Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Вивчення тексту в початковій школі

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1. Психолінгвістичні основи вивчення елементів тексту на уроках рідної мови 1.1 Особливості розвитку логічного мислення молодших школярів 1.1.1 Етапи розвитку мислення у дітей 1.1.2 Розвиток операцій мислення 1.2 Теоретичні засади вивчення елементів тексту на уроках рідної мови 1.2.1 Лінгвістика тексту як навчальна дисципліна 1.2.2 Текст як єдине ціле 1.2.3 Структура тексту 1.2.4 Типи мовлення 1.2.5 Типи текстів 1.2.6 Види тексту за особливостями відбору та використання стилістичних засобів мови 1.2.7 Види зв’язку між компонентами тексту 1.3 Методичні засади вивчення елементів тексту на уроках рідної мови 1.3.1 Ознайомлення учнів із заголовком, темою і метою тексту. 60 1.3.2 Ознайомлення учнів із абзацом, частинами тексту і мовними засобами зв’язку 1.3.3 Ознайомлення учнів з типами текстів 2. Організація і зміст процесу вивчення елементів тексту 2.1 Відбір змісту навчання при ознайомленні з елементами тексту 2.2 Перевірка ефективності змісту навчання Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Майбутнє України значною мірою залежить від того, наскільки грамотний та кваліфікований учитель прийде до школи у ХХІ столітті. Ця незаперечна істина є панівною у визначенні шляхів, напрямків, форм і методів підготовки спеціалістів початкової ланки освіти у коледжах, інститутах, університетах. Прагнення підготувати висококваліфікованого фахівця потребує від викладачів вищих навчальних закладів удосконалення системи навчання, впровадження інноваційних технологій, пошуку альтернативних методів навчання, орієнтації студентів на творчий підхід до оволодіння знаннями, урізноманітнення форм і методів самостійної роботи. Отже, важливим завданням вищої школи є підготовка студентів до самоосвіти, що є важливою умовою розвитку творчої діяльності молодшого спеціаліста. Вона передбачає не тільки здобуття певної суми знань, а й формування потреби постійно поповнювати їх, систематично набувати досвіду їх використання. Уміння читати текст, робити його смисловий аналіз, застосовувати інформацію у навчальній та професійній діяльності – шлях постійного самовдосконалення учителя. Якщо відпрацювання цих умінь стане внутрішньою потребою кожного фахівця початкової ланки освіти, то йому легше буде навчати учнів розуміти тексти шляхом систематичної роботи над їх змістом. Системність у роботі над текстом – одна з умов озброєння учнів міцними, глибокими знаннями елементів тексту, аналізувати твір як єдине ціле, що характеризується смисловою і граматичною цілісністю змісту усіх складових частин виучуваного тексту. Щоб на належному якісному науково-методичному рівні проводити роботу з молодшими школярами над текстом, майбутньому учителеві необхідно знати логічну схему його опрацювання та володіти оптимальним поєднанням методів і прийомів роботи, спрямованих на активізацію розумової діяльності учнів, їх пізнавального інтересу, творчих здібностей, логічного мислення, уміння виявляти причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки, узагальнення . Аналіз наукової літератури з досліджуваної теми засвідчив глибокий інтерес до неї з боку науковців.

Зокрема, Львов М.Р., Величко Л., Лосєва Л., Ігнатенко Н., Соловейчик Н.С., Гац Н.А., Мельничайко В.Л., Варзацька Л.О. та інші досліджували вивчення тексту і розвиток зв’язного мовлення в початкових класах. Над дослідженням лінгвістики тексту працювали Бахтін М.М., Хартман П., Кутіна І.Н., Ковалик І., Лосєва Л., Гальперін І.Р., Кочан І. та інші. Свої наукові дослідження спрямовували на вивчення розвитку логічного мислення Блонський П.Г., Ж. Піаже, Заброцький М.М., Кагальняк Г.І., Рум’янцева Л.І., Скрипченко О.В. та інші. Актуальність даної теми визначається найважливішими завданнями, які стоять перед школою, а це – озброювати учнів уміннями і навичками вмілого володіння мовою. Саме тому, для досягнення цього, треба посилити практичну роботу з елементами тексту, постійно виявляти неослабну увагу до аспектів навчальної роботи над ними і практичного засвоєння набутих знань, від чого залежить розвиток зв’язного мовлення школярів і розвиток логічного мислення. Практичне спрямування в опрацюванні шкільного курсу мови визначає вимоги і до дидактичного матеріалу, який має служити як освітнім, так і виховним цілям. Найбільші можливості щодо цього мають не розрізнені слова, словосполучення чи речення, а зв’язний текст. По-перше, текст – це завжди ідейно-тематична цілість, яка несе певний пізнавальний і виховний заряд. По-друге, текстовий матеріал забезпечує більш ефективне засвоєння мовних явищ, наочно показуючи особливості їх функціонування у мовному потоці, а це має велике значення для розвитку мовлення учнів. По-третє, робота з текстом дозволяє систематично вести повторення і узагальнення вивченого, здійснювати внутрішньо предметні і між предметні зв’язки, реалізувати принцип наступності і перспективності у навчанні. Крім того, систематичне використання текстового матеріалу поступово знайомить дітей з характерними особливостями зв’язних висловлювань і, отже, готує до розуміння чужих і створення власних текстів. Оскільки перед школою стоїть відповідальне завдання – озброювати учнів глибокими і міцними знаннями з основ наук, в зв’язку з цим особливо актуальною стає проблема розвитку мислення учнів. Величезну роль у розвитку мислення молодших школярів відіграє навчання рідній мові, зокрема велика увага звертається на роботу з текстом. Саме правильний, зв’язний виклад того чи іншого навчального матеріалу в усній чи писемній мові організовує мислення учнів, надає йому послідовного логічного характеру. З досвіду роботи всім відомо, що не завжди навчальний процес забезпечує взаємозв’язок у засвоєнні знань і розвитку мислення. Іноді навчання проводиться так, що не забезпечує розвиток мислення учнів, а тому й знання їх мають формальний характер. В зв’язку з цим у магістерській роботі звертається увага на особливості та умови розвитку мислення учнів. Ознайомлення з закономірностями розвитку мислення допомагає знайти найефективніші шляхи і методи керівництва цим процесом. Саме тому тема магістерської роботи націлена на цю проблему і в самій роботі розроблений комплекс вправ з текстом, які сприяють розвиткові логічного мислення.

Опираючись на ряд наукових досліджень, передовий педагогічний досвід (Мельничайка В.Я., Каніщенко А.П., Варзацької Л.О.) та психологічні закономірності розвитку молодших школярів, а також на власні спостереження стає очевидним, на скільки важливим є розділ «Текст» у курсі рідної мови. Тому у нашому науковому дослідженні ми поставили за мету обґрунтувати нові заходи, методи і систему їх впровадження під час роботи з текстом, спрямованої на розвиток логічного мислення дітей молодшого шкільного віку. У магістерській роботі ставимо такі завдання: вивчити теоретичні аспекти лінгвістики тексту; з’ясувати особливості розвитку мислення в дітей молодшого шкільного віку; ознайомитись із практикою розв’язання проблеми: розвиток логічного мислення молодших школярів під час роботи над текстом; проаналізувати та узагальнити практику передових вчителів з досліджуваної проблеми; теоретично та методично розробити власні підходи щодо розвитку логічного мислення під час роботи з елементами тексту (комплекс вправ); вивчення ефективності авторських пропозицій. Об’єктом дослідження є процес розвитку логічного мислення школярів під час вивчення елементів тексту і методика роботи з ними. Предметом дослідження є елемент тексту, як об’єкт використання на уроках рідної мови під час вивчення розділу «Текст». Гіпотеза дослідження – вивчення розділу «Текст», елементів тексту молодшими школярами буде відбуватися більш ефективно за умови використання на уроках різноманітних вправ. Методи дослідження: вивчення та аналіз наукової та методичної літератури, цілеспрямоване спостереження, ознайомлення з педагогічним досвідом вчителів та педагогічний експеримент. Практична значущість дослідження: матеріали магістерської роботи можуть бути використані студентами-практикантами, вчителями початкових класів на уроках рідної мови, читання. Структура роботи: складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. 1. Психолінгвістичні основи вивчення елементів тексту на уроках рідної мови 1.1 Особливості розвитку логічного мислення молодших школярів Перед школою стоїть відповідальне завдання – озброїти учнів глибокими і міцними знаннями з основ наук. У зв’язку з цим завданням особливо актуальною стає проблема розвитку мислення учнів. Адже саме мислення відіграє особливу роль в розвитку пізнавальної діяльності молодшого школяра. П.П. Блонський підкреслював: «Мислення – це та функція, інтенсивний розвиток якої являється одною з найхарактерніших особливостей шкільного віку. Ні у відчуттях, ні у мнемічних можливостях немає такої великої різниці між дитиною 6–7 років і юнаком 17–18 років, яка існує в їх мисленні» . Основною умовою розвитку мислення учнів є систематичне шкільне навчання, в процесі якого засвоюються знання зрізних навчальних предметів. Щоб свідомо засвоїти навчальний матеріал недостатньо уявити та описати виучувані факти, а треба осмислити їх суть і вміти пояснити. Це може успішно здійснюватись лише при активізації мислення, бо воно є пізнанням істотного в предметах та явищах. У сприйманнях та уявленнях учні пізнають поодинокі об’єкти та їх зовнішні ознаки, а в мисленні виділяють ці об’єкти з тієї ситуації, разом з якої їх сприймали, і усвідомлюють їхні істотні зв’язки та відношення з іншими об’єктами.

Он может быть также следствием стремления утвердить свои позиции против возможных нападок и необходимости обосновать традиционную практику, охранить ее от скепсиса мирян. Однако где бы развитие ни пошло по этому пути, оно приводит к появлению канонических книг и догматов, правда, поскольку речь идет именно о догматах, - в различном объеме. В канонических книгах содержатся откровение и священные традиции, догматы являются толкованием их смысла священнослужителями. Откровения пророков или содержание священного учения могут передаваться в виде устной традиции. В течение ряда веков священное учение брахманов переходило из уст в уста, и возможность записать его вызывала ужас, что и повлияло на литературную форму этого учения и обусловило также достаточно серьезные отклонения в текстах различных школ (шакх). Причина заключалась в том, что обладать знанием мог лишь тот, кто имел соответствующие качества, т. е. дважды рожденный93. Сообщить знание не дважды рожденному, исключенному из этой сферы вследствие его принадлежности к 128 определенной касте (шудра), было святотатством

1. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

2. Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі

3. Вивчення математики в початковій школі

4. Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі

5. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі

6. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі
7. Методика вивчення прикметника в початковій школі
8. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

9. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

10. Особливості вивчення творів різних жанрів в початковій школі

11. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

12. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

13. Розвиток умінь розв’язувати задач на пропорційне ділення у початковій школі

14. Технологія використання підручників на уроках у початковій школі

15. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

16. Тесты по биологии для школы

Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры

17. Билеты за курс средней школы (2003г.)

18. Позитивистская школа права

19. Зачетные темы по английскому языку для школы

20. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

21. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

22. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе
23. Иконопись и ее особенности. Иконописные школы Древней Руси
24. Школа чистого искусства по творчеству Фета и Тютчева (Щкола чистого мистецтва у в росЁйськЁй лЁтературЁ за творчЁсть Фета Ё Тютчева)

25. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

26. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

27. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

28. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

29. Экзамен по математике для поступления в Бауманскую школу

30. Формирование экологического сознания в процессе изучения ест.-научн. дисциплин в курсе неполной средней школы

31. Проблемы русской национальной школы и изучения русской математики

32. Теории обучения в высшей школе

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

33. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

34. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

35. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе

36. Проблемы обучения информатики в школе

37. Отчеты по предпрактике в школе

38. Воспитание самостоятельности у учащихся вспомогательной школы в процессе профессионально-трудового обучения /на материале обучения швейному делу/
39. Чтение художественных произведений в начальной школе
40. Методика организации тематических выставок в школе

41. Содержание и формы работы социального педагога в школе

42. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

43. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

44. Особенности работы с антонимамми в школе

45. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

46. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (ЗПР)

47. Обучение изложению в коррекционной школе 8 вида

48. Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки

49. Как школа должна оказывать помощь неудачникам

50. Коррекционная работа по совершенствованию грамматического строя речи учеников 7-х классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

51. Обучение аудированию в начальной школе

52. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

53. Уроки чтения на русском языке в азербайджанской школе

54. Готовность детей к обучению в школе 8-го вида (для детей с нарушениями интеллектуального развития)
55. Диагностика психологической готовности к школе
56. Психологическая диагностика готовности к обучению как необходимое условие при записи ребенка в школу

57. Чикагская школа и основные подходы Парка и Берджесса

58. Экзамен по физике для поступления в Бауманскую школу

59. Рациональное питание в рамках курса "Валеология" начальной школы

60. Философия элейской школы

61. Пифагорейская школа

62. Основные принципы философской мысли Древней Индии, ее основные школы и направления

63. Проблема равновесия рыночной системы во взглядах классической школы

64. Исследование формирования классической школы в Школе экономической мысли Мартыновского

Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры

65. Австрийская (Венская) школа школа экономических учений

66. Школы науки управления: процессный подход к управлению производством

67. Американская и Японская школы менеджмента

68. Административная школа менеджмента

69. Синтез основных положений классической и субъективно - психологической школ в исследованиях А.Маршалла

70. Формирование: преемственных научных школ в первые две трети XIX в.
71. Преподавание литературы в школе: неудавшиеся реформы
72. Историческая школа Германии

73. Средняя школа в последние десятилетия Российской империи

74. Воспоминания Авзония и Аполлинария Сидония о преподавателях высших школ Галлии IV - V вв.

75. Историко-педагогический анализ становления воспитательных систем инновационных школ в России XIX - начала XX века

76. Общеобразовательные воскресные школы в России в конце 50-х - начале 60-х годов XIX века

77. Становление духовной школы Сибири

78. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

79. Новая (молодая) историческая школа

80. Возрождение киевской школы

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Киевская школа иконописи

82. Московская школа иконописи

83. Школы, направления и теории в культурологии

84. Александрийская грамматическая школа

85. Школы японских прикладных искусств

86. Грозненская школа живописи
87. Школа страдания
88. Русская школа экранизации

89. Новгородская школа иконописи

90. Братские школы и их роль в развитии культуры

91. Калейдоскоп поэтических школ

92. Е. Д. Поливанов и обучение русскому языку в национальной школе

93. Смоленская поэтическая школа с позиций Адриана Владимировича Македонова

94. Школа

95. Формализм как школа

96. О постмодернистских аспектах поэтики романа Саши Соколова "Школа для дураков"

Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

97. Постмодернистские тенденции в современной прозе (А.Битов, В.Пелевин) и факультативное изучение данной темы в школе.

98. Характеристика объекта управления (на примере Неверовской средней школы)

99. Дедуктивные умозаключения в начальной школе

100. Математический факультатив как ведущая форма профессиональной дифференциации в преподавании математики в средней школе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.