Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Физкультура и Спорт Физкультура и Спорт

Державні органи управління туристичною роботою

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

КУРСОВА РОБОТА На тему: «Державні органи управління туристичною роботою» Зміст Вступ Розділ 1. Механізми реалізації державної політики в галузі туризму 1.1. Туристична галузь, як об'єкт державного управління 1.2.Основні типи моделей туристичної діяльності 1.3. Регулювання туризму у розвинених країнах світу Розділ 2. Проблеми державного регулювання туристичної галузі в Україні 2.1. Туристична галузь в Україні 2.2.Основа нормативно-правового забезпечення сфери туризму в Україні Розділ 3. Шляхи вирішення проблем та перспектива розвитку туристичної галузі 3.1.Проблеми розвитку туристичної галузі 3.2.Перспектива розвитку туристичної галузі Висновки Список використаної літератури Вступ У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Крім значної статті прибутку туризм є ще і одним з могутніх чинників посилення престижу країни, зростання її значення в очах світової спільноти і пересічних громадян. Туризм - це динамічне, що розвивається, орієнтоване на споживача явище. Туристична діяльність в розвинених країнах є важливим джерелом підвищення добробуту держави. Вихід України на міжнародну арену як самостійної держави створює сприятливі умови для розвитку туризму. В свою чергу туристична діяльність є однією з найважливіших галузей економіки та невід'ємною ланкою в розвитку міжнародного співробітництва та інтеграції в світову економіку для будь-якої держави. В Україні прийнято Державну програму розвитку туризму на період до 2010р., яка передбачає розвиток туристичного потенціалу України та створення сучасного високоефективного і конкурентноздатного туристичного комплексу, що забезпечує широкі можливості для задоволення потреб українських та іноземних громадян в туристичних послугах. Розділ 1. Механізми реалізації державної політики в галузі туризму 1.1. Туристична галузь, як об'єкт державного управління Туризм у багатьох країнах світу є пріоритетним напрямом розвитку національної економіки та культури. Це зумовлено динамічністю, високоприбутковістю та великим позитивним соціально-економічним і культурним впливом туризму на розвиток країн. Туристична галузь є специфічним і досить складним об'єктом державного управління. Необхідність державної підтримки та регулювання туризму як синтетичної, складної галузі та багатогранної економічної системи з розгалуженою мережею зв'язків, в орбіту якої входить понад 40 суміжних галузей народного господарства (транспорт, зв'язок, харчування тощо), є очевидною. Аналіз, проведений Всесвітньою Туристичною Організацією, свідчить, що в більшості країн світу державна туристична політика впроваджується безпосередньо через центральні органи виконавчої влади - національні туристичні організації, інші інститути, а також опосередковано за допомогою правових важелів, підтримки туристичної інфраструктури і міжнародної політики. Туристична політика має характерні риси загальної політики держави. Разом з тим існують і деякі специфічні фактори, що впливають на її формування: природні умови країни, розвиненість транспортної індустрії, соціальні фактори (умови життя людей, система відпусток), фактори, пов'язані зі створенням економічної основи для розвитку туризму (стабільні валютно-фінансові, зовнішньоекономічні відносини), правові фактори, пов'язані із створенням і функціонуванням туристичного законодавства.

За результатами дослідження виявлено, що механізм реалізації туристичної політики держави включає: 1) складання цільових програм з розвитку туризму на рівні держави і регіонів; 2) розробку конкретних заходів щодо досягнення поставленої стратегічної мети; 3) державне регулювання розвитку туристичної галузі. Отже, державне регулювання розвитку туристичної галузі є одним з механі-змів реалізації політики держави в галузі туризму. Розвиток туристичної галузі характеризується позитивною динамікою змін кількісних та якісних показників туристичної галузі: збільшенням туристичних потоків, відрахувань у державний та місцевий бюджети, підвищенням рівня зайнятості в туристичній галузі тощо. У зв'язку з викладеним вище державне регулювання туристичної галузі пропонується розглядати як сукупність форм і методів цілеспрямованого пливу органів державної влади на розвиток туристичної галузі і створення умов для ефективної співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування та приватного сектора щодо розвитку туризму через різні механізми: адміністративні, організаційні, економічні, правові, екологічні тощо. Ефективне державне регулювання потребує наукового та методичного забезпечення. Незважаючи на активізацію дослідницьких зусиль, спрямованих на аналіз питань туризму, певні аспекти державного регулювання цієї галузі залишаються недостатньо розробленими. Бракує робіт, присвячених як теоретичному осмисленню зазначених питань, так і розробці науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо державного регулювання туристичної галузі на національному, регіональному та місцевому рівнях. Вироблення стратегії розвитку туристичної галузі і створення умов для її ефективного впровадження є складним завданням. Для успішного його вирішення, запобігання політичним помилкам та прорахункам доцільно скористатися досвідом інших країн. 1.2.Основні типи моделей туристичної діяльності Аналізуючи роль держави в організації й розвитку туристичної діяльності в різних країнах світу, виділяють три типи моделей державної участі в регулюванні цієї важливої складової національної економіки. Перша модель припускає відсутність центральної державної туристичної адміністрації, всі питання вирішуються на місцях на засадах та принципах ринкової &quo ;самоорганізації&quo ;. Урядові органи використовують таку модель у тих випадках, коли туризм національній економіці взагалі не дуже потрібний, або коли суб'єкти туристичного ринку займають сильні позиції, тобто здатні вирішувати свої проблеми без державної участі. Подібна модель управління індустрією туризму прийнята в США після того, як в 1997 р. була ліквідована державна структура U.S. ravel a d ourism Admi is ra io (US A), що відповідала за розвиток туризму в країні. Друга модель передбачає наявність сильного й авторитетного центрального органу - міністерства, що контролює діяльність усіх підприємств туристичної галузі в країні. Для її реалізації потрібні відповідні умови, а саме: значні фінансові вкладення в туристичну індустрію, зокрема у рекламну й маркетингову діяльність, інвестування в туристичну інфраструктуру тощо.

Подібна модель організації управління туристичною індустрією діє в Єгипті, Мексиці, Тунісі, Туреччині та інших країнах, для яких туризм є одним з основних джерел валютних надходжень у бюджет. Третя модель переважає в розвинених європейських державах. У країнах, де використовується така модель, питання розвитку туристичної діяльності в країні вирішуються в &quo ;надрах&quo ; певного багатогалузевого міністерства на рівні відповідного галузевого підрозділу. При цьому підрозділ даного міністерства, що відповідає за розвиток туризму в країні, здійснює свою діяльність у двох напрямах: вирішує або регламентує загальні питання державного регулювання (розробка нормативно-правової бази, координація діяльності регіональної представницької й виконавчої влади, міжнародне співробітництво на міждержавному рівні, збирання й обробка статистичної інформації тощо) та спрямовує й координує маркетингову діяльність (участь у виставках і міжнародних об'єднаннях у туристичній сфері, управління туристичними представництвами своєї країни за кордоном тощо). Така модель участі держави в розвитку індустрії туризму отримала умовну назву &quo ;європейської&quo ;. Доцільно розглянути європейську модель докладніше, оскільки вона уявляється найбільш прийнятною для України. Особливої актуальності дослідженню даної моделі надає не лише ситуація глобальних трансформацій у сучасному світі, але й вибір Україною європейського вектора розвитку, необхідність побудови в ній демократичного, відкритого громадянського суспільства. Слід зауважити, що центральна державна туристична адміністрація в розвинених європейських країнах працює в тісній взаємодії з місцевою владою й приватним бізнесом. Така схема роботи виявилася досить продуктивною з погляду знаходження форм конструктивного співробітництва й взаємодії адміністративних органів різних рівнів державного та регіонального управління, а також для залучення фінансових коштів приватного сектора з метою виконання відповідних державних завдань. Наслідком такої політики стала поява змішаних за формою власності (державно-приватних) інститутів у сфері регулювання туристичної діяльності. Варіанти реалізації третьої моделі управління туристичним сектором розглянемо на прикладі чотирьох європейських країн: Франції, Іспанії, Великобританії та Італії, на частку яких, за даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО) припадає близько 1/3 світових туристичних прибуттів. 1.3. Регулювання туризму у розвинених країнах світу У Франції питання регулювання туризму стосуються компетенції Міністерства транспорту та суспільних робіт, у структурі якого функціонують Державний секретаріат з питань туризму та Управління туризму. Дані органи відповідають за управління та регулювання галузі, інвестування й міжнародні відносини у сфері туризму. Крім того, існує ще ціла низка органів, що беруть участь в управлінні туризмом &quo ;із правом дорадчого голосу&quo ;: Рада з туризму при Міністерстві транспорту та суспільних робіт, Французьке агентство туристичного інжинірингу, Національна наглядацька рада з туризму (маркетингові дослідження й статистика в туризмі), Національне агентство з питань відпускних подорожей (соціальний туризм), Національний комітет з процвітання Франції (питання екології й озеленення міст).

Бандери допомага нам зрозумти, чому саме в цьому середовищ ОУH, яке започаткувалося на III Великому Збор, виник  розвинувся пзнше опортунстичний рух, який врешт допровадив до ще одного розколу в ОУH (демократи "двйкар", 1953 р.). Очевидно, треба було змнити лише форми роботи в органзац  вихованн кадрв, а не мняти сутнсних дей само флософ нацоналзму. Аналзуючи цю проблему, ще раз звернемося до думки Василя ¶ванишина. Якщо у першому розкол ("мельниквц" "бандервц") виявилося протирччя "партя орден", то тут автор книжки "Hаця. Державнсть. Hацоналзм" вбача конфлкт мж орденським  державницьким типом мислення. "У час вйни ОУH була змушена зайнятися чисто державними справами, пише В. ¶ванишин, творення арм, мсцево самооборони  самоврядування в регонах свого впливу, творення сльських станиць, районних  вищих структур управлння, господарська дяльнсть... Виявилося, що державний пдхд теж вимага власно деолог. Бо одна справа деал, держава, якою вона повина бути в Укран (орденська деологя),  зовсм нша держава, яка можлива поки що, у даний час, творена з того життвого матералу, який , а не з того, який буде потм, зокрема, коли деологя ОУH стане свтоглядною базою кожного укранця"

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

3. Органи державного управління загальної компетенції

4. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

5. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

6. Організаційна система управління природокористуванням України
7. Акти державного управління
8. Державне управління в сфері охорони здоров’я

9. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

10. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

11. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

12. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

13. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

14. Структура державного управління

15. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

16. Функції та принципи державного управління

Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные

17. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

18. Економічні та правові основи управління організацією

19. Організаційна структура управління персоналу підприємства

20. Організаційна структура управління підприємством

21. Організація управління персоналом підприємства

22. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК
23. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві
24. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

25. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

26. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

27. Управління продуктивністю організації

28. Формування організаційних структур управління підприємством

29. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

30. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

31. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

32. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Ділові взаємовідносини в апараті управління

34. Процес управління та його основні стадії

35. Системний підхід до управління персоналом фірми

36. Управління затратами

37. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

38. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління
39. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
40. Управління утворенням прибутку підприємства

41. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

42. Мораль і соціальне управління

43. Методи управління банківськими ризиками

44. Організація кредитної роботи в комерційному банку

45. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

46. Валютні ризики: економічна природа та управління

47. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

48. Управління ризиками

Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки

49. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

50. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

51. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

52. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

53. Теорія і методологія дослідження управління

54. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
55. Функції управління в аграрному праві
56. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

57. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

58. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

59. Системний аналіз складних систем управління

60. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

61. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

62. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

63. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

64. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

65. Управління ціновою політикою підприємства

66. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

67. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

68. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

69. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

70. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"
71. Аналіз стартегічного управління підприємством
72. Антикризове управління бізнесом

73. Ефективне управління виробництвом

74. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

75. Заохочення працівників як метод управління персоналом

76. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

77. Конфлікти та методи управління ними

78. Корпоративне управління акціонерним товариством

79. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

80. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Методологія системи управління персоналом

82. Моделі корпоративного управління

83. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

84. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

85. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

86. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
87. Поняття та сутність ефективності управління
88. Проблема управління прибутком на підприємстві

89. Психологія управління

90. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

91. Стилі управління

92. Стратегічне управління підприємством

93. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

94. Стратегія управління як основа менеджменту

95. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

96. Сучасні методи управління проектами

Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки
Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

98. Управління виробничими витратами

99. Управління енергетичною безпекою


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.