Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ентеральної терапії

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКА ЖДАНОВ Сергій Миколайович УДК 616.34 – 007. 272 - 08 КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ ТОНКОКИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ РАННЬОЇ ЕНТЕРАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ (клініко-експериментальне дослідження) Спеціальність: 14.01.03 - хірургія А В Т О Р Е Ф Е РА Т дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вищому державному навчальному закладі України “Українська медична стоматологічна академія”, МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Лігоненко Олексій Вікторович, завідувач кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими, з оперативною хірургією та топографічною анатомією ВДНЗУ “Україн- ська медична стоматологічна академія” МОЗ України, Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, Бобров Олег Євгенович, завідувач кафедри хірургії і судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, МОЗ України доктор медичних наук, член кореспондент АМН України професор, Лупальцов Володимир Іванович, завідувач кафедри хірургічних хвороб Харківського медичного університету, МОЗ України Захист відбудеться 20.02.2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.08 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ вул. Дорогожицька, 9 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, за адресою: 04112, м. Київ вул. Дорогожицька, 9 Автореферат розісланий 17.01.2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.613.08, к. мед. наук, доцентГвоздяк М.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Гостра тонкокишкова непрохідність – це тяжка патологія черевної порожнини, яка відноситься до однієї з найважливіших проблем екстреної хірургії. В структурі захворювань ургентної хірургії гостра тонкокишкова непрохідність (ГТКН) займає одне з провідних місць. Незважаючи на прогрес, який був досягнутий протягом останніх років, результати комплексного лікування цього важкого захворювання не можуть задовільнити клініцистів, оскільки післяопераційна летальність залишається високою і сягає 13-17% і не має тенденції до зменшення [Бєляєва О.О. та співав., 1999, 2004, Бобров О.Е. та співав., 2000, Бойко В.В. та співав., 2004, Зайцев В.Т. та співав., 2000, Лігоненко О.В. та співав., 2007, Саєнко В.Ф. та співав., 2001, Bass K. .,1997, o aka D., 1998]. Багаточисельними дослідниками встановлено, що однією з складових частин патогенезу ГТКН є порушення фізіологічних функцій тонкої кишки [Миминошвили А.О. та співав., 2007, Радзіховський А.П. та співав., 2006, Слонецький Б.І. та співав., 2007, Afessa B. 1999, Dofferhoff A.S., 1992]. Загальновизнаним є те, що в результаті гіповолемії, порушень центральної і регіонарної гемодинаміки, мікроциркуляції і реологічних властивостей крові в умовах парезу тонкої кишки розвивається гіпоксія тканин і розлади клітинного метаболізму, які приводять до виникнення некробіотичних процесів в стінці кишки [Андрющенко В.П

., Федоренко С.Т. 1995, Матвійчик Б.О. та співав., 2007, Мілиця М.М. та співав., 2007, Тамм Т.І. та співав., 2007, Mc.Gil S. ., 1998]. Висловлюються також думки, що в результаті порушень порожнистого і пристінкового травлення, посиленого розмноження мікрофлори, активації гнилісних і бродильних процесів кишковий вміст набуває токсичних властивостей і є причиною ураження стінки тонкої кишки [Ганжий В.В., Тищенко В.В., 2006, Shih HC., e al. 1999]. Слід відмітити, що проведені в останні роки дослідження доводять можливість надходження токсичних продуктів, мікробів і їх токсинів в кровоносне і лімфатичне русла і черевну порожнину. Високий вміст бактерій в просвіті кишківника на фоні ішемії, гіпоксії і атрофії його слизової – все це служить основою гіпотези про наявність бактерійної транслокації при критичних станах. Транслокація ендотоксинів може грубо порушувати фізіологічні процеси з розвитком системної запальної реакції та виникненню поліорганної недостатності (ПОН). Однак, в доступній нам літературі ми не знайшли робіт, присвячених динаміці морфологічних, мікробіологічних та біохімічних змін в слизовій оболонці тонкої та товстої кишки, особливо її проксимальних відділів на різних етапах перебігу ГТКН, що не дає повного уявлення про можливі шляхи проникнення бактерій та їх токсинів у черевну порожнину. За останні роки також доведено, що в проксимальних відділах тонкої кишки зосереджені значні популяції біфідо-і лактобактерій, які мають виражену антагоністичну активність по відношенню до патогенних бактерій, регулюють якісний та кількісний склад мікрофлори кишечника в нормі, сповільнюють ріст та розмноження в ньому патогенних та умовнопатогенних мікроорганізмів, підтримують структурну та функціональну цілісність слизової оболонки тонкої кишки [Ga do S. e al., 1999, S echmiler J.K., e al., 1997]. Тим не менше, відсутні дані про динаміку змін кількісного та якісного складу мікрофлори і, особливо популяцій біфідо-і лактобактерій в процесі перебігу ГТКН. Все це вимагає, на наш погляд, визначення напрямків та розробки найбільш ефективних методів профілактики та ентерального лікування, направлених на збереження морфологічної та функціональної цілісності слизової оболонки тонкої кишки та запобігання феномену “бактерійної транслокації”. Цьому і присвячене наше дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи Вищого державного наукового закладу України “Українська медична стоматологічна академія” (м. Полтава) “Запальні і незапальні захворювання органів і систем людини, що сформувалися під впливом екологічних, стресових, імунних, метаболічних і інфекційних факторів. Стан гемо-гомеостазу, гемодинаміки при застосування традиційних і нетрадиційних способів лікування” (№ державної реєстрації 018U000143). Мета дослідження. Покращити результати комплексного лікування хворих з гострою тонкокишковою непрохідністю шляхом розробки та впровадження ранньої ентеральної терапії і стандартизацією до-, інтра- та післяопераційного їх ведення.

Задачі дослідження: Провести ретроспективний аналіз результатів лікування хворих на ГТКН у лікувальних закладах м. Полтави і вивчити причини незадовільних результатів. Розробити експериментальну модель ГТКН, яка б була максимально близькою за клінічними, лабораторними і морфологічними проявами і перебігом цього захворювання до клініки. Вивчити динаміку змін лабораторних, патоморфологічних і мікробіологічних показників у тонкій, товстій кишці та перитонеальному випоті тварин з моделлю ГТКН та у хворих для розробки ранньої ентеральної біологічної терапії. Розробити спосіб інтраопераційної діагностики порушень бар’єрної функції кишечнику при ГТКН. Розробити спосіб інтраопераційного визначення герметичності швів міжкишкових анастомозів при виконанні резекції кишки у хворих з гострою тонко кишковою непрохідністю. Розробити спосіб профілактики мікробної транслокації з товстої кишки при гострій тонкокишковій непрохідності. Розробити методику комплексного лікування хворих з гострою тонкокишковою непрохідністю як стандарт ведення хворих на до-, інтра- та післяопераційному етапах. Об’єкт дослідження: гостра тонкокишкова непрохідність. Предмет дослідження: рання ентеральна терапія в комплексному лікуванні гострої тонкокишкової непрохідності. Методи дослідження: експериментальні, клінічні, біохімічні, мікробіологічні, патоморфологічні, статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. Запропонований новий “Спосіб моделювання гострої тонкокишкової непрохідності”, який максимально близький за клінічними, лабораторними, морфологічними проявами і станом біоценозу кишківника (Патент України № 21676) до перебігу цього захворювання у клініці – відкриває перспективу подальшого поглибленого вивчення патогенезу цього захворювання і розробки нових методів лікування. Вперше, на підставі співставлення результатів клінічних, лабораторних, патоморфологічних і мікробіологічних експериментальних досліджень, запропоновано об’єктивний “Спосіб інтраопераційної діагностики порушень бар’єрної функції кишечнику при гострій тонкокишковій непрохідності (Патент України № 21677); “Спосіб інтраопераційного визначення герметичності швів міжкишкових анастомозів (Патент України № 21675), “Спосіб профілактики мікробної транслокації з товстої кишки при гострій тонкокишковій непрохідності ” (Патент України № 23899). Вперше експериментально розроблено і впроваджено в клініку “Спосіб ранньої біологічної ентеральної терапії при гострій тонкокишковій непрохідності” (Патент України № 26831). Вперше вивчена динаміка лабораторних, патоморфологічних і мікробіологічних змін у хворих з ГТКН з використанням запропонованих способів діагностики і лікування. Практичне значення одержаних результатів. Застосування способу профілактики мікробної транслокації з товстої кишки у черевну порожнину при гострій тонкокишковій непрохідності забезпечує швидке очищення і знищення патогенної і умовно-патогенної мікрофлори кишки. Це суттєво зменшує інфікування черевної порожнини. Спосіб діагностики порушення бар’єрної функції кишки у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність забезпечує швидку візуальну діагностику порушення бар’єрної функції кишки і локалізацію найбільш уражених ділянок черевної порожнини шляхом виявлення місць інтенсивного бактеріального забруднення – вогнищ найбільшого інфікування черевної порожнини для адекватного її дренування та запобігання розвитку перитоніту.

Стаття 56 Неповний робочий час За угодою мж працвником  власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятт на роботу, так  згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагтно жнки, жнки, яка ма дитину вком до чотирнадцяти рокв або дитину-нвалда, в тому числ таку, що знаходиться пд  опкуванням, або здйсню догляд за хворим членом см' вдповдно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати й неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата прац в цих випадках провадиться пропорцонально вдпрацьованому часу або залежно вд виробтку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працвникв. Стаття 57 Початок  закнчення роботи Час початку  закнчення щоденно роботи (змни) передбачаться правилами внутршнього трудового розпорядку  графками змнност у вдповдност з законодавством. Стаття 58 Робота змнами При змнних роботах працвники чергуються в змнах рвномрно в порядку, встановленому правилами внутршнього трудового розпорядку

1. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

2. Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті

3. Критерії ефективності активних методів детоксикації в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит

4. Використання радонових напівван в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку

5. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

6. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування
7. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом
8. Диференційований підхід до лікування і профілактики гострого післяпологового пієлонефриту

9. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

10. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

11. Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з мітральними вадами серця ревматичної етіології

12. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

13. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

14. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

15. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

16. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Обґрунтовання застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

18. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

19. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

20. Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю

21. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту

22. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів
23. Загальні принципи і задачі комплексного використання водних ресурсів
24. Комплексная характеристика Бразилии

25. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

26. Комплексный анализ современных ландшафтов и их эволюции на территории Катангского плато

27. Комплексный характер переводческих трансформаций в рассказах Эдгара По

28. Выбор программного средства для комплексной автоматизации работы офиса

29. Комплексные числа и действия с ними (Доклад)

30. Комплексные числа

31. Комплексные числа

32. Комплексные задачи по физике

Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

34. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Винтовые поверхности

35. Комплексная механизация и автоматизация

36. Соотношение слова и изображения в комплексном аудиолингвовизуальном сообщении

37. Комплексная механизация СТФ с разработкой линии вентиляции и отопления

38. Комплексное исследование глобальных экологических проблем: от понятийного аппарата до модельных построений
39. Комплексное задание по курсу ОПГЗ
40. Комплексная оценка услуги

41. Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере

42. Комплексный анализ

43. Интеграл по комплексной переменной

44. Множина комплексних чисел

45. Комплексные числа

46. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

47. Гострий апендицит

48. Терапия (Комплексная терапия хронической недостаточности кровообращения)

Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные

49. Комплексный анализ производственных систем

50. Комплексная автоматизация и механизация погрузо-разгрузочных работ на станции

51. Комплексный подход к воспитанию и обучению глухих детей

52. Современный комплексный подход к преодолению заикания

53. Муниципальное право — комплексная отрасль права

54. Результаты апробации комплексной процедуры диагностики школьной готовности
55. Комплексный подход к использованию информационных технологий в школе
56. Комплексное решение в стратегии завоевания клиента

57. Комплексные числа

58. Комплексный контроль в системе подготовки юных конькобежцев

59. Адаптивные возможности спортсменов-альпинистов российской комплексной экспедиции "Антарктида - РОССИЯ-2003"

60. Особенности влияния комплексных занятий гимнастикой и плаванием с оздоровительной направленностью

61. Комплексное изучение социальных групп. (Как основа для принятия управленческих решений)

62. Комплексное воздействие городов на природную среду

63. Комплексный подход к решению проблемы ТБО

64. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

66. Комплексный анализ себестоимости продукции

67. Комплексное внедрение информационных технологий в розничной торговле

68. Використання трудових ресурсів Західної України

69. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

70. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
71. Бизнес-план - комплексный план социально-экономического развития фирмы
72. О содержании и методике разработки региональной комплексной программы "Образование и занятость населения"

73. Проблемы комплексной безопасности в XXI веке

74. Обеспечение комплексной безопасности при строительстве высотных зданий

75. Система машин для комплексной механизации возделывания гороха в ОАО АПО Нива Шаблыкино

76. Комплексные геофизические работы на золоторудном месторождении

77. Комплексное освоение прибрежной зоны Черного моря – важнейший фактор ее устойчивого развития

78. Комплексная оценка государственного регулирования экономикой России

79. Використання гематоксиліну для діагностики бактеріального вагінозу

80. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Можловостi використання iнформацiї Internet в просторових дослiдженнях

82. Комплексные числа

83. Интеграл по комплексной переменной

84. Комплексные числа

85. Формирование понятия комплексного числа в курсе математики средней школы

86. Ценовые стратегии - комплексный анализ
87. Муниципальное право как комплексная отрасль права
88. Крупномасштабная комплексная переработка твердых промышленных и бытовых отходов.

89. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

90. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

91. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

92. Комплексный анализ деятельности ОАО "АФ Банк"

93. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия

94. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

95. Комплексные методы защиты информации

96. Психрофільні мікроорганізми та їх використання

Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители

97. Визначення статі, лікування та розтин кролів

98. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

99. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.