Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Доходи сільськогосподарських підприємств

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні основи доходів підприємств 3 1.1 Сутність та склад грошових надходжень підприємств 3 1.2 Роль доходів підприємств 7 Розділ 2. Фінансово-гоподарська характеристика підприємства 8 2.1 Організаційна структура, спеціалізація та забезпеченість виробничими ресурсами ПОП “Колос” с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області 8 2.2 Оцінка фінансового стану ПОП ”Колос” с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області 12 Розділ 3. Планування доходів підприємств22 3.1 Зміст і завдання фінансового Плану 22 3.2 Методи фінансового планування 25 3.3 Планування доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції в ПОП ”Колос” с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області 27 Висновки і пропозиції30 Список використаної літератури32Вступ Трансформація народногосподарського комплексу України відповідно до вимог ринкової економіки викликала серйозні зміни усієї фінансової системи і, головне, її основної ланки – фінансів підприємств. Але наслідки реформ в Україні спричинили неоднозначний вплив на стан підприємств. Статистика свідчить, що від 35 до 80% підприємств виявились нездатними нормально функціонувати і знайти своє місце на ринку. Найбільш питома вага збиткових підприємств спостерігається в сільському господарстві: у 1999 році вони складали 84% від загальної кількості підприємств, в 2000 – 34,9% 1 . Найбільше впливають на погіршення фінансового стану вітчизняних господарств ті обставини, що більшість із них надлишково енергомісткі та утримують за рахунок балансу складну виробничу і соціальну інфраструктуру. Виробництво традиційно орієнтується на досягнення обсягів, а не кості продукції. Недоліками у діяльності є також відсутність орієнтації на кінцевий результат, прямі витрати інформації, її спотворення при передачі, неузгоджені дії функціональних відділів, надмірна тривалість процедур узгодження рішень, дублювання функцій тощо. Чисельні причини саме такого стану справ маємо у сфері фінансового планування і контролю. Проблеми, пов’язані з організацією системи фінансового планування на сучасних сільськогосподарських підприємствах України, модна про класифікувати за ступенем важливості: нерентабельність фінансових планів; оперативність складання планів; прозорість планів для керівництва; відрив довгострокових фінансових планів від короткострокових; реалізація планів; комплексність. Тому тема моєї роботи дуже актуальна на сьогоднішній день. Перш, ніж займатися плануванням, необхідно детально розглянути сутність такої економічної категорії, як доходи підприємств, навчитися оцінювати фінансовий стан господарства, і на основі цих даних вже складати планові показники. В даній роботі я користувалась даними ПОП “Колос”, яке знаходиться в с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області.Розділ1 Теоретичні основи доходів підприємств 1.1Сутність та склад грошових надходжень підприємств Найважливішою сторінкою діяльності підприємств є забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обороту, своєчасного виконання фінансових зобов’язань перед державою, банками та іншими суб’єктами господарювання, формування доходів і прибутку.

Грошові надходження – це кошти, які надходять на поточні й інші рахунки підприємств у банках та в касу підприємств. Термін “Грошові надходження” є ширшим, ніж термін “дохід (виручка) від реалізації”. По суті, він охоплює всі вхідні грошові потоки підприємств. Під грошовими потоками розуміють надходження і сплату грошових коштів та їх еквівалентів. За джерелами надходження грошові потоки можна поділити на зовнішні та внутрішні. Грошові потоки підприємств характеризуються різною структурою. Структура вихідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно - правової форми підприємства. В умовах ринкової економіки підприємства разом з операційною (основною) здійснюють і фінансову та інвестиційну діяльність. Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, окрім інвестиційної та фінансової. Основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу. Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також коротко часових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентними грошових коштів. Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного і позитивного капіталу. Віднесення конкретної операції до певної класифікаційної групи залежить від напрямку господарської діяльності підприємства. Так, інвестиції в цінні папери для виробничого підприємства є інвестиційною діяльністю, але для інвестиційної компанії це основна (операційна) діяльність Коли якась операція супроводжується надходженням коштів від кількох видів діяльності, то ці надходження розподіляються за відповідними позиціями. Операційна, інвестиційна та фінансова діяльність підприємства – це його звичайна діяльність. Звичайна діяльність – це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що забезпечують основну діяльність або виникають в наслідок її здійснення. Надзвичайна подія – це подія або операція, яка не входить в звичайну діяльність підприємства та настання якої не очікується періодично або в кожному наступному звітному періоді. Надзвичайними подіями вважають стихійне лихо(землетрус, зсув грунту) , екс пропорцію власності підприємства за кордоном. Повна і достовірна інформація про грошові надходження підприємства за звітний період формується в бухгалтерському обліку. Оскільки ця інформація є основною для аналізу й прийняття управлінських рішень, то відображається вона за видами діяльності підприємства. Грошові надходження від надзвичайних подій відображаються в обліку відокремлено від звичайної діяльності. У грошових надходженнях підприємств найбільша питома вага належить доходам від операційної діяльності та іншим операційним доходам. Усі доходи підприємства поділяються на дві групи: доходи від звичайної діяльності; доходи від надзвичайних подій. Відповідно і грошові надходження від звичайної діяльності підприємств включають доходи від : основної діяльності; іншої операційної діяльності; фінансових операцій; іншої звичайної діяльності.

Доходи від надзвичайних подій включають: відшкодування збитків від надзвичайних подій; інші надзвичайні доходи. Класифікація доходів від звичайної діяльності: Доходи від операційної діяльності: реалізація товарів, реалізація готової продукції, реалізація послуг, робіт. Інший операційний дохід: дохід від реалізації іноземної валюти, дохід від реалізації інших оборотних активів, дохід від операційної оренди, дохід від операційної курсової різниці, одержані пені, штрафи, дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані гранти, субсидії. Доходи від фінансових операцій: дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи. Дохід від іншої звичайної діяльності: від реалізації фінансових інвестицій, від реалізації майнових комплексів, необоротних активів, нематеріальних активів, дохід від не операційної курсової різниці, дохід від безкоштовно отриманих активів. Грошові надходження підприємств, як правило, перевищують отримувані підприємством доходи від різних видів його діяльності. У бухгалтерському обліку дохід визнається в разі збільшення або зменшення зобов’язань , що супроводжується зростанням власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємств), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Не визнаються доходами грошові надходження: за договором комісії, агентським договором, сума попередньої оплати продукції, послуги, сума задатку під заставу, або на погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором, надходження від первинного розміщення цінних паперів, сума авансу в рахунок оплати продукції, послуги, сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків, що підлягають переказуванню до бюджету й позабюджетних фондів. Ці грошові надходження збільшують активи підприємства, але не збільшують капітал, тому не визнаються доходом. Визначення доходу за бухгалтерським і податковим обліком не збігається. Усі розрахунки з бюджетом побудовано на основі податкового обліку. У доходах від операційної діяльності сільськогосподарських підприємств домінують доходи від реалізації сільськогосподарської продукції. Дохід від реалізації продукції за бухгалтерським обліком визнається у разі наявності всіх наведених нижче умов передбачених П(С)БО 15 “Дохід”: покупцеві передані суттєві ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на товар, підприємство не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими товарами, сума доходу може бути достовірно визначена, є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємств, витрати з цієї операції можуть бути достовірно визначені. Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов, залежить від кількості, асортименту, якості даної продукції та рівня реалізаційних цін. На практиці окремі ціни на окремі товари не встановлюються, підприємства використовують цілу систему цін, в якій враховується попит на різних ринках. На величину грошових надходжень підприємств впливають зовнішні внутрішні фактори. До зовнішніх факторів належать: кон`юнктура товарного та фондового ринків, форми розрахунків, умови та порядок банківського кредитування, система оподаткування підприємств, умови надання товарного кредиту, можливість залучення безоплатного цільового фінансування.

Принаймн мен не доводилось чути про збирання нових пав. Багато було вдкрито товариських млинв, олйниць, молочарень, злучних та машиновопрокатних пунктв. Заводських бугав та молотарки для деяких пунктв було привезено з Нмеччини. Поруч з громадськими з'явилось не менше дрбних приватних пдпримств, переважно для переробки сльськогосподарських продуктв. Наявнсть безперечного полпшення селянського добробуту та буйного розквту приватно нцятиви в усх длянках життя в часах окупац стверджують люди з усх земель Украни, навть з Харквщини, яка, як вдомо, майже весь час залишалася в прифронтовй полос  де, цлком зрозумло, можливост налагодження життя були особливо тяжк. Все це в цлому ще довго пдтримувало на селах вру в можливсть кращого життя. Тут ще довго врили в т листвки, що в липнсерпн 1941 року розкидали нмецьк лтаки, в яких населення закликалось всляко пособляти нмецькому вйську в його боротьб проти комунств та обцялося знищити колгоспи, передати землю у власнсть селянам, утворити незалежну вд Совтського Союзу Укранську Державу та нше

1. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

2. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

3. Звітність сільськогосподарських підприємств

4. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

5. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

6. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств
7. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
8. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

9. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

10. Система маркетингового планування на підприємстві

11. Податок на прибуток підприємств

12. Суть комерційної діяльності на підприємстві

13. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

14. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

15. Планування діяльності підприємств

16. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

17. Економічний аналіз підприємств

18. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

19. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

20. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

21. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

22. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
23. Аналіз стану охорони праці на підприємстві
24. Охорона праці на підприємстві

25. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

26. Бухгалтерський облік на підприємстві

27. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

28. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

29. Облік неопераційних витрат на підприємстві

30. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

31. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

32. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры

33. Організація облікового процесу на підприємстві

34. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

35. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

36. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

37. Розподіл прибутку державних підприємств

38. Аудит неопераційних витрат на підприємстві
39. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості
40. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

41. Правовий статус комунальних підприємств

42. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

43. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

44. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

45. Комерційна діяльність підприємств

46. Маркетингові дослідження на підприємстві

47. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

48. Організація збутової діяльності на підприємстві

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

49. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

50. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

51. Управління запасами матеріалів на підприємстві

52. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

53. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

54. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами
55. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
56. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

57. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

58. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

59. Організація виробництва на металургійному підприємстві

60. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

61. Особливості діяльності інноваційних підприємств

62. Персонал на підприємстві

63. Проблема управління прибутком на підприємстві

64. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки

65. Стратегічне планування і управління на підприємстві

66. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

67. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

68. Управління якістю на підприємстві

69. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

70. Організаційний розвиток підприємств
71. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві
72. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

73. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

74. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

75. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

76. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

77. Грошові розрахунки підприємств

78. Державна фінансова підтримка санації підприємств

79. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

80. Кредитування підприємств

Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Методика інвестування підприємств

82. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

83. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

84. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

85. Основи фінансів підприємств

86. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб
87. Сутність і призначення санації підприємств
88. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

89. Фінанси підприємств

90. Фінансова санація та банкрутство підприємств

91. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

92. Фінансовий облік на підприємстві

93. Формування власного капіталу підприємств

94. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

95. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

96. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки

97. Економіка підприємств будіндустрії

98. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

99. Загальнодержавні і місцеві податки на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.