Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ДИПЛОМНА РОБОТА: “Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору&quo ; ЗмістВступ Розділ І. Формування навичок читання як психолого-педагогічна проблема 1.1 Психолого-педагогічні особливості процесу формування у дітей навички читання 1.2 Вироблення якісних ознак читання як основне завдання уроків читання у початковій школі 1.3 Шляхи формування та удосконалення навички читання 1.4 Формування швидкого й свідомого читання як засобу успішного навчання дитини в школі 2.1 Формування навички швидкого читання як основи усвідомленого сприйняття художнього твору. Методика формування навички швидко читання в сучасній початковій школі 2.2 Відбір вправ з удосконалення навички швидкочитання та ефективність їх застосування 2.3 Організація та зміст експериментального дослідження Висновки ВступМовлення є засобом спілкування між людьми. Писемне мовлення стало додатковим засобом людських стосунків. Після того як люди винайшли друкарський верстат, то відкриття, всі досягнення людського розуму стали швидше розповсюджуватись, ніж раніше, коли книги переписували від руки. Якби в руках людей не було книг, суспільство не могло б так швидко розвиватись, як це ми спостерігаємо тепер. Книга в житті людини має надзвичайно велике значення. Вона є джерелом знання. З книги письменна людина дістає знання, створені людством протягом довгої його попередньої історії. Узагальнюючи багатогранний досвід своєї виробничої і культурної діяльності, людина з допомогою книги передає цей досвід наступним поколінням. З книг людина дізнається про великі відкриття і винаходи, про боротьбу людини з природою і завоювання влади над нею. Книга дає не тільки знання, а й сприяє вихованню повноцінної, всебічно розвиненої людини. Школа і вчитель виховують у дітей любов до книги, до друкованого слова, навчають учнів читати книгу, користуватися нею. Прищепити любов до читання - це значить переконати дитину у необхідності дружити з книгою, відчувати її корисність у повсякденному житті як неоціненного джерела знань та засобу спілкування між людьми. У процесі роботи над книгою учні повинні пройнятися розумінням книги як величезної сили, здатної впливати на розум і емоції людини. М. Горький писав: &quo ;Любіть книгу - джерело знань: вона полегшить вам життя, по-дружньому допоможе вам розібратись в строкатій і бурхливій плутанині думок, почуттів, подій, вона навчить вас поважати людину і самого себе, вона окриляє розум і серце почуттям любові до світу, до людини&quo ; . Ідея сказаного - у підкресленні благотворного впливу книги на формування позитивних рис особистості. Дію цього впливу у повній мірі слід використати на уроках читання. Для цього є всі можливості. Читання книг відкриває кожній людині світ незвіданого, незнаного, таємничого. У найбільшій мірі це стосується дітей. Учні початкових класів прилучаються до цього світу передусім на уроках читання, які задовольняють освітню мету навчання молодших школярів. Ефективний процес читання неможливий без вироблення в учнів навичок правильного, виразного, швидкого та свідомого читання, які формуються на уроках класного і позакласного читання.

Проблема формування навички читання завжди була і є актуальною, детально дослідженою як в психолого-педагогічному так і в методичному плані. Психолого-педагогічні засади проблеми були встановлені Т. Єгоровим, О. Леонтьєвим, М. Жинкіним. В методичній літературі розроблена достатньо повна характеристика навички читання Н.А. Щербаковою, Є.А. Адамовичем, К.Т. Полєкіним, В.Г. Горець, М. Яковлєвою, а також В.О. Остроюрським, З.А. Агейкіною, А.А. Горбуновою, Є. Є. Руновою. Однак процес формування навички швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття змісту твору залишався поза увагою дослідження вчених і методистів як в ХІХ - ХХ, так і в ХХІ столітті. Це обумовлює актуальність досліджуваної нами проблеми, тема якої &quo ;Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору&quo ;. Об’єктом дослідження є процес формування навичок читання, а предметом - процес удосконалення навички швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору. На сучасному уроці читання вчитель має формувати в учнів правильне, свідоме, виразне читання з відповідною для кожного віку швидкістю. У ході опрацювання тексту належний рівень сформованості цих умінь у дітей забезпечувати важко. Тому мета роботи - дібрати та систематизувати вправи, спрямовані на формування ефективної навички швидкочитання, обґрунтування умов для її впровадження та розробка методичних підходів та шляхів успішного формування та удосконалення навички читання. Гіпотезою дипломного дослідження є: процес формування навички швидкочитання в початковій школі буде ефективнішим, якщо він ґрунтується на системі спеціально відібраних вправ, що сприяють усвідомленому сприйняттю художнього тексту, а також за умови їх систематичного та послідовного використання на уроках читання. Завдання дипломної роботи: проаналізувати та узагальнити досліджувану проблему в психолого-педагогічній літературі; з’ясувати методологічну основу процесу формування навички швидкого читання; обґрунтувати та відібрати вправи, що сприяють успішному виробленню даної навички; вивчити ефективність авторських пропозицій. Методологічну основу дипломної роботи становлять: загальнометодичні закономірності формування навички швидкочитання; передовий педагогічний досвід; сучасні наукові розробки з даної проблеми; педагогічна спадщина з досліджуваної проблеми. Методами дослідження, які були застосовані у процесі написання дипломного дослідження є: аналіз психолого-педагогічної теорії, методичної літератури; вивчення передового педагогічного досвіду; педагогічний експеримент; спостереження; методи математичної та статистичної обробки контрольних зрізів; методи теоретичного узагальнення. Наукова новизна даної проблеми полягає у відборі та систематизації методичних засобів удосконалення навички швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття літературного твору, оскільки окреслена проблема ніколи не була об’єктом дослідження вчених і методистів. Практичне значення роботи полягає у тому, що завдяки ефективному формуванню навички швидкочитання можливе не лише усвідомлене сприйняття змісту тексту, але й те, що учні, добре володіючи навичкою швидкочитання, успішно навчатимуться в школі.

Реалізація мети і завдань дослідження представлена у змісті роботи, який складається з двох розділів та семи параграфів. У вступі з’ясовується актуальність дослідження, окреслюється науковий апарат, аналізуються роботи вчених з даної проблеми, представлено теоретичне і практичне значення дослідження. У І розділі &quo ;Формування навичок читання як психолого-педагогічна проблема&quo ; з’ясовуються питання психолого-педагогічних основ досліджуваної проблеми, дається характеристика основних понять використаних у дослідженні. Цей розділ складається з чотирьох питань, кожне з яких висвітлює певні теоретичні положення проблеми. У ІІ розділі &quo ;Формування навички швидкого читання як основи усвідомленого сприйняття художнього твору&quo ; аналізується масова практика вчителів в сучасній початковій школі; розкриваються підходи до формування навички швидкочитання деяких методистів; представлено систему вправ, що сприяє ефективному формуванню навички швидкого читання; описано зміст та організацію експериментального дослідження, яке проводилося в 2004-2006 навчальному році на базі Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Підгаєцького району Тернопільської області; аналізується результативність дослідження. Ефективність отриманих результатів представлена в таблицях і показана у відсотках (%). Висновки містять узагальнення поглядів учених щодо даної проблеми і конкретні положення щодо результативності проведеного дослідження та визначення подальших шляхів вивчення даної проблеми у взаємозв’язку з процесом формування інших навичок читання. Після висновків подано список використаної літератури та додатки. Значного розповсюдження і застосування у практиці масової школи набули системи вправ для формування навички швидкочитання І.Т. Федоренка, В.М. Зайцева та комплекс вправ для формування правильного свідомого, виразного та швидкого читання Б.В. Дсенги. Саме ці методичні рекомендації та системи вправ складають основу експериментальної роботи. Про важливість швидкого читання В.О. Сухомлинський писав: &quo ;Читання - це віконце в світ, найважливіший інструмент навчання, воно має бути вільним, швидким - лише тоді цей інструмент буде готовий до дії&quo ; . Якою стане в майбутньому сьогоднішня юна людина - важливе моральне, політичне, економічне завдання нашого суспільства. Роль книги в цьому процесі важко переоцінити. Всім давно відомо, що знання, фантазія, логіка думки і міркувань, любов до рідної мови, уміння зв’язно, логічно й образно розповідати виховуються читанням. Дитяча художня книга - це особливий світ, який юний читач осягає і розумом, і серцем. Дуже важливо, щоб книга увійшла в його життя якомога раніше, тому що вона є незамінною у виробленні уваги, зосередженості, у вихованні душевності, моральності тощо. Від учителя початкових класів значною мірою залежить, чи полюблять діти читання або залишаться байдужими до літератури, чи стануть вони друзями книги і постійними її читачами, таким чином здобуваючи широту кругозору, міцні знання, чи знайдуть самих себе. Розділ І. Формування навичок читання як психолого-педагогічна проблема 1.1

Вождь-Символ ще могутнше дна нас, сцлю весь укранський народ, зосеpеджу його енергю й живучу силу навколо ¶де  тих чинв, як Вн, як приклади-зразки для дальшо боротьби, нам залишив. Вн живе в ¶де  нин! Hе зляка нас терор Кремля! Як довго житиме останнй укранський нацоналст, останнй укранець, так довго йтиме останнй бй на земл за Суверенну Соборну Укранську Державу! Як бувало в нашй герочнй старовин, так  сьогодн наша вра, наша любов  ненависть  така безмежна, що й по смерт нашй в житт, в чин, не в слов вдповдь наша Москв! Ми твердо пдемо назустрч усм небезпекам, ще могутнше об'днан тю цннстю, якою ста для нас упавший Вождь, перейшовши з дочасного у вчне життя Украни  створивши мстичну, моральну реальнсть  днсть наших душ. Як колись Хмельничани, як згодом Мазепинц, так тепер нацоналсти Коновальця будуть синонмом велично епохи в стор Укрансько Hац, що буде його епохою. ... Ми вримо, що ще сильнший ритм боротьби охопить ус укранськ земл й ус мсця, де б'ться гаряче укранське серце! Ми вримо, що ще могутнше в один такт битимуться наш серця  кожен наказ Проводу буде тльки оформленням  усвдомленням вам ваших бажань, розкриттям шляхв, що найуспшнше ведуть до Мети! У цю хвилину повторюмо диний наш апель до вас: будьте гдн того, що ви мали честь бороться пд кермою велико Людини, що вдйшла вд нас навки

1. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

2. Розвиток навичок читання нот з листа

3. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

4. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

5. Формування в учнів обчислювальних навичок з табличного і позатабличного множення і ділення

6. Аналіз та удосконалення оперативного управління
7. Виховання учнів у науковій літературі
8. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

9. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

10. Активність і творчість учнів на уроках історії

11. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

12. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

13. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

14. Удосконалення технології виробництва харчових яєць шляхом введення у кормосуміш ферментних препаратів

15. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

16. Професійне зростання журналіста. Чинники, які сприяють вдосконаленню журналістських навичок

Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр

17. Розвиток мовленнєвої культури учнів

18. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

19. Монголо-татарська навала на Русь та її наслідки

20. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

21. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

22. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології
23. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання
24. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

25. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

26. Психологія особистості управлінця або навіщо мені потрібна психологія та педагогіка

27. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

28. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

29. Удосконалення системи контролю в органах державної служби

30. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

31. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

32. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

33. Диригування та читання хорових партитур

34. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

35. Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах

36. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

37. Вклад Х.Д. Алчевської у розробку методики читання

38. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині
39. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики
40. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

41. Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки

42. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

43. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

44. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

45. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

46. Особистісні відносини вчителя і учня

47. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

48. Позакласна робота на уроках читання

Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю

50. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

51. Робота з підручником на уроках читання

52. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

53. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

54. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді
55. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів
56. Технологія формування учнівського колективу

57. Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості

58. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

59. Формування в учнів трудової культури засобами народознавства

60. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

61. Формування знань учнів з розділу "Оптика"

62. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

63. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

64. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы

65. Формування правової свідомості учнів

66. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

67. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

68. Читання як вид навчальної діяльності

69. Шляхи формування навичок каліграфічного письма

70. Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи
71. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів
72. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

73. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

74. Роздавальна лінія закладу швидкого харчування

75. Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ "АМК" з метою підвищення якості

76. Конфлікт в учнівському колективі

77. Методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу

78. Ділові навички

79. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

80. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка

81. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

82. Методика розвитку швидкісних здібностей у школярів

83. Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами

84. Проблеми удосконалення міжбюджетних відносин

85. Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах

86. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
87. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві
88. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

89. Личность и историческое время в романе Б.Зайцева «Золотой узор»

90. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

91. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

92. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

93. Проблеми використання роботів /Укр./

94. Можловостi використання iнформацiї Internet в просторових дослiдженнях

95. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

96. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики

97. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

98. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

99. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.