Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Особливостi цiноутворення на свiтовому ринку

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

План Механiзм цiноутворення на свiтовому ринку. Фактори, що впливають на свiтовi цiни. Види цiновоi полiтики. Економiчнi умови виробництва у кожному окремому нацiональному господарствi досить рiзнi. Незбiг рiвней технiчного оснащення господарства, квалiфiкацii працюючих, природних умов приводить до суттевих вiдмiн у середньому рiвнi продуктивностi працi. Це означає, що витрати працi при виготовленнi одиницi однакової продукцiї по країнах будуть рiзнi. У кожної країни складається також свiй рiвень iнтенсивностi працi. Тому за один i той же промiжок робочого часу дiйснi витрати працi у рiзних країнах рiзнi. Якщо ж обчислити, що при цьому рiзна i продуктивнiсть працi, то стане очевидним, що в окремих країнах в однаковий робочий час створюється рiзна величина вартостi i рiзна кiлькiсть одиниць продукцiї. У кожної країни є свiй рiвень суспiльно необхiдних витрат працi на виробництво товарiв, визначаючих їх нацiональну вартiсть. Iнтернацiональна вартiсть товара визначається суспiльно необхiдним часом, потрiбним для його виготовлення при середньо-свiтових суспiльно-нормальних умовах виробництва. Суспiльно необхiдний робочий час на виробництво одиницi товара буде витрачений працею середньосвiтовою iнтенсивностi i продуктивностi. В умовах розвиненого товарного виробництва в основi цiни лежить не вартiсть, а цiна виробництва, рiвна витратам виробництва, плюс середнiй прибуток. Витрати виробництва визначаються витратами як живоi працi, так i минулої працi. Поскiльки ефективнicть використання сировини, енергiї, устаткування у рiзних країнах рiзна, то частина нацiонарьних витрат виробництва, пов’язана з цими витратами також буде рiзна. Разом з тим рiзнi країни суттєво вiдрiзняються одна вiд одної не тiльки витратами живої працi, але й її оплатою, тобто нацiональними рiвнями заробiтної плати. Теорiя факторiв виробництва, яка говорить про те, що цiна факторiв у рiзних країнах залежить вiд ступеню надiленостi ними країн, в дiйсностi вiдображає ту обставину, у промислово розвинених країнах бiльш эфективно використовуються елементи минулої працi, а у менш розвинених країнах в силу iсторичних умов i недостатньої зайнятостi населення складається низький рiвень заробiтної платнi. Iнтернацiональна цiна виробництва, яка вдає з себе перетворену форму iнтернацiональної вартостi, з основою цiни з боку пропорцii, але у ринковому господарствi цiна складається пiд впливом попиту та пропозицiї. Продавець завжди зацiкавлений у пiдвищеннi цiни, а у той час, як покупець прямує купити товар за бiльш низькою цiною. Коли попит й пропозицiї зрiвнюють один одного, встановлюється рiвноважна цiна, яка припустима i для продавця, i для покупця. Цiна рiвноваги вiдповiдає крапцi cхрещення кривих попиту i пропозицiї на графiку. Цю крапку iнколи за iменем англiйського економiста, сформулювавшого цю залежнiсть, називають «хрестом Маршала». На рiвень яких витрат буде орiєнтуватися цiна в залежностi вiд вiдповiдностi попиту i пропозицii? Якщо попит дуже великий, то свiтова цiна може бути на рiвнi найгiрших нацioнальних умов виробництва (навiть якщо їх частка на ринку незначна), що дозволить виробникам в цих країнах також виходити свiтовий ринок i отримати прибуток, у країнах з середнiми i особливо кращими умовами виробництва прибуток виробника буде значно високий, що буде стимулювати вклади капiтала у виробництво цього товара, рост виробництва.

Це приведе дозниження цiни i встановлення її у свiтовому маштабi виробництва. Якщо ж маса товарiв на свiтовому ринку значно привущує попит на них, свiтову цiну визначають товари, виготовленi у країнах з кращими умовами виробництва. Виробники у країнах з поганими, а також середнiми умовами виробництва будуть примушенi покинути свiтовий ринок. Зменшення пропозицiї постiйно приводить до зниження свiтової цiни i її наближення до витрат при середнiх умовах виробництва. На спiввiдношення попиту i пропозицiї на даний товар оказуть вплив пропозицiї на ринку працi iнших товарiв з цими ж споживацькими властивостями. 2). Хоча основою цiноутворення на свiтовому ринку є міжнародна цiна виробництва, це не означае, що споживацька вартiсть товара не вiдображається на цiні. Покупця товара наперед цiкавлять усi його споживацькi властивостi, та при iнших рiвних умовах вiн вiддасть перевагу товару з кращими властивостями. У процесi конкурентної боротьби на свiтовому ринку складаються не тiльки суспiльно необхiднi у свiтовому маштабi витрати (iнтернацiональна цiна виробництва), але i суспiльно необхiдна споживацька вартiсть товара. Вона вiдтворює з себе нормальну при данних умовах виробництва здiбнiсть цього товара задовольняти потреби людини у процесi особистого або виробницького споживання. Свiтова цiна складається не тiльки на основi iнтернацiональної цiни виробництва та впливу попиту i пропозицiї. На цiноутворення впливає ще цiлий ряд факторiв. Значний вплив на свiтовi цiни впливає зріст державного регулювання, а також протекцiонiстськi заходи у зовнiшнiй торгiвлi, рiзного роду кiлькiснi обмежування, митнi збори та iн., заважаючи зрiвнянню цiн на нацiональних та свiтових ринках. Таким же чином дiють i рiзнi внутрiшнi податки, особливо непрямi, якi набагато підвищують внутрiшнi цiни порівняно iз свiтовими. У той же час держава у цiлях збiльшення експорту виплачує експортнi премiї та здiйснює iншi форми субсидирування експорту, що приводить до штучного заниження зовнiшньоторгових цiн на окремi товари. Державнi позики та субсидiї, якi отримали у пiслявоеннї роки широке поширення, також впливають на зовнiшньоторговi цiни, оскiльки при постачаннях товарiв за рахунок позик країни-кредитори, як правило, пiдвищують цiни. Фактором, який впливає на цiни свiтового ринку, стало мiжнародне державне регулювання, особливо пов’язане з розвитком захiдноєвропейської економiчної iнтеграцiї. В СЕС здiйснюються спроби наднацiонального регулювання цiн в торговлi мiж країнами-учасниками. Це вiдноситься насамперед до цiн на сiльськогосподарську продукцiю. Одним з найважливих факторiв, який оказує у сучасних умовах вплив на свiтовi цiни, стала НТР. Цей вплив сказується за двома напрямками. З одного боку, в умовах НТР ростуть продуктивнiсть працi i ефективнiсть виробництва, що веде до заниження витрат працi i вiдповiдно до заниження вартостi. З iншого боку, стають краще споживацькi властивостi товарiв, особливо промислових, як виробницького, так i особливого споживання. Покращення споживацьких властивостей, зв’язане з великими науковими та технiчними пошуками, ускладнення виробiв веде часто до збiльшення його вартостi в абсолютному вiдбиттi, однак значно збiльшується i його корисний ефект.

Наприклад, якщо мова йде про машину, то росте її продуктивнiсть та знижуються експлуатацiйнi витрачання - при абсолютному збiльшеннi цiни машина стає значно дешевше. Прикладом такого роду вiдносного подешевшення можуть служити сучаснi лiтаки. Не дивлячись на те, що цiни лiтакiв зросли зрiвнянно з довоенним часом у десятки разiв, їх вiдносна вартiсть для споживача знизилась. Таким чином, НТР призвела до вiдносного подешевшання промислової продукцiї iз рахунку на одиницю її корисного ефекта при можливому збiльшеннi її абсолютноi вартостi. Ця особливiсть сучасного НТП не завжди ураховується, коли мова йде про динамiку свiтових цiн на промислову продукцiю. Часто рост iндексiв цiн на промислову продукцiю не ураховує збiльшення її корисного ефекту. 3) До числа основних видiв цiновоi полiтики вiдносяться: стратегiя «зняття вершків» - передбачає продаж товара первiсно за дуже високими цiнами, що значно перевищують цiни виробництва, а потiм поступове їх зниження. Характерна для реалiзацiї товарiв-новинок, що користуються успiхом. Умови застосування: виробник прямує можливо скорiше окупити витрачання та отримати прибуток на ринку товарiв-аналогiв, висока цiна сприймаеться вiдповiдним сегментом ринка як належна. Ця стратегiя звичайно застосована для умов низької еластичностi попиту або низької ефективностi маштабiв виробництва; стратегiя «упровадження», «прориву» на ринок завдяки низьким цiнам. Завозимий на ринок товар має просту технологiю i технiчно нескладний. Стратегiя ефективна для товарiв з великим обсягом виробництва та великою еластичнiстю попиту. Пiсля виконання товаром «прориву» на ринок цiна його вертається до «нормального рiвню»; стратегiя цiнового лiдера - встановлення цiни ведучою компанiєю-виробником та слiдування за цiєю цiною iнших фiрм. Вона має свої достоїнства та негативнi сторони для фiрм-послiдовникiв; стратегiя диференцiйних цiн - використовується при легко сегментуємому ринку та високої iнтенсивностi попиту; облiки сприйняття покупцями диференцiйних цiн, неможливостi продажу товарiв по низьким цiнам в сегментах, в яких продавець реалiзує товари по високим цiнам; покриттi додаткових витрачань по проведенню стратегiї диференцiйних цiн додатковими поступами у результатi її проведення. Стратегiя диференцiйних цiн дозволяє «поощряти» або «наказувати»рiзних покупцiв, стимулювати або стримувати продажи рiзних товарiв на рiзних ринках. Її рiзновиднiсть - стратегiя пiльгових i стратегiя дискримiнацiйних цiн. До числа iнших цiнових стратегiй, якi використовуються виробниками на сучасному ринку, вiдносяться їх наступнi види : єдиних цiн; стабiльних, стандартних, незмiнних цiн; нестабiльних, що змiнюються; конкурентних цiн; престижних цiн; цiн масових закупок; тiсного зв’язку рiвня цiн з якiстю товара. У зовнiшньоторгових контрактах використовуються середньосвiтовi цiни, якi здiйснюються на основi конкурентних иматерiалiв. Конкурентнi матерiали - оригiнали або копiї комерцiйних документiв, якi утримують цiни на аналогiчнi матерiали або данi для визначення цiн.

Казнена по приговору французского суда. МАТАБЕЛЕ (матебеле - самоназвание - амандебеле), народ Зимбабве. (1,65 млн. человек, 1992) и ЮАР (910 тыс. человек). Язык исиндебеле. Придерживаются традиционных верований, есть христиане. МАТАГАЛЬПА (Matagalpa) - город в Никарагуа, адм. ц. департамента Матагальпа. 37 тыс. жителей (1985). Пищевая, текстильная промышленность. МАТАДИ (Matadi) - город и морской порт в Заире, на левом берегу р. Конго (Заир). 166 тыс. жителей (1990). Маслобойные, лесопильные предприятия. МАТАДОР (исп. matador - от matar - убивать), в корриде главный боец, наносящий быку смертельный удар. МАТАКО-МАКА ЯЗЫКИ - группа родственных языков индейцев на северо-востоке Аргентины, в западном Парагвае и на востоке Боливии. По классификации американского лингвиста Дж. Гринберга принадлежат к пано языкам. Включают языки матако, матагуайо, чороти, мака и др. МАТАМОРОС (Matamoros) - город на северо-востоке Мексики, 266 тыс. жителей (1990). Пограничный с США порт близ устья р. Рио-Браво-дель-Норте. Центр торговли с США

1. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

2. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

3. Світові ринки зброї та військового спорядження

4. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

5. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

6. Міжнародний ринок туристичних послуг України
7. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку
8. Ринок

9. Ринок овочів і баштанних в Україні

10. Ринок фруктів і ягід

11. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

12. Види ринку

13. Суть і функції ринку

14. Ринок цінних паперів

15. Ринок цінних паперів

16. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Сказочный город Рио-де-Жанейро

18. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

19. Чорні діри

20. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

21. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

22. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі
23. Ринок цінних паперів
24. Ринок цінних паперів України

25. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

26. Страховий ринок

27. Страховий ринок України

28. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

29. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

30. Фондовий ринок України

31. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

32. Банки на валютному ринку України

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

33. Валютні ринки

34. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

35. Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку цукру

36. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

37. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

38. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна
39. Ринок олійних культур
40. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

41. Регіональний ринок праці

42. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

43. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

44. Правові виміри свободи і несвободи

45. Телекомунікаційний ринок України

46. Аналіз і прогнозування попиту на зарубіжному ринку

47. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

48. Канали збуту на промисловому ринку

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Маркетинг на ринку інноваційних товарів

50. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

51. Методичні основи сегментації ринку

52. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

53. Розробка гіпотези маркетингової стратегії ТОВ "Олта" на ринку металопластикових вікон міста Києва

54. Сегментація ринку
55. Стратегії виходу на зовнішній ринок
56. Стратегія виходу на міжнародний ринок

57. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

58. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

59. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

60. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

61. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

62. Етапи випуску на ринок нового виду товару

63. Аналіз українського ринку побутових насосів

64. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

65. Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози

66. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

67. Вихід компанії на зовнішній ринок

68. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

69. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

70. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
71. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
72. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

73. Світовий ринок технологій

74. Світовий ринок чорних металів

75. Кон’юнктура світового ринку золота

76. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

77. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

78. Дослідження ділової кар’єри менеджера

79. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

80. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Ринок праці

82. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

83. Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри

84. Статистичне прогнозування кон’юнктури аграрного ринку в Україні

85. Ринок дитячих рекреаційних послуг

86. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області
87. Валютний ринок та його регулювання
88. Валютні цінності та їх основні види. Валютний ринок

89. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

90. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

91. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

92. Ринок акцій

93. Ринок фінансових послуг

94. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок

95. Товарна біржа.Ринок цінних паперів.

96. Фінансовий ринок

Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы

97. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

98. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

99. Цінова ситуація на ринку зернових культур


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.