Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація управлінського обліку на підприємстві

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ЗМІСТ Вступ 1Теоретичні основи організації управлінського обліку Сутність управлінського обліку та етапи його розвитку Управлінський, фінансовий та податковий облік, їх взаємозв’язок Нормативно-інформаційне забезпечення ведення управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах 2Організаційно - правова та економічна та економічна характеристика господарства 3Організація управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах Принципи побудови управлінського (внутрішньогосподарського) обліку на сільськогосподарських підприємствах Документальне забезпечення обліку витрат на підприємстві Загальні принципи синтетичного та аналітичного обліку витрат на підприємстві 3.4Методика калькулювання фактичної собівартості продукції (робіт та послуг) 3.5Внутрішньогосподарська, фінансова та статистична звітність сільськогосподарських підприємств 4Шляхи удосконалення управлінського обліку та звітності на підприємстві Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки ВСТУП На сьогодні управлінський облік - це не лише облік витрат підприємства, а, передусім, добре організований аналітичний облік і не лише витрат, а й таких об'єктів як основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти, кошти в розрахунках, капітал, зобов'язання тощо. Набуваючи нового, більш вагомого значення в сучасній економічній практиці суб'єктів господарювання, управлінський облік не просто реєструє, узагальнює, контролює факти господарського життя, він забезпечує управлінський персонал інформацією про різні аспекти діяльності підприємств, які відображаються в бухгалтерському обліку і безпосередньо впливають на якість управлінських рішень, ефективність системи управління. Такий облік покликаний забезпечити систему управління якісною економічною інформацією. Адже саме така інформація, на нашу думку, стає центральним фактором господарського процесу. Дані управлінського обліку широко використовуються для потреб внутрішнього менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень, для аналізу господарської діяльності та пошуку резервів скорочення витрат тощо. Однак існують певні труднощі, пов'язані як з розумінням сутності та можливостей управлінського обліку, так і з його організацією. В терміні &quo ;управлінський облік&quo ; центр ваги усе більше переноситься на слово &quo ;управлінський&quo ;. На нашу думку, це неправильно, адже формування інформації про витрати і доходи, що отримані в ході діяльності підприємства, обґрунтування поточних і перспективних управлінських рішень, які приймаються при формуванні виробничої і комерційної політики підприємства, може бути реалізовано, як про це свідчить практика найбільш розвинутих країн, лише в межах системи бухгалтерського обліку. Перехід на новий порядок нормативного регулювання бухгалтерського обліку в зв'язку з розробкою і впровадженням системи Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку спричиняє необхідність використання нового понятійного апарату в управлінському обліку. 1ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 1.1. Сутність управлінського обліку та етапи його розвитку Сьогодні українським підприємствам надається право самостійно розробляти власні виробничі програми, плани виробничого і соціального розвитку, визначати стратегії цінової політики, а отже, суттєво зростає відповідальність керівників за прийняті ними управлінські рішення.

Для прийняття оперативних і ефективних рішень керівникам необхідна достовірна інформація про фінансово-господарську діяльність підприємства. Виконанням цього завдання і займається бухгалтерська служба підприємства. В сучасних умовах процес управління підприємством значно ускладнився у зв'язку з наданням підприємству повної господарської та фінансової самостійності. Господарська самостійність полягає у вільному виборі організаційної форми підприємства, виду діяльності, партнерів по бізнесу, визначенні ринків збуту продукції (товарів, робіт) тощо. Фінансова самостійність підприємства полягає в його повному самофінансуванні, формуванні фінансової стратегії, політики ціноутворення тощо. Виходячи з цього ускладнюються й завдання, що постають перед системою бухгалтерського обліку. В цих умовах не обійтись без управлінського обліку, використання якого сприяє вдосконаленню всього процесу управління підприємством, створює умови для його оптимізації. Більшість теоретиків та практиків в сфері обліку дотримуються думки про те, що управлінський облік як самостійний вид формування та використання економічної інформації, не тільки має право на існування, але й нагально необхідний. Ця позиція знайшла відображення в міжнародних стандартах обліку та звітності, в англомовній економічній літературі, в практичній діяльності багатьох зарубіжних та вітчизняних підприємств. Розглядаючи роль управлінського обліку, потрібно відмітити, що історично він часто мав другорядне значення після фінансового обліку. Однак розширення підприємств, зміни в технологіях, державне регулювання, а також підвищення освітнього рівня менеджерів за останні десятиріччя прискорили розвиток управлінського обліку і призвели до широкого визнання його як спеціальної області дослідження. Саме тому впровадження управлінського обліку на підприємствах є необхідною передумовою їх успішної роботи, створення оптимальної ринкової інфраструктури, виживання підприємств в умовах вільної конкуренції та зростання їх економічного потенціалу. Основними факторами, що сприяють зростанню ролі управлінського обліку, є: посилення конкуренції; розвиток автоматизації виробничих процесів, а також нових методів управління; використання комп'ютерної техніки для управління та автоматизація облікових робіт. Але незважаючи на це, сьогодні питання про місце і роль управлінського обліку в системі управління підприємством є предметом полеміки вітчизняних і зарубіжних бухгалтерів та вчених-економістів. їх погляди з цього приводу можна класифікувати за наступними позиціями: управлінський облік як такий не існує, є лише виробничий облік, який включає планування та облік виробничих витрат, калькулювання та аналіз собівартості продукції (товарів, робіт, послуг); управлінський облік є самостійним видом обліку і навчальною дисципліною; управлінського обліку як такого не існує, оскільки всю інформацію для управління підприємством надають оперативно-технічний, статистичний та бухгалтерський облік; управлінський облік виступає підсистемою бухгалтерського обліку.Останній підхід ми вважаємо найбільш правильним. З цієї позиції управлінський облік — це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та контролю всередині підприємства'.

Управлінський облік дає можливість отримати інформацію про рух необоротних активів, виробничих запасів, надходження та витрачання грошових коштів, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, витрати на виробництво та доходи від усіх видів діяльності, обґрунтувати поточні та перспективні управлінські рішення, що приймаються при формуванні виробничої та комерційної політики підприємства. Отже, управлінський облік є інструментом управління діяльністю підприємства, об'єднуючи практично всі функції управління - облік, планування, координацію, контроль, аналіз, прийняття рішень. На кожному підприємстві система управлінського обліку має свої особливості, але водночас може включати в себе подібні елементи: збір інформації, структуризацію обліку за центрами відповідальності, бюджетування та розробку стандартів, аналіз системи показників, контроль та прийняття управлінських рішень. Процес формування та розвитку управлінського обліку можна поділити на три етапи. Тривалий час бухгалтерський облік був лише засобом реєстрації господарських операцій методом подвійного запису і складання фінансової звітності. Облік витрат (виробничий облік), як частина бухгалтерського обліку, здійснював тільки узагальнення витрат для калькулювання собівартості продукції. Проте, вже на початку XX століття стало зрозумілим, що традиційний облік не повною мірою задовольняє потреби управління в умовах загострення конкуренції, ускладнення технології та організації виробництва. Внаслідок цього на підставі розробки методів нормування праці (система Ф. Тейлора) було посилено контрольну функцію обліку через застосування системи калькулювання стандартних витрат і оперативного аналізу відхилень. Другий етап розвитку управлінського обліку розпочався з середини 30-х років XX ст. і був пов'язаний, насамперед, з розробкою системи калькулювання змінних витрат (яка отримала назву &quo ;директ-костинг&quo ;) та обліку за центрами відповідальності. Внаслідок запровадження цих систем сформувалась окрема підсистема бухгалтерського обліку, яка оперувала не тільки грошовими вимірниками. Вона була орієнтована не на потреби калькулювання продукції для складання офіційної звітності, а на прийняття поточних управлінських рішень. Вважається, що управлінський облік як самостійна система сформувався в середині 50-х років XX ст. Саме відтоді він став обов'язковим початковим курсом для менеджерів в університетах США, а згодом і в інших країнах світу. Третій етап розвитку управлінського обліку бере свій початок з середини 70-х років у зв'язку з посиленням ролі стратегічного управління в умовах глобальних змін у технології та в системах управління. Якщо до цього часу управлінський облік був орієнтований лише на управління виробництвом, то тепер він дедалі більше перетворюється на стратегічний управлінський облік. 1.2. Управлінський, фінансовий та податковий облік, їх взаємозв’язок В сучасних умовах принципово змінилось концептуальне поняття суті бухгалтерського обліку, яке передбачає забезпечення обліковою інформацією не абстрактних осіб, а задоволення специфічних потреб конкретних користувачів: як зовнішніх, так і внутрішніх.

Стаття 135-2 Колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть При спльному виконанн працвниками окремих видв робт, зв'язаних з зберганням, обробкою, продажем (вдпуском), перевезенням або застосуванням у процес виробництва переданих м цнностей, коли неможливо розмежувати матеральну вдповдальнсть кожного працвника  укласти з ним договр про повну матеральну вдповдальнсть, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть. Колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть установлються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) пдпримства, установи, органзац. Письмовий договр про колективну (бригадну) матеральну вдповдальнсть укладаться мж пдпримством, установою, органзацю  всма членами колективу (бригади). Перелк робт, при виконанн яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеральна вдповдальнсть, умови  застосування, а також типовий договр про колективну (бригадну) матеральну вдповдальнсть розробляються за участю профсплкових об'днань Украни та затверджуються Мнстерством прац Украни

1. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

2. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

5. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

6. Теоретико-методологічні основи планування
7. Методологічні основи наукових досліджень
8. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

9. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

10. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

11. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

12. Основи організації фінансів підприємтсв

13. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

14. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

15. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

16. Організація управлінського обліку

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Організація обліку запасів на підприємствах

18. Організація обліку на підприємстві

19. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

20. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

21. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

22. Організація обліку на торгівельному підприємстві
23. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку
24. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

25. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

26. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

27. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

28. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

29. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

30. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

31. Облік виробничих запасів на промислових підприємствах

32. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу

Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат:
760 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

34. Організація облікової політики підприємства

35. Організація обліку в магазині "Світанок"

36. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

37. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

38. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
39. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
40. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

41. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

42. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

43. Логічні основи ораторського мистецтва

44. Методологічні засади розуміння національної культури

45. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

46. Організаційна структура управління підприємством

47. Організація управління персоналом підприємства

48. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские

49. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

50. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

51. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

52. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

53. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

54. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"
55. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу
56. Фізико-технологічні основи металізації інтегральних схем

57. Логіко-методологічні аспекти технічного знання

58. Організація обліку грошових коштів в касі

59. Методологічні аспекти екологічного менеджменту

60. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

61. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

62. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

63. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

64. Організаційна система управління природокористуванням України

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Організація оплати праці на підприємстві

66. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

67. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

68. Охорона праці на підприємствах громадського харчування

69. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

70. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"
71. Організація і методика аудиту доходів підприємства
72. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

73. Ревізійні комісії підприємств і організацій

74. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

75. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

76. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

77. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

78. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

79. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

80. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

82. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

83. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

84. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

85. Україна та міжнародні економічні організації

86. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
87. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами
88. Організаційна структура підприємства

89. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

90. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

91. Особливості обслуговування споживачів у спеціалізованих підприємствах ресторанного господарства

92. Особливості управління організацією

93. Персонал як об’єкт управління організації

94. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

95. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

96. Управління продуктивністю організації

Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

97. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

98. Організаційний розвиток підприємств

99. Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.