Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТУДК 519.866: 336.764.2ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ОПЦІОНІВ Спеціальність 08.03.08 - економіко-математичне моделювання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукСільченко Марина ВалеріївнаКиїв - 2008 Дисертація є рукописом. Робота виконана на кафедрі інформатики Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник - кандидат технічних наук, професор Шарапов Олександр Дмитрович, Київський національний економічний університет, декан факультету інформаційних систем і технологій, завідувач кафедри інформатики. Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор Вітлінський Вальдемар Володимирович, Київський національний економічний університет, професор, заступник завідуючого кафедрою економіко-математичних методів. кандидат економічних наук, доцент Краснікова Лариса Іванівна, Національний університет “Києво-Могилянська академія&quo ;, доцент кафедри фінансів. Провідна установа - Львівський національний університет ім. Івана Франка Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної кібернетики, м. Львів. Захист відбудеться “13&quo ; червня 2008 року о 16 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.066.07 Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.317. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 201. Автореферат розісланий “13&quo ; травня 2008 року. В. о. вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Моторин Р.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми дослідження. Вихід України на позитивну економічну динаміку вимагає надійного фінансового забезпечення потреб соціально-економічного розвитку. В умовах ринкової економіки, підвалини якої закладені в Україні, основою мобілізації і розміщення фінансових ресурсів є фінансовий ринок. На даний час обидва його сегменти - кредитний ринок та ринок цінних паперів, розвиваються досить складно і нерівномірно. І якщо банківська система, незважаючи на обмежений ресурсний потенціал, в цілому являє собою дієздатний механізм, то ринок цінних паперів по суті знаходиться у стадії формування. Основними проблемами його розвитку є, по-перше, недостатня насиченість ринку відповідними інструментами та обмеженість доступу до нього, і, по-друге, нестабільність ринку. Основним стабілізуючим чинником на ринку цінних паперів, так як і на товарному та валютному ринках, виступають строкові контракти. Використання похідних цінних паперів - деривативів, дозволяє при розвиненому строковому ринку стабілізувати фінансове положення суб’єктів господарювання та координувати майбутні плани підприємців. Строковий ринок впливає на рівновагу спотового ринку, стимулює розвиток конкуренції на ньому, сприяє оптимальному розміщенню на ньому ресурсів та вирівнюванню цін на різних ринках. Це відбувається завдяки стабілізуючій, інформативній і координуючій функціям, які покладаються на ринок деривативів в економіці.

Особливо важливу роль в забезпеченні цих функцій відіграють опціони, які являють собою контракт на майбутню купівлю (або продаж) певного активу за ціною, встановленою при його продажу. Ринок деривативів у свою чергу може виконувати свої функції і стабілізувати економіку тільки за умови надійного прогнозування цін на опціони. Вирішення цієї задачі можливе лише на підставі поєднання інтуїтивного підходу та економіко-математичних методів. В Указі Президента України щодо основних напрямків розвитку фондового ринку України на 2007 - 2005 рр. зазначено, що технологізація ринків капіталу через зростаюче використання новітніх технологій визначає необхідність створення комплексної системи підготовки фахівців з питань фондового ринку із застосуванням сучасних навчально-методичних технологій та використанням міжнародного досвіду в цій сфері. На підставі цього Указу Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку були розроблені програми підготовки фахівців, що включають комплексне вивчення фінансового ринку, зокрема, ринку деривативів, в яке входить його технічний аналіз за допомогою засобів економіко-математичного моделювання. Проблемам моделювання процесів в економіці і фінансах приділяло увагу багато українських вчених, серед яких Алексєєв А., Бесєдін В., Великий А., Вітлінський В., Геєць В., Єлейко Я., Костіна Н., Лукінов І., Сергієнко І. Сучасна наука розробила досить надійний апарат визначення справедливої ціни опціону. В дослідженні цієї проблеми вагомим є внесок вітчизняних (Леоненко М., Мішура Ю., Пархоменко В., Ядренко М) та зарубіжних (Мертон Р., Брайен Дж.О., Ширяев А) вчених. Всесвітньо відомими є біноміальна модель Кокса-Росса-Рубінштейна та модель Блека-Шоулза. Ситуація на сучасних фінансових ринках є мобільною, що призводить до появи нових чинників, які слід вводити в ту чи іншу модель. Зокрема, поява таких учасників ринку, визначення стратегій торгівлі яких здійснюється на базі економіко-математичних моделей з використанням сучасних інформаційних технологій, суттєво впливає на ситуацію на ринку і вимагає відповідного математичного осмислення. Крім того, дуже важливим для успішного розвитку фінансового ринку України є дослідження адекватності існуючих моделей умовам української економіки. При цьому важливо оцінити як надійність вказаних методів, так і їх адаптованість до умов перехідної економіки. Це і визначило вибір теми дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри інформатики Київського національного економічного університету за темою: “Теорія і практика побудови великих систем на базі інформаційно-обчислювальних структур” (№ державної реєстрації 0196U023341). В межах даної теми автором досліджено проблеми моделювання фінансово-економічних процесів, зокрема, процесу ціноутворення на ринку опціонів та визначення стратегій хеджування. Мета та задачі дослідження. Основна мета роботи полягає в розробці економіко-математичних моделей визначення ціни опціону та стратегій його хеджування в умовах насиченого ринку.

Для досягнення цієї мети автором були послідовно поставлені наступні завдання: на підставі аналізу сучасних економічних концепцій щодо місця і функцій ринку строкових контрактів в структурі фінансового ринку, визначити фактори, які впливають на цінові процеси на ринку деривативів; проаналізувати методи моделювання процесів на фінансовому ринку, зокрема, процесу ціноутворення за строковими контрактами; визначити систему критеріїв, яким повинні задовольняти моделі прогнозування ціни опціону; побудувати модель, що враховує операційні витрати продавця опціону при виконанні ним хедж-стратегій; дослідити властивості функції ціни опціону, що отримуються з цієї моделі, та з’ясувати, наскільки суттєвим є вплив операційних витрат; побудувати алгоритм знаходження наближеного аналітичного розв’язку моделі із зворотнім зв’язком у випадку, коли питома вага на ринку програмної торгівлі є значною; провести числову апробацію можливостей використання моделей прогнозування ціни опціону на фінансовому ринку України. Об’єктом дослідження є процеси ціноутворення на фінансовому ринку, зокрема, на ринку опціонів. Предметом дослідження є методологія та інструментарій економіко-математичного моделювання ціноутворення опціонів. Методи дослідження. При проведенні дисертаційного дослідження методологічним підґрунтям стали комплексні підходи, що базуються на поєднанні фінансово-економічного аналізу та економіко-математичних методів. При вирішенні поставлених завдань використовувались такі методи дослідження, як метод Роте, метод Бубнова-Гальоркіна, метод введення еквівалентних параметрів, методи фінансової математики, методи теорії мартингалів, методи математичного аналізу. До наукових праць, які склали теоретико-методологічне підґрунтя дисертаційної роботи, відносяться роботи провідних економістів, що дозволяють сформулювати фінансово-економічні засади побудови моделей визначення ціни опціону, та роботи провідних математиків, присвячені проблемам і методології моделювання ринкових процесів, зокрема, процесів на ринку строкових контрактів. Основним джерелом інформації при виконанні дослідження були статистичні матеріали Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державного комітету статистики України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Першої фондової торговельної системи (ПФТС), інформаційно-фінансової системи Reu ers. Наукова новизна одержаних результатів. В процесі комплексного дослідження ринку опціонів засобами, що ґрунтуються на сучасних економічній та математичній теоріях, були отримані наступні положення, які формують наукову новизну роботи: на підставі систематизації існуючих підходів до структуризації фінансового ринку та запропонованих класифікацій деривативів за типом базового активу та за розподілом ризику, визначено місце строкового ринку в економічній системі країни та виявлені основні чинники, які обумовлюють формування ціни деривативів; здійснено комплексний аналіз особливостей ціноутворення опціонів, на підставі чого узагальнена система критеріїв, які повинні виконуватись для оцінювання функції ціни опціону і враховуватись при моделюванні цінового процесу; вдосконалено класичний підхід щодо визначення стратегії хеджування продажу опціону; крім базового активу в структуру хедж-портфелю запропоновано ввести замість облігацій еквівалентний за обсягом банківський кредит; побудована модель, яка враховує операційні витрати продавця опціону за реалізації ним хедж-стратегій, та знайдено її аналітичний розв’язок - функцію залежності ціни опціону від спот-ціни базового активу, часу, що пройшов від моменту укладання угоди, параметрів опціону та відсотку комісійної винагороди; запропоновано метод та побудовано ітераційний процес знаходження наближеного аналітичного розв’язку моделі із урахуванням ефекту зворотнього зв’язку, який дозволяє визначити ціну опціону при значній кількості програмних агентів на ринку; розроблено методику, практичні рекомендації та створено програмний комплекс для використання отриманих теоретичних результатів на фінансовому ринку України при прогнозуванні цін опціонів та визначенні динаміки структури хедж-портфелю.

Так було проголошено нову економічну політику (неп). Однак цей відступ був вимушений. Спочатку Ленін сподівався умиротворити селянство, не відновлюючи ринкові відносини й налагодивши натомість безпосередній товарообмін між державною промисловістю й селом. Це йому не вдалося, і він, за словами М. Левіна, «відступив, звернувшись до ринків, грошей і капіталістів». Необмежене реквізування хліба замінили податковими заходами (в Україні їх запровадження відклали на кілька місяців, аби зібрати якомога більше зерна для нагальних потреб). Були відновлені платний проїзд на залізницях, оплата поштових послуг та інші подібні речі, скасовані на останній стадії воєнного комунізму. А в жовтні 1921 р. промислові підприємства дістали право вільно продавати на ринку свою продукцію. На Х з'їзді РКП(б) ветеран партії Д. Рязанов характеризував неп як «селянський Брест», проводячи тим самим аналогію між відступом під тиском селян і відступом на переговорах у Бресті під тиском Німеччини. Сам же Ленін говорив про неп як про «передишку» в умовах нехватки сил для цілковитого здійснення революційних перетворень. І наголошував у грудні 1921 р. (у плані доповіді на IX Всеросійському з'їзді Рад): «Ми тепер здійснюємо стратегічний відступ, який дасть нам ширший фронт наступу в найближчому майбутньому…» Радянські вчені хрущовських часів полюбляли наводити ленінські цитати періоду непу, в яких ішлося про те, що колективізація землі має бути повільним процесом, базованим на переконуванні та добровільній згоді селянства, що експропріація навіть заможних селян повинна відбуватися тільки за наявності придатних матеріальних, технічних і соціальних умов. І він справді казав таке

1. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

2. Угорський метод рішення завдань про призначення

3. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

4. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

5. Математичне моделювання економічних систем

6. Математична обробка результатів вимірів
7. Математичне моделювання руху поїзда
8. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

9. Моделі і методи прийняття рішень

10. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

11. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

12. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

13. Методи прийняття управлінських рішень

14. Методи прийняття рішень в управлінні ризиками

15. Рішення систем нелінійних рівнянь. Метод ітерацій. Метод Ньютона–Канторовича

16. Методы решения некорректно поставленных задач

Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру

17. Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

18. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

19. Аналіз проблем перегляду судових рішень

20. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

21. Визнання та виконання рішень іноземних судів

22. Рішення задач з елементарної математики в пакеті MAPLE-8
23. Радіорелейні комплекси на основі перспективних схемо-технічних рішень
24. Критерій Байєса-Лапласа при експоненційно розподілених даних для множини оптимальних рішень

25. Механізм прийняття рішень в менеджменті

26. Основи теорії прийняття управлінських рішень

27. Прийняття рішень в умовах ризику

28. Прогнозування в прийнятті управлінських рішень

29. Рішення в менеджменті

30. Якість і ефективність управлінських рішень

31. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

32. Принципы и методы социальной работы, цели, задачи

Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

34. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

35. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

36. Математические методы в решении экономических задач

37. Економіко-математичні методи і алгоритми

38. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")
39. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем
40. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

41. Застосування математичних методів у мовознавстві

42. Методи математичної статистики

43. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

44. Учение Р. Декарта о методе

45. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

46. Економічне вчення Д. Рікардо

47. Про методи дослідження малих річок

48. Ревізія як елемент методу економічного контролю

Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

49. Економіко- і політико-географічне положення України

50. Економіко-географічна характеристика Румунії

51. Економіко-географічний комплекс Харківської області

52. Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

53. Право пацієнта на вибір методів лікування

54. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень
55. Множини: Математичні операції з множинами
56. Наближені методи розв’язку нелінійних рівнянь

57. Програма розв’язання звичайних диференціальних рівнянь однокроковими методами

58. Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення

59. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

60. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

61. Елементи інформаційних технологій в математичному програмуванні

62. Математична статистика

63. Метод скінчених різниць в обчислювальній математиці

64. Діагностика і вибір методу лікування при первинному травматичному вивиху плеча (імпресійного перелому суглобової поверхні головки плечової кістки - пошкодження Hill-Sachs)

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры

65. Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту

66. Методи антистресорного захисту хворих з гострою черепно-мозковою травмою при різних ушкодженнях головного мозку

67. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

68. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

69. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

70. Предмет і методи економіки праці
71. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"
72. Вибір стратегії розвитку ВАТ "Миколаївцемент" за методом фірм "Дженерал Електрік" — "МакКінсі"

73. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

74. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

75. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

76. Методи прогнозування у різних галузях

77. Рационализм в философии Р. Декарта. Методы научного познания

78. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

79. Методи аналізу рідких, твердих і газоподібних речовин

80. Методи досліджень паводків р. Дністер з метою будівництва туристичних комплексів

Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал

81. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

82. Економічна рівновага і циклічність

83. Математичний підхід до визначення величини глибини прогнозу

84. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

85. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

86. Форми і методи регулювання економіки державою
87. Предмет та метод економічного аналізу
88. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

89. Економічне моделювання в економічному аналізі

90. Математичні моделі реклами медичних та освітніх послуг у ринкових умовах

91. Моделювання економіки

92. Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь

93. Метод конечных элементов

94. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

95. Методы исследования в цитологии

96. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

97. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

98. Метод радиоавтографии в биологии

99. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

100. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.