Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи функціонування бюджетної системи та механізму бюджетного регулювання в Україні 1.1 Суть, призначення, роль бюджету та бюджетної системи в регулюванні економічного розвитку 1.2 Необхідність та особливості становлення бюджетної системи та механізму бюджетного регулювання в Україні Розділ 2. Аналіз зведеного бюджету Хотинського району за 2007-2009 роки 2.1 Аналіз дохідної частини бюджету району 2.2 Аналіз видатків бюджету 2.3 Аналіз міжбюджетних трансфертів Розділ 3. Проблеми та перспективи використання механізму бюджетного регулювання в Україні 3.1 Зарубіжний досвід використання механізму бюджетного регулювання 3.2 Напрямки вдосконалення механізму бюджетного регулювання в Україні Висновки і пропозиції Список використаних джерел Вступ Бюджетний механізм та реалізація ефективної політики у сфері державних фінансів займають достатньо важливе місце у процесі регулювання економічного розвитку держави. Одним з основних інструментів державного регулювання економіки є бюджетний механізм, який суттєво впливає на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць та держави в цілому. Від якості та своєчасності прийняття рішень з питань формування дохідної частини бюджету, проведення податкової політики, державних видатків та міжбюджетних відносин залежить збалансованість державних фінансів, рівень ефективності державного регулювання економічних процесів. Забезпечення цілеспрямованого впливу на темпи та якість економічного зростання потребує формування відповідної системи бюджетного регулювання, спрямованої на управління результатами на основі використання сукупності механізмів бюджетної підтримки, удосконалення інституційного забезпечення фінансово-економічних перетворень. На етапі ринкової трансформації економіки необхідне, з одного боку, переосмислення системи фінансово-бюджетних знань, поглядів і парадигм, що склалися в країнах з розвинутою ринковою економікою стосовно можливості їх застосування в країнах орієнтованих на ринкову економіку, з іншого – здійснення поглибленого аналізу тенденцій бюджетного процесу в Україні та його впливу на економічний розвиток держави. Зазначене дасть змогу поглибити розуміння сутності бюджету як економічної категорії та бюджетної системи як важливого регулятора економічних процесів і надасть можливість приймати оптимальні рішення стосовно роз­витку фінансово-бюджетних відносин в Україні. На сьогодні в регіонах України загострилася проблема фінансового забезпечення, набуваючи загальнодержавної ваги. З посиленням процесів фінансової децентралізації надзвичайно гостро постало питання проведення такої бюджетної політики, яка б забезпечила послідовне й ефективне розв’язання питань економічного розвитку територій, фінансового забезпечення їх дохідної бази, від якої залежать реальні можливості місцевих органів самоврядування. Провідна роль у створенні умов для сталого розвитку регіонів належить бюджетному механізму. Актуальність проблеми бюджетного механізму регулювання економічного розвитку зумовлена, насамперед, наявністю глибоких територіальних диспропорцій, неефективним перерозподілом бюджетних ресурсів, неузгодженістю інтересів держави та її територіальних одиниць.

Зазначені питання набувають особливого значення за умов ринкової трансформації економіки, бюджетного реформування, що проводиться в країні, пошуку ефективних механізмів економічного розвитку регіонів. Метою дипломної роботи є дослідження механізму бюджетного регулювання економічного розвитку держави, аналіз виконання дохідної, видаткової частини та міжбюджетних трансфертів місцевого бюджету, розгляд проблем та перспектив використання механізму бюджетного регулювання в Україні. Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних завдань: З’ясувати сутність і роль бюджету та бюджетної системи у процесі регулювання економічного розвитку. Розкрити необхідність та особливості становлення бюджетної системи та механізму бюджетного регулювання в Україні Провести аналіз дохідної частини бюджету району. Здійснити аналіз видаткової частини бюджету району. Проаналізувати міжбюджетні трансферти бюджету району. Дослідити зарубіжний досвід використання механізму бюджетного регулювання. Окреслити шляхи вдосконалення механізму бюджетного регулювання в Україні. Предметом дослідження є фінансові ресурси органів місцевого самоврядування спрямовані на регулювання економічного розвитку. Об’єктом дослідження дипломної роботи виступають місцеві бюджети Хотинського району. Завдання роботи визначають її структуру: у першому розділі розкрито суть, призначення і роль бюджету та бюджетної системи в регулюванні економічного розвитку, а також необхідність та особливості становлення бюджетної системи та механізму бюджетного регулювання в Україні; у другому розділі проаналізовано особливості планування та виконання дохідної та видаткової частини, а також міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів; у третьому розділі розглянуто зарубіжний досвід використання механізму бюджетного регулювання та напрями його вдосконалення в Україні. Теоретико-методологічну основу написання дипломної роботи складають чинні законодавчі та нормативні акти з питань реалізації політики у сфері державних та місцевих фінансів в Україні, інформаційну – практичні матеріали фінансового управління Хотинської районної державної адміністрації. Проблематика бюджетного механізму регулювання економічного розвитку займає важливе місце в дослідженнях зарубіжних вчених: О. Богачової, Дж. Б’юкенена, А. Вагнера, А. Ігудіна, П. Мальцева, І. Озерова, В. Панскова, М. Сперанського, Дж. Стігліца, В. Танзі, А. Улюкаєва, М. Ходоровича та інших. На сучасному етапі дана проблематика знаходяться в центрі уваги багатьох фахівців, зокрема, вони порушуються у працях вітчизняних вчених С. Буковинського, О. Василика, В. Гейця, А. Даниленка, І. Луніної, І. Лютого, Ц. Огня, Д. Полозенка, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія. Розділ 1. Теоретико-методологічні основи функціонування бюджетної системи та механізму бюджетного регулювання в Україні 1.1 Суть, призначення і роль бюджету та бюджетної системи в регулюванні економічного розвитку Бюджет як явище в історії людського суспільства з’явився порівняно недавно - в епоху капіталізму. Його поява пов’язана з відокремленням державних фінансів від фінансів монарха, обмеженням влади останнього, переходом до демократичних засад і суспільним життям.

Бюджет в усіх країнах світу є основою державних фінансів і основним фондом грошових коштів держави. Термін “бюджет” має декілька основних значень : Як економічна категорія, бюджет є системою економічних за своїм змістом відносин з приводу утворення, розподілу і використання централізованого фонду грошових коштів держави. Ці економічні відносини виникають в результаті роз­поділу валового внутрішнього продукту країни. За матеріальним змістом бюджет - це сам централізова­ний фонд грошових коштів держави. В юридичному аспекті державний бюджет виступає у формі закону, який приймається найвищим органом законодавчої влади країни. Бюджетне законодавство України визначає бюджет як план. Необхідність в існуванні державного бюджету обумовлюється природою держави, яка за своїм призначенням покликана виконувати загальносуспільні завдання і функції, а також об’єктивно існуючим законом вартості, існуванням товарно-грошових відносин та іншими факторами . В Україні поняття, зміст і функції державного бюджету мають свої особливості, викликані суспільними і економічними перетвореннями в країні за останні роки. Бюджету в системі державних фінансів належить центральне місце. Він, як система економічних розподільних відносин, охоплює фактично все суспільство, на відміну від інших ланок фінансової системи, які мають більш обмежене функціонування. Це пов’язано з тим, що бюджет повинен забезпечити виконання державою її основних функцій: управління, оборони, регулювання економіки, соціальної функції. Держава використовує бюджет для здійснення територіального, внутрішнього і міжгалузевого розподілу і перерозподілу ВВП з метою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню. В умовах формування ринкових відносин бюджетна система має надавати фінансову підтримку щодо роздержавлення і демонополізації галузей господарства, забезпечення соціального захисту населення. Основні напрямки бюджетної політики визначаються Верховною Радою України в спеціальній постанові, яка має назву бюджетної резолюції. Правові засади бюджетної системи становлять Конституція України, Бюджетний Кодекс України і такі підзаконні акти, як Правила складання і виконання бюджету, бюджетними регламентами, які затверджують органи місцевого самоврядування. Згідно з цими документами планування показників бюджетів покладено на Міністерство фінансів України і місцеві фінансові органи, які виконують заключні розрахунки та їх обґрунтування . Таким чином, в основу законодавства України занесене поняття бюджету як плану. В той же час це фонд, з якого держава черпає свої фінансові ресурси для забезпечення свого функціонування. Вище вже йшла мова про те, що термін “бюджет” має кілька понятійних аспектів. Державний бюджет України є планом, що містить в собі перелік доходів і прибутків, які повинні отримати в наступному році, і майбутніх видатків, тому це розпис доходів і видатків держави на наступний бюджетний рік. Водночас бюджет є фондом грошових коштів, але в фінансово-правовій літературі відмічалось, що бюджет ніколи в цілісному вигляді не існує, оскільки відразу після надходження коштів на бюджетний рахунок вони використовуються на фінансування державних потреб.

Старі середні школи, що їх для синів шляхти утримували деякі католицькі чернецькі ордени, ліквідовувалися. За всіх своїх вражаючих масштабів реформи Йосифа II в дійсності більше свідчили про те, чого він прагнув, ніж про те, чого він фактично досягнув. У Галичині, як і в інших частинах імперії, багато реформ наштовхнулися на нездоланні перешкоди. Імператор, зокрема, вважав, що, полегшивши долю селян, він збільшить продуктивність їхньої праці. Але незабаром стало очевидним, що економічні проблеми Галичини крилися не лише в селянстві. На відміну від Російської України Східна Галичина не мала великих земель, відкритих для колонізації, та виходу до моря, що підштовхнув би розвиток торгівлі. На відміну ж від Західної Європи, де селяни починали переселятися до міст і працювати на фабриках, що виникали тут і там, близько 60 найбільших міст Східної Галичини пересували у стані економічного застою. Словом, можливості економічного розвитку цього регіону були надзвичайно обмеженими. До того ж економічна політика Відня тільки поглиблювала це становище

1. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

2. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

3. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

4. Загальні закономірності світового економічного розвитку

5. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

6. Циклічність економічного розвитку
7. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються
8. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

9. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

10. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

11. Історія розвитку економічного аналізу

12. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

13. Державне регулювання економіки

14. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

15. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

16. Ревізія як елемент методу економічного контролю

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее

17. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

18. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

19. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

20. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

21. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

22. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
23. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці
24. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

25. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

26. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

27. Державне регулювання економіки

28. Державне регулювання економіки

29. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

30. Передумови "Японського економічного дива"

31. Ринок і державне регулювання економіки

32. Сучасні моделі державного регулювання економіки

Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

33. Управление финансами предприятия на основе бюджетного метода

34. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

35. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

36. Методи та прийоми економічного аналізу

37. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

38. Державне регулювання ринкової економіки
39. Правове регулювання вільних економічних зон
40. Введення в курс “Основи економічної теорії”

41. Основы учета бюджетных средств

42. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

43. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

44. Правовые основы страхования и бюджетного процесса

45. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

46. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

47. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

48. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги

49. Тенденції розвитку міжнародної економіки

50. IАЕМ-контролiнг, як основа стратегiчного планування облiку i аналiзу розвитку пiдприємства

51. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

52. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

53. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

54. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності
55. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"
56. Освіта – основа розвитку особистості

57. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

58. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

59. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

60. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

61. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні

62. Конституційні основи регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища

63. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

64. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров

65. Інституційні чинники розвитку національної економіки

66. Концептуальні основи аналізу національної економіки

67. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

68. Об’єкти та цілі макроекономічного регулювання

69. Основи економіки підприємства

70. Основи економічних вчень
71. Основи ринкової економіки
72. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

73. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

74. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

75. Основы молекулярной биологии клетки

76. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

77. Основы ведения наступления подразделениями и частями

78. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

79. Бюджетный дефицит РФ

80. Анализ бюджетного дефицита за 1990-1996 годы

Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки

81. Бюджетный дефицит

82. Бюджетный дефицит

83. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

84. Организация бюджетного процесса

85. Регулирование бюджетного дефицита

86. Расходы бюджетной системы на социальные цели
87. Доходы бюджетной системы Российской Федерации
88. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

89. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

90. Финансовые и правовые основы полного товарищества

91. Правовые основы наследования в Российской Федерации

92. Основы конституционного права Франции

93. Бюджетный процесс в США

94. Основы конституционного строя Великобритании

95. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

96. Правовая основа СНГ

Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы

97. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

98. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

99. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.