Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти та науки України Одеська Національна Академія Харчових Технологій Кафедра ЕРПСТРеферат з курсу “ Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка ”Тема: « Економічна оцінка природно – ресурсного потенціалу України »Виконав студент I курсу гр. 13 - У Саламаха О. І. Науковий керівник к.е.н., доцент Михайлюк О. Л. Одеса НАХТ 2003 Зміст стор. Вступ 3 Місце і роль природних ресурсів в економіці країни . 4 Характеристика природних ресурсів . 6 а) паливно – енергетичні; 6 б) рудні; 12 в) нерудні; 13 г) біологічні; 13 д) заповідні; 18 е) рекреаційні 22 Ресурсозбереження як фактор підвищення ефективності виробництва 23 Висновок 23 ВСТУПЛюдина з’явилася на світ, як частина природи, і тому її існування повністю від природи і залежить. Усе, що ми їмо і п’ємо, у що вдягаємось і де живемо, бере свій початок у довколишньому середовищі, його природних ресурсах. Усі джерела отримання людиною необхідних їй матеріальних статків містяться в об’єктах живої та неживої природи. Природні ресурси використовуються як засоби праці і являють собою основу усіх матеріальних багатств людини та комфортного середовища її існування. Прадавні люди усвідомлювали свою повну залежність від природи, розуміли свою беззахисність перед її стихіями і тому ставились до них з повагою. Недарма колись природу шанобливо називали “матінко-природа”, тим самим вважаючи себе покірним сином чи донькою цієї великої матері. Але природа дала людині допитливий розум, вміння аналізувати, порівнювати та робити висновки. І чим більше людина отримувала знань про природу, її закони та механізми, тим могутнішою вона себе уявляла. Базуючись на отриманих знаннях та досвіді, людина будувала техногенне суспільство, техноцивілізацію, головною метою якої було і є безтурботне її життя у комфортному, повністю пристосованому до її потреб оточенні. Людина - володар, споживач, але який споживач? Раціональний, розумний, дбайливий, накінець? Якщо ти розумний споживач, то ти не тільки будеш забирати щось, але й обов’язково будеш це повертати, якось компенсувати витрачене, бо воно не бездонне. Старі люди знають, що ніколи не треба повністю вичерпувати колодязь. Треба залишити трохи води, і, з часом, колодязь знову стане повним. Природа працює за тим самим принципом. Чим білше існує людство, подих цивілізації мов дракон знищує природу, знищує багатства які накопичувалися мільйони років, ми молоде покоління повинні правильно оцінити природно – ресурсний потенціал, щоб ефективно його використовувати і як найменше втрачати, щоб було що залишити в спадок нащадкам. А тепер ми розглянемо всі питання щодо цього приводу більш розгорнуто, поринемо у найцікавіший світ природи що навколо нас, і взнаємо як треба користуватись природними багатствами не завдаючи шкоди їм шкоди, не забуваючи при цьому що ми теж частина природи. МІСЦЕ І РОЛЬ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИЕкономічна оцінка природно – ресурсного потенціалу України передусім повинна базуватись на реальних показниках, якщо розраховувати запаси ресурсів на 10 років то наша країна багата, а якщо на більше років то що – бідна! Ні не бідна якщо правильно її використовувати.

На всіх етапах розвитку суспільства виробництво матеріальних благ є процесом взаємодії людей і природи. В умовах науково – технічного прогресу очевидним є посилення взаємодії і взаємозалежності матеріального виробництва і природи. Подальший розвиток продуктивних сил неминуче пов’язаний з включенням у господарський обіг дедалі більшої кількості природних ресурсів і збільшення навантаження на навколишнє середовище. Використовування природних багатств повністю залежить від рівня розвитку продуктивних сил України і навпаки, наявність відповідних природних умов і ресурсів істотно впливає на розвиток продуктивних сил, прискорюючи або сповільнюючи їх динаміку. Зростання економічного значення природних умов і ресурсів полягає в тому, що вони розглядаються не тільки як предмети праці, а і як засоби виробництва. Нині особливо актуальними є, наукові дослідження необхідності формування дієвого економічного механізму використання природних ресурсів. Природно-ресурсний потенціал — сукупність усіх природних засобів, запасів, джерел, які є і можуть бути мобілізовані, використанні для досягнення певної мети. Ресурси – це запаси, цінність, можливості, засоби. Природно-ресурсний потенціал важливий фактор розміщення продуктивних сил, який включає природні ресурси і природні умови. Відповідно до найбільш по­ширеного трактування під природними ресурсами ро­зуміють тіла й сили природи, які за певного рівня роз­витку продуктивних сил можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства. Природні умови — це тіла й сили природи, які мають істотне зна­чення для життя і діяльності суспільства, але не беруть безпосередньої участі у виробничій і невиробничій дія­льності людей. Такий поділ є до певної міри умовним, оскільки окремі компоненти можуть виступати і як ре­сурси, і як умови. До основних характеристик природ­но-ресурсного потенціалу відносять: географічне поло­ження, кліматичні умови, особливості рельєфу та роз­міщення ресурсного потенціалу. Розрізняють компонентну, функціональну, територі­альну і організаційну структури природно-ресурсного потенціалу. Компонентна структура ха­рактеризує внутрішньо- та міжвидові співвідношення природних ресурсів (земельних, водних, лісових тощо); територіальна — різні форми просторової дислокації природно-ресурсних комплексів; організаційна — мож­ливості відтворення та ефективної експлуатації при­родних ресурсів. Функціональна структура природноресурсного потенціалу відображає вплив природних ресурсів на формування спеціалізації територій та певних господарських комплексів. Природно-ресурсний потенціал є багатокомпонентним. Виді­ляють такі його складові: мінеральні, земельні, водні, лісові, біо­логічні, рекреаційні, кліматичні та космічні ресурси. За ознакою вичерпності природних ресурсів, яку нерідко називають екологіч­ною класифікацією, вони поділяються на групи: невичерпні, до яких належать сонячна радіація, енергія води, вітру тощо; вичерп­ні відновлювані: ґрунтовий покрив, водні ресурси, лікувальні грязі, рослинне паливо тощо; вичерпні невідновлювані: міне­ральна сировина, природні будівельні матеріали.

В основі економічної класифікації природних ресурсів лежить їх поділ на ресурси виробничого й невиробничого, промислового й сільськогосподарського, галузевого й міжгалузевого, одноцільового та багатоцільового призначення. Використання в економічній системі природних ресурсів ви­магає їх адекватної оцінки. Існує два основних види оцінки: тех­нологічна (виробнича) та економічна. При технологічній оцінці виявляється ступінь придатності ресурсів до того чи іншого виду людської діяльності з урахуванням сучасної або перспективної технології їх використання. Нерідко технологічна оцінка виража­ється в балах та категоріях. Вона здійснюється, як правило, перед економічною. Економічна оцінка природних ресурсів — необхідний етап для забезпечення їх ефективного використання. Визначилися дві групи економічних оцінок: перша — характеризує економічні ре­зультати використання природних ресурсів, друга — економічні наслідки дії на навколишнє природне середовище (переважно це економічні втрати від забруднення чи порушення природного се­редовища). Для економічної оцінки природних ресурсів застосо­вують передусім методичні підходи, засновані на категоріях рен­ти та ефективності. При рентному підході природний ресурс може оцінюватися двома способами: за відносним ефектом чи прибутком, що дає його використання в народному господарстві; за додатковими за­тратами на компенсацію втрат прибутку при вилученні певного ресурсу з природокористування. Розрізняють витрати на запобі­гання забрудненню й витрати на компенсацію збитків. Перші здійснюються задля зменшення шкідливих викидів (наприклад, будівництво очисних споруд, нейтралізація викидів тощо). Другі оцінюються через недотримання національного доходу, додатко­ві витрати з соціальних фондів тощо. Для розміщення галузей народного господарства велике зна­чення мають кількісні параметри певного виду ресурсу. За на­родногосподарським значенням запаси корисних копалин поді­ляють на такі групи: балансові, використання яких економічно вигідне, тобто вони відповідають промисловим вимогам за якіс­тю сировини і гірничо-технічними умовами експлуатації; позаба­лансові, які при наявному рівні технології експлуатувати еконо­мічно не вигідно. В геології виділяють такі категорії запасів ко­рисних копалин: А — докладно розвідані та вивчені; В і СІ — розвідані менш докладно; Сг — оцінені попередньо і приблизно. Запаси корисних копалин за категоріями А, В, СІ, СІ разом з прог­нозованими запасами становлять геологічні запаси. До власне промислових запасів відносять вивчені й розвідані запаси, експ­луатація яких за даних умов забезпечує достатню рентабельність виробництва.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВа) паливно – енергетичні; Паливно-енергетичний комплекс — це сукупність га­лузей промислового виробництва, які здійснюють видо­буток палива, виробництво електроенергії, їх транспор­тування та використання. До складу паливно-енерге­тичного комплексу входять галузі паливної промисло­вості (вугільна, нафтова, газова, торф'яна, сланцева) та електроенергетика, що включає теплові, гідро- та атомні електростанції, а також трубопровідний транспорт і лі­нії електропередач.

У этих составных частей во многом разная природа, разными должны быть и мероприятия по снижению остроты каждого из аспектов региональной проблемы. Разные задачи должны решаться методами, адекватными этим аспектам. Следует избегать перекрещивания и наложения этих методов, т. е. решения, например, экономических задач с помощью социальных мер. 10. Исторический очерк административного устройства России Огромная территория России еще на первых этапах становления Российского государства требовала территориального изучения ее особенностей, природно-ресурсного потенциала, создания административных органов для сбора налогов и управления всеми социально-экономическими процессами. Поэтому возникла необходимость деления России на отдельные административные единицы. В России после ликвидации удельных княжеств существовало деление на воеводства, станы, уезды. Управление ими представляло собой одновременно и «кормление» их правителей. Создание Российского государства в XVIII в. (с командным управлением) потребовало образования однородных административных «единиц» – губерний

1. Характеристика и анализ природно-ресурсного потенциала приморского края

2. Характеристика природно-ресурсного потенциала России

3. Фізико-географічна характеристика озер Північної Америки

4. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

5. Клімат Північної Америки

6. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)
7. Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття
8. Рекреаційний потенціал Північно-західного району Російської Федерації

9. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

10. Характеристика Причорноморського регіону України

11. Вплив навантаження на основні характеристики передачі енергії джерелом постійного струму

12. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

13. Економічна характеристика країн Африки

14. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

15. Сутність і зміст педагогічної етики

16. Аналіз демографічної ситуації у в Харківському регіоні

Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

18. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

19. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

20. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

21. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

22. Несколько рефератов по культурологии
23. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.
24. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

25. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

26. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

27. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

28. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

29. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

30. Реферат по теме “Человек на войне”

31. Реферат по биографии Виктора Гюго

32. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки

33. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

34. Реферат по менеджменту

35. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

36. Сборник рефератов о конфликтах

37. Реферат по экскурсоведению

38. Реферат по экологии
39. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы
40. Реферат для выпускных экзаменов

41. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

42. Реферат о США

43. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

44. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"

45. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

46. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

47. Характеристика засобів і методів психологічної дії

48. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

50. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

51. Характеристика звезд

52. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

53. Характеристики ВМС Великобритании

54. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС
55. Экономико-географическая характеристика Юга США
56. Австралия - экономико-географическая характеристика

57. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

58. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

59. Характеристика Австралии

60. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

61. Экономико-географическая характеристика Московского региона

62. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

63. Экономико-географическая характеристика Японии

64. Комплексная характеристика Бразилии

Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные

65. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

66. Общая характеристика Туниса

67. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

68. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

69. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

70. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога
71. Комплексная характеристика Словении
72. Китай. Характеристика страны

73. Социально-экономическая характеристика Индии

74. Экономическая характеристика Псковской области

75. Характеристика политико-географического положения Китая

76. Страноведческая характеристика Грузии

77. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

78. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

79. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

80. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

81. Сравнительная характеристика средневековых государств

82. Характеристика налоговой системы Великобритании

83. Характеристика источников Конституционного права

84. Характеристика Конституции Франции

85. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

86. Политический режим как сущностная характеристика государства
87. Характеристика Чикаго
88. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

89. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

90. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

91. Характеристика Иудушки Головлева

92. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

93. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

94. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

95. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

96. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское

97. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

98. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

99. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна

100. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.