Базується на своєрідному раціональному, аналітичному тлумаченні Політики. Проблема &quo ;людина і політика&quo ; (політико-психологічний аспект) має розглядатися і комплексно досліджуватися різними науковими дисциплінами, домінуючими серед яких є історія, філософія, право, економіка, політична психологія, політична соціологія. Усвідомити таку необхідність можна, коли враховувати особливості, специфіку та основний предмет зазначених дисциплін.

Що ж до людського аспекту справи, то остаточний кінець часткової незалежності селянства, зруйнування ринкових сил, придушення останнього дрібнобуржуазного класу, проникнення державної влади в кожний кут села — все це вважалося позитивними явищами. Наступ на «ворога» — «куркуля», штучне відродження класової боротьби, тощо підживлювали віру партії в суспільну необхідність свого існування, підносили її ентузіазм… Отже, ми вступаємо в добу розкуркулювання, масової колективізації, голодомору, війни проти радянського селянства, а згодом — проти українського народу. Це — один із найзначніших, а разом із тим і найжахливіших періодів сучасної світової історії. 6. Доля «Куркуля» В інтересах послідовності викладу тогочасних подій «розкуркулювання» й колективізацію доцільно було б розглядати як єдиний нерозривний процес, бо, по-перше, обидва ці явища відбувалися одночасно, а по-друге — становили окремі аспекти однієї політики. Однак доля «куркулів» у ці часи настільки різнилася від долі колгоспників, що заслуговує на окремий розгляд

1. Політологія як наука і політика як суспільне явище

2. Політика, як суспільне явище

3. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

4. Облікова політика як елемент культури бізнесу

5. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

6. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки
7. Лобізм як явище сучасної політики
8. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

9. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

10. Влада як найважливіший атрибут політики

11. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

12. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

13. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

14. Національна політика СРСР в роки перебудови

15. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

16. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские

17. Основні напрямки зовнішньої політики України

18. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

19. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

20. Суспільне виробництво та заробітна плата

21. Процентна політика комерційного банку

22. Інформаційна політика України
23. Гендер і сучасна ідеологія та політика.
24. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

25. Кредитна політика комерційного банку

26. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

27. Державна політика соціального страхування

28. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

29. Організація облікової політики підприємства

30. Формування облікової політики підприємства

31. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

32. Концепція регіональної політики

12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. Демократія як соціальне явище

34. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

35. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

36. Принципи розробки та оцінки державної політики України

37. Сучасна мовна політика України

38. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок
39. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.
40. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

41. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

42. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

43. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

44. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

45. Політика суцільної колективізації

46. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

47. Царювання та політика Павла І

48. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

49. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

50. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

51. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

52. Маркетингова політика комунікацій

53. Маркетингова цінова політика

54. Товарна політика і комерційна діяльність
55. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"
56. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

57. Ціноутворення та цінова політика підприємства

58. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

59. Державна політика стимулювання зайнятості

60. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

61. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

62. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

63. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

64. Торговельна політика розвинутих країн

Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей

65. Валютна політика України

66. Кадрова політика

67. Кадрова політика організації

68. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

69. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

70. Економічні чинники регіональної політики в Україні
71. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО
72. Природа політики

73. Політик і політичний режим

74. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

75. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

76. Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу

77. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

78. Культура як соціальне явище

79. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

80. Соціальна політика

Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио

81. Соціальна політика та соціальне партнерство

82. Митна політика

83. Митна політика України на сучасному етапі

84. Сучасна митно-тарифна політика України

85. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

86. Бюджетна політика держави
87. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку
88. Державне регулювання соціальної політики

89. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

90. Суть фінансової політики держави

91. Фінансова політика

92. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

93. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

94. Амортизаційна політика на підприємстві

95. Антиінфляційна державна політика

96. Безробіття як економічне явище

Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Грошово-кредитна політика держави

98. Державна промислова політика

99. Інноваційна політика

100. Механізм фіскальної політики держави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.