Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теорія і практика особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах 1.1 Методологічні основи дослідницької роботи 1.2 Науково-технічний прогрес і вдосконалення трудової політехнічної підготовки молодших школярів РОЗДІЛ 2. Експериментальне дослідження особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах 2.1 Організація і зміст експериментального дослідження 2.2 Основи експериментальної гіпотези, методика і результати дослідження 2.3 Обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність дослідження. Одним із пріоритетних завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти в Україні, є створення передумов для виховання особистості, здатної творчо мислити, самостійно приймати нестандартні рішення, гнучко реагувати на зміни в умовах докорінної перебудови всіх сфер життєдіяльності суспільства. У зв’язку з цим нині відбувається модернізація національної системи освіти та вироблення новітніх концепцій виховання людини. Формування творчої особистості, реалізація її природних нахилів і здібностей в освітньому процесі є стратегічним завданням, визначеним ІІ Всеукраїнським з’їздом педагогічних працівників. На перехід від директивної до особистісно зорієнтованої моделі навчання і виховання, що націлює на пошук нових шляхів і засобів розкриття неповторного творчого потенціалу особистості, також орієнтують Національна програма “Діти України”, Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), концепція національного виховання та концепція художньо-естетичного виховання учнів . Актуальність дослідження проблеми творчого розвитку молодших школярів зумовлена такими факторами: по-перше – потреба у зростанні творчих ресурсів дитини в умовах глобалізації суспільства; по друге – необхідність активізації творчої активності у всіх сферах конструктивної діяльності у зв’язку з прискоренням розвитку всіх сфер духовного і матеріального виробництва в суспільстві; по-третє – провідна роль творчості як суб’єктивного й об’єктивного факторів розвитку загальної і, зокрема, художньої культури самої особистості учня . Дослідження сучасного стану початкової школи на тлі ринкових реформ та їх впливу на освітню галузь дали змогу виявити основну організаційну суперечність системи освіти. Це «протиріччя між необхідністю забезпечення надзвичайно широкого спектру засобів навчання і виховання, які б сприяли творчому розвитку учнів, і відсутністю стрункої системи змісту, форм і методів цієї роботи на рівні кожної школи» . Частково розв’язати цю суперечність можливо, «забезпечивши педагогічні умови творчого розвитку молодшого школяра, науково обґрунтованою системою педагогічного впливу на особистість учня засобами трудового навчання і виховання» . Варто відзначити, що проблема творчого розвитку особистості школяра не є новою. Значний внесок у теоретико-методологічне та психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу зробили: Я.

Коменський, Й. Песталоцці, В. Сухомлинський, К. Ушинський та інші схарактеризували сензитивність молодшого шкільного віку до творчості, зокрема, художньо-образної; І. Бех, Л. Божович, Л. Виготський, В. Давидов, С. Діденко, О. Леонтьєв, А. Щербо та інші довели, що молодший шкільний вік є періодом найінтенсивнішого креативного становлення; Б. Ананьєв, Р. Арн-хейм, Н. Брюсова, Т. Шпікалова дійшли висновку, що трудове навчання – унікальний навчальний предмет, який надає учням багато можливостей для творчого самовтілення, розвитку образно-асоціативного мислення, уяви, фантазії, художнього сприйняття тощо . Використання предметів художньо-естетичного циклу як чинника розвитку творчої особистості було предметом ряду досліджень у галузі філософії (Є. Басін, І. Зязюн, Л. Коган, Г. Шевченко та ін.), мистецтвознавства (В. Аронов, М. Волков, Є. Маймін, Ф. Шміт та ін.), психології (О. Бакушинський, Л. Виготський, В. Кузін, та ін.), педагогіки (В. Вільчинський, В. Кузь, М. Лещенко, Л. асол, М. иропольська, Б. Нєменський, О. Рудницька, О. Савченко, Г. Тарасенко, А. Щербаков, А. Щербо та ін.). Більшість авторів цих досліджень мають «спільну позицію щодо необхідності збагачення особистості дитини цінними духовно-художніми враженнями, емоційністю сприйняття навколишнього світу, розвитком її здібностей, творчою самореалізацією» . Оскільки, як зазначають провідні вітчизняні вчені (Г. Костюк, О. Леонтьєв, В. Моляко, Я. Пономарьов та ін.), «особистість найінтенсивніше формується у період шкільного віку, то саме школа покликана відіграти провідну роль у творчому розвитку молодших школярів. Проте, в сучасній педагогіці початкової ланки загальної освіти існують певні прогалини щодо творчого розвитку учнів. Вони зумовлені репродуктивно-виконавчими видами робіт, практикою залучення до творчої діяльності здебільшого обдарованих дітей» . Внаслідок цього переважна більшість школярів перебуває поза цією своєрідною і важливою сферою виховного впливу. Отже, виникає необхідність у глибшому вивченні сучасної вітчизняної і зарубіжної практики креативної педагогіки, теорії творчого розвитку молодших школярів, педагогічного досвіду навчання, виховання і розвитку особистості молодшого школяра засобами трудового навчання і виховання. З цього випливає, що проблема розвитку творчої особистості молодшого школяра має комплексний характер і недостатньо ґрунтовно вивчена, а тому не знайшла повного відображення у психолого-педагогічній теорії і практиці. А такий її аспект, як функціональний вплив засобів трудового навчання і виховання на творчий розвиток учнів початкової школи практично залишається поза увагою вчених. Це й зумовило вибір теми дослідження: “Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах”. Об’єкт дослідження – процес формування особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах. Предмет дослідження – шляхи і засоби підвищення ефективності особливостей дитячої творчості на уроках трудового навчання в початковій школі. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови особливостей дитячої творчості молодших школярів засобами трудового навчання.

Гіпотеза дослідження – рівень творчого розвитку молодших школярів зростатиме, якщо максимально враховувати їхні індивідуальні особливості, стимулювати емоційно-почуттєву сферу, сприяти дієвості уяви і фантазії, урізноманітнювати способи реалізації художнього образу на основі засвоєння засобів трудового навчання в конструктивній діяльності учнів початкової школи, використовувати міжпредметні зв’язки різних навчальних дисциплін із трудовим навчанням. Завдання дослідження: З’ясувати стан проблеми у педагогічній теорії та сучасній освітній практиці, визначити зміст поняття “творчий розвиток особистості”. Виявити психологічні механізми, вікові особливості та функціональні компоненти творчої діяльності молодших школярів Охарактеризувати творчо-розвивальні можливості засобів трудового навчання у початковій школі. Визначити критерії та рівні творчого розвитку молодших школярів засобами трудового навчання і виховання. Науково обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність виявлених педагогічних умов творчого розвитку молодших школярів на уроках трудового навчання. Теоретико-методологічну основу становлять: філософська концепція творчої діяльності, зокрема, теорія особистісно-діяльнісного підходу до творчого розвитку школяра (В. Андрєєв, І. Зязюн, Є. Басін, Б. Богоявленська, Г. Заїченко, та ін.); психолого-педагогічні дослідження з питань творчості учнів (Ш. Амонашвілі, Б. Ананьєв, Н. Брюсов, В. Моляко та ін.); положення про значення емоцій в художньо-творчому процесі (Л. Виготський, П. Теплов, Б. Тализіна та ін.), дослідження з питань використання трудового навчання з метою впливу на розвиток творчої особистості (В. Аронов, М. Волков, М. Кириченко, Є. Маймін та ін.), положення дидактики про взаємозв’язок навчання і виховання у творчому процесі (Н. Бібік, Я. Коменський, В. Кузь, М. Лещенко, О. Савченко та ін.), а також “Національна доктрина розвитку освіти”, концепція національного виховання, Державний стандарт початкової загальної освіти (галузь “Технології”). Методи дослідження. Для досягнення мети та завдань застосовано комплекс різноманітних методів: теоретичні – аналіз, порівняння й узагальнення психолого-педагогічної та методичної літератури, статей у періодичних виданнях, матеріалів наукових досліджень з цієї проблеми; емпіричні – педагогічне спостереження, педагогічний аналіз, анкетування, методики діагностики, констатуючий і формуючий експерименти, кількісна та якісна інтерпретація отриманих експериментальних даних. Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася протягом 2006-2008 років на базі Соколівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Переволочнянської ЗОШ І-ІІ ступенів Буського району Львівської області. Дослідження здійснювалося у два взаємопов’язані етапи: На першому етапі (2006-2007 рр.) – проаналізовано психолого-педагогічну та методичну літературу з обраної проблеми. Визначено вихідні теоретичні положення, об’єкт, предмет мету, сформульовано гіпотезу дослідження, конкретизовано завдання. На другому етапі (2007-2008 рр.)

Дети буквально заражаются болезнью «конструирования» и «моделирования», когда видят у своего друга альбом для марок, изготовленный собственноручно и украшенный вырезками из детских журналов, открыток; дом-дворец для кукол из коробки со шкафчиками, вазочками, покрывалами и коврами; причудливые игрушки из природных материалов. Что и говорить: все, что сделано своими руками: самодельные игры, коллекции кукольных платьев, куклы-марионетки, картонные дома-дворцы, многое другое – и создает дома детскую радость, увлечение в игре и способствует развитию у детей фантазии и нестандартности мышления. Предлагаем вам, дорогие родители, вместе со своими детьми отправиться в мир создания собственных вещей и игрушек. Ниже приведены примеры изготовления сувениров, открыток, игрушек, использованы материалы уроков трудового обучения в школе. «Папка для кулинарных рецептов» Материалы: лист плотной бумаги и несклеенная заготовка из второго такого листа, цветная бумага, ножницы, клей, макулатура для прокладки внутрь папки при сушке, простой и цветные карандаши, или фломастеры, кисточка

1. Діагностика пізнавальних можливостей учнів у навчанні історії

2. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

3. Класифікація основних засобів

4. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

5. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

6. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема
7. Суть процесу навчання та засоби його активізації
8. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

9. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах

10. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

11. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

12. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

13. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

14. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

15. Отруйні речовини та їх класифікація

16. Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры

17. Класифікація отруйних речовин

18. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

19. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

20. Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

21. Комп’ютерні віруси. Класифікація

22. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики
23. Бібліографічні класифікації
24. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

25. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

26. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

27. Класифікація персоналу та форми його наймання

28. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

29. Класифікація документів

30. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

31. Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах

32. Формування в учнів трудової культури засобами народознавства

Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

34. Вимірювання тиску: класифікація приладів

35. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

36. Класифікація важковиховуваних дітей

37. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

38. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів
39. Класифікації спортсменів-інвалідів
40. Національні системи класифікації готелів

41. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

42. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

43. Моделі систем масового обслуговування. Класифікація систем масового обслуговування

44. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

45. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

46. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

47. Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах

48. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

49. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі

50. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

51. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

52. Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії

53. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

54. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів
55. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")
56. Дизайн-освіта майбутнього вчителя трудового навчання

57. Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії

58. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

59. Экономическая подготовка учащихся школ - как фактор их социально-трудовой адаптации

60. Диференційний підхід в системі навчання

61. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

62. Навчання з питань охорони праці

63. Навчання працівників з питань охорони праці

64. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

66. Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним іншомовним мовленням в середніх ЗОШ

67. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

68. Аудіювання на середньому етапі навчання

69. Використання казки під час навчання граматики англійської мови

70. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови
71. Вміння порівнювати в процесі навчання математики
72. Адаптація дітей до навчання

73. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

74. Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі

75. Вивчення математики в початковій школі

76. Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі

77. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

78. Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку"

79. Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні

80. Деякі аспекти інтерактивного навчання

Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь

81. Інваріантні характеристики методів навчання

82. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

83. Інтерактивні технології навчання

84. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству

85. Кооперативне навчання

86. Методи виробничого навчання
87. Методика вивчення прикметника в початковій школі
88. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

89. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

90. Мотивацiя навчання школярiв

91. Навчання побудови тексту

92. Навчання як головний шлях до освіти

93. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

94. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

95. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

96. Особливості вивчення простого речення в початковій школі

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50

97. Особливості вивчення теми "Дроби" в початковій школі

98. Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах

99. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.