Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ &quo ;КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ&quo ; На правах рукопису УДК 94/99 (477) &quo ;19&quo ; - 332.01.021.8:63 Ігнатова Людмила РусланівнаАГРАРНА РЕФОРМА П.А.СТОЛИПІНА ТА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ (1906-1914 РР.) Спеціальність 07.00.01 історія України Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент Сторчило В.С.Київ – 2002 ЗМІСТВступ 3 Розділ 1. Історіографічний огляд проблеми та джерельна база дослідження.12 Розділ 2. Загострення ситуації в аграрному секторі економіки України на початку ХХ століття та пошуки вирішення аграрного питання . .29 2.1. Причини кризового становища сільського господарства України у складі Російської імперії . .29 2.2. Аграрне питання в програмах загальноросійських та національних українських політичних партій 43 2.3. Періодичні видання про способи аграрного реформування в І та ІІ Державних Думах .55 Розділ 3. Сутність аграрної реформи П.А.Столипіна та особливості її запровадження в Україні . .64 3.1. Руйнування общинного землеволодіння і перехід до хуторського та надільного землегосподарювання 64 3.2. Фінансові проблеми на шляху впровадження реформи . .92 3.3. Проблеми та результати переселенської політики царизму для України .129 3.4. Реакція українського селянства на процес аграрного реформування .156 Висновки . 165 Список використаних джерел і літератури . 177 ВСТУП Актуальність теми. Дослідження процесу аграрного реформування на початку ХХ століття є актуальним як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Однією з головних особливостей України, починаючи з другої половини минулого століття, стали аграрні перетворення: селянська реформа початку 60-х років ХІХ століття; столипінська реформа 1906-1914 років. Цей ряд подій сам по собі свідчить про злободенний стан аграрного питання для України. Все вищезазначене змушує подивитися на процес аграрного реформування останніх півтора століть і в цілому, і розглядаючи кожну спробу реформування сільського господарства окремо. Україна вступила в ХХ століття як складова частина Російської імперії з усіма притаманними цій країні проблемами – з напівкріпацьким режимом на селі і, отже, зі зростаючою необхідністю нових реформ, зволікання з якими робило неминучим революційний вибух. Зміст цих реформ полягав у проведенні широких демократичних перетворень, але головне – в ліквідації поміщицького землеволодіння, в зміні суті землеволодіння, передачі всієї землі тим, хто її обробляє своєю працею. Таке спрямування селянства на весну 1906 року перетворилося у свідому програму. Цьому сприяло і масове складання наказів депутатам, які були обрані в Державну Думу. Столипінська аграрна реформа дійсно стала однією з найважливіших подій в історії Російської імперії в цілому і в України, зокрема. Вона активно сприяла становленню капіталізму. Реформа була направлена на розчищення селянських земель від &quo ;слабких&quo ; на користь &quo ;сильних&quo ;, щоб вирішити завдання первісного нагромадження на селі капіталу. Проводячи історичну аналогію середньовічного минулого України з сьогоденням, ми бачимо, що в сучасних умовах на новому, більш цивілізованому рівні знов постали проблеми аграрного реформування села.

Як і в минулому, нині зростає роль сільського господарства в економічному житті країни, кризове становище аграрного сектора економіки вимагає невідкладних заходів щодо його вирішення. Сільськогосподарські проблеми стали предметом уваги не тільки науковців, громадськості, але й державних органів влади. Це, насамперед, стосується прийняття Верховною Радою Земельного кодексу України. Однак зростаючий інтерес до низки проблем, пов'язаних з введенням приватної власності на землю, деякі спроби їх вирішення наштовхуються на відсутність історичного досвіду, певних знань, наукової інформації, цілісних досліджень, які б об'єктивно відтворювали роль та значення аграрного реформування в історії України. Теоретичні та історичні обґрунтування проблем сільського господарства України відстали від практичних потреб часу. Це зумовлює необхідність наукового пошуку, нового осмислення національної історії України в контексті аграрної політики як складової суспільно-цивілізаційного розвитку. Необхідність наукового дослідження теми визначається також домінуванням у суспільних науках негативного погляду при висвітленні підсумків аграрного реформування П.А.Столипіна, неправильної оцінки економічних та історичних особливостей аграрного устрою українського села. Таке тлумачення історії обмежує самі наукові дослідження, подає неповну та однобічну картину історичної реальності, негативно впливає на формування історичної свідомості. Тому у наукових дослідженнях, як і в економічній діяльності, має панувати об'єктивне осмислення аграрної політики, та, зокрема, процесу впровадження приватної власності на землю, ролі селянина в господарському та суспільному житті України, її історії, зокрема у висвітленні подій і явищ економічного життя українського села на початку ХХ століття. Зв'язок роботи з науковими та державними програмами. Наукове дослідження ролі аграрного реформування в економічному житті України початку ХХ століття здійснено у відповідності з Указом Президента України Л.Кучми &quo ;Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки&quo ; від 3 грудня 1999 року № 1529/99. У цьому документі наголошується на необхідності негайного реформування протягом грудня 1999 – квітня 2000 року колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю; підтримки розвитку особистих підсобних господарств громадян та селянських (фермерських) господарств. 25 жовтня 2001 року Верховною Радою України було прийнято Земельний кодекс України як перший етап реформування аграрного сектору. Хід голосування депутатами Верховної Ради засвідчив, що в українському суспільстві сьогодні відсутня єдність в питанні власності на землю. Ліві сили будь за що намагаються зберегти державну власність на землю і залишити селянина наймитом, а не власником землі. Для розв'язання цих протиріч необхідним стає всебічне вивчення історичних реалій сільськогосподарського життя України та обґрунтування її аграрних особливостей. Проведення столипінської реформи в Україні дає можливість виявити особливу історичну ментальність українського селянина.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є наукове обґрунтування економічної необхідності реформування сільського господарства України на початку ХХ століття, особливостей проведення аграрної реформи П.Столипіна та доцільності запровадження приватного сектору в Україні. Для досягнення поставленої мети у дисертації визначені наступні задачі: - аналіз економічних та політичних передумов аграрного реформування в Російській імперії в цілому і Україні, зокрема, та висвітлення особливості аграрного розвитку України в системі економіки та сільського господарства Російської імперії; - визначити напрями, форми та методи реформування сільського господарства України як складової частини Російської імперії та їх капіталістичну спрямованість; - розкрити динаміку процесів руйнації общинного землеволодіння, впровадження приватної власності на землю та поширення хутірського та відрубного господарства; - висвітлити протирічність урядової політики в справі фінансування реформаторських заходів та процесу переселення українських селян за Урал та до Туркестану; - визначити основні тенденції революційної напруги (до і в ході її проведення) та формування чітких позицій щодо аграрного питання в програмах політичних партій та блоків. Об’єктом дисертаційного дослідження є проведення аграрної реформи П.А.Столипіна на початку ХХ ст. в Україні. Предметом дисертаційного дослідження є виявлення характерних рис аграрної реформи в Україні на фоні проведення останньої в Російській імперії, а також її економічні і соціально-політичні наслідки для українського селянства. Хронологічні рамки визначаються 1906 р., коли революційна ситуація в країні вимагала від уряду широких демократичних перетворень в аграрному секторі економіки і 1914 р., коли в зв'язку з початком І світової війни землевпорядкувальні роботи поступово скорочуються. Територіальні рамки визначаються 9 губерніями України – Волинською, Катеринославською, Київською, Подільською, Полтавською, Таврійською, Харківською, Херсонською та Чернігівською. Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові принципи пізнання та вивчення суспільних процесів і явищ. Це, насамперед, принцип історизму, який вимагає кожне явище (у нашому випадку аграрне реформування сільського господарства України на початку ХХ століття) розглядати як процес становлення та розвитку з урахуванням конкретно-історичної ситуації, у взаємозв'язку з іншими процесами (політичними, соціальними, економічними). Такий підхід дає змогу прослідкувати безпосередній зв'язок минулого і сьогодення, зокрема, необхідність аграрного реформування на початку ХХ ст. та зміни в суспільному житті внаслідок реформи П.Столипіна. Науковий принцип системності потребує розглядати проведення аграрної реформи як певну систему з власними закономірностями та методами, які притаманні сільському господарству України, визначити її особливості та соціальний склад. З іншого боку, це дає можливість дослідити весь спектр та динаміку взаємозв'язків між різними соціальними інститутами (селянство, дворянство, робітники, капіталісти та інтелігенція) та суспільно-політичними процесами, які відбувалися на початку ХХ ст.

К ним присоединились с.-х. рабочие. 12—20 декабря в Э. было сожжено и разгромлено свыше 120 имений помещиков. В районе восстания была установлена революционная власть. В волостях Велисе, Кабала и др. происходили вооруженные столкновения. Но отряды рабочих и крестьян потерпели поражение. Каратели с конца декабря 1905 до февраля 1906 расстреляли в Э. около 300 человек, свыше 600 человек подверглись телесному наказанию. В условиях спада революции стачечная борьба продолжалась. В 1906 бастовало свыше 24 тыс., в 1907 около 17 тыс. рабочих. 20 июля 1906 восстали матросы крейсера «Память Азова» , стоявшего близ Таллина. Укреплению позиций большевиков в Э. способствовала Териокская конференция эстонских организаций РСДРП, состоявшаяся в феврале 1907. В годы реакции в Э. свирепствовал военно-полицейский террор. В экономике происходило слияние банковского и промышленного капиталов. Столыпинская аграрная реформа мало затронула Э., поскольку на её территории не существовало общинного надельного землевладения. Батраки и разорившиеся крестьяне переселялись из Э. в др. губернии Российской империи и за границу. К 1914 из Э. выехало около 200 тыс. человек

1. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

2. Столипін та його аграрна реформа в Україні

3. Столыпинская аграрная реформа 1906 - 1917 гг.

4. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

5. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

6. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки
7. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів
8. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

9. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

10. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

11. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

12. Аграрная реформа П. А. Столыпина

13. Столыпинская аграрная реформа

14. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

15. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

16. Аграрная реформа Столыпина и ее последствия для экономики России

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Аграрная реформа П. Скоропадського

18. Аграрные реформы

19. Поняття, форма та функції Конституції України

20. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

21. Культура та побут населення України

22. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)
23. Архетипи та універсалії української ментальності
24. Порядок здійснення банком факторингових операцій

25. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

26. Населення та трудові ресурси України

27. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

28. Земельная и аграрная реформа в современной России

29. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

30. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування

31. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

32. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки

33. Отношение общественно-политических сил к аграрной реформе Столыпина в Беларуси

34. Столыпинская аграрная реформа

35. Суспільно-політичне та культурне життя України

36. Поезії та поеми Лесі Українки

37. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

38. Коносамент - характеристика умов його здійснення
39. Специфіка та типи уроку українського народознавства
40. Здійснення релігійного культу в християнстві. Святе Письмо

41. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

42. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

43. Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

44. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

45. Причини та наслідки голоду 1932-1933 рр.

46. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

47. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

48. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили

49. Государственный совет и указ 9 ноября 1906 года /Столыпинская реформа/

50. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

51. Виникнення та формування українського етносу

52. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

53. Походження людини та її поява на території України

54. Декабристський рух та його поширення на Україні
55. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.
56. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

57. Лекції з української та зарубіжної культури

58. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

59. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

60. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

61. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

62. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

63. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

64. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики

65. Столипінська реформа

66. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

67. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

68. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

69. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

70. Українська та зарубіжна культура
71. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр
72. Аграрне право України

73. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні

74. Етикет України та Росії

75. Національний банк України та особливості його функціонування

76. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

77. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

78. Формування та розвиток банківської системи України

79. Банківська система України та проблеми її реформування

80. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры
Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные

81. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

82. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

83. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

84. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

85. Аграрне право України

86. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи
87. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи
88. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

89. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

90. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

91. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

92. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

93. Особливості проведення бюджетної реформи в Україні

94. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

95. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

96. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

98. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

99. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.